ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1032650081
32010001
650081
บ้านขนาด
BANKHANAD SCHOOL
นายครรชิต วงศ์เหิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ขนาด
กาเกาะ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
อบต.กาเกาะ
044590200
19 พฤษภาคม 2490
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 12:42:05 น.
2
1032650082
32010002
650082
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
BANKAKOH(LAEMRATNUKHROH) SCHOOL
นางสิริวิมล ทองเชิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กาเกาะ
กาเกาะ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankakohlaem.school@gmail.com
www.facebook.com/kakohlamschool
กาเกาะ
044576094
044576037(รร.กาเกาะ)
01/01/2462
35
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:58 น.
3
1032650083
32010003
650083
บ้านโคกอารักษ์
BANKHOKARAK SCHOOL
นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โคกอารักษ์
กาเกาะ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Kokarak_School@ thaimai
Krr.schoolthai.net.
กาเกาะ
044590073
-
11 พฤศจิกายน 2493
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
146
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:17:08 น.
4
1032650086
32010004
650086
บ้านขามระกา
BANKHAMRAKA SCHOOL
นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ระกากวย
กาเกาะ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
khamraka.school@gmail.com
-
กาเกาะ
044590199
-
01/10/2495
40
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:24:38 น.
5
1032650071
32010005
650071
บ้านแกใหญ่
BANKAEYAI SCHOOL
นายสมอ จารุทรัพย์สดใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 แกใหญ่
แกใหญ่
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankaeyai11@gmail.com
แกใหญ่
044518906
-
28/04/2464
8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
399
19
14 มิถุนายน 2560 เวลา 15:06:25 น.
6
1032650072
32010006
650072
บ้านแกน้อย
BANKAENOI SCHOOL
นายพลา สะอาดเอี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แกน้อย
แกใหญ่
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankaenoi@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650072
แกใหญ่
044040155
15 กันยายน 2475
9
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:49 น.
7
1032650076
32010007
650076
บ้านนาเกา
BANNAKAO SCHOOL
นายวัฒนา มีพร้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาเกา
แกใหญ่
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bannakaoschool@gmail.com
แกใหญ่
0819764412
2475
13
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
8
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:31:27 น.
8
1032650078
32010009
650078
บ้านจักจรูก
BAN่JUKJAROOK SCHOOL
นายสมชาติ ขอร่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จักจรูก
แกใหญ่
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
jukjarook@gmail.com
-
แกใหญ่
0872474900
-
14 มีนาคม 2499
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
99
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:20:57 น.
9
1032650010
32010011
650010
บ้านคอโค
BANKHOKHO SCHOOL
นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คอโค
คอโค
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
korkoschool@gmail.com
korko.ac.th
คอโค
044558730
2465
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
502
20
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:52 น.
10
1032650011
32010012
650011
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
BANLAMCHI(WUTHIWONGRATSONGKHO)
นายกระแสร์ อิ่มใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 พลวง
คอโค
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
lumchischool@gmail.com
www.lumchi.ac.th
คอโค
044512394
-
2497
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
199
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:50 น.
11
1032650016
32010013
650016
บ้านดงมัน
BANDONGMUN SCHOOL
นายนววิธ ควรดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ดงมัน
คอโค
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bandongmun01@gmail.com
sites.google.com/site/bdongmon/
คอโค
-
-
15 พฤษภาคม 2482
6
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
219
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47:01 น.
12
1032650027
32010014
650027
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
RATWITHI(PRASATRATBAMRUNG)
นางภาวีณี คงนุรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 โคกเพชร
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
ratwitee@yahoo.com
เฉนียง
044516052
1 พฤษภาคม 2482
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
123
9
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:45:22 น.
13
1032650028
32010015
650028
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
PROMPRASATRATNUKUL SCHOOL
นายเจษฎา เสาทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ปราสาท
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
promprasat@gmail.com
www.pps-school.or.th
เฉนียง
044558893
28 มีนาคม 2468
14
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
254
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:51 น.
14
1032650029
32010016
650029
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
BANKATHOM(RUANWITHAYA) SCHOOL
นายสนิท พันแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 กะทม
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
katomroun@gmail.com
Katomroun.com
เฉนียง
044501062
-
22 เมษายน 2475
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
138
8
16 สิงหาคม 2562 เวลา 13:32:45 น.
15
1032650030
32010017
650030
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
BANNASOM(WILAIRATSUKSA) SCHOOL
นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ระไซร์
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bannasomwilai@gmail.com
nasom.wi@chaiyo.com
เฉนียง
044143106
-
1กันยายน2495
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:31:22 น.
16
1032650031
32010018
650031
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
BANSAKROM(PRASATSILSAMAKHKHI) SCHOOL
นายธำรงค์ จันทร์โสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 สกร็อม
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เฉนียง
044515786
2485
10
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
30 มกราคม 2562 เวลา 15:48:48 น.
17
1032650032
32010019
650032
บ้านหนองเต่า
BANNONGTAO SCHOOL
นายชาญชัย สมหมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองเต่า
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เฉนียง
044516011
พ.ศ. 2498
6
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
7
23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:53:59 น.
18
1032650017
32010020
650017
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
UPATCHAPUANUTHIT SCHOOL
นายกิตติพงศ์ มังกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ตะโก
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
panik_chocoland@hotmail.com
-
ตระแสง
0896288333
-
27 มิถุนายน 2520
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
88
8
19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:02:48 น.
19
1032650012
32010021
650012
บ้านใหม่
BANMAI SCHOOL
นายอู่ทอง ประดาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ใหม่
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
ตระแสง
044516818
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
107
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:36 น.
20
1032650013
32010022
650013
บ้านตระแสง
BANTRASAENG SCHOOL
นายพินิจ นิ่มปรางค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตระแสง
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
trasangschool@gmail.com
Trasang.org
ตระแสง
044546314
044546314
28 กุมภาพันธ์ 2493
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
301
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 18:41:36 น.
21
1032650014
32010023
650014
บ้านโคกเพชร
BANKHOKPET SCHOOL
นายสัญญา สุขยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกเพชร
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankokpet.025@gmail.com
ตระแสง
พ.ศ. 2471
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 17:04:11 น.
22
1032650015
32010024
650015
รุ่งรัฐวิทยา
RUNGRATWITHAYA SCHOOL
นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เสม็ด
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
-
-
ตระแสง
044069260
-
พ.ศ. 2525
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:51 น.
23
1032650103
32010025
650103
บ้านตั้งใจ
BANTANGCHAI SCHOOL
นายวรพล วรธงไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตั้งใจ
ตั้งใจ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
tangjai_school@hotmail.co.th
sites.google.com/site/tangjaischool/
ตั้งใจ
044590343
-
18 มกราคม 2482
26
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
9
18 มีนาคม 2562 เวลา 13:53:37 น.
24
1032650104
32010026
650104
บ้านระกาสังแก
BANRAKASANGKAE SCHOOL
นายเพียร ว่องไว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ระกา
ตั้งใจ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
pv2505@gmail.com
ตั้งใจ
044558103
พ.ศ.2499
26
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
144
8
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:24 น.
25
1032650105
32010027
650105
บ้านปะตาเมาะ
BANPATAMOU SCHOOL
ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปะตาเมาะ
ตั้งใจ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
ตั้งใจ
044712933
28
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:26:09 น.
26
1032650106
32010028
650106
บ้านหนองกระดาน
BANNONGKRADAN SCHOOL
นายแดง ทองเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ขวาง
ตั้งใจ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
nkd_school@hotmail.com
-
ตั้งใจ
0819669892
-
16 พฤษภาคม 2843
32
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
84
11
16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:12:22 น.
27
1032650107
32010029
650107
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
BANRASAI(DENPATHANA) SCHOOL
นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ระไซร์
ตั้งใจ
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
rasai_den@hotmail.co.th
-
ตั้งใจ
044-069265
-
18 มีนาคม 2520
24
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:46:27 น.
28
1032650045
32010030
650045
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
PRASATTRATMITRAPHAPTI 58
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปราสาท
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Prasattrad58@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650045
ตาอ็อง
0885958237
-
1 มิถุนายน 2468
23
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
09 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:45:47 น.
29
1032650046
32010031
650046
บ้านขยอง
BANKHAYONG SCHOOL
นายสำเริง พวงมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ขยอง
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kayong_school@hotmail.com
ตาอ็อง
0804728819
2 กุมภาพันธ์ 2515
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:01 น.
30
1032650047
32010032
650047
เสกวิทยาคม
SEKWITHAYAKHOM SCHOOL
นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 แสงตะวัน
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
sakschool122@hotmail.co.th
-
ตาอ็อง
044069271
-
วันที่ 1 ...........พ.ศ. 2483
26
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
113
8
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:31:09 น.
31
1032650039
32010033
650039
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ฺBANANGKANSEKAE(PRADITRATSAMAKHKHI) SCHOOLsamukkee)
นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 อังกัญ
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
angkun_sekair@hotmail.com
ตาอ็อง
044501036
-
15 กันยายน 2547
26
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
238
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 15:02:07 น.
32
1032650040
32010034
650040
บ้านตาอ็อง
BANTAONG SCHOOL
นายวิศิษฏ์ นรานุต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตาอ็อง
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
taog2015@gmail.com
ตาอ็อง
044060186
2482
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:42:57 น.
33
1032650041
32010035
650041
บ้านจันรม
BANJANROM SCHOOL
นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 จันรม
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Chanromschool@homail.com
Janmue0202@obecmail.obec.go.th
ตาอ็อง
044712676
-
15 /05/2483
14.5
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
292
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:20:25 น.
34
1032650042
32010036
650042
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
BANCHARAEN(POKIA-PHLINUTIT 1)
นายกริชชาติ วารสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แจรน
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Banjaran54@gmail.com
www.banjaraen.com
ตาอ็อง
044590198
-
พ.ศ.2539
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
115
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:17:04 น.
35
1032650043
32010037
650043
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
BANTAIKHONGNONJIK SCHOOL
นายสุภาพ วิเศษศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ใต้ฆ้อง
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
taikongnonjik@hotmail.com
www.taikongnonjik.com
ตาอ็อง
044069268
-
พ.ศ.2490
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
8
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:02:46 น.
36
1032650044
32010038
650044
บ้านกาเกาะ
BANKAKO SCHOOL
นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 กาเกาะ
ตาอ็อง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankakohschool@gmail.com
ตาอ็อง
044590077
05/09/2488
32
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:36:01 น.
37
1032650102
32010039
650102
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
BANKHOKYANG(BOONROT-BONUTIT) SCHOOL
นายชัยวิชิต ขำคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 จะแกโกน
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankokyang.school028@gmail.com
ท่าสว่าง
044590348
-
พ.ศ. 2490
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:43 น.
38
1032650100
32010040
650100
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
BANKHWAO(THEPANUSORN) SCHOOL
นายจำลอง สุขสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 หนองบัว
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kwt_surin1@hotmail.com
-
ท่าสว่าง
044-069273
-
พ.ศ. 2490
6
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:17 น.
39
1032650101
32010041
650101
บ้านระเภาว์
BANRAPHAO SCHOOL
นางกมลพรรณ แข่งขัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ระเภาว์
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kamon_687@hotmail.com
ท่าสว่าง
044590290
2 กรกฏาคม 2494
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:03 น.
40
1032650096
32010042
650096
บ้านกาเกาะระโยง
BANKAKOARAYONG SCHOOL
นายถวิล สายสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 หนองปรือ
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
ท่าสว่าง
0812652200
28 มิถุนายน 2466
14
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
593
22
18 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:40 น.
41
1032650097
32010043
650097
บ้านสำโรง-โคกเพชร
BANSAMRONG-KHOKPHET SCHOOL
นางพรทิพย์ จันทน์หอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 สำโรง
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
sumrong-kokpetch@hotmail.com
ท่าสว่าง
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
371
18
17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25:52 น.
42
1032650098
32010044
650098
บ้านท่าสว่าง
BANTHASAWANG SCHOOL
นายสมพร จันทร์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าสว่าง
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
banthasawangschool@gmail.com
www.banthasawangschool.com
ท่าสว่าง
044140023
-
15 กันยายน 2480
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
228
12
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:56:20 น.
43
1032650099
32010045
650099
บ้านส้มป่อย
BANSOMPOY SCHOOL
นายเอกพงษ์ วรโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ส้มป่อย
ท่าสว่าง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
sompoy_surin@hotmail.com
-
ท่าสว่าง
044590196
-
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
9
25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:06:49 น.
44
1032650038
32010046
650038
บ้านตาเพชร
BANTAPHET SCHOOL
นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตาเพชร
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
taphet56@gmail.com
wwww.schoolweb.in.th/tapetsurin1
เทนมีย์
044590195
-
1 พฤษภาคม 2501
14
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:11 น.
45
1032650036
32010047
650036
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
BANAMPUN(POKIA-PHLINUTIT 3) SCHOOL
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 อำปึล
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เทนมีย์
พ.ศ. 2482
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
173
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:19 น.
46
1032650037
32010048
650037
บ้านโคกปราสาท
ฺBANKHOKPRASAT SCHOOL
นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกปราสาท
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เทนมีย์
-
1 กรกฎาคม 2491
25
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
75
06 ตุลาคม 2560 เวลา 02:20:50 น.
47
1032650033
32010049
650033
บ้านคาบ
BANKHAB SCHOOL
นายสารี สายจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คาบเหนือ
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankab54@gmail.com
-
เทนมีย์
044141026
-
3 มิถุนายน 2462
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
251
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:20 น.
48
1032650034
32010050
650034
บ้านเทนมีย์
BANTHENMI SCHOOL
นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ขุนไชย
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bantenmee.school@gmail.com
เทนมีย์
044141032
1 พฤษภาคม 2475
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
134
8
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:50:55 น.
49
1032650035
32010051
650035
บ้านระหาร
BANRAHAN SCHOOL
นายปารมี นามโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ระหาร
เทนมีย์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
raharn1032650035@gmail.com
เทนมีย์
0816691965
10 เมษายน 2494
13
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:19:53 น.
50
1032650008
32010052
650008
บ้านไถงตรง
BANTHANGAITRONG SCHOOL
นายลลิต จรทผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ไถงตรง
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
banthangaitrong18@gmail.com
-
นอกเมือง
044515130
-
18 กันยายน 2500
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
109
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:03:34 น.
51
1032650009
32010053
650009
บ้านตะตึงไถง
BANTATUNGTHANGAI SCHOOL
นายเสวี รักษ์ศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ตะตึงไถง
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Kawangtawan@gmail.com
sites.google.com/site/infotngschool/
นอกเมือง
044-142009-10
พ.ศ.2475
8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
274
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:02 น.
52
1032650004
32010054
650004
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
BANKHOKMAMIAN(THAMSUCHATUTIT) SCHOOL
นายรอด อินเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หลักวอ
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kloau_d@hotmail.com
gg.gg/Bankokmamaen
นอกเมือง
044516012
1 มกราคม 2498
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
332
16
17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:05:45 น.
53
1032650005
32010055
650005
บ้านหนองกง
BANNONGKONG SCHOOL
นางกลิ่น ภาสดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองกง
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
songporn2112@gmail.com
นอกเมือง
044069282
1 มิถุนายน 2482
2.5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:05 น.
54
1032650006
32010056
650006
บ้านพันธุลี
BANPHANTHULI SCHOOL
นายเชษฐา เงินศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 พันธุลี
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
-
-data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650006
นอกเมือง
044590263
-
1 กุมภาพันธ์ 2503
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:25:32 น.
55
1032650007
32010057
650007
บ้านโคกกระเพอ
BANKHOKKRAPHOE SCHOOL
นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกกระเพอ
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Kogkraper@gmail.com
นอกเมือง
044590079
พ.ศ.2502
8
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
9
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:32:26 น.
56
1032650003
32010058
650003
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
Nongtong
นายเฉลิมชัย สุขตาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 หนองโตงพัฒนา
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
nongtong.school@gmail.com
www.หนองโตง.com
อบต.นอกเมือง
044511945
044511852
พ.ศ. 2490
0.05
3.00
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
114
1,935
58
25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:04:06 น.
57
1032650092
32010059
650092
บ้านโคกพระ
BANKHOKPHRA SCHOOL
นายจุฬา มันธุภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกพระ
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kokphra2015@gmail.com
facebook/โรงเรียนบ้านโคกพระ จ.สุรินทร์
นาดี
044069284
-
18 มิถุนายน 2514
29
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:34 น.
58
1032650093
32010060
650093
บ้านประทัดบุอาลอ
BANPRATHATBUALO SCHOOL
นางอรวรรณ อุ่นคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ประทัดบุ
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
นาดี
044590193
15 มิถุนายน 2482
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
159
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:27 น.
59
1032650094
32010061
650094
บ้านตำปูง
BANTAMPUNG SCHOOL
นายทินกร พริ้งเพราะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ตำปูง
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bantumpung.school@gmail.com
นาดี
044558114
12 มิถุนายน 2495
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
9
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20:59 น.
60
1032650095
32010062
650095
บ้านโดนออง
Bandonong
นายรังสรรค์ เหลือสนุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โดนออง
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
นาดี
044590194
1 พฤษภาคม 2512
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
183
8
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:12:32 น.
61
1032650088
32010063
650088
บ้านสำโรงนาดี
BANSUMRONGNADEE SCHOOL
นางนุชนาฎ จิตขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 กระทมพรง
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
samrongnadee@gmail.com
www.msn.schoolthai.net
นาดี
044140502
044140502
23 มิถุนายน 2466
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
264
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:28 น.
62
1032650089
32010064
650089
บ้านระไซร์สองชั้น
BANRASAISONGCHAN SCHOOL
นายสมนึก ทศพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 สองชั้น
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
banrasaisongchan.school@hotmail.com
www.facebook.com/rasaisongchan
นาดี
044590261
-
24 มีนาคม 2499
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 16:55:43 น.
63
1032650090
32010065
650090
บ้านโคกวัด
BANKHOKWAT SCHOOL
นายปิยเดช จินดาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกวัด
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
kokwatschool@gmail.com
-
นาดี
044069285
-
1 เมษายน 2480
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
254
11
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:17:00 น.
64
1032650091
32010066
650091
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
BANLUMPHUK(CHANTARASUKSA) SCHOOL
นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ลุมพุก
นาดี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
loompuk@gmail.com
-
นาดี
044590352
-
26 มิถุนายน2485
22
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:33 น.
65
1032650026
32010067
650026
บ้านนาเสือก
BANNASUAK SCHOOL
นายสุวัฒน์ ครึ่งมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ปะปูล
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bannaseuk@gmail.com
naseuk.blogspot.com/
นาบัว
044590355
-
พ.ศ. 2491
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:33:56 น.
66
1032650024
32010068
650024
บ้านละหุ่งหนองกก
BANLAHUNGNONGKOK SCHOOL
นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ละหุ่ง
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
lahungschool1@gmail.com
นาบัว
044590354
-
2490
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00:17 น.
67
1032650025
32010069
650025
บ้านโดนโอก
BANDONOKE SCHOOL
นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โดนโอก
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Donoke042638@gmail.com
นาบัว
044042638
044042638
26 มิถุนายน 2482
16
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
106
8
15 ตุลาคม 2560 เวลา 14:27:43 น.
68
1032650021
32010070
650021
บ้านนาบัว
Bannabua
นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาบัว
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bannabuaschooll@gmail.com
ตำบลนาบัว
044 143573
15 เมษายน 2462
16
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
181
8
11 มกราคม 2562 เวลา 09:58:48 น.
69
1032650022
32010071
650022
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
Bannasarm(keitpracha)
นายทยากร หาญเสมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาสาม
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bannasarm@gmail.com
bannasarm.blogspot.com/
นาบัว
044501056
-
พ.ศ. 2470
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
219
8
19 ตุลาคม 2562 เวลา 13:36:19 น.
70
1032650023
32010072
650023
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
Bankathom(kunrodnimit)
นายเดชา บุตรดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 หนองกระทม
นาบัว
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Kathom.kun@gmail.com
นาบัว
044546000
044546000
1 กุมภาพันธ์ 2479
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
171
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 12:41:56 น.
71
1032650002
32010073
650002
เมืองสุรินทร์
Muangsurin
นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Muangsurinschool@hotmail.com
www.msc.ac.th/
เมืองสุรินทร์
044511192
044713963
2470
3
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
140
2,514
68
20 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00:24 น.
72
1032650001
32010074
650001
อนุบาลสุรินทร์
Anubarnsurin
นายสมคิด รักษ์รอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
anubarnsurin@hotmail.com
www.anubansurin.net
เมืองสุรินทร์
044511188
044518919
27 พฤษภาคม 2497
3
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
270
3,286
81
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:34:34 น.
73
1032650063
32010075
650063
วัดประสพ
Watprasob
นายวิรัช ศรีไสว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ผึ้ง
บุฤาษี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
watprasob_school@hotmail.com
-
บุฤาษี
044590356
-
30 พฤศจิกายน 2513
14
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:08 น.
74
1032650061
32010076
650061
บ้านบุฤๅษี
Banburuesi
นายศุภเดช พิมพ์ดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บุฤๅษี
บุฤาษี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
ฺฺBuruesischool@gmail.com
-
บุฤๅษี
044069292
-
01/09/2495
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:05:07 น.
75
1032650070
32010077
650070
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
Banangkan-kokbanleng
นายสุดฉลอม เติมกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกบรรเลง
บุฤาษี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
บุฤาษี
0848239143
2502
24
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
120
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:00 น.
76
1032650065
32010078
650065
บ้านรัตนะ
BANRATHANA
นายชำนาญ ใจเพียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 รัตนะ
บุฤาษี
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
rathana_school@hotmail.com
-
บุฤาษี
044590236
-
พ.ศ. 2483
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
198
9
05 ตุลาคม 2560 เวลา 02:29:44 น.
77
1032650087
32010079
650087
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
Banku(Ratsamakkhi)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กู่
เพี้ยราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankooschoolsurin@gmail.com
-
เพี้ยราม
044069296
-
1 พฤษภาคม 2521
30
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
08 มกราคม 2561 เวลา 10:35:53 น.
78
1032650084
32010080
650084
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
Banraka(samnukngansalakkinbangsongkoh 74)
นายสันติศักดิ์ สุขสนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ระกาไกรสร
เพี้ยราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
-
-
เพี้ยราม
044558522
-
1 พฤษภาคม 2493
28
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
144
8
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:46:45 น.
79
1032650085
32010081
650085
บ้านหัวตะพาน
Banhoutapan
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หัวตะพาน
เพี้ยราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
htp_098@hotmail.com
-
เพี้ยราม
0839524555
-
1 พฤษภาคม 2491
27
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
8
26 เมษายน 2562 เวลา 11:04:31 น.
80
1032650080
32010082
650080
บ้านเพี้ยราม
Ban Phia Ram School
นายประมวล อุ่นคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เพี้ยราม
เพี้ยราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
phiaram001@gmail.com
เพี้ยราม
0895845922
-
5 พฤษภาคม 2461
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
230
10
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:09:51 น.
81
1032650066
32010083
650066
บ้านหนองกัว
Bannongkou
นางทิศารัศม์ บุญโภค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองกัว
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เมืองที
044501199
2486
27
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
169
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 12:05:26 น.
82
1032650067
32010084
650067
บ้านตาเปาว์
Bantapao
นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตาเปาว์
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
tapaoschool@hotmail.com
www.bantapaoschool.ac.th/
เมืองที
-
-
1 มกราคม 2483
21
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
9
09 มกราคม 2563 เวลา 12:17:33 น.
83
1032650068
32010085
650068
บ้านทะนงชัย
Bantanongchai
นายธันญพฤกษ์ ก้อนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทะนงชัย
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
เมืองที
044549123
044549123
พศ.2500
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
76
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:06 น.
84
1032650069
32010086
650069
บ้านบุทม
Banbutom
นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บุทม
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
butomschool@hotmail.com
-
เมืองที
-
-
1 พ.ค. 2495
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
115
8
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:14:21 น.
85
1032650064
32010087
650064
บ้านประปืด
Banprapued
นายประเสริฐ สิงคเสลิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ประปืด
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
prapuedschool@hotmail.com
เมืองที
01/05/2482
25
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
142
9
30 มีนาคม 2561 เวลา 10:17:18 น.
86
1032650062
32010088
650062
เมืองที
Muangtee
นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โคกลำดวน
เมืองที
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
maungtee.channel@gmail.com
เมืองที
044549039
11 กันยายน 2471
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
413
20
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:37:14 น.
87
1032650052
32010089
650052
บ้านโคกสำโรง
Bankoksamroang
นายสมภพ คมคาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 โคกตีง
ราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bankhoksamrongschool@gmail.com
ราม
44590192
พ.ศ. 2471
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
94
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 05:55:23 น.
88
1032650053
32010090
650053
บ้านราม
Banram
นายอาคม ชายสำอางค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 รามเรียม
ราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
banramschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650053
ราม
0898461378
-
พ.ศ. 2478
25.2
24.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
264
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:40 น.
89
1032650054
32010091
650054
บ้านบรมสุข
Banbromsuk
นายครองรัฐ ชมบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เพี้ยสุข
ราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
srn_110@surinarea1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650054
ราม
044069301
พ.ศ.2469
18
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
148
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:27 น.
90
1032650060
32010092
650060
บ้านเล้าข้าว
Ban Laokaow
นายประมูล วิเวกวินย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตาเมิน
ราม
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
patthamakan@gmail.com
-
ราม
044590081
-
16 กันยายน 2508
25
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:44:47 น.
91
1032650059
32010093
650059
บ้านกันแสง
Bankunsang
จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กันแสง
สลักได
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
-
-
สลักได
044590191
-
พ.ศ. 2482
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:02 น.
92
1032650055
32010094
650055
บ้านสลักได
BANSALUKDAI
นางรัตติยา สมทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สลักได
สลักได
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
Salakdaischool313@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650055
สลักได
044069304
13 มิถุนายน 2462
8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
168
8
05 มีนาคม 2562 เวลา 16:17:04 น.
93
1032650056
32010095
650056
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
Bansamed(pracharratnukrou)
นายชาญชัย สระอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เสม็ด
สลักได
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
samed_school@hotmail.com
สลักได
0814702004
15 มิถุนายน 2537
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
143
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01:06 น.
94
1032650057
32010096
650057
บ้านตระแบก
Bantrabak
นายณรงค์ คำชาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตระแบก
สลักได
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
trabakmu4@gmail.com
สลักได
044501146
พ.ศ.2479
11
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:33:37 น.
95
1032650058
32010097
650058
บ้านตะบัล
Bantabal school
นายจรูญ พันนุรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตะบัล
สลักได
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
bantabal@hotmail.co.th
อบต.สลักได
044531338
1 มิถุนายน 2482
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
215
8
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:14:58 น.
96
1032650020
32010098
650020
บ้านโคกเมือง
Bankokmuang
นางพนารัตน์ หาญมานพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 โคกเมือง
สวาย
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
สวาย
044590360
15 กันยายน 2475
30
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
259
11
30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:15:29 น.
97
1032650018
32010099
650018
บ้านสวาย
Banswai school
นายอุทัย ชื่อมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สวาย
สวาย
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
jgunman@gmail.com
swaischool.ac.th
สวาย
044546575
044546576
พ.ศ. 2504
20
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
742
25
22 มกราคม 2561 เวลา 10:25:58 น.
98
1032650019
32010100
650019
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
Banpoydern(intarasuksa)
นางรจนา ทองประดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ปอยเดิน
สวาย
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
สวาย
044-546590
044-546590
16 พฤษภาคม 2477
25
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
258
8
18 มกราคม 2562 เวลา 13:08:32 น.
99
1032650048
32010101
650048
บ้านสำโรง
Bansumrong
นายพิเชษฐ์ ชมหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 เปรียง
สำโรง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
www.som.schoolt
สำโรง
044590084
1 พฤษภาคม 2481
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
130
8
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:10:07 น.
100
1032650049
32010102
650049
บ้านทัพกระบือ
Bantubkrabue
นายสำเร็จ เกิดกล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ทัพกระบือ
สำโรง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
tupkrabue 32000@gmail.com
www.tkbsurinl.ac.th
สำโรง
0818775988
10 พฤษภาคม 2474
28.8
26.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
294
13
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:09:26 น.
101
1032650050
32010103
650050
บ้านแสลงพันธ์
Bansalangpan
นายประวี งามมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 แสลงพันธ์
สำโรง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
สำโรง
044590085
10 มิถุนายน 2482
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
171
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 19:06:52 น.
102
1032650051
32010104
650051
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
Banprasittanu(pokear-plinutid 2)
นายณัฐ มุ่งมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ประสิทธิ์ธนู
สำโรง
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
prasittanu@gmail.com
www.psn.schoolthai.net
สำโรง
044590083
15 พฤษภาคม 2490
21
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
110
8
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:22:56 น.
103
1032650073
32010105
650073
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
Banarpon(sahamitsongkrou)
นางทัศนีย์ เกิดกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 อาโพน
แสลงพันธ์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
banarponschool@gmail.com
arpon.theity.com
อบต.แสลงพันธ์
044528066
25 มีนาคม 2478
10.9
9.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
89
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:14 น.
104
1032650074
32010106
650074
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
Ban Sano(Pittayasuksa)
นายอดิศักดิ์ ยืนยาว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โสน
แสลงพันธ์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
sano.pittayasuksa@gmail.com
แสลงพันธ์
0927891933
1 พฤษภาคม 2482
13.9
12.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
258
14
09 เมษายน 2561 เวลา 15:30:49 น.
105
1032650075
32010107
650075
บ้านแสลงพันบุณเยิง
Bansalangpanboonaying
นายเติม ดวงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แสลงพันธ์
แสลงพันธ์
เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
32000
g.rm.9@hotmail.com
แสลงพันธ์
-
วันที่ 15 มิถุนายน 2482
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
130
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:43:16 น.
106
1032650139
32010108
650139
บ้านกันโจรง
Bankarnjarong
นายประสบ ค้ำชู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 กันโจรง
กระหาด
จอมพระ
สุรินทร์
32180
kanjarong@hotmail.com
-
กระหาด
0810654169
-
28 มิถุนายน 2489
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
123
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:49 น.
107
1032650142
32010109
650142
บ้านเวียย
Banwiay
นายสิทธิพงษ์ ยิ่งมีมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 รันเดงเบง
กระหาด
จอมพระ
สุรินทร์
32180
กระหาด
044590275
15 มกราคม 2494
39
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
9
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:57 น.
108
1032650143
32010110
650143
บ้านอันโนง
Banunnong
นางพุทธพร วงศ์รุจิโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 อันโนง
กระหาด
จอมพระ
สุรินทร์
32180
poonada621@gmail.com
กระหาด
044590027
24 พ.ค. 2547
48
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43:04 น.
109
1032650114
32010111
650114
อนุบาลจอมพระ
Anubarnchomphra
นายชีวิน ทองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กระทุ่ม
จอมพระ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
anubarnchompra@gmail.com
www.anubarnchomphra.co.th
จอมพระ
044581127
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘
32
0.3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
713
24
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23:26 น.
110
1032650115
32010112
650115
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
Bankamratwittayakom
นางดวงใจ พันงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ขาม
จอมพระ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
จอมพระ
27/7/2480
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:16 น.
111
1032650116
32010113
650116
บ้านจอมพระ
Banchomphra
นายสมชาย จารุวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดงบัง
จอมพระ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
pomchompra@gmail.com
www.chomphra.net
จอมพระ
044581126
044581126
1 พฤศจิกายน 2446
32
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
650
23
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:19 น.
112
1032650118
32010114
650118
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
Traimitwittayasan
นายชรินทร์ หาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 โคกสะอาด
จอมพระ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
mana9962@gmail.com
จอมพระ
044581128
1 พฤศจิกายน 2523
35
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
133
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:19 น.
113
1032650119
32010115
650119
ทวีคามวิทยา
Thaweekhamwittaya
นายสง่า เจริญยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ปะ
จอมพระ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
-
-
จอมพระ
044590029
-
1 พฤษภาคม 2500
34
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:29 น.
114
1032650141
32010118
650141
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ฺBanphangudomsomboonwittaya
นายวิวัฒน์ มั่นหมาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 อุดม
ชุมแสง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
jps.school56@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650141
ชุมแสง
044590030
7 มิถุนายน 2476
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
246
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:40 น.
115
1032650140
32010119
650140
บ้านชุมแสง
Banchomsang
นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ชุมแสง
ชุมแสง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
chumsaeng.alldata@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/Chumsaeng
ชุมแสง
044590030
9 มิถุนายน 2482
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
206
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:11 น.
116
1032650144
32010120
650144
บ้านจบก
Banjabok
นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จบก
บ้านผือ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
Jabokschool@hotmail.com.co.th
บ้านผือ
044-590032
16 มกราคม 2486
46
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:07 น.
117
1032650145
32010121
650145
บ้านบุอาไร
Banbuarai
นายมานพ สุขเกษม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บุอาไร
บ้านผือ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
บ้านผือ
0611298391
1 มิถุนายน 2497
42
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
20
7
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:15 น.
118
1032650146
32010122
650146
บ้านผือ
Banpue
นายสุชาติ สุจินพรัหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ผือน้อย
บ้านผือ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
ผือ
044503419
032480
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
11
08 มีนาคม 2560 เวลา 16:42:23 น.
119
1032650147
32010123
650147
บ้านม่วง
Banmoung
นายนำพล แสงกระจ่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ม่วง
บ้านผือ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
banmoungschool1@hotmail.com
บ้านผือ
044590227
044590227
17 มกราคม 2435
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:50 น.
120
1032650148
32010124
650148
สามัคคีวิทยา
Samakeewittaya
นางดรุณี สดับสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สามัคคี
บ้านผือ
จอมพระ
สุรินทร์
32180
ผือ
044590226
18 มิถุนายน 2489
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
64
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:14:04 น.
121
1032650120
32010126
650120
บ้านขามศึกษาคาร
Bankhamsuksakarn
นายบรรพจน์ ดาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ขาม
บุแกรง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
Khamsuksa@hotmail.com
www.khamsuksakarn.chompra.info
บุแกรง
01/10/2464
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
196
8
18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:57:54 น.
122
1032650121
32010127
650121
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
Banbukraeng-takhian(panutitwitthaya )
นางสาวสุรารักษ์ เนตรทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 สระตาปาน
บุแกรง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
brukrangtakian@gmail.com
0
บุแกรง
0862512942
0
พ.ศ. 2518
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:47:38 น.
123
1032650122
32010128
650122
บ้านว่าน
Banwan
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ว่าน
บุแกรง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
banwan_school@hotmail.com
-
บุแกรง
044590224
-
29 พฤศจิกายน 2471
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:28 น.
124
1032650123
32010129
650123
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
Banarkotnongkonprachawit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 อาคต
บุแกรง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
arkot_school@hotmail.com
banarkot.tht.in
บุแกรง
044069840
2482
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:18:24 น.
125
1032650124
32010130
650124
บ้านอาแวะ
Banarwae
นายสุธี เพ่งพิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 อาแวะ
บุแกรง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
arwaeschool@hotmail.com
บุแกรง
044069841
21 มิถุนายน 2482
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
11
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:26:45 น.
126
1032650108
32010131
650108
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
bankamin(reaungratrungsan)
นายภูวนาถ จินดาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โพธิ์งาม
เป็นสุข
จอมพระ
สุรินทร์
32180
kaminschool@hotmail.com
อบต.เป็นสุข
044581326
-
-
31
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
209
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:00 น.
127
1032650109
32010132
650109
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
Bankamdeauratsongkrou
นายประเสริฐ บุญเศษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เป็นสุข
เป็นสุข
จอมพระ
สุรินทร์
32180
poounited555@hotmail.com
-
เป็นสุข
044518001
044727939
3 มิถุนายน 2462
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
173
11
10 ตุลาคม 2560 เวลา 12:10:42 น.
128
1032650111
32010133
650111
บ้านดินแดง
Bandindang
นายวชิรุธ พลชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดินแดง
เป็นสุข
จอมพระ
สุรินทร์
32180
-
-
เป็นสุข
044517424
-
25 พฤษภาคม 2497
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:16:33 น.
129
1032650112
32010134
650112
บ้านระวี
Banrawee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ระวี
เป็นสุข
จอมพระ
สุรินทร์
32180
srn_124@surinarea1.go.th
เป็นสุข
044590033
1490
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:05 น.
130
1032650125
32010135
650125
บ้านกรูดหนองซำ
Bankroodnongsum
นายศุภกร กระจายศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กรูด
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
Promapathana_28092514@hotmail.com
เมืองลีง
044590116
8 กรกฎาคม 2483
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
147
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:16:36 น.
131
1032650126
32010136
650126
บ้านดงเค็ง
Bandongkeng
นายพงศ์ธร จิตรแม้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ดงเค็ง
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
dongkengschool@hotmail.com
www.dongkeng.tht.in
เมืองลีง
-
พ.ศ.2485
41
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
194
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:19:05 น.
132
1032650127
32010137
650127
บ้านทวารไพร
Bantavarnpri
นายณัฏฐวี สุขแสวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทวารไพร
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
tavarnpri@hotmail.com
เมืองลีง
044576215
9 มิถุนายน 2481
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
173
8
04 เมษายน 2561 เวลา 10:18:25 น.
133
1032650128
32010138
650128
บ้านทุ่งนาค
Banthungnak School
นายบุญยศ เป็นเครือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ทุ่งนาค
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
tungnakschool@gmail.com
tungnakschool@gmail.com
เมืองลีง
0862627072
พ.ศ. 2483
36
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
146
11
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:28:39 น.
134
1032650129
32010139
650129
บ้านเมืองลีง
Banmuangleeng
นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เมืองลีง
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
bmlschool2012@gmail.com
www.bmlschool.com
เมืองลีง
044576115
044576115
9 มิถุนายน 2476
46
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
116
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:37:04 น.
135
1032650130
32010140
650130
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ฺBannonglekprachapat
นายสุดใจ กล้าหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 หนองเหล็กตาช้าง
เมืองลีง
จอมพระ
สุรินทร์
32180
nonglekjp1@gmail.com
เมืองลีง
044576217
พ.ย 2482
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
124
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:46:20 น.
136
1032650117
32010141
650117
บ้านตากวน
BANTAKHUAN
นายวีระพงษ์ มูลศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ตากวน
ลุ่มระวี
จอมพระ
สุรินทร์
32180
takhuan56@hotmaail.com
ลุ่มระวี
044581132
2487
37
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
195
11
19 มกราคม 2561 เวลา 11:39:11 น.
137
1032650131
32010142
650131
ลุ่มระวีวิทยา
LOOMRAWEEVITAYA
นายศักดิ์ชาย ทองศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บัว
ลุ่มระวี
จอมพระ
สุรินทร์
32180
loomravee@gmail.com
-
อบต.ลุ่มระวี
0883775518
-
28 มีนาคม 2498
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
117
11
11 มกราคม 2561 เวลา 11:05:56 น.
138
1032650136
32010143
650136
บ้านหนองพลวง
BAN NHONGPLUANG SCHOOL
นางบุผา สมัครสมาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองพลวง
ลุ่มระวี
จอมพระ
สุรินทร์
32180
-
-
ลุ่มระวี
-
10/10/2560
30
5
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
10
89
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:18:14 น.
139
1032650138
32010144
650138
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
Bannonglekratwittaya
นายบุญชอบ สายยศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองเหล็ก
ลุ่มระวี
จอมพระ
สุรินทร์
32180
nonglekR@thaimail.com
www.nlrw.ac.th
ลุ่มระวี
044581368
2490
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
106
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:47:17 น.
140
1032650132
32010145
650132
บ้านโนนงิ้ว
Noengiew
นางสมทบ โสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนงิ้ว
หนองสนิท
จอมพระ
สุรินทร์
32180
หนองสนิท
044590036
14 พฤษภาคม 2496
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:16:45 น.
141
1032650133
32010146
650133
บ้านวารไพรศรี
Banwanpaisri
นายสังวาล สืบมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วารไพรศรี
หนองสนิท
จอมพระ
สุรินทร์
32180
หนองสนิท
0817906807
พ.ศ.2498
38
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:51 น.
142
1032650134
32010147
650134
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
Bansamrong(luangudomrak)
นายดิเรก กระแสเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สำโรง
หนองสนิท
จอมพระ
สุรินทร์
32180
sumrongudom98@gmail.com
หนองสนิท
0818796216
16 มิ.ย. 1986
27
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
168
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:49 น.
143
1032650135
32010148
650135
บ้านหนองกับ
bannongkub
นายสุทิน แก้วเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองกับ
หนองสนิท
จอมพระ
สุรินทร์
32180
nongkubschool@gmail.com
หนองสนิท
044063245
2489
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
152
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:57:22 น.
144
1032650137
32010149
650137
บ้านหนองสนิท
Bannongsanit
นายไพสาร สูตรตันติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองสนิท
หนองสนิท
จอมพระ
สุรินทร์
32180
srn_262@surinarea1.go.th
https://sites.google.com/site/bannongsanit/
หนองสนิท
044517425
19 พฤศจิกายน 2471
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
19 เมษายน 2561 เวลา 13:49:32 น.
145
1032650405
32010150
650405
บ้านกุดหวาย
Bankudwai School
นายวินัย สายสุด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 กุดหวาย
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
kudwais@gmail.com
กุดหวาย
14 กรกฎาคม 2497
50
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
277
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:23 น.
146
1032650406
32010151
650406
บ้านโคกสนวน
Bankhoksanuan
นายณัฐดนัย ดวงใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโคกสนวน
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
กุดหวาย
044590133
1 มิถุนายน 2483
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
109
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48:47 น.
147
1032650407
32010152
650407
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
Bansomboon[panjawittaya]
นายสมนึก บุญประกอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสมบูรณ์
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
somboon201@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650407
กุดหวาย
044590132
-
28 มีนาคม 2518
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
117
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:50:11 น.
148
1032650408
32010153
650408
บ้านดงถาวร
ฺBandongthaworn School
นายมนตรี เตียวเจริญกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านดงถาวร
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
dongthaworn@gmail.com
-
กุดหวาย
044069377
-
7 ก.ค.2498
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
222
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:54 น.
149
1032650409
32010154
650409
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
bankraseaudomtakorat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกระแสร์อุดม
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
กุดหวาย
044069375
01/05/2518
49
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:12:56 น.
150
1032650410
32010155
650410
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ิbangudwai(sakabankaenmatee)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแก่นเมธี
กุดหวาย
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
กุดหวาย
085-5850025
9 มิถุนายน 2501
65
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
37
6
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:25:01 น.
151
1032650442
32010156
650442
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
Praisornsomrong(ratsadornbamrung)
นายบุญทิศ อุ้มบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสำโรง
ขวาวใหญ่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
ขวาวใหญ่
044150237
-
13 กรกาคม 2470
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
78
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:34:37 น.
152
1032650443
32010157
650443
บ้านขวาวใหญ่
Bankhowyai
นายไสว เที่ยงธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านขวาวใหญ่
ขวาวใหญ่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bankhowyaischool@gmail.com
ขวาวใหญ่
044590135
8 สิงหาคม 2459
46
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:55 น.
153
1032650419
32010158
650419
บ้านคาละแมะ
Ban Khalamae
นายสำราญ ศรียะนัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคาละแมะ
คาละแมะ
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
khalamaeschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650419
คาละแมะ
044069379
15 กรกฎาคม 2481
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
202
11
16 กันยายน 2562 เวลา 12:56:33 น.
154
1032650420
32010159
650420
บ้านหนองจอก
Bannongjok
นายสง่า บุญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองจอก
คาละแมะ
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nongchokschool@gmail.com
คาละแมะ
0819764253
14 กันยายน 2479
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
204
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:25:20 น.
155
1032650421
32010160
650421
บ้านบึงขวาง
Ban Bhung-Kwang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านบึงขวาง
คาละแมะ
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
อบต.คาละแมะ
044503049
พ.ศ.2482
50
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
186
11
18 กันยายน 2562 เวลา 10:57:59 น.
156
1032650452
32010162
650452
บ้านจารพัต
Banjarapat
นายสุริยา ดุจจานุทัศน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 จารพัต
จารพัต
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
jarapatschool@gmail.com
WWW/ht.BJP.schoolthai.n
จารพัต
044503103
14 พฤษภาคม 2462
32
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
258
13
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:15 น.
157
1032650453
32010163
650453
บ้านเปรียง
banpariang
นายชวลิต ชมโพธิ์สอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเปรียง
จารพัต
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
sites.google.com/site/banpariang/
จารพัต
044590180
01/06/2483
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
19 มกราคม 2560 เวลา 23:37:30 น.
158
1032650454
32010164
650454
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
kanjankhokkhlaprachasamakhkhi
นางประจวบ บุญพอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านกันจารย์
จารพัต
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
จารพัต
044590364
15 พ.ค. 2483
27
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:42:35 น.
159
1032650455
32010165
650455
บ้านพม่า
BanPhama school
นายถวัลย์ ทานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านพม่า
จารพัต
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
banphama@gmail.com
banphama.blogspot.com
จารพัต
044-069382
-
11 กรกฎาคม 2498
26
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:22 น.
160
1032650456
32010166
650456
บ้านพันษี
BANPANSRI
นายเอนก หม้อทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านพันษี
จารพัต
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
pansri267@gmail.com
จารพัต
044590363
7 กรกฎาคม 2479
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
228
12
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:57:26 น.
161
1032650444
32010167
650444
บ้านช่างปี่
banchangpee
นายมงคล สมานทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านช่างปี่
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
sites.google.com/site/changpee1/
ช่างปี่
-
-
10 สิงหาคม 2460
29
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
183
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 18:57:04 น.
162
1032650445
32010168
650445
บ้านตะคร้อ
bantakro
นายพิชิต ทีอุปมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตะคร้อ
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
-
ช่างปี่
044-069388
-
13/04/2503
28
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
104
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:24:14 น.
163
1032650446
32010169
650446
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
kradonkho school
นายมานพ ตลับทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทำเนียบ
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
ka-don-khor@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650446
ช่างปี่
-
-
26 มิถุนายน 2482
36
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
239
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:18 น.
164
1032650447
32010170
650447
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
Huaratnapo
นางนิตยา เพ่งพิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หัวแรต
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
huaratnapo.com
ช่างปี่
044590140
23 ตุลาคม 2482
39
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
239
11
18 มกราคม 2561 เวลา 10:18:00 น.
165
1032650448
32010171
650448
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
Bankoklao-nonglek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโคกลาว
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
ช่างปี่
044590365
20 กรกฎาคม 2498
30
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
9
05 ตุลาคม 2560 เวลา 06:08:52 น.
166
1032650449
32010172
650449
บ้านโคกอาโพน
Bankokarpone
นายสามารถ หงษ์สูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกอาโพน
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
ช่างปี่
044590178
-
26 เมษายน 2489
29
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
17
6
04 ตุลาคม 2560 เวลา 03:17:28 น.
167
1032650450
32010173
650450
บ้านหนองผือโนนแคน
Nongphuenonkhan
นายชวลิตร วรรณดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองผือ
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
http://npncschool.com/
ช่างปี
044590139
48
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
87
8
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:43:44 น.
168
1032650451
32010174
650451
บ้านข่า
Bankha
นายวิโรจน์ โอษฐงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านข่า
ช่างปี่
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bankha.surinarea1@gmail.com
-
ช่างปี่
044557930
-
พ.ศ.2519
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
40
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:33 น.
169
1032650464
32010175
650464
บ้านตรมไพร
Tromprai School
นายพิรุณ ภูเขียว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านตรมไพร
ตรมไพร
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
Trompri@gmail.com
-
ตรมไพร
0862434422
-
-
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
400
17
11 มกราคม 2561 เวลา 12:33:52 น.
170
1032650465
32010176
650465
จตุรมิตรวิทยา
๋Jaturamitwitaya
นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านตามอ
ตรมไพร
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
่jaturamitwitaya@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650465
ตรมไพร
0982836292
10 เมษายน 2527
36
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
8
13 มกราคม 2563 เวลา 11:08:40 น.
171
1032650466
32010177
650466
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
BANTAKUY(KHAMKHOONBAMRONG) SCHOOL
นายชินวงศ์ ดีนาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านตะกุย
ตรมไพร
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bantakuy@gmail.com
bantakuy.blogspot.com
ตรมไพร
044558300
044558330
15 มกราคม 2475
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
196
11
02 ตุลาคม 2562 เวลา 21:53:35 น.
172
1032650467
32010178
650467
บ้านตะเคียนสามัคคี
Takeamsamakhkhi
นางบัญฑิตา จงปัตนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านตะเคียน
ตรมไพร
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
-
ตรมไพร
0956057258
-
15 มิ.ย. 2520
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:15 น.
173
1032650468
32010179
650468
บึงวิทยาคาร
buengwitthayakarn
นายสุภาพ แก่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบึง
ตรมไพร
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
buengwit@gmail.com
ตรมไพร
044068384
-
6 พฤษภาคม 2498
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
162
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:01 น.
174
1032650418
32010180
650418
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
Bankajoanongphai
นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กาเจาะ
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
kajoanongphai@gmail.com
ตรึม
9 มิถุนายน 2482
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
8
06 มีนาคม 2562 เวลา 10:00:24 น.
175
1032650416
32010181
650416
บ้านหัวแรต
BanHuarat
นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวแรต
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
huarat294@gmail.com
www.huaratt.com
ตรึม
-
-
16 กันยายน 2480
52
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
124
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:50 น.
176
1032650417
32010182
650417
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
Banmungsubgoth
นายประสิทธิ์ หนุนชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านทรัพย์โกฏิ
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
ตรึม
044390369
08/07/2498
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
58
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:20 น.
177
1032650411
32010183
650411
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
Ban Trum (TrumWittayanukroh)
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านตรึม
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bantrum2493@gmail.com
www.trum.ac.th
ตรึม
044151402
044151402
พ.ศ.2464
60
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
44
586
25
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:14 น.
178
1032650413
32010184
650413
บ้านหนองหิน
NONGHIN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองหิน
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nonghin@outlook.com
ตรึม
044503310
10 กรกฎาคม 2497
51
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
182
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:44:47 น.
179
1032650415
32010185
650415
บ้านบ่อน้ำใส
BONAMSAI
นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ่อน้ำใส
ตรึม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bonamsai260@gmail.com
bonamsai.com
ตรึม
044590141
10/05/2505
53
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:04:38 น.
180
1032650429
32010186
650429
บ้านแตล
bantael
นางมณฑิรา หลักคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แตล
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bantaelschool@gmail.com
แตล
044586117
17 เมษายน 2466
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
227
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:34:44 น.
181
1032650430
32010187
650430
บ้านประทุนอายอง
PRATOONAYONG
นายโกสินทร์ ศรีพรหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านประทุน
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
pratoon.sch.@chaiyo.com
www.banpratoon.com
แตล
11 มิถุนายน 2511
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
308
13
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:48 น.
182
1032650431
32010188
650431
บ้านสวายไตรภูมิ
BAN SAWAITRAIPHUM SCHOOL
ดร.สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสวาย
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
แตล
10 พฤษภาคม 2448
55
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
137
8
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:46:50 น.
183
1032650432
32010189
650432
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
Nathomnongphakboong
นายพิพัฒน์ ชาวนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านหนองผักบุ้ง
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
แตล
0852083041
1 มิถุนายน 2481
47
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
29 มีนาคม 2560 เวลา 20:21:09 น.
184
1032650433
32010190
650433
บ้านหนองท่ม
nongthom
นายสุทน ดีพร้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองท่ม
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
แตล
044590175
17 พฤษภาคม 2483
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:39 น.
185
1032650434
32010191
650434
บ้านโนนถ่อน
bannonthon school
นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโนนถ่อน
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nonthorn@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650434
องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
044590096
-
10 กุมภาพันธ์ 2515
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
36
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:51 น.
186
1032650435
32010192
650435
บ้านสังแกหนองคู
Sangkaenongcoo
นายสุชาติ ทองนำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสังแก
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
แตล
044590281
12 มกราคม 2486
60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:36:00 น.
187
1032650436
32010193
650436
บ้านอาวุธ
BAN AWUT SCHOOL
นายสุจิตร แพงชารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านอาวุธ
แตล
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
srn_216@surinarea1.go.th
www.facebook.com/banawutschool
แตล
044586380
1 มิถุนายน 2477
55
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00:00 น.
188
1032650414
32010194
650414
บ้านดู่อาราง
Duarang
นางประภาวดี บุญเยี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านอาราง
นารุ่ง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
duarangschool@gmail.com
นารุ่ง
044590174
044590174
๑ พ.ค. ๒๔๘๕
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
165
8
26 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01:16 น.
189
1032650412
32010195
650412
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
Bannarung(yanmuneeratsamakkee) school
นายจรัญ เพ็งกระจ่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า
นารุ่ง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
นารุ่ง
-
พ.ศ.2481
48
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
306
13
29 มิถุนายน 2561 เวลา 21:33:11 น.
190
1032650399
32010196
650399
บ้านผักไหม
banphakmai school
นายอัศวิน นารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านผักไหม
ผักไหม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
phakmaisrikor2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650399
เทศบาลตำบลผักไหม
0623254546
5 มิถุนายน 2496
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:40:17 น.
191
1032650400
32010197
650400
บ้านก้านเหลือง
bankarnlueng school
นายชัยวัฒน์ นารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านก้านเหลือง
ผักไหม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bankarnlueng2555@gmail.com
ผักไหม
0883709506
15/05/2483
54
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:18 น.
192
1032650469
32010198
650469
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
Banthungram (Ramrung-orrachai)
นายเจษฎา ลาภจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งราม
ผักไหม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
thungram@gmail.com
สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม
-
1 พฤษภาคม 2510
52
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
98
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:30 น.
193
1032650470
32010199
650470
บ้านทุ่งรูง
Bantungroong
นายณัฐภณ เต็งสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทุ่งรูง
ผักไหม
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
tungroong@obec.go.th, tungroong@gmail.com
www.tungroong.siam.im
ผักไหม
044069503
-
23 มิถุนายน 2520
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
159
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:31 น.
194
1032650404
32010200
650404
บ้านสว่างโนนแดง
Ban Sawangnondaeng
นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านสว่าง
ยาง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bansawang@gmail.com
http://school.obec.go.t
ยาง
-
-
12/05/2465
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
281
12
27 ตุลาคม 2561 เวลา 07:27:38 น.
195
1032650402
32010201
650402
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
Sritawan(Ratsamakee)
นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านศรีตะวัน
ยาง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
sitawan_school@hotmail.com
-
ยาง
044151014
-
7 มิถุนายน 2482
42
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
169
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:56 น.
196
1032650403
32010202
650403
บ้านกะลัน
bankalan
นางปาณิศา ร่วมจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านกะลัน
ยาง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bankalan15@gmail.com
-
ยาง
-
-
10 มิ.ย. 2495
47
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
172
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:26 น.
197
1032650401
32010203
650401
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
Bananan
นายปรานีต ชัยสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านอนันต์
ยาง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
banananCEO1@gmail.com
ยาง
044561387
9 กรกฎาคม 2465
32
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
185
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:38 น.
198
1032650398
32010204
650398
บ้านกางของ
BANKANGKHONG
นายเอกชัย บุญพอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกางของ
ระแงง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
kangkhongschool@yahoo.co.th
http://www.kangkhongschool.net/
ระแงง
044590372
-
25 เมษายน 2479
52
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
112
8
08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:06:33 น.
199
1032650396
32010205
650396
บ้านระเวียง
Raweing
นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านระเวียง
ระแงง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
Rawangsc@gmail.com
ระแงง
29/11/2442
30
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
188
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:02 น.
200
1032650397
32010206
650397
บ้านยางเตี้ย
Banyangtia
นายสุพัตร หลักคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านยางเตี้ย
ระแงง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
banyangtia@gmail.com
www.banyangtia.ac.th
ระแงง
10 พฤศจิกายน
43
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
347
17
04 มกราคม 2561 เวลา 09:42:34 น.
201
1032650395
32010207
650395
อนุบาลศีขรภูมิ
anubansikhorapum
นายหลักเขต มุ่งสันติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปราสาท
ระแงง
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
anubansikhorphum@hotmail.com
anubansikoraphum.com
ระแงง
044561253
044561253
16 กันยายน 2465
40
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
62
1,136
38
25 มกราคม 2563 เวลา 15:45:25 น.
202
1032650437
32010208
650437
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
Ban Nongkhwao(Srisurinbumrung)
นายมนตรี ทองขอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองขวาว
หนองขวาว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nongkhwaoschool@gmail.com
-
หนองขวาว
044561254
-
1 กรกฎาคม 2548
41
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
104
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:49 น.
203
1032650438
32010209
650438
บ้านขะเนก
Kaneak School
นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านขะเนก
หนองขวาว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
khanakschool@hotmail.com
หนองขวาว
0862495951
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
334
12
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:59:02 น.
204
1032650439
32010210
650439
บ้านแกสระใหญ่
Kaesayai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแก
หนองขวาว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
kaesrayai@gmail.com
-
หนองขวาว
044590374
-
23 มิถุนายน 2520
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:19:11 น.
205
1032650440
32010211
650440
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
bankraudnahung school
นายสุกิจ แก้วสุจริต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกรวด
หนองขวาว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bankraudnahung@gmail.com
-
หนองขวาว
044-069-509
-
2480
40
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
109
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:01 น.
206
1032650441
32010212
650441
บ้านหนองขามวิทยาคม
BARNNONGKHARMWITTAYACOM
นายกิติศักดิ์ ประดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองขาม
หนองขวาว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
www.thaischool.in.th/nonkamwith
หนองขวาว
044590373
6 กรกฎาคม 2498
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:53:52 น.
207
1032650428
32010213
650428
บ้านสะโน
Bansanoschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสะโน
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
sanosri.2012@gmail.com
www.sanoschool.com
หนองบัว
1 ตุลาคม 2487
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
02 สิงหาคม 2562 เวลา 08:41:55 น.
208
1032650423
32010214
650423
บ้านหนองบัว
NONGBOUR
นายณัฐกร เชื้ออินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองบัว
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
หนองบัว
044150443
1/10/2475
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
146
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:09 น.
209
1032650424
32010215
650424
บ้านหนองจิก
Bannongjik
นายสวาท พันธ์เพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองจิก
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nongjikschool@gmail.com
-
หนองบัว
044557981
-
พ.ศ. 2483
55
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:56 น.
210
1032650425
32010216
650425
บ้านหนองกุง
Bannongkung
นายนิยม สวยไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองกุง
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nongkung @ hot mail.com
หนองบัว
044590097
10 มิ.ย. 2489
54
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:26 น.
211
1032650426
32010217
650426
บ้านหนองขนาด
Bannongkanard
นายธนภัทร ทะเกิงลาภ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองขนาด
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bannongkanard@gmail.com
nongkanard.blogspot.com
หนองบัว
044069510
-
14 พฤษภาคม 2514
65
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
100
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:18 น.
212
1032650427
32010218
650427
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
Ban-Pho (Phosriwittaya)
นายสุรพงษ์ แก้วงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโพธิ์
หนองบัว
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
bpschool268@gmail.com
หนองบัว
044557996
044557996
2475
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
205
11
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:16:54 น.
213
1032650461
32010219
650461
บ้านลุมพุกหนองกุง
Lumpuknongkong
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ บุตรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านลุมพุก
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
Lumpuknongkung@gmail.com
หนองเหล็ก
044590171
19/01/2510
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
11 มกราคม 2561 เวลา 15:14:39 น.
214
1032650462
32010220
650462
บ้านโคกลำดวน
KHOKLAMDUAN
นายเจษฎา บุญสอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านโคกลำดวน
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
umponin2502@gmail.com
หนองเหล็ก
0817601652
0817601652
19 กรกฎาคม 2497
56
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
321
14
14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:36 น.
215
1032650463
32010221
650463
บ้านห้วยโนนเจริญ
Banhiuynonjarern School
นางสาวรชยา เสียงสนั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านห้วย
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
-
-
หนองเหล็ก
-
-
2523
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:47:03 น.
216
1032650457
32010222
650457
บ้านปะนอยไถง
PANOYTHANGAI
นายสมบัติ วรรณศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านปะนอยไถง
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
panoythangaischool@gmail.com
www.panoy.schoolthai.net
หนองเหล็ก
044503121
15 พ.ค. 2483
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
201
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:26 น.
217
1032650458
32010223
650458
บ้านหนองเหล็ก
Nonglek
นายก่อเกียรติ จงปัตนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองเหล็ก
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
nonglek292@gmail.com
หนองเหล็ก
044503184
1 เมษายน 2486
42
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
234
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:23 น.
218
1032650459
32010224
650459
บ้านจารย์
BanJarn
นายคมศักดิ์ เส้นศูนย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านจารย์
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
BanJarn 1@Gmail.com
หนองเหล็ก
-
0
9 กรกฎาคม 2479
40
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
128
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:13 น.
219
1032650460
32010225
650460
บ้านกระดาน
Bankradan School
นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านกระดาน
หนองเหล็ก
ศีขรภูมิ
สุรินทร์
32110
หนองเหล็ก
044590401
5 มิถุนายน 2496
40
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
177
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:53 น.
220
1032650631
32010226
650631
บ้านภูมิสตึง
Banpumsathueng
นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ภูมิสตึง
โชคเหนือ
ลำดวน
สุรินทร์
32220
www.thpe.schoolthai.net
โชกเหนือ
044590131
25/9/2500
37
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
197
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:12:13 น.
221
1032650632
32010227
650632
บ้านโชกเหนือ
Ban Chokneua
นายส่งเสริม มีพร้อม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โชกเหนือ
โชคเหนือ
ลำดวน
สุรินทร์
32220
admin@schoolthai.net
www.chokenua.com
โชกเหนือ
044557775
-
13 มิถุนายน 2482
31
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
176
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 18:51:55 น.
222
1032650633
32010228
650633
บ้านตระเปียงเตีย
trapeangtia
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตระเปียงเตีย
ตระเปียงเตีย
ลำดวน
สุรินทร์
32220
trapeangtia@hotmail.com
ตระเปียงเตีย
0968689985
1 พฤษภาคม พ.ศ.2485
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
170
8
19 ธันวาคม 2560 เวลา 08:40:53 น.
223
1032650634
32010229
650634
บ้านหนองคู
nongkooschool
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกกระโดน
ตระเปียงเตีย
ลำดวน
สุรินทร์
32220
srn_284@surinarea1.go.th
www.nongkooschool.com
ตระเปียงเตีย
2515
35
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
229
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:59 น.
224
1032650635
32010230
650635
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
AMARINRATWITTAYA
นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ยะสุข
ตระเปียงเตีย
ลำดวน
สุรินทร์
32220
ตระเปียงเตีย
044590304
18 พ.ค.
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
237
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:38 น.
225
1032650636
32010231
650636
ดรุณวิทยากร
Darunwitthayakorn
นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกตระมูง
ตรำดม
ลำดวน
สุรินทร์
32220
daroon2012@gmail.com
www.daroonwittayakorn.com
ตรำดม
044541098
2477
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:01:39 น.
226
1032650637
32010232
650637
บ้านตรำดม
Tramdom
นางสาวนิโลบล ุพุทธานุรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตรำดม
ตรำดม
ลำดวน
สุรินทร์
32220
ตรำดม
044541397
2484
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
176
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:56 น.
227
1032650638
32010233
650638
บ้านระไซร์
rasai
นางสาวมาลิสา เพชรนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สวาย
ตรำดม
ลำดวน
สุรินทร์
32220
rasai@rasai.schoolthai.
www.rasai.schoolthai.ne
ตรำดม
044541082
-
2482
28
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
133
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:03:07 น.
228
1032650639
32010234
650639
บ้านหนองยาง
BANNONGYANG
นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองยาง
ตรำดม
ลำดวน
สุรินทร์
32220
nongyang56school@gmail.com
http//:www.ny.schooltha
ตรำดม
044069354
พ.ศ.2514
35
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
160
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:45:57 น.
229
1032650630
32010235
650630
ศิริราษฎร์วิทยา
Siriratwittaya
นางรัชนี สายพรหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ตระเปียงกู
ลำดวน
ลำดวน
สุรินทร์
32220
siriratwitschool@gmail.com
www.siriratwittaya.blogspot.com
อบต.ลำดวน
0867266288
5 มิถุนายน 2483
38
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
209
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:20 น.
230
1032650628
32010236
650628
บ้านตาเมาะ
Bantamoh School
นางวิลัยลักษ์ ภูเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตาเมาะ
ลำดวน
ลำดวน
สุรินทร์
32220
Tamohschool@gmail.com
tamohschool.blogspot.com
ลำดวน
044590310
-
22 สิงหาคม 2499
34
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:44:35 น.
231
1032650629
32010237
650629
บ้านจรวย
Ban Jaruay
นายสมร กะการดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 จรวย
ลำดวน
ลำดวน
สุรินทร์
32220
banjaruay200.ld@gmail.com
ลำดวน
-
-
18 เมษายน 2498
47
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:14:14 น.
232
1032650626
32010238
650626
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
Anubanlamduan(suraphinratnusorn)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ลำดวน
ลำดวน
ลำดวน
สุรินทร์
32220
ald_school@hotmail.co.th
ลำดวนสุรพินท์
044541110
1 มกราคม 2456
25
0.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
369
16
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:11:46 น.
233
1032650627
32010239
650627
วัดทักษิณวารี
Wattaksinvaree School
นายประเชิญ กูลรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ลำดวน
ลำดวน
ลำดวน
สุรินทร์
32220
ลำดวนสุรพินท์
044541111
1 มิถุนายน 2501
28
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
179
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:34 น.
234
1032650644
32010240
650644
บ้านอู่โลก
Uloke
นายอมรเดช ดีนาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 เมืองทอง
อู่โลก
ลำดวน
สุรินทร์
32220
uloke.sc @ chaiyo.com.
www.uloke.schoolthai.ne
อู่โลก
044712729
1 กรกฎาคม 2482
37
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
179
11
25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:25:04 น.
235
1032650640
32010241
650640
บ้านตะเคียน
Bantakien School
นายสงวน บุญร่วม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตะเคียน
อู่โลก
ลำดวน
สุรินทร์
32220
อู่โลก
044558629
1 พฤษภาคม 2512
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
118
11
15 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:22:52 น.
236
1032650641
32010242
650641
บ้านโชกใต้
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โชกใต้
อู่โลก
ลำดวน
สุรินทร์
32220
chocktai.school@gmail.com
อู่โลก
044590406
01/06/2481
37
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
163
9
12 ตุลาคม 2560 เวลา 03:18:22 น.
237
1032650642
32010243
650642
บ้านโคกเกาะ
ฺBankokkor
นายชัยภัทร ห่อทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกเกาะ
อู่โลก
ลำดวน
สุรินทร์
32220
bankokkor@gmail.com
อู่โลก
0862591535
2524
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
118
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:41 น.
238
1032650643
32010244
650643
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
BanMalujarongnongpreng
นายสุริยัน สุยคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 มะลูจรุง
อู่โลก
ลำดวน
สุรินทร์
32220
อู่โลก
044558661
2514
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
01 กันยายน 2562 เวลา 18:11:24 น.
239
1032650565
32010245
650565
บ้านกระออม
bankraaom
นายมานะ จันทราคา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กระออม
กระออม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
Kraomschool@hotmail.com
-
กระออม
044557247
-
พ.ศ.2464
68
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
21 มีนาคม 2562 เวลา 09:37:49 น.
240
1032650566
32010246
650566
หนองเหล็กเบญจวิทยา
Nonglekbenjawittaya
นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองเหล็ก
กระออม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
กระออม
044069581
22 มิถุนายน 2481
70
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
218
11
14 มีนาคม 2562 เวลา 13:40:31 น.
241
1032650567
32010247
650567
บ้านหนองอีเลิง
Bannongelerngschool
นายนิมิต แสนคำภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองอีเลิง
กระออม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
elerng@gmail.com
กระออม
044590163
6 พฤษภาคม 2500
75
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
162
8
14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:32:13 น.
242
1032650569
32010248
650569
บ้านเกาะแก้ว
Korkoew
นายสุเทพ แปลงทับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เกาะแก้ว
เกาะแก้ว
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
เกาะแก้ว
044590234
14 พฤษภาคม 2498
64
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
123
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:39 น.
243
1032650570
32010249
650570
บ้านโนนสวรรค์
NONSAWAN School
นายวิเชียร วาพัดไทย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โนนสวรรค์
เกาะแก้ว
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
sns.nonsawan@gmail.com
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/nonsawan-school/
เกาะแก้ว
044151814
1 พฤษภาคม 2514
62
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
197
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:09 น.
244
1032650571
32010250
650571
บ้านตะมะหนองกระจาน
ฺTAMANONGKRACHAN
นายเสรี จำปาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองกระจาน
เกาะแก้ว
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
tamanongkrachan@gmail.com
อบต.เกาะแก้ว
044503087
15 พฤษภาคม 2483
75
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
108
8
07 มีนาคม 2562 เวลา 14:12:26 น.
245
1032650572
32010251
650572
บ้านตางมาง
BANTANGMANG
นายศศิพงค์ อินทรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โพธิ์ศรีธาตุ
เกาะแก้ว
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
Tangmang29@hotmail.com
-
เกาะแก้ว
-
-
19/07/2493
75
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:07:21 น.
246
1032650586
32010252
650586
บ้านขนวน
Ban Kha-nuan School
นายชานนท์ ผมงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ห้วยทุ่ง
ประดู่
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
Khanuan.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650586
ประดู่
044557381
-
7 พฤษภาคม 2500
62
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
111
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:11:46 น.
247
1032650587
32010253
650587
บ้านดู่
BANDOU SCHOOL
นายอานนท์ วาปีทะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดู่หัวนา
ประดู่
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
-
-
ประดู่
044557401
10 พฤศจิกายน 2474
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
411
17
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:22:36 น.
248
1032650589
32010254
650589
บ้านหนองพญา
Nongpaya School
นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองพญา
ประดู่
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
nawapats2014@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650589
ประดู่
044590242
-
3/8/2504
65
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
44
8
11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:06:47 น.
249
1032650590
32010255
650590
บ้านศรีราชา
BAN SRIRACHA
นายพศวัต สาระอาวาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ศรีราชา
ประดู่
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
25190301napat@gmail.com
ประดู่
044069587
01012514
70
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 19:32:17 น.
250
1032650588
32010256
650588
บ้านหนองดุม
Nongdum
นายสมมิตร สาลีบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกสมบูรณ์
ศรีสุข
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
school_bannong@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
044151641
-
15 กันยายน 2479
60
8.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
191
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:00 น.
251
1032650568
32010257
650568
สะโนวิทยา
Sanowittaya School
นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สะโน
สะโน
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
snoeschool@gmail.com
สะโน
-
64
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
248
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45:25 น.
252
1032650591
32010258
650591
บ้านกุง
Bankung
นางรพีพร รักเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุง
สำโรงทาบ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
31250
สำโรงทาบ
044590162
2482
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:33 น.
253
1032650592
32010259
650592
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
Bantakhiankuiwittaya
นายสุกิจ วันสุดล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ตะเคียน
สำโรงทาบ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
www.bantakhian.com
สำโรงทาบ
044569090
2478
55
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
381
17
25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:45:23 น.
254
1032650593
32010260
650593
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
Anubansumrongtab(barikutvitayakun)school
สิบตรีบุญจร บุราคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โดด
สำโรงทาบ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
anubansumrongthapschool326@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650593
สำโรงทาบ
044569118
-
1 เมษายน 2459
50
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
296
13
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:39 น.
255
1032650584
32010261
650584
การุญวิทยา
Karoonwittaya
นายสุริยัน พูนชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองพรม
เสม็จ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
Karunwittaya@gmail.com
เสม็จ
044557146
11 มกราคม 2482
74
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
146
11
15 ธันวาคม 2562 เวลา 10:52:24 น.
256
1032650585
32010262
650585
บ้านสังแก
SUNGKAE
นายอรุณ บุญโต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สังแก
เสม็จ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
sungkaeschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650585
เสม็จ
044590396
15/06/2482
61
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
115
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:17:13 น.
257
1032650573
32010263
650573
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
BANJUNGKAO(LUSIMAWITHAYAKARN)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 จังเกา
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
school.jungkao@gmail.com
หนองไผ่ล้อม
044569572
2475
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
8
31 ตุลาคม 2560 เวลา 07:08:07 น.
258
1032650574
32010264
650574
บ้านจังเอิดหนองแมว
Banjungaud Nongmaw
นายชัยณรงค์ โมรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 จังเอิด
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
jungaud315@gmail.com
หนองไผ่ล้อม
0803682494
7 สิงหาคม 2504
49
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
9
11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:08 น.
259
1032650575
32010265
650575
บ้านหนองคูสะแบะ
Nongkhusabea
นางจิตรา สาลีบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองคู
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
Nongkhusabea@gmail.com
หนองไผ่ล้อม
044569422
2481
60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
153
8
24 มกราคม 2561 เวลา 16:46:02 น.
260
1032650576
32010266
650576
บ้านหนองแคน
BanNongkhan
นายวิชชาวุธ ลอดสุโข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองแคน
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
nongkanschool@gmail.com
หนองไผ่ล้อม
-
8 สิงหาคม 2504
60
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:54:40 น.
261
1032650577
32010267
650577
บ้านหนองแล้ง
BANNONGLANG
นางธนันต์พร สิงห์โตทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองแล้ง
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
http/:school.bed.go.th/
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
044569117
2482
54
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
136
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:08:59 น.
262
1032650578
32010268
650578
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
Bannongwaphosai
นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองหว้า
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
kaew.21@hotmail.com
school.surinarea1go.th/nangwa
หนองไผ่ล้อม
044569016
044569016
01/10/2548
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
266
11
19 ตุลาคม 2562 เวลา 09:56:01 น.
263
1032650579
32010269
650579
บ้านโนนลี
Nonlee
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โนนลี
หนองไผ่ล้อม
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
noonlee321@gmail.com
-
หนองไผ่ล้อม
0819558845
-
22 มิถุนายน 2549
60
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:51 น.
264
1032650580
32010270
650580
บ้านขอนแก่น
Khonkan
นายชาติชาย อนุพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านขอนแก่น
หนองฮะ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
หนองฮะ
044557340
1 พฤษภาคม 2503
60
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
159
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:35 น.
265
1032650581
32010271
650581
บ้านค้อ
bankho
นางวารุณี หมายสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ค้อ
หนองฮะ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
bankhoschool313@gmail.com
หนองฮะ
044590241
-
2475
65
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
02 เมษายน 2562 เวลา 10:11:45 น.
266
1032650582
32010272
650582
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
Bandusokkhoksa-ad
นายสมศักดิ์ ไหมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกสะอาด
หนองฮะ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
BDK.SCH@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650582
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
044590416
-
25 มกราคม 2486
70
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
8
13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:35:07 น.
267
1032650583
32010273
650583
บ้านหนองฮะ
bannongha
นายศิรพงษ์ สิงจานุสงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองฮะ
หนองฮะ
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
bannhongha@hotmail.com
www.nhongha.ac.th
หนองฮะ
0878682950
-
9 มีนาคม 2463
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
191
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:09:26 น.
268
1032650594
32010274
650594
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
bankalaosripatana
นายธนาวิทย์ ผาธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ศรีพัฒนา
หมื่นศรี
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
veingrat1@gmail.com
www.bankalaosripatana.com
เทศบาลตำบลหมื่นศรี
0854976155
12/08/2497
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
114
11
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30:47 น.
269
1032650596
32010276
650596
หมื่นศรีประชาสรรค์
Muensriprachasan
นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หมื่นศรีใหญ่
หมื่นศรี
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
muensriprachasan2@gmail.com
หมื่นศรี
0885861754
2478
58
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
415
20
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:28:05 น.
270
1032650597
32010277
650597
บ้านหมื่นศรีน้อย
Banmuensrinoi school
นายจำนงค์ ดวงรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หมื่นศรีน้อย
หมื่นศรี
สำโรงทาบ
สุรินทร์
32170
muensrinoischool@gmail.com
www.facebook.com/msnsurin
หมื่นศรี
044569530
1 พฤษภาคม 2500
60
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:57 น.
271
1032650712
32010278
650712
อนุบาลเขวาสินรินทร์
Anubarnkhwaosinrin school
นายชนธัญ คันชั่งทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
khwao.ed@gmail.com
เขวาสินรินทร์
044582010
พ.ศ.2464
20
.200
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
304
15
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:10:20 น.
272
1032650713
32010279
650713
บ้านนาโพธิ์
BANNAPHO
นายจรัส สังข์น้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นาโพธิ์
เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
info@napho.ac.th
www.napho.ac.th
เขวาสินรินทร์
-
-
2482
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
103
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:06:48 น.
273
1032650714
32010280
650714
บ้านสดอ
Ban Sadoor
นายบุญชู กิ่งจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สดอ
เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
sadoor.ed@gmail.com
เขวาสินรินทร์
044582109
26
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
280
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:21 น.
274
1032650715
32010281
650715
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
BANNATANGTRABAG
นายไพรัช มีพร้อม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 นาตัง
เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
natang136@gmail.com
-
เขวาสินรินทร์
-
-
2474
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
278
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 22:34:56 น.
275
1032650721
32010282
650721
บ้านตากูก
bantakook
นายภคพล ยืนยิ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตากูก
ตากูก
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
bantakook@hotmail.com
www.takook52.org/
ตากูก
044582111
044582266
27/04/2463
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
169
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:36:56 น.
276
1032650722
32010283
650722
บ้านโชค
BANCHOKE
นายสมชิต พันตาแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โชค
ตากูก
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
banchoke@gmail.com
www.banchoke.com
ตากูก
044069820
10/05/2486
32
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
9
20 ตุลาคม 2562 เวลา 22:09:41 น.
277
1032650723
32010284
650723
บ้านอำปึลสนวน
Ban Ampuensanuan School
นายบุญคุ้ม ขาวงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 อำปึล
ตากูก
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
ampuen9@gmail.com
null
ตากูก
044590313
null
17 มิถุนายน 2482
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
271
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:22 น.
278
1032650725
32010285
650725
บ้านตากแดด
takdad
นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตากแดด
ตากูก
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
-
ตากูก
044582194
-
2482
21
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
124
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:25 น.
279
1032650718
32010286
650718
บ้านภูดินหนองตะครอง
นายจิรศักดิ์ หลวงยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ภูดิน
บ้านแร่
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
banpoodin@gmail.com
www.facebook/banpoodin/
บ้านแร่
044725089
13
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
8
12 เมษายน 2560 เวลา 07:03:54 น.
280
1032650719
32010287
650719
บ้านบึง-เบาะอุ่น
Baan Bueng-Boraun
นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บึง
บ้านแร่
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
บ้านแร่
-
2499
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
29 เมษายน 2562 เวลา 09:14:16 น.
281
1032650716
32010288
650716
บ้านกันเตรียง
Kantriang School
นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กันเตรียง
บ้านแร่
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
kuntriang@gmail.com
www.kuntriang.ac.th
บ้านแร่
044590002
-
2482
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
305
12
23 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57:22 น.
282
1032650717
32010289
650717
บ้านพระปืด
banphrapeed
นายณัฐพล ผิวทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พระปืด
บ้านแร่
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
aggachaiid@gmail.com
บ้านแร่
044712218
23 สิงหาคม 2473
25
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
71
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:52:45 น.
283
1032650732
32010290
650732
บ้านตลาดตาโหมก
Bantaladtamoke
นายศุภชัย ทองนำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตาโหมก
บึง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
-
บึง
044558144
1 มกราคม 2483
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:41:09 น.
284
1032650733
32010291
650733
บ้านโคกกรวด
khokkruad
นางอณัญญา คำสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยระวี
บึง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
khokkruad@hotmail.com
บึง
พ.ศ.2485
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:46:18 น.
285
1032650729
32010292
650729
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
banbueng
นายธีรศักดิ์ สุดตลอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บึง
บึง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
banbuengschool253@gmail.com
บึง
044590279
28 ธันวาคม 2468
28
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
53
9
01 เมษายน 2562 เวลา 13:22:07 น.
286
1032650730
32010293
650730
บ้านกันตรง
Bankuntrong
นายพิณี หาสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กันตรง
บึง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
kantrong@hotmail.com
บึง
044590000
000
16 พ.ค.1983
27
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 16:31:59 น.
287
1032650731
32010294
650731
บ้านสนวนนางแก้ว
Bansanuannangkaew
นายโกวิทย์ มั่นยืน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 นางแก้ว
บึง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
sanuan_nk@hotmail.com
snng.schoolthai.net
บึง
0847313743
-
2477
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
108
11
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:16:21 น.
288
1032650728
32010295
650728
บ้านบุญโลก
Banboonloke
นายอนุรักษ์ สมัครสมาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ระงอล
ปราสาททอง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
boonlok146@hotmail.com
ปราสาททอง
044069828
2502
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 13:49:58 น.
289
1032650720
32010296
650720
บ้านแสรออ
saraeor school
นายวิชัย อยู่ปูน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 แสรออ
ปราสาททอง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
saraeor77@gmail.com
www.saraeor.ac.th
ปราสาททอง
044582110
044582110
พ.ศ.2464
29
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
399
17
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:17:51 น.
290
1032650724
32010297
650724
บ้านสามโค
Bansamkho
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สามโค
ปราสาททอง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
-
ปราสาททอง
0933459688
-
พ.ศ.2483
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 11:42:32 น.
291
1032650726
32010298
650726
บ้านฉันเพล
chanpel
นายสมรรถ อุดมทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ฉันเพล
ปราสาททอง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
www.chanpen.schoolthai.
ปราสาททอง
044582108
2482
28
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
144
8
26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:53:51 น.
292
1032650727
32010299
650727
บ้านพะเนา
Panow
นายจตุรานนท์ ถือชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พะเนา
ปราสาททอง
เขวาสินรินทร์
สุรินทร์
32000
p_panao@yahoo.com_sg
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650727
ปราสาททอง
044501484
-
25 พฤษภาคม 2486
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
60
8
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:58:08 น.