ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1035430054
35010001
430054
บ้านเชือกน้อย
Ban Chuaknoi School
นางภรัณยู จันทร์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เชือกน้อย
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
wisedchanke@gmail.com
ขั้นไดใหญ่
2518
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:57:01 น.
2
1035430055
35010002
430055
บ้านหนองบั่ว
Nongbour
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองบั่ว
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongbor school@gmail.com
www.hnb.yst1.net
ขั้นไดใหญ่
0-4575-0066
20/06/2466
20
20
ไม่มีไฟฟ้า
4
24
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:47:23 น.
3
1035430056
35010003
430056
บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
khandaiyainonko scchool
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านขั้นไดใหญ่
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
?http://school.obec.go.
ขั้นไดใหญ่
0-4573-7421
01/09/2466
18
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
7
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:18:14 น.
4
1035430058
35010004
430058
บ้านคำฮี
BanKhumhee
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คำฮี
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dampil1602@obecmail.obec.go.th
http://school/.obec.go.th./khamhee
ขั้นไดใหญ่
045-750198
12092477
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
76
11
11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:59:28 น.
5
1035430061
35010005
430061
บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
Nongbua sakhaponkhwarw)
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโพนขวาว
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ขั้นไดใหญ่
45750067
19
19
ไม่มีไฟฟ้า
4
24
7
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:10:19 น.
6
1035430003
35010006
430003
บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
sanan school
นายจิระพล มะเสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านสะแนน
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
s.sanan006@gmail.com
ขุมเงิน
045-756-724
16 พฤษภาคม 2484
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
97
11
11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:15:20 น.
7
1035430004
35010007
430004
บ้านขุมเงิน
khumngoen
นายวิเศษ มิรัตนไพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ขุมเงิน
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
khumngoen7@hotmail.com
ขุมเงิน
0-4577-5046
2469
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
145
11
11 กันยายน 2563 เวลา 11:43:20 น.
8
1035430005
35010008
430005
บ้านหนองบัว
Nongbuaschool
นายนิพล สมสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองบัว
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongbuaschool004@gmail.com
ขุมเงิน
45750199
1 พฤศจิกายน 2469
16
14
ไม่มีไฟฟ้า
6
27
7
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:29:28 น.
9
1035430008
35010009
430008
บ้านคุยตับเต่า
Ban Kuytabtao School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คุยตับเต่า
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
045 750 068
พ.ศ.2480
25
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
7
10 มกราคม 2560 เวลา 04:40:35 น.
10
1035430009
35010011
430009
บ้านกุดกง
Ban Goodgong
นายประศาสตร์ มูลหลวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกุดกง
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
goodgoodgong@thaimail.com. 1
http;//School.obec.go.
เขื่องคำ
-
1 พฤษภาคม 2519
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
22
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:41:10 น.
11
1035430006
35010012
430006
ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
Donkaewpakpengkuisamrong
นายนิวาส แสนสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านดอนแก้ว
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dpkyst1@gmail.com
เขื่องคำ
0-45750200
20/08/2474
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
97
11
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:01:43 น.
12
1035430001
35010013
430001
บ้านเขื่องคำ
Ban Khuangkam
นายสุทัศน์ สันทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเขื่องคำ
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Khuangkam44@gmail.com
-
เขื่องคำ
0-45761520
-
2477
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
178
11
08 กันยายน 2563 เวลา 13:55:37 น.
13
1035430002
35010014
430002
บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
BANKWANGTAYAIMSALADAENG
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กว้างท่าเยี่ยม
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
krongkaew9@hotmail.com
http://school obec.go.t
เขื่องคำ
045711045
2479
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
109
8
25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:57:23 น.
14
1035430071
35010015
430071
บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
bankhonuekhotaidonklang
นายบันฑิต ทองประทุม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านค้อเหนือ
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
chorkaew_naka@hotmail.com
htt;p://khonue.net
ค้อเหนือ
045761012
-
2466
8
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
177
11
28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:59:20 น.
15
1035430072
35010016
430072
บ้านดอนกลอย
BanDonkloy
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านดอนกลอย
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
donkloy@chaiyo.com
http://school.obec.go.h
ค้อเหนือ
0-4573-7236
-
-
13
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
142
11
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:56:38 น.
16
1035430073
35010017
430073
บ้านคำน้ำสร้าง
Kamnamsang
นายชำนาญ โครตรพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านคำน้ำสร้าง
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Kamnamsang@gmail.com
www.kamnamsang.ac.th
ค้อเหนือ
-
1 มิถุนายน 2468
22
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
124
11
20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:45:08 น.
17
1035430074
35010018
430074
บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
Bandonyangkauysomrong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนยาง
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ค้อเหนือ
045750202
3 มิถุนายน 2482
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:48 น.
18
1035430075
35010019
430075
บ้านท่าเยี่ยม
Tayiam
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านท่าเยี่ยม
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Tayiam2516@gmail.com
www.shcool.yst.go.th/tayiam
ค้อเหนือ
0815486247
3 พ.ค. 2517
24
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:34 น.
19
1035430076
35010020
430076
บ้านแจ้งน้อย
Jaengnoi School
นายกำจัด แสนจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านแจ้งน้อย
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
aunaun_aon@yahoo.co.th
http://school.obec.go.t
ค้อเหนือ
0-4575-0201
-
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
25
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
28
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:48 น.
20
1035430048
35010021
430048
บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
Banphuemuedmoungpattana
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านผือ
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
phuepattana@gmail.com
http://202.143.187.226:
ดู่ทุ่ง
045750203
-
2475
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
81
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:51:36 น.
21
1035430049
35010022
430049
บ้านสามเพียแสนจำปา
sampaisanchumpa scholl
นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านสามเพีย
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sampia2558@gmail.com
sampai.yst1.go.th
-
045582521
-
2470
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
70
11
09 ธันวาคม 2563 เวลา 11:30:50 น.
22
1035430053
35010023
430053
บ้านพลับหนองคำ
BANPLUBNONGKHUM(MAHACHAICHINOBOL)
นายศุภชัย ขาวพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านพลับ
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
bunpin1611obecmail.com
-
ดู่ทุ่ง
045-737439
04/11/2477
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:30:38 น.
23
1035430047
35010024
430047
บ้านดู่ทุ่งคำบอน
Ban-Dootung-khamborn School
นายเสนก เพิ่มพูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dtkb2559@gmail.com
https://www.facebook.com/dootungkhamborn
ดู่ทุ่ง
-
-
16/06/2466
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
123
11
11 กันยายน 2563 เวลา 04:23:23 น.
24
1035430046
35010025
430046
บ้านเชือก
BANCHUAK
นางญาณันธร ธิมาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเชือก
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
banchuak@gmail.com
http://www2.yst1.go.th/bch
เดิด
045582519
-
13 พฤษภาคม 2486
17
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:13 น.
25
1035430059
35010026
430059
บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
Bannakham
นายแทนนง ธิมาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาคำ
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
saksom2303@obecmail.obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430059
เดิด
045756771
19 มิถุนายน 2499
20
22
ไม่มีไฟฟ้า
3
40
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:25 น.
26
1035430060
35010027
430060
ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
Thairatwittaya63
นายแทนนง ธิมาชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านคำแดง
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sasing2514@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1035430060
เดิด
0-45582769
23/05/2483
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
58
11
10 กันยายน 2563 เวลา 19:50:18 น.
27
1035430042
35010028
430042
บ้านเดิด
bandoedschool
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเดิด
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
banderd2554@gmail.com
http://school.obec.th/b
เทศบาลตำบลเดิด
045750204
-
1 กันยายน 2510
13
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:43 น.
28
1035430043
35010029
430043
บ้านบาก
banbak
นางวาสนา มูลเกษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บาก
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
เดิด
045-750070
8 สิงหาคม 2485
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:18:04 น.
29
1035430044
35010030
430044
บ้านน้ำโผ่
bannampho
นายพิทยา อุตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำโผ่
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
เดิด
045-760022
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:50:22 น.
30
1035430045
35010031
430045
บ้านใหม่ชุมพร
MAICHUMPHON
นางมินตรา สายรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ใหม่ชุมพร
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
?htt://school.obec.go.t
เดิด
045-750071
20
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
7
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:10:06 น.
31
1035430062
35010032
430062
บ้านตาดทอง
Bantadthong School
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ประชาสรรค์
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
tadtongschool@gmail.com
?http://school.obec.net
เทศบาลตำบลตาดทอง
0809252055
-
16 มกราคม 2466
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
199
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:55:12 น.
32
1035430065
35010033
430065
บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
BANSADAO SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านสะเดา
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://
ตาดทอง
12
0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:13:46 น.
33
1035430066
35010034
430066
บ้านหนองแฝก
Nongfaek School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองแฝก
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
tadtongschool@gmail.com
ตาดทอง
0809252055
2481
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:06:46 น.
34
1035430067
35010035
430067
บ้านดอนมะยาง กม.3
Donmayangkm.3 School
นายสงบ ทะวันทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนมะยาง
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dmykm3.school@gmail.com
ตาดทอง
0-4571-2922
2480
6
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22:23 น.
35
1035430069
35010037
430069
อนุบาลยโสธร
ANUBANYASOTHON SCHOOL
ดร.คูณ วงศ์อนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 กิโลศูนย์
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
anbyst1 @obec.go.th
anubanyasothon.ac.th
เขื่องคำ
0-4597-9899
045979899
16 มีนาคม 2515
5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
124
1,855
59
03 มกราคม 2561 เวลา 10:57:40 น.
36
1035430026
35010038
430026
บ้านทุ่งแต้
Ban Tungtae
นายชัยวิชิต ทันพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านทุ่งแต้
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
tungtae_schl@hotmail.co.th
www.toongtae.yst1.go.th
ทุ่งแต้
045-583039
2466
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
182
11
22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:19:56 น.
37
1035430027
35010039
430027
บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
bankhammak
นางอัจฉราพร พุทธพรหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คำเม็ก
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
kummake05@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ทุ่งแต้
04573-7407
27/06/2477
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
103
8
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:35:09 น.
38
1035430029
35010040
430029
บ้านคำน้ำเกี้ยง
BANKUMNAMKEANG SCHOOL
นายสนอง แสงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคำน้ำเกี้ยง
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sanong-2505@hotmail.com
school.obec.go.th/kumna
ทุ่งแต้
-
21 มิถุนายน 2482
23
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30:30 น.
39
1035430057
35010041
430057
บ้านหนองเป้า
Bannongpao
นายปัญญา จันทร์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองเป้า
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://nongpao.yst1.net
ทุ่งนางโอก
045750206
17/07/2466
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:55 น.
40
1035430010
35010042
430010
บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
nongmaitainongchongmeow
นางเรืองวลี สุพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองไม้ตาย
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Reungvaree11@g,ail.com
nmt.yst1.go.th
ทุ่งนางโอก
045712172
14 สิงหาคม 2479
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
28 มกราคม 2564 เวลา 17:02:37 น.
41
1035430011
35010043
430011
บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
TOONG NANG OK
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ทุ่งนางโอก
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
1035430011@prachrath.ac.th
//data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1035430011&page=info
ทุ่งนางโอก
0895815821
ปี พ.ศ.2469
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
11
11 กันยายน 2563 เวลา 08:39:13 น.
42
1035430028
35010044
430028
บ้านนาดีดอนจาน
NADEEDONJAN
นายสุวิช แสงโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองจาน
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
นาสะไมย์
45750207
7 มกราคม 2466
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:04 น.
43
1035430030
35010045
430030
บ้านนาสะไมย์
nasamai
นายมานพ ชื่นตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 นาสะไมย์
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
siripra2504@gmail.com
http://school.obec.go.t
นาสะไมย์
0899175309
2469
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
171
11
15 กันยายน 2563 เวลา 11:49:01 น.
44
1035430031
35010046
430031
บ้านผือฮีนาลานาจาน
PHUEHINALANAJAN
นายอังกูร อุ่นตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ผือฮี
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://school.obec.go.t
นาสะไมย์
45750073
6 กรกฎาคม 2466
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:23:16 น.
45
1035430032
35010047
430032
บ้านชาดศาลา
BANCHADSALA
นายแสน โสภณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ชาดศาลา
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
chadsala2559@gmail.com
school.obec.go.th
นาสะไมย์
045-737386
24 มิถุนายน 2486
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:46 น.
46
1035430017
35010048
430017
บ้านสมสะอาดหนองแวง
Bansomsaadnongwaeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สมสะอาดหนองแวง
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
ssa.yst1.go.th
น้ำคำใหญ่
045750074
-
15 กันยายน 2479
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
18
5
14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:18:05 น.
47
1035430015
35010049
430015
บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
kudjokhokpokhielaek
นางศุภาภรณ์ ละพรมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
kpl_school@hotmail.com
น้ำคำใหญ่
45737403
1มิุถุนายน 2483
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:46 น.
48
1035430012
35010051
430012
บ้านตับเต่า
Tabtao
นายนิเทศก์ ศิริโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ตับเต่า
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nidlong0101@gmail.com
http://202.143.187.226:
น้ำคำใหญ่
0-4571-2923
-
10 ก.ค. 2466
2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:14:26 น.
49
1035430013
35010052
430013
บ้านน้ำคำน้อย
NAMKUMNOI
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 น้ำคำน้อย
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
yournjit17@gmail.com
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
0844711189
-
24 มิถุนายน 2524
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
141
11
11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26:33 น.
50
1035430014
35010053
430014
บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
Banhongkhanongsuatay
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ห้องข่า
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1035430014&Area_CODE=3501
น้ำคำใหญ่
0819665898
-
4/06/2466
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
77
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:12 น.
51
1035430050
35010054
430050
บ้านสำราญ
Bansumran
นางปาริชาติ ศรีวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสำราญ
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sumran04117150@gmail.com
http://sunran.yst1.net/php
สำราญ
2466
0
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:08:29 น.
52
1035430051
35010055
430051
เมืองยโสธร
Mueangyasothon school
นายสุวัฒน์ สาระวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบาก
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
isaraponpunja2531@gmail.com
http://school.obec.go.t
สำราญ
095-1682922
-
21 พฤษภาคม 2484
3
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
127
9
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:58:20 น.
53
1035430052
35010056
430052
บ้านสว่างเชียงหวาง
Sawangchiangwhang
นายครุกานต์ โคตรชาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสว่าง
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Sawangcheangwang@hotmail.com
-
สำราญ
045-586030,0883214842
พ.ศ. 2483
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
07 ธันวาคม 2563 เวลา 09:39:09 น.
54
1035430034
35010057
430034
บ้านกุดระหวี่
Gudrawee
นายฤทธิไกร ธงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กุดระหวี่
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sittipol2005@gmail.com
www.facebook.com/gudrawee
สิงห์
0818848253
-
1 เมษายน 2519
22.6
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:13:46 น.
55
1035430037
35010058
430037
บ้านสิงห์
bansingschool
นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสิงห์
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ivy.supamrt@gmail.com
-
สิงห์
045715910
-
14กรกฎาคม2466
14
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
8
09 ธันวาคม 2563 เวลา 09:54:55 น.
56
1035430038
35010059
430038
บ้านหนองขอนโพนสิม
Banhongkonponsimschool
นายจรูญ ทองแท่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองขอน
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http://school.obec.go.t
สิงห์
45737413
24 พฤษภาคม 2483
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:26 น.
57
1035430039
35010060
430039
บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
nongraijangasem school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองไร่
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
www.Nongrai.yst1.net
สิงห์
45750075
30 พฤศจิกายน 2485
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 21:15:11 น.
58
1035430040
35010061
430040
หนองแสง
nongsang
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองแสง
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http://202.143.187.226:
สิงห์
0933686695
-
1 กันยายน 2482
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
35
8
19 มีนาคม 2560 เวลา 21:43:44 น.
59
1035430063
35010063
430063
ชุมชนบ้านหนองคู
Communitybannongkoo (Intprachakarn)
นายพินิจ คาดพันโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองคู
หนองคู
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongkoo.school@gmail.com
http://schooi.obec.go.th/chumchonnongkoo
หนองคู
0-4577-3115
045773115
2484
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
276
12
30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:18:29 น.
60
1035430064
35010064
430064
บ้านดงบัง
Bandongbang School
นายปัณณธร บุญอาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดงบัง
หนองคู
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dongbang.yst@gmail.com
http://www2.yst1.go.th/dongbung/news.php
หนองคู
0-4577-3125
-
01/08/2466
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:20:38 น.
61
1035430019
35010065
430019
บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
yaedev
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านยางเดี่ยว
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
หนองเป็ด
045 738 867
045738867
2462
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
179
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49:56 น.
62
1035430022
35010066
430022
บ้านโนนค้อ
NONKHO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนค้อ
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
-
หนองเป็ด
045750210
-
2470
27
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
15
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:16 น.
63
1035430023
35010067
430023
บ้านโต่งโต้น
BanTongTon
นายธนันธัมม์ กุบแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโตงโต้น
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sakon319@hotmail.com
tongton.yst1.go.th
หนองเป็ด
045979634
-
พ.ศ.2483
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:26:08 น.
64
1035430041
35010068
430041
บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
nasrinual
นายสำรวย ผ่องใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาสีนวล
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
?http://schoo.obec.go.t
อบต.หนองเรือ
0817252975
-
1 กันยายน 2482
14
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:59:30 น.
65
1035430036
35010069
430036
บ้านดอนกลองหนองไฮ
donklongnonghai
นางสาวนิภาวรรณ โมฆรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนกลอง
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
donklong.yst1.go.th
หนองเรือ
045731 203
21/06/2482
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
44
8
14 กันยายน 2562 เวลา 11:09:48 น.
66
1035430033
35010071
430033
บ้านหนองเรือ
Bannongrua
นายประยูร ไชยมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเรือ
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Prayoonchaimee@gmail.com
http://school.obec.go.t
หนองเรือ
045 750 211
-
22 กรกฎาคม 2466
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
14 สิงหาคม 2563 เวลา 14:31:19 น.
67
1035430024
35010072
430024
บ้านหนองทองหลางโนนกุง
Nongtonglangnonkhung
นายนิกร โพธิ์เงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองทองหลาง
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongtonglang.school@gmail.com
-
หนองหิน
0-459-79352
-
1 มีนาคม 2520
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:20:06 น.
68
1035430025
35010073
430025
บ้านหนองบกโนนสวาท
NONGBOKNOONSAWAT
นายรถสเสน ประสมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองบก
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nb059@thaimail.com
school.obec.go.th/nbn
หนองหิน
-
-
26 มีนาคม 2523
28
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:57:03 น.
69
1035430018
35010074
430018
บ้านหนองหิน
Nonghin
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองหิน
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
null
null
อบต.หนองหิน
0-4573-7404
null
พ.ศ.๒๔๖๕
๒๒
๒๐
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:24 น.
70
1035430020
35010075
430020
บ้านหนองเป็ด
Nongped School
นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองเป็ด
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Nongpedspp1@thaimail.com
หนองเป็ด
045750078
045750078
247
35
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
88
8
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:09:27 น.
71
1035430021
35010076
430021
บ้านหนองหงอก
์Nongngok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองหงอก
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http:school.obec.go.th/
หนองหิน
-
-
1 กันยายน 2490
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
53
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:30 น.
72
1035430152
35010077
430152
บ้านกุดกุง
bankudkung
นายปัญญา สิงห์กาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 กุดกุง
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
bankudkungschool@gmail.com
กุดกุง
045756767
พ.ศ.2469
33
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
12
03 กันยายน 2563 เวลา 19:32:14 น.
73
1035430153
35010078
430153
บ้านโนนม่วง
bannonmuang
นางรัชนีกร รักแร่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนม่วง
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
nonmuang04117.102@gmail.com
กุดกุง
45750026
1/07/2480
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
04 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:40:35 น.
74
1035430154
35010079
430154
บ้านเหล่ามะเขียว
laomakhaew
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหล่ามะเขียว
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
www.yst1.go.th/lmk
กุดกุง
457979229
พ.ศ.2483
36
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:47:19 น.
75
1035430155
35010080
430155
บ้านทรายงาม
saingam
นางสาวจุรี คำทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทรายงาม
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
http://school.obec.go.th
กุดกุง
18 ธันวาคม 2476
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
24 ธันวาคม 2562 เวลา 13:51:56 น.
76
1035430156
35010081
430156
บ้านนาโพธิ์
bannapo
นางวงเพ็ญ ต้นพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาโพธิ์
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
กุดกุง
045-750025
11 /05/2499
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:43:44 น.
77
1035430157
35010082
430157
ชุมชนกู่จาน
chumchonkuchan
นายวรศิลป โคตรมนตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สมบูรณ์พัฒนา
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
Kujan2556@gmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.กู่จาน
0-45762707
-
2466
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
149
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 23:41:49 น.
78
1035430158
35010083
430158
บ้านนาเวียงคำศิริ
Nawiangkhamsiri
นายทิชากร จังหวะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านนาเวียง
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
กู่จาน
045-737-806
2476
43
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
112
11
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:51:59 น.
79
1035430162
35010084
430162
บ้านหนองเสียวชัยมงคล
Nongseawchaimongkon
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ชัยมงคล
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
tip2402@mail.com
http://school.obec.go.t
กู่จาน
045 750 027
-
พ.ศ.2478
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:12:47 น.
80
1035430179
35010085
430179
ประชาสงเคราะห์
prachasongkroh
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ประชาสงเคราะห์
แคนน้อย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
prachasongkrou.sc@chaiy
http://school.obec.go.t
แคนน้อย
045979231
01/05/2483
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
15 ตุลาคม 2561 เวลา 20:27:22 น.
81
1035430180
35010086
430180
บ้านแคนน้อยหนองเลิง
Khaennoinongloeng
นายนิรันดร์ เขียนนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านแคนน้อย
แคนน้อย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
kn.school2559@gmail.com
-
แคนน้อย
045762428
-
2466
36
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
247
11
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:50:53 น.
82
1035430197
35010087
430197
บ้านกลางนา
banklangna school
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กลางนา
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
chuntana.w@gmail.com
-
ดงแคนใหญ่
0998373887
-
10 มิถุนายน 2483
45
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
7
30 เมษายน 2564 เวลา 11:04:13 น.
83
1035430195
35010088
430195
บ้านนาถ่ม
Bannatom
นายวันชัย บุญสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาถ่ม
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
natom088@gmail.com
ดงแคนใหญ่
ปี พ.ศ.2487
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:48 น.
84
1035430196
35010089
430196
บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
Boknoinongkannongpan
นายกิตติชัย ศิริเกษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบกน้อย
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
kamsing008@gmail.com
http://boknoi.yst1.go.th/
ดงแคนใหญ่
0-4577-1113
-
10/06/2486
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:30 น.
85
1035430193
35010090
430193
ชุมชนดงแคนใหญ่
Chumchondongkaenyai
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดงแคนใหญ่
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
dongkanyai@gmail.com
School.obec.go.th/dongkanyai
ดงแคนใหญ่
0-4577-1092
0-4577-1092
1 มิถุนายน 2469
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
259
13
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:50:26 น.
86
1035430194
35010091
430194
บ้านผักบุ้ง
Phakbung Scool
นายสมศักดิ์ ทองทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านผักบุ้ง
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
nanniza862@gmail.com
http://school.obec.go.t
ดงแคนใหญ่
0917078897
15/12/2479
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:24:39 น.
87
1035430182
35010092
430182
บ้านดงเจริญ
ิbandongcharoen
นายสมเพศ คามใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านดงเจริญ
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
sompes199@gmail.com
http://djr.yst1.net/
ดงเจริญ
081-8782063
1 มิถุนายน 2469
27
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
179
11
17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:21 น.
88
1035430184
35010093
430184
บ้านคำแหลม
kamlham
นายจิระพล มะเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำแหลม
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ouykayo@gmail.com
ดงเจริญ
045750146
16 เมษายน 2483
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
22
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:32:28 น.
89
1035430185
35010094
430185
บ้านแหล่งหนู
Banlanknu
นายอัครเดช สุบินดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแหล่งหนู
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
lanknuschool@gmail.com
http://school.obec.go.t
ดงเจริญ
0810623782
1 ก.ค.2483
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:50:26 น.
90
1035430168
35010095
430168
บ้านทุ่งมน
Thungmon
นายทองสุข ชาภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ทุ่งมน
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
Thungmonrr1@hotmail.com
Thungmon.yst1.go.th
ทุ่งมน
-
-
พ.ศ.2477
20
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:09:15 น.
91
1035430169
35010096
430169
โซงเหล่าโป่วิทยา
songlaopowittaya
นายปิยะ เด่นดวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โซง
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
P.denduang@gmail.com
slp.yst1.net
ทุ่งมน
0-45750030
-
พ.ศ. 2463
21
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
5
121
11
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:23:23 น.
92
1035430163
35010097
430163
บ้านมะพริกดู่โพนสิม
banmaprikdooponsim
นายธีระเดช ขอสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 มะพริก
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1035430163&id=16551&page=banner_web&id=16551
ทุ่งมน
-
-
01/06/2469
41
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
227
11
10 กันยายน 2563 เวลา 23:11:47 น.
93
1035430187
35010098
430187
บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
Bannakaemuangnongtukluk
นายวิชาญ สมยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาแก
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
nakae157@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1035430187
นาแก
045797867
28 สิงหาคม 2466
41
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:36:30 น.
94
1035430188
35010099
430188
บ้านนาหลู่เหล่าตอง
naloolaotong
นายอมร แสนสุด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 นาหลู่
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
นาแก
45737816
2466
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
95
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:56:07 น.
95
1035430189
35010100
430189
บ้านหนองเทา
nongtoa
นายบัญชา คำชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองเทา
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
sopitapong @ chaiyo.com
http://school.obec.go.t
นาแก
45737839
1พฤษภาคม 2490
55
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:09:36 น.
96
1035430190
35010101
430190
บ้านปลาอีด
plaeed school
นายประเวศ สานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปลาอีด
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
-
plaeed school.go.th
นาแก
045-979-237
-
2479
43
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:07:34 น.
97
1035430191
35010102
430191
บ้านหัวขัว
huakhua
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หัวขัว
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
huakhua1@gmail
http:/202.143.143.187.2
นาคำ
0-6254-4395
15 พ.ย.2499
45
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:42 น.
98
1035430198
35010104
430198
บ้านนาห่อม
ิbannahom school
นายไสว หินทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาห่อม
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
nahom1.sc@gmail.com
www.http://school.obec.
นาคำ
0-4573-7820
2496
41
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
66
8
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:33:24 น.
99
1035430199
35010105
430199
บ้านนาคำปักแฮด
Nakhampakhad
นางณัฏฐิณี สมสอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 นาคำ
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
Nakham.Kh@thaimail.com
Nakham.KH@thaimail.com
นาคำ
0910179369
2467
38
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
11
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:12:54 น.
100
1035430183
35010107
430183
บ้านสำโรง
sumrong school
นายนพดล พลเยี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสำโรง
โพนทัน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
โพนทัน
0812664549
26
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:27:51 น.
101
1035430181
35010108
430181
บ้านโพนทัน
phontan
นายวิทยา จักรไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโพนทัน
โพนทัน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
-
โพนทัน
0-4573-7813
-
01/01/2454
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
107
8
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:44:34 น.
102
1035430164
35010109
430164
ชุมชนย่อวิทยา
Chumchonyovitaya
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านย่อ
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
yo.sch@chaiyo.com
http://yo.yst1.go.th
ย่อ
0-4558-1080
-
15 สิงหาคม 2466
17
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:16:02 น.
103
1035430165
35010110
430165
บ้านคำม่วง
kummoung
นายหมิ่ง ยวนยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำม่วง
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ย่อ
045 -756989
2469
20
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
128
11
10 กันยายน 2563 เวลา 21:38:21 น.
104
1035430166
35010111
430166
บ้านสว่าง
Bansawangdondo
นายนิรันดร์ เขียนนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสว่าง
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
http://202.143.187.226:
ย่อ
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
8
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:49:41 น.
105
1035430167
35010112
430167
บ้านโคกป่าจิก
KOGPAJIG
นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองปลา
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ย่อ
045-750154
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:21 น.
106
1035430170
35010113
430170
อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
Anubanlumpuk (wankru 2503)
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ลุมพุก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1035430170
ลุมพุก
0-4579-1086
พ.ศ.2503
23
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
979
32
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:07:45 น.
107
1035430171
35010114
430171
คำเขื่อนแก้ว
khamkhueankaeo
นายโสรจ สำโรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ลุมพุก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
kkk_school.@ thaimail.c
http://school.obec.go.t
-
0-4579-1096
1 มิถุนายน 2494
23
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
319
14
22 เมษายน 2564 เวลา 09:25:12 น.
108
1035430173
35010116
430173
วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
wuttisakkururatuppatam
นางนุตประวีณ์ พงษ์สะพัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
wuttisakkururatuppatam@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1035430173
ลุมพุก
0-4575-0156
1 มิถุนายน 2496
31
3.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
8
25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:08:33 น.
109
1035430174
35010117
430174
บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
khokklang
นางนงรักษ์ นรทีทาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 โคกกลาง
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
khokklang14@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ลุมพุก
-
-
01/06/2478
39
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:18:09 น.
110
1035430175
35010118
430175
บ้านโนนหนองแฝก
Ban Nonnongfak
นางสาวทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองหาบแห
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
nonnongfak@gmail.com
nf.yst1.go.th
ลุมพุก
0-459-79243
-
2498
29
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:27:49 น.
111
1035430176
35010119
430176
บ้านแหล่งแป้น
Langpan
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 แหล่งแป้น
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
langpan@thaimal.com
http://schooi.opec.go.t
ลุมพุก
0862657442
-
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
8
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:56:48 น.
112
1035430177
35010120
430177
บ้านเหล่าฝ้าย
BANLAOFAI
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
laofayschool@gmail.com
ลุมพุก
0-4573-7826
2480
29
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:07:35 น.
113
1035430151
35010122
430151
บ้านดอนขะยอม
DONKHAYOM
นายบัญญัติ ขอสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนขะยอม
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
สงเปือย
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
14
6
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:17:30 น.
114
1035430148
35010123
430148
บ้านสงเปือย
bansongpueai
นายอุทาน สิงห์ครุธ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สงเปือย
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
?http://school.obec.go.
สงเปือย
045-580580
2457
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
124
11
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:25:35 น.
115
1035430149
35010124
430149
บ้านบุ่งหวาย
Banbungwai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบุ่งหวาย
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
chnida111@gmail.com
http://school.obec.go.t
สงเปือย
045979246
2495
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:38:20 น.
116
1035430150
35010125
430150
บ้านกุดตากล้า
Gudtakla
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกุดตากล้า
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ืn2fafon@gmail.com
http://school.obec.go.t
สงเปือย
45750157
07/06/2483
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
5
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:40:06 น.
117
1035430161
35010126
430161
บ้านกุดเป่ง
kudpeng
นายภูมิสยาม ฉายละออ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกุดเป่ง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
-
เหล่าไฮ
0895842217
-
2483
41
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
20
6
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:53:46 น.
118
1035430159
35010127
430159
บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
Louehai Nongwang Chatayanon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองแวง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
http://school.obec.go.t
เหล่าไฮ
-
1 มิถุนายน 2478
33
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
7
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:59:38 น.
119
1035430160
35010128
430160
บ้านเหล่าหุ่ง
Laohung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหล่าหุ่ง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
presai0506@obecmail.obec.go.th
http://school.obec.go.t
เหล่าไฮ
016004139
พฤษภาคม2468
38
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
8
16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:53:24 น.
120
1035430252
35010129
430252
บ้านคุ้ม
Bankhoomschool
นายรักเกียรติ ทองมูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านคุ้ม
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
bankhoomschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430252
คูเมือง
045979987
14/06/2464
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
157
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:24 น.
121
1035430253
35010130
430253
บ้านขาม
Bankham
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ขาม
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Bankhamschool79@gmail.com
คูเมือง
0856601112
-
2483
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:49:52 น.
122
1035430254
35010131
430254
บ้านคูเมือง
Kumuang
นางสาวธัชธัญญา ดำริวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 1 คุเมือง
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Ywiyiyasuehn@gmail.com
http:school.obec.go.th/
คูเมือง
0958266791
ไม่มี
2461
55
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:46 น.
123
1035430255
35010132
430255
ชุมชนบ้านสำโรง
Chumchombansamrong
นายนายไมตรี หายเคราห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสำโรง
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
samrongmch_sch@chaiyo.c
http://school.obec.go.t
คูเมือง
51
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
143
11
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:07:11 น.
124
1035430256
35010133
430256
บ้านพลไว
Ban Phonlawai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พลไว
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
-
คูเมือง
0-4597-9616
-
16 กันยายน 2483
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
88
8
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:28 น.
125
1035430272
35010134
430272
บ้านราชมุนี
Ratmunee
นายพีระพงศ์ บุญแน่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ราชมุนี
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Ratchamunee.School.gmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.โนนทราย
-
-
1 พฤษภาคม 2515
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:23 น.
126
1035430273
35010135
430273
บ้านเลียบ
banleab
นายสนิท เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เลียบ
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
eing.anda.1122@gmail.com
hatt://school.obec.go.t
โนนทราย
45798759
0
2/1/2503
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
116
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:03 น.
127
1035430274
35010136
430274
บ้านยางกลาง
ฺBanyangklang School
นายพีระพงศ์ บุญแน่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 [บ้านยางกลาง
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
yangklang@hotmail.com
yangklang.yst1.net/
โนนทราย
0868503185
-
1 มิถุนายน 2521
43
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
15
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:00 น.
128
1035430275
35010137
430275
บ้านแดง
BANDAENG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แดง
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
โนนทราย
045799996
6/09/2480
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:39 น.
129
1035430230
35010138
430230
บ้านท่าช้าง
banthachang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท่าช้าง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
www.tachang.thai.ac
บากเรือ
23 สิงหาคม 2483
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 19:14:21 น.
130
1035430231
35010139
430231
ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
chumchonbaandonpuak
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนผึ้ง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
donpug1@chaiyo.com
http:school.obec.go.th/
บากเรือ
45737827
40
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:45:00 น.
131
1035430232
35010140
430232
บ้านปอแดงโคกสะอาด
BANPODAENGKHOKSAOAD
นายพรเทพ คำหินกอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปอแดง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
thanom05@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บากเรือ
0933294652
-
19/04/2482
38
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:11:35 น.
132
1035430233
35010141
430233
บ้านบากเรือ
Bakruedonrue School
นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บากเรือ-ดอนเรือ
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
bakrue430233@gmail.com
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B
บากเรือ
0818765016
2455
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
6
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:17:26 น.
133
1035430234
35010142
430234
บ้านดงยาง
Dongyang School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ดงยาง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
sunsri_174@hotmail.com
บากเรือ
0852032549
พ.ศ.2495
36
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 19:04:03 น.
134
1035430276
35010143
430276
บ้านยางเครือ
yangkrua
นายอุทัย ทองลุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยางเครือ
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
banjoed9637@gmail.com
-
บึงแก
-
-
15พค.2475
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:20:53 น.
135
1035430277
35010144
430277
บ้านดงจงอาง
dongjongang
นางศุภิสรา กรแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดงจงอาง
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
http://202.143.187.226:
บึงแก
045979307
-
3 มิถุนายน 2466
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
154
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 05:29:15 น.
136
1035430278
35010145
430278
บ้านยางน้อย
Banyangnoy
นายพิทยา นามบุญลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยางน้อย
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
teacher40.2540@gmail.com
http://202.143.187.226:
บึงแก
0821320672
-
2483
46
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
45
8
21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:16:05 น.
137
1035430279
35010146
430279
ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
Chumchonbanbungkaechaichanaburapha School
นางนิภา เพ็งธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บึงแก
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
บึงแก
045-581545
พ.ศ. 2460
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
106
11
11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:19:49 น.
138
1035430257
35010147
430257
บ้านผือฮี
Phuehee
นายนพดล ศิริโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ผือฮี
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Phuhee@yahoo.com
phuehi.yst1.go.th
ผือฮี
27/08/2466
58
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
11
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:38:55 น.
139
1035430258
35010148
430258
บ้านหัวดอน
huadon
นายวิเชียร สาริพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวดอน
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
atchara18@hotmail.com
www.yst1.go.th/huadon
ผือฮี
45750191
000000000
2501
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
35
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:39 น.
140
1035430260
35010150
430260
บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
wrunchai
นางลักขณา บุญแปลง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เวินชัย
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
http://202.143187.2268:
ผือฮี
045750062
-
25 ตุลาคม 2499
52
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:55:01 น.
141
1035430261
35010151
430261
บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
nongoy
นางสุวพร เห็มทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนกอย
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ผือฮี
1 เมษายน 2466
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:55:10 น.
142
1035430262
35010152
430262
บ้านแดงประชาสรรค์
Bandangpachason
นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 แดง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
warjai0702@obecmail.obec.go.th
http:school.obec.go.th/
พระเสาร์
098-2093788
1 พฤษภาคม 2511
55
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:48 น.
143
1035430263
35010153
430263
บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ฺBan Prasao(samakkeewittayakom)
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านพระเสาร์
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Prasaoschool.yst1@hotmail.com.
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1035430263
พระเสาร์
081-966-0252
-
2464
49
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
11
09 กันยายน 2563 เวลา 16:24:30 น.
144
1035430264
35010154
430264
บ้านหัวดง
huadong school
นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวดง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
huadong.sch@gmail.com
www2.yst1.go.th/hd
พระเสาร์
045-979311
045-979845
24 สิงหาคม 2481
54
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:49 น.
145
1035430265
35010155
430265
บ้านโนนยาง
nonyang
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนยาง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430265
อบต.พระเสาร์
45750194
-
6 กันยายน 2466
65
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
73
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:57:03 น.
146
1035430266
35010156
430266
บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
Bankhasaimakhuasamakee
นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ขาทราย
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
wanwimon9@gmail.com
web site. http://202.129.23.204/khasai
พระเสาร์
-
-
1 พฤษภาคม 2516
50
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:29:53 น.
147
1035430235
35010157
430235
อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
Anubanfayadratniyom
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ฟ้าหยาด
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
anubanfayad2557@gmail.com
www.http://school.obec
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
0-4579-9096
19 พฤศจิกายน 2462
45
0.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
528
19
30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:27:18 น.
148
1035430236
35010158
430236
มหาชนะชัย
mahachanachai
นายรินทอง นรทีทาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 มหาชนะชัย
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
mahachanachai.mc2@gmail.com
ฟ้าหยาด
0-4579-9104
2499
45
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
173
11
03 สิงหาคม 2560 เวลา 08:29:41 น.
149
1035430237
35010159
430237
บ้านเหมือดป่าตอง
Banmuedpatong
นายสุริยา พิลาวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเหมือด
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
www3.yst1.go.th/mpt
ฟ้าหยาด
083-3670497
25 พฤษภาคม 2482
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
112
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:52:32 น.
150
1035430238
35010160
430238
บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
Nonthad
นายอารีวัฒนา หงษาพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนธาตุ
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ฟ้าหยาด
0-4579-9145
1 เมษายน 2465
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:48:34 น.
151
1035430239
35010161
430239
บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
mouangardphosri(krururadvichakom)
นายวีระ คำอาจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ม่วง
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
thongpool01@gmail.com
sites.google.com/yst1.go.th/muangschool/home
ม่วง
0872503365
-
2461
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
201
11
16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:38:26 น.
152
1035430240
35010162
430240
บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
THASAMORKOKSOMBOON
นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าสมอ
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ม่วง
045750195
01/07/2481
75
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:53:54 น.
153
1035430241
35010163
430241
บ้านบัวขาว
banbuakao
นายภูวนัย สังฆะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บัวขาว
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
vitoony944@gmail.com
ม่วง
0819996914
-
2482
60
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:11:49 น.
154
1035430242
35010164
430242
บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
Namthaengchaiprasit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ไชยประสิทธิ์
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Namthangchaiprasit@hotmail.com
ม่วง
0
0
5 มิถุนายน 2482
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:55:36 น.
155
1035430243
35010165
430243
บ้านเหล่าใหญ่
Laoyai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เหล่าใหญ่
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ม่วง
045750197
16 มิถุนายน 2466
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:15 น.
156
1035430244
35010166
430244
บ้านเหมือดขาว
Maudkhaw
นายสาลี นาคสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เหมือดขาว
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
maudkhaw@chaiyo.com
http://202.143.187.226:
ม่วง
0885914802
6 มิย. 2466
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
83
8
14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:00 น.
157
1035430267
35010167
430267
บ้านสร้างแป้น
sangpaan
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สร้างแป้น
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
สงยาง
0-4573-8381
26 สิงหาคม 2483
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
8
28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:46:42 น.
158
1035430268
35010168
430268
บ้านสงยาง
bansongyang
นายนิยม แสนบุญเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สงยาง
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
chaisit.se@chaiyo.com
ประเทศไทย
0879586210
-
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
11
22 มิถุนายน 2563 เวลา 09:31:27 น.
159
1035430269
35010169
430269
บ้านบ่อบึงโพนจาน
banbobuengphonchan
นายยงยุทธ สายสุด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโพนจาน
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
bbpc2476@gmail.com
-
อบต.สงยาง
-
-
1 มกราคม 2476
62
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
118
11
13 สิงหาคม 2562 เวลา 12:37:27 น.
160
1035430270
35010170
430270
บ้านดงขวาง
Ban Dongkhwang School
นายนิกร โพธิ์เงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดงขวาง
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
dongkwan588@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430270
สงยาง
045738378
-
7 พฤษภาคม 2523
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
10
5
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:32:24 น.
161
1035430271
35010171
430271
บ้านซำ
bansam
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ซำ
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
aom908573@gmail.com
สงยาง
0892842920
-
24 สิงหาคม 2480
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
38
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:29 น.
162
1035430245
35010172
430245
ชุมชนบ้านหัวเมือง
Huamuang
นางลักขณา แสงทองทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หัวเมือง
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
hm_school@hotmail.com
หัวเมือง
0-4576-1333
0-4576-1333
2466
46
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
11
21 มกราคม 2564 เวลา 12:03:55 น.
163
1035430246
35010173
430246
บ้านนาดีนาอุดม
nadeenaudom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาดี
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
หัวเมือง
0-45761446
24 สิงหาคม 2481
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:39:49 น.
164
1035430247
35010175
430247
บ้านหนองยาง
Nongyang
นายสมัคร โสระมรรค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองยาง
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
หัวเมือง
0-4579-9200
2482
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:44:21 น.
165
1035430248
35010176
430248
บ้านหนองตุ
nongtu
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองตุ
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
nongtu612@gmail.com
gg.gg/nongtu.yst1
หัวเมือง
045979320
01/05/2466
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
11
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:50:00 น.
166
1035430249
35010177
430249
คูสองชั้น
Koosongchan
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 คูสองชั้น
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
yst1.go.th/koo
หัวเมือง
0982834064
1 พฤษภาคม 2466
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
16 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:25 น.
167
1035430250
35010178
430250
กุดพันเขียว
Goodpunkhiew
นายเนรมิต วงศ์จอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กุดพันเขียว
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
somporn.x@gmail.com
http://school.obec.go.t
หัวเมือง
0-4573-8374
7 ส.ค. 2483
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:15:01 น.
168
1035430135
35010179
430135
บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
bantiew
นายวีระยุทธ งามล้วน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านติ้ว
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
wngamluan@gmail.com
www.2yst1.yst1.go.th/bt/news.php.
กุดน้ำใส
0813930627
-
3 สิงหาคม 2466
75
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
132
11
06 กันยายน 2563 เวลา 19:37:01 น.
169
1035430136
35010180
430136
บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ฺBankudnamsaijanboknoi
นายสวัสดิ์ เครือไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านกุดน้ำใส
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
พลังน้ำใส
045750131
30 พฤษภาคม 2482
73
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
170
11
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:52:53 น.
170
1035430138
35010182
430138
บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
Bansang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 สังข์
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
http://school.obec.go.t
กุดน้ำใส
0933234374
-
พ.ศ. 2466
70
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
116
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29:25 น.
171
1035430139
35010183
430139
บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
BANTOOM
นายวิทูล เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านตูม
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
?http://school.go.th/ba
กุดน้ำใส
045-979213
-
25 /8/2520
67
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
91
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:17 น.
172
1035430140
35010184
430140
บ้านแจนแลน
Banjanlan
นายศิลป์ จารึกธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แจนแลน
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
nittayasaising@gmail.com
http://school.obec.go.th
กุดน้ำใส
045 979211
ปี พ.ศ.2464
76
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35:01 น.
173
1035430141
35010185
430141
สหประชาสรรค์
Sahaprachasun
นายฐานัสม์ พูนทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 แจนแลน
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
-
กุดน้ำใส
045-979215
-
-
70
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
22 กันยายน 2562 เวลา 23:40:57 น.
174
1035430134
35010186
430134
บ้านผิผ่วน
piphun
นายบรรจบ นันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านผิผ่วน
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
pipuan.school@gmail.com
http://?http://202.143.187.226 เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
ค้อวัง
068721347
9/05/2519
70
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
7
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:27:09 น.
175
1035430131
35010187
430131
อนุบาลค้อวัง
Anubankhowang
นายประสาร บุตตะไมล์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สันติสุข
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
anuban.kw@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ค้อวัง
086-2466336
2518
72
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
317
14
24 มกราคม 2563 เวลา 14:19:21 น.
176
1035430133
35010188
430133
บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
Laonoi School
นางจินตะนา ศรีหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
lonoischool@gmail.com
school.obec.go.th/loanoi
ค้อวัง
45979219
045738361
1 กันยายน 2480
85
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
133
11
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:14:29 น.
177
1035430129
35010189
430129
บ้านดงมะหรี่
Dongmaree
นางพรสวรรค์ ทองกลม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดงมะหรี่
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
Dongmaree.S@hotmail.com
-
ค้อวัง
(045) 797049
-
70
500
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
83
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:37:05 น.
178
1035430130
35010190
430130
บ้านหมากมาย
makmay
นายพิเชษฐ์ สุขสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หมากหมาย
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
ค้อวัง
045979218
21 เมษายน 2499
75
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
8
11 กันยายน 2563 เวลา 20:16:16 น.
179
1035430142
35010191
430142
บ้านน้ำอ้อม
Bannamom
นายธวัชชัย เกษหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านน้ำอ้อม
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
bannumoom@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430142
045-750022
พ.ศ. 2464
64
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
132
11
30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:53:18 น.
180
1035430143
35010192
430143
บ้านโพนแบง
Ban Ponbang school
นายธนกฤต ลุนพิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพนแบง
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
banponbangschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430143
น้ำอ้อม
045979600
6 กันยายน 2480
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
8
18 ธันวาคม 2563 เวลา 06:08:47 น.
181
1035430132
35010193
430132
วัดบ้านเปาะ
watbanpoh
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเปาะ
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
watpanphoa@mthai.com
http://www.school.obec.
ค้อวัง
0918619768
15 กรกฎาคม 2465
70
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
37
7
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:56:13 น.
182
1035430144
35010194
430144
บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
Banbakyainongpawnongsum
นายณัฐพงศ์ เห็มทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองซำ
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
bakyaischool@gmail.com
http://school.obec.go.t
นำอ้อม
045750141
24สิงหาคม 2483
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
14 ตุลาคม 2562 เวลา 10:12:18 น.
183
1035430145
35010195
430145
บ้านศิริพัฒนา
Siripattana
นางสาวกาญจนา ทองคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ศิริพัฒนา
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
siri_001@yst1.go.th
น้ำอ้อม
0875638564
2466
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
136
11
10 กันยายน 2563 เวลา 14:30:18 น.
184
1035430146
35010196
430146
บ้านดวนบากน้อย
Banduanbaknoi
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดวน
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
guthai6@gmail.com
www.duanbaknoi.yst1.go.th/
น้ำอ้อม
0-45750140
-
1 มิถุนายน 2482
80
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:59:14 น.
185
1035430147
35010197
430147
บ้านจานทุ่ง
BANJANTHUNG
นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 จานทุ่ง
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
่Janthung35010197@gmail.com
http://school.obec.go.t
น้ำอ้อม
045750021
1 พฤษภาคม 2520
70
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
40
7
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:18:06 น.
186
1035430127
35010198
430127
บ้านแข่โพนเมือง
KAEPHONMUANG
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโพนเมือง
ฟ้าห่วน
ค้อวัง
ยโสธร
35160
kaephonmuang.school@gmail.com
null
ฟ้าห่วน
0-4575-6774
null
13 กันยายน 2445
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
254
11
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:56:34 น.
187
1035430128
35010199
430128
บ้านฟ้าห่วน
BANPHAHUAN
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ฟ้าห่วน
ฟ้าห่วน
ค้อวัง
ยโสธร
35160
tik.somruthai@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1035430128
ฟ้าห่วน
045-797-939
045-797-939
3 สิงหาคม 2466
75
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
248
11
17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:21:39 น.