ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1036100082
36010001
100082
บ้านผือวิทยายน
Banpuewittayayon
นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านผือ
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
กุดตุ้ม
044-870491 044
2453
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 16:22:56 น.
2
1036100083
36010002
100083
สระไข่น้ำขุนีวิทยา
srakhainumkuneewittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สระไข่น้ำ
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
srakhainam@obec.go.th
www.skn.chaiyaphum1.go.th
กุดต้ม
044-870259
22/06/2482
9
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
6
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:58 น.
3
1036100084
36010003
100084
บ้านหนองไผ่ล้อม
pannongpailom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
กุดตุ้ม
044-870235
23 มีนาคม 2519
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
18
6
02 มิถุนายน 2561 เวลา 15:56:27 น.
4
1036100085
36010004
100085
บ้านหนองเขื่อง
Bamnongkhewng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองเขื่อง
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
กุดตุ้ม
044-870313
11 พฤษภาคม 2483
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:35 น.
5
1036100086
36010005
100086
กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
kuttumsamakkywittaya
นายสุธี จันทศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกุดตุ้ม
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
kts.chaiyaphum1.com
กุดตุ้ม
พ.ศ.2475
16
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
209
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:42 น.
6
1036100087
36010006
100087
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
nongkongthai
นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองคอนไทย
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
องค์์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
044-100312
044-100312
2489
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
233
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 12:41:01 น.
7
1036100088
36010007
100088
โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
nonpobagamvitaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโนนโพธิ์
กุดตุ้ม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
npb.chaiyaphum 1.com
กุดตุ้ม
044-870107
18/06/2482
20
20.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
10
3
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:49 น.
8
1036100061
36010011
100061
บ้านห้วยตะแคง
Huaitakang
นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยตะแคง
โคกสูง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
htkschoolcpm1@gmail.com
www.htk.chaiyaphum1.go.th
โคกสูง
044109506
-
21/05/2519
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 21:05:13 น.
9
1036100062
36010012
100062
บ้านห้วยยาง
Banhuaiyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยยาง
โคกสูง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
hyschoolcpm1@gmail.com
www.hym.chaiyaphum1.go.th
โคกสูง
044109507
-
4 มิถุนายน 2512
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 12:04:06 น.
10
1036100026
36010013
100026
โนนหว้านไพล
nonwanplai
นายสมาน สุขจำนงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนหว้านไพล
ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
nonwanplai@gmail.com
nwp.chaiyaphum1.go.th
เทศบาลชีลอง
20 มิถุนายน 2482
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
115
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:06 น.
11
1036100028
36010014
100028
วัดพุทโธวาท
WATPUTTOWAT SCHOOL
นายธีระชัย ไตรเสนีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านชีลอง
ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
phat_ra@hotmail.com
pth.chaiyaphum1.com
ชีลอง
044-056865
0
พ.ศ.2482
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:41 น.
12
1036100029
36010015
100029
หนองสระสำราญราษฎร์
nongsasumranrad
นายกมล ภัทราภิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา
ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
nongsasumranrad@gmail.com
www.nrr.chaiyaphum1.com
เทศบาลตำบลชีลอง
-
-
01/03/2475
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 11:01:02 น.
13
1036100034
36010016
100034
บ้านหนองบัวขาว
Bannongbuakhao
นายชาตรี ปาลพันธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว
ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
nongbuakhao@hotmail.com
nongbuakhao@hotmail.com
ชีลอง
044-839483
044839843
1 กันยายน 2474
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
150
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:17 น.
14
1036100036
36010018
100036
โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
Ponggetratratnukro
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โปร่งเกต
ชีลอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
chatuporn17@gmail.com
pkr.chaiyaphum1.com
ชีลอง
1 มีนาคม พ.ศ.2475
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
9
28 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:32:44 น.
15
1036100066
36010019
100066
บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
wangkamkaen
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านวังคำแคน
ท่าหินโงม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ท่าหินโงม
044-132066
2539
38
39
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
10
6
12 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:13 น.
16
1036100063
36010020
100063
บ้านท่าหินโงม
Banthahinngom
นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านท่าหินโงม
ท่าหินโงม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
thn.chaiyaphum1.go.th/
?????????
044132066
044132066
2545
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
450
16
12 ตุลาคม 2563 เวลา 15:08:57 น.
17
1036100064
36010021
100064
บ้านห้วยหมากแดง
Banhauymakdang
นายพีรวัฒน์ อิทธิพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยหมากแดง
ท่าหินโงม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
hmd@chaiyaphum1.go.th
hmd.chaiyaphum1.go.th
ท่าหินโงม
044870251
-
2518
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
102
8
14 กันยายน 2563 เวลา 13:51:01 น.
18
1036100065
36010022
100065
บ้านวังโพน
banwangphon
นายศุภชัย ประเสริฐนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังโพน
ท่าหินโงม
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
bwp@chaiyaphum1.go.th
bwp.chaiyaphum1.com
ท่าหินโงม
044-870559
-
3 พฤษภาคม 2519
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
189
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:14 น.
19
1036100050
36010025
100050
บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
bantadton
นายประเสริฐ ต่อติด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตาดโตน
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
bantadtons@gmail.com
btt.chaiyaphum1.com
อบต
044-870493
0
10/012485
16
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
9
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:19:10 น.
20
1036100051
36010026
100051
นาฝายวิทยา
Nafaiwitthaya
นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านนาฝาย
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
sandeeratti@gmail.com
นาฝาย
-
9 มกราคม พ.ศ.2499
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
229
12
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:20:27 น.
21
1036100044
36010027
100044
บ้านช่อระกา
choraka school
นายอุทร ผลกอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านช่อระกา
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
choraka-school@hotmail.com
crk.chaiyaphum1.com
นาฝาย
044-124233
-
2456
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
251
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:44:48 น.
22
1036100045
36010028
100045
บ้านกุดขมิ้น
bangoodkhamin school
นายเฑียรไชย คำหาญพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกุดขมิ้น
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
kudkhamin@gmail.com
bkk.chaiyaphum1.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
044-870560
-
18 มิถุนายน พ.ศ. 2482
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
36
7
22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:51:10 น.
23
1036100046
36010029
100046
บ้านหนองหญ้าปล้อง
bannongyaplong school
นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
http://nym.chaiyaphum1.com
นาฝาย
6 พฤษภาคม 2483
17
17.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:19:54 น.
24
1036100067
36010031
100067
นาเสียวศึกษาคาร
นาเสียวศึกษาคาร
นางนิตยา นาส้มกบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาเสียว
นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
นาเสียว
089-8493889
พศ. 2465
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
16
7
25 ตุลาคม 2562 เวลา 20:36:58 น.
25
1036100068
36010032
100068
บ้านนาวัง
Bannawang
นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนาวัง
นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
นาเสียว
044-884202
16 เมษายน 2486
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
59
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:06:06 น.
26
1036100069
36010033
100069
บ้านซับรวงไทร
baansubruangsai
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 ซับรวงไทร
นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
อบต.นาเสียว
044-884289
16 เมษายน 2486
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:54:09 น.
27
1036100070
36010034
100070
ไทรงามผดุงวิทย์
saingamphadungwit
นายวิจิตร คำอิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านไทรงาม
นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
นาเสียว
044-884144
2492
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
12
4
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:28 น.
28
1036100071
36010035
100071
บ้านนาสีนวล
nasinual
นายอดุลย์ วิสัยสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาสีนวล
นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
นาเสียว
044-853100
01/05/2470
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47:17 น.
29
1036100020
36010036
100020
บ้านแจ้งน้อย
Banjangnoi
นางปุณิกา จินะขาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแจ้งน้อย
โนนสำราญ
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
jangnoi@outlook.co.th
โนนสำราญ
044-109520
-
2505
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
71
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:09 น.
30
1036100022
36010038
100022
โนนสำราญวิทยา
Nonsamranwittaya
นายไชโย กล้ารมราน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโนนสำราญ
โนนสำราญ
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
nsr.chaiyaphum1.com/
โนนสำราญ
044870540
16 ธันวาคม 2531
20
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
140
12
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:33 น.
31
1036100011
36010039
100011
ฉิมพลีวิทยา
chimpleewittaya
นางพรปวีณ์ ไกรบำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโนน
โนนสำราญ
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
chimpleewittaya.2@gmail.com
www.chimpleewittaya.com
โนนสำราญ
044899155
พ.ศ.2504
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
425
17
01 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:53 น.
32
1036100041
36010041
100041
เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
Muangnoiraadsongkrow
นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเมืองน้อยเหนือ
ในเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
mnr@chaiyaphum1.go.th
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
0898474807
2442
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
127
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:43:21 น.
33
1036100031
36010044
100031
บ้านขี้เหล็กใหญ่
Bankeelegyai
นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านขี้เหล็กใหญ่
ในเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
Pat-kly@hotmail.com
kly.chaiyaphum1.com
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
044-835636
1 เมษายน 2449
2.5
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 17:29:46 น.
34
1036100037
36010045
100037
สุนทรวัฒนา
Sunthornwattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โนนไฮ
ในเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
admin@swcpm1.ac.th
www.swcpm1.ac.th
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
044-811809
044813284
2450
1
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
73
1,700
55
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:56 น.
35
1036100038
36010046
100038
อนุบาลชัยภูมิ
Anuban Chaiyaphum School
นายใบบุญ บุญทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองหลอด
ในเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
abc_cpm1@abc.ac.th
www.abc.ac.th
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
044-811887
044835247
17 พฤษภาคม 2513
1.0
0.8
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
120
2,498
68
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:31 น.
36
1036100009
36010048
100009
ชุมพลสวรรค์วิทยา
chumpholsawanvitaya
นายสุพจน์ ชุบขุนทด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านท่าหว้า
บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
chumphon_school@thaimail.com
cpv.chaiyaphum1.com
บ้านค่าย
044-899120
044899220
2 พฤษภาคม 2471
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
127
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:57 น.
37
1036100010
36010049
100010
โค้งน้ำตับวิทยาคาร
Kongnamtub Witthayakarn
นายอร่าม ศรีสุภาพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โค้งน้ำตับ
บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
knt@chaiyaphum1.go.th
knt.chaiyaphum1.go.th
บ้านค่าย
044-899118
044-899118
พ.ศ.2481
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
440
17
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:23:48 น.
38
1036100012
36010050
100012
วังก้านเหลืองดรุณกิจ
WANGKANLUANGDARUNKIT
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังก้านเหลือง
บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
wangkanluang@hotmail.com
wangkanluangdarunkit.com
บ้านค่าย
044-899119
-
15 พฤษภาคม 2482
14
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
224
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:56 น.
39
1036100013
36010051
100013
กุดเวียนวิทย์ผดุง
kudveanvitpadung
นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกุดเวียน
บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
kww.chaiyaphum1.com
kww.chaiyaphum1.com/
บ้านค่าย
044-822656
24/07/2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:46 น.
40
1036100008
36010052
100008
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
Anubarn Bankhai Meunepaew
ดร.วิชัย ประทุมไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านค่าย
บ้านค่าย
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
abmp.2562@gmail.com
mpc.chaiyaphum1.com
เทศบาลตำบลบ้านค่าย
044-899114
044-899114
1มีนาคม2475
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
397
17
09 มีนาคม 2563 เวลา 13:07:48 น.
41
1036100075
36010053
100075
บ้านเล่าวิทยาคาร
Banlaowittayakan
นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านเล่า
บ้านเล่า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
blw@chaiyaphum1.go.th
blw.chaiyaphum1.com
บ้านเล่า
089-8481647
16 สิงหาคม 2457
8
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
189
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:16:46 น.
42
1036100076
36010054
100076
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
Karnfaifah suanpumipark songkhroo1
นายประพจน์ อุทัยอ้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโพธิ์น้อย
บ้านเล่า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
Karnfaifah1_school@hotmail.com
pnl.chaiyaphum1.com
บ้านเล่า
044-816964
วันที่ 27 มกราคม 2519
8
8.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 12:48:08 น.
43
1036100077
36010056
100077
บ้านโพธิ์ใหญ่
phoyai
นายปรัชญานนท์ คำนนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง
บ้านเล่า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
บ้านเล่า
044-821311
01/01/2461
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:39 น.
44
1036100080
36010059
100080
บ้านเสี้ยวน้อย
bansiewnoi
สิบโทวันชัย ทัดชวด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา
บ้านเล่า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
bsn.chaiyaphum1@gmail.com
bsn.chaiyaphum1.com
อบต.บ้านเล่า
044-854646
2479
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
9
13 ธันวาคม 2563 เวลา 22:38:36 น.
45
1036100089
36010060
100089
ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
CHUMCHONBANBUNGCHlAWITTAYA
นายถนอมจิต อินทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า
บุ่งคล้า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
cbk.chaiyaphum1.go.th
http://cbk.chaiyaphum1.com
บุ่งคล้า
044-871212
-
1 มกราคม 2455
14
14.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
136
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:11 น.
46
1036100090
36010061
100090
บ้านขวาน้อย
Bankhwanoi
นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ขวาน้อย
บุ่งคล้า
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
leelee19j@gmail.com
bkn.chaiyaphum1.com
บุ่งคล้า
0952231322
-
8/06/2459
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
22 ธันวาคม 2563 เวลา 00:49:58 น.
47
1036100073
36010067
100073
บ้านซับพระไวย์
bansubprawai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์
โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
โพนทอง
044-870309
2 ธันวาคม 2502
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:04:57 น.
48
1036100005
36010068
100005
บ้านหนองหญ้ารังกา
Bannongyarungka
นายสายัณห์ ด้วงสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา
โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
044-854362
044-854362
1 กรกฏาคม 2466
7
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
113
8
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:38:45 น.
49
1036100072
36010069
100072
บ้านซับม่วง
bansubmuang school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านซับม่วง
โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
pisitkeelek@gmail.com
www.sbmuang.ac.th
โพนทอง
044-870134
พ.ศ. 2518
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
6
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:54 น.
50
1036100001
36010070
100001
โพนทองพิทยา
Phonthong
นายวราเมธ ชูสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ใหม่พัฒนา
โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
-
http://pty.chaiyaphum1.go.th/
โพนทอง
0862409764
044-833212
01/10/2478
4
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
92
8
21 มกราคม 2563 เวลา 13:04:34 น.
51
1036100004
36010071
100004
บ้านนางเม้ง
bannangmeg
นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนางเม้ง
โพนทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ิbannangmeng@gmail.com
bannangmeng.chaiyaphum1.com
โพนทอง
044-854544
044-854544
1 กุมภาพันธ์ 2519
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
60
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:37:56 น.
52
1036100032
36010072
100032
บ้านโนนกอก
Bannonkok
นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนกอก
รอบเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
รอบเมือง
044824828
01/04/2518
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:50 น.
53
1036100096
36010075
100096
บ้านลาดใหญ่
Banladyai
นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านลาดใหญ่
ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ladyai121@gmail.com
bly.chaiyaphum1.com
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
044801121
044801121
2454
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
417
17
17 มิถุนายน 2562 เวลา 22:44:19 น.
54
1036100098
36010077
100098
บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
Bann None Van Plai(Kururachsongkro)
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนหว้านไพล
ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
tea.somboonsu@gmail.com
http://nws.chaiyaphum1.com
ลาดใหญ่
044-870303
ไม่มี
16 เมษายน 2486
21.5
22.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:51 น.
55
1036100102
36010079
100102
บ้านโนนคูณ
nonkhoon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนคูณ
ลาดใหญ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
-
nkk.chaiyaphum1.com/
ลาดใหญ่
-
-
16เมษายน2497
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
09 มกราคม 2562 เวลา 21:17:54 น.
56
1036100027
36010081
100027
บ้านกุดละลม
Bankodlalom
นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกุดละลม
หนองนาแซง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
mee_tham@hotmail.com
www.chaiyaphum 1.Bkl.com
หนองนาแซง
0858573991
-
15พ.ค.2477
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
35
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:33 น.
57
1036100023
36010082
100023
หนองนาแซงวิทยา
nongnasangvitaya school
นายนพดล มาซานนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองนาแซง
หนองนาแซง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
lukpla2121@gmail.com
nns.chaiyaphum1.com/
หนองนาแซง
044-051104
044051106
8
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
172
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30:47 น.
58
1036100025
36010084
100025
บ้านโนนสมบูรณ์
Bannonsomboon
นายสันติ สีน้อยขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์
หนองนาแซง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
nsb.chaiyaphum1.go.th/
อบต.หนองนาแซง
3 ตุลาคม 2478
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
9
14 ตุลาคม 2563 เวลา 11:19:51 น.
59
1036100019
36010085
100019
บ้านดอนหัน
Bandonhan School
นายวิชิต บุรดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนหัน
หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
silthamsangpakdee@gmail.com
-
หนองไผ่
04487939
-
11กันยาน 2504
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:35 น.
60
1036100015
36010086
100015
บ้านหนองไผ่พัฒนา
Bannongpaipattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองไผ่
หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
nongpaipattana@gmail.com
npp.chaiyaphum1.com/
อบต.หนองไผ่
044120667
-
02/05/2520
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
7
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:46 น.
61
1036100016
36010087
100016
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
Nonyakanongsaphittayakom school
นางวารี คำธนนันทิกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนหญ้าคา
หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
oil3915@gmail.com
nyk.chaiyaphum1.go.th
หนองไผ่
044-870307
-
2502
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:53:38 น.
62
1036100017
36010088
100017
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
Trairatsamakkeewitthaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านศีรษะกระบือ
หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
หนองไผ่
044-870372
044870372
19
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
9
09 ตุลาคม 2563 เวลา 11:26:06 น.
63
1036100018
36010089
100018
บ้านหนองแหนดอนกู่
Nongnaedongo
นายสุริยา มณีเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองแหน
หนองไผ่
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36240
kidsada292@gmail.com
nnd.chaiyaphum.com
หนองไผ่
086-2468464
16 ก.ย.2547
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
53
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47:23 น.
64
1036100052
36010090
100052
ห้วยต้อนวิทยา
Huaytonwittaya
นายนิพัทธ์ อาจมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยต้อน
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
-
hty.chaiyaphum1.com
ห้วยต้อน
044-122105
-
2486
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
185
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:37 น.
65
1036100053
36010091
100053
บ้านโป่งคองเหนือ
Prongkongnue
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโป่งคองเหนือ
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
sunchy515@hotmail.com
ห้วยต้อน
044-122-067
-
2518
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:34:16 น.
66
1036100055
36010093
100055
บ้านชีลองกลาง
Bancheelongklang
นางศรัทธาพร ชาติชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านชีลองกลาง
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ห้วยต้อน
044-870306
10 พฤภาคม 2517
25
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:20 น.
67
1036100060
36010094
100060
บ้านชีลองใต้
bancheelongtai
นายสุนทร มีสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านชีลองใต้
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
-
clt.chaiyaphum1.com
อบต. ห้วยต้อน
044870385
-
15 ก.ค. 2508
32
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
126
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:11 น.
68
1036100056
36010095
100056
สามพันตาราษฎร์อุทิศ
Samphantaratuthid
นายวิโรจน์ ศรีเที่ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สามพันตา
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ห้วยต้อน
044-870379
7 มิถุนายน 2515
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:44 น.
69
1036100058
36010097
100058
ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
Thairatwittaya19
นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคำน้อย
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
tr19@chaiyaphum1.go.th
tr19.chaiyaphum1.go.th
ห้วยต้อน
044-870392
2520
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
149
11
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:29:45 น.
70
1036100059
36010098
100059
บ้านชีลองเหนือ
Ban Chelongnuea
นางสาวมาริสา มอไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านใหม่ผาเอียง
ห้วยต้อน
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
cln.chaiyaphum1.go.th/home
ห้วยต้อน
044-134014
044-134014
2512
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
158
11
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00:24 น.
71
1036100003
36010099
100003
บ้านม่วงเงาะ
Maungngo
นางสุภาวดี ประกอบนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านม่วงเงาะ
ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
school.obec.go.th/maung
ห้วยบง
044-870304
23/03/2520
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:34 น.
72
1036100006
36010100
100006
บ้านห้วยบงเหนือ
Banhuaybongnua
นางสมลักษณ์ ศิลปสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองหิน
ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
tadne.1833@hotmail.com
www.hbn.chaiyaphum1.com
ห้วยบง
044-121113
044121113
01/09/2474
18
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
140
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:58 น.
73
1036100074
36010101
100074
บ้านหินกอง
Banhinkong
นางอมรา สมานรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหินกอง
ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ห้วยบง
044-870254
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
9
15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:10:20 น.
74
1036100100
36010102
100100
บ้านห้วยหว้า
Banhuaiwa
นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านห้วยหว้า
ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
huaywaschool10@gmail.com
http://bwm.chaiyaphum1.go.th
ห้วยบง
044-870278
-
2475
23
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
151
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:38 น.
75
1036100101
36010103
100101
บ้านห้วยบงใต้
Banhuaybongtai
นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยบงใต้
ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
hbt.school822gmail.cim
hbt.chaiyaphum1.com
ห้วยบง
0817258086
-
25/04/2482
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:34:08 น.
76
1036100305
36010104
100305
บ้านสงแคน
songkaen
นายสมคิด เกินชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสงแคน
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
bsk.chaiyaphum1.com
ชีบน
0885956618
20 พ.ค. 2550
35
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:46:54 น.
77
1036100307
36010106
100307
บ้านหินลาด
หินลาด
นายสมคิด เกินชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหินลาด
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
samsibsib@gmail.com
-
ชีบน
0909316372
-
2518
35
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
7
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:51 น.
78
1036100308
36010107
100308
บ้านวังกำแพง
BanWang Kamphaeng school
นายสุขเกษม ทิพโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังกำแพง
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
ชีบน
089-9475797
พ.ศ. 2488
50
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
16 มีนาคม 2563 เวลา 14:16:02 น.
79
1036100309
36010108
100309
บ้านหนองกระทุ่ม
BanNongkrathum
สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
bkt@chaiyaphum1.go.th
bkt.chaiyaphum1.go.th/
ชีบน
0980970995
-
2513
50
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
137
8
12 มกราคม 2564 เวลา 10:35:15 น.
80
1036100289
36010109
100289
ยางนาดีราษฎร์ดำรง
Yangnadeeratdumrong
นางอุไร กางกรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ยางนาดี
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
yndsc@gmail.com
https://ynd.chaiyaphum1.go.th/
ชีบน
11 สิงหาคม พ.ศ.2482
30
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
11 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:45:02 น.
81
1036100314
36010110
100314
บ้านหนองอ้อ
Bannongor
นายศศิศ ศิริพรหมมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ
ชีบน
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
nongroschool@gmail.com
bno.chaiyaphum1.go.th/
ชีบน
044-109281
พ.ศ. 2457
53
53
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
172
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:45 น.
82
1036100282
36010111
100282
บ้านหลุบโพธิ์
BANLUPPHO
นายวิญญู ทาจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหลุบโพธิ์
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
lupplol.lp@gmail.com
-
ตลาดแร้ง
01/03/2475
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:23 น.
83
1036100283
36010112
100283
บ้านกุดไผ่
Bankudphai
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกุดไผ่
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
kudphai@gmail.com
www.kudphai.net
ตลาดแร้ง
044-125044
044125044
18/11/2468
9
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
179
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:46 น.
84
1036100284
36010113
100284
บ้านห้วยหนองจันทิ
Banhuaynongjunti
นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองจันทิ
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
Ban_huaynongjunti@hotmail.co.th
ตลาดแร้ง
044-839594
-
1 มกราคม 2475
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:40:06 น.
85
1036100285
36010114
100285
บ้านโนนขี้ตุ่น
nonkitoon
นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
anothai280428@gmail.com
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
044-870336
20 เมษายน 2482
22
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:39 น.
86
1036100286
36010115
100286
บ้านกุดยาง
BANKUDYANG
นายบันจง ขำชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกุดยาง
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
kudyang 2555@hotmail.com
ตลาดแร้ง
044-870114
044125099
1/05/2520
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:19:08 น.
87
1036100288
36010117
100288
บ้านโนนเปลือย
Bannonpluai
นายอนุชา บัวบาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนเปลือย
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
bannonpluay_school@hotmail.com
bnp.chaiyaphum1.com
ตลาดแร้ง
-
-
16 เมษายน 2481
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
194
11
19 ตุลาคม 2563 เวลา 09:47:49 น.
88
1036100298
36010119
100298
บ้านกุดหูลิง
Kudhuling
นายพัลลภ มหาผิว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หัวสะพาน
ตลาดแร้ง
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
kudhuling@gmail.com
kudhuling.com
ตลาดแร้ง
044126021
-
01/05/2475
27
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
211
11
18 ตุลาคม 2562 เวลา 12:39:30 น.
89
1036100277
36010121
100277
บ้านโนนแดง
Bannondaeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนแดง
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
โนนแดง
ปี พ.ศ.2468
14
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
247
14
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26:26 น.
90
1036100278
36010122
100278
บ้านต้อน
Banton
นางยุพา ปาลพันธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านต้อน
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
-
-
บ้านเขว้า
044870464
-
18 มิถุนายน 2482
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:12 น.
91
1036100275
36010123
100275
อนุบาลบ้านเขว้า
Anubanbankhwao
นายสมหมาย แน่นอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
ankchaiyaphum1.com
เทศบาลบ้านเขว้า
044-891107 044
2458
14
0.10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
215
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:09 น.
92
1036100276
36010124
100276
บ้านเขว้าศึกษา
Bankhaosuksa
นายสมจิต หาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
kss.chaiyaphum1.go.th
kss.haiyaphum1.go.th
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
044-891108
1 พฤษภาคม 2520
14
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
269
12
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:34:10 น.
93
1036100280
36010125
100280
บ้านโนนตาด
BANNONTAD
นายวินิช จิณโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนตาด
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
winichcom@hotmail.com
เทศบาลตำบลทุ่งทอง
0879530930
-
พ.ศ. 2482
18
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
7
23 ตุลาคม 2562 เวลา 15:53:36 น.
94
1036100281
36010126
100281
บ้านกุดฉนวน
Kudchanon
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
prasret-pum@hotmail.com
ทุ่งทอง
0981387967
9 กันยายน2548
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:11 น.
95
1036100299
36010127
100299
บ้านคลองไผ่งาม
Banklongaingam
นายสมศักดิ์ บุตรโต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
wee0989889898@gmail.com
-
บ้านเขว้า
044-839796
-
1 มีนาคม 2475
17
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:15 น.
96
1036100301
36010129
100301
บ้านหนองโสมง
nongsamong
นางพัชรณัฎฐ์ พลมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองโสมง
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
pisitgul13@gmail.com
nsm.chaiyaphum1.go.th
ทุ่งทอง
044-870335
-
19/04/2499
23
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
05 เมษายน 2563 เวลา 20:45:46 น.
97
1036100310
36010130
100310
บ้านหว้าเฒ่า
banwathaoschool
นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหว้าเฒ่า
ภูแลนคา
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
ภูแลนคา
044-109296
21 พฤษภาคม 2507
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
115
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01:50 น.
98
1036100311
36010131
100311
บ้านซับปลากั้ง
BANSUBPLAKANG
นายวิฑูร ชาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านซับปลากั้ง
ภูแลนคา
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
spkchaiyaphum1.com
ภูแลนคา
044-810324 044
1 พ.ค.2518
45
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
110
8
10 ตุลาคม 2563 เวลา 11:06:39 น.
99
1036100312
36010132
100312
บ้านแก้งยาว
bankhangyawschool
นายสถิตย์ จุลเถียร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านแก้งยาว
ภูแลนคา
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
krugeiky@gmail.com
bgy.chaiyaphum1.com
ภูแลนคา
044-870375
044810325
28/06/2530
30
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
113
11
11 ธันวาคม 2563 เวลา 08:54:55 น.
100
1036100313
36010133
100313
บ้านนาอินทร์แต่ง
Bannaintang
นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง
ภูแลนคา
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100313
ภูแลนคา
044-870170
30 เมษายน 2520
40
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:55 น.
101
1036100315
36010134
100315
บ้านห้วยน้ำคำ
Banhuaynamkum
นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำคำ
ภูแลนคา
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
อบต.ภูแลนคา
044-870244
24/8/2514
50
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:01 น.
102
1036100291
36010135
100291
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
Banraipamaideangwitthaya School
นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไร่
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
-
-
ลุ่มลำชี
081-0725498
-
01/03/2475
24
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
106
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:54:10 น.
103
1036100304
36010136
100304
ท่าแกวิทยากร
Takeawittayakon
นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าแก
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
takaewiitayakorn@hotmail.com
tkw.chaiyaphum1.com
ลุ่มลำชี
0817612578
-
พ.ศ.2482
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:38:24 น.
104
1036100292
36010137
100292
โนนน้อยแผ่นดินทอง
Nonnoipandintong
นายอุลิต กิจนุสนธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านแผ่นดินทอง
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
noennoichy1@hotmail.com
nnp.chaiyaphum1.com
ลุ่มลำชี
0836755866
044891945
15/05/2482
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
178
11
27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:29:26 น.
105
1036100293
36010138
100293
บ้านป่ายาง
Banpayang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านป่ายาง
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
-
-
ลุ่มลำชี
044-870332
-
6 พ.ย. 2501
24
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
19
7
19 มีนาคม 2562 เวลา 18:58:26 น.
106
1036100294
36010139
100294
บ้านค่ายหางเรียง
Bankaihangreang
นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านค่ายหางเรียง
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
Chatree-pan@hotmail.com
khr.chaiyaphum1.com
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
044-109298
-
6/11/2501
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:32:28 น.
107
1036100295
36010140
100295
บ้านวังปลาฝา
Banwangplafha
นางสาวนิตยา กันชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านวังปลาฝา
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
Nit-25@hotmail.com
ลุ่มลำชี
085-4697912
2499
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
8
13 ตุลาคม 2563 เวลา 13:55:27 น.
108
1036100296
36010141
100296
บ้านวังกุ่ม
BANWANGKUM
นายเกียรติศักดิ์ คำทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังกุ่ม
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
Kiettisakkum@gmail.com
ลุ่มลำชี
089-1561255
-
16/04/2548
30
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:52:46 น.
109
1036100302
36010143
100302
บ้านโนนโพธิ์
Bannonpo
นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 บ้านโนนโพธิ์ทอง
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
abc@hotmail.com
ลุ่มลำชี
044-870766
-
10,มิ.ย.2481
24
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 21:45:24 น.
110
1036100303
36010144
100303
บ้านห้วยหวาย
huawai
นายเศกตฤณ ไทยภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านห้วยหวาย
ลุ่มลำชี
บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
36170
้ีhuiwaischool@gmail.com
www.chaiyaphum1.com/bhw
ลุ่มลำชี
044870330
2500
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:33:50 น.
111
1036100436
36010145
100436
ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
Chumchonbanjok
นายนรินทร์ มังคละมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านจอก
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
http://cbj.chaiyaphum1.com/ , http://www.banjok.ac.th/
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
044889108
044889108
29/11/2442
36
0.03
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
493
20
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:43 น.
112
1036100438
36010146
100438
บ้านคอนสวรรค์
Bankhonsawan
นายสมหวัง ทองประภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านคอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
bsk.chaiyaphum1.com
คอนสวรรค์
044848714
044848714
1 กุมภาพันธ์ 2466
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
199
11
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:25:33 น.
113
1036100440
36010148
100440
บ้านโนนโพธิ์
Bannonpho
นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโนนโพธิ์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
nps.chaiyaphum.com
คอนสวรรค์
044870366
17 /05/2477
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
99
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 19:20:30 น.
114
1036100437
36010151
100437
สหราษฎร์นุเคราะห์
Saharatnukor
นายธวัช แพงโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองเหมือดแอ่
โคกมั่งงอย
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
am202550@hotmail.com
shr.chaiyaphum1.com
โคกมั่งงอย
044-867176
-
1 พฤษภาคม 2498
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
100
10
08 มิถุนายน 2561 เวลา 16:20:31 น.
115
1036100442
36010152
100442
บ้านหนองโนน้อย
Nongnonoiy
นายพีรพล กองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองโนน้อย
โคกมั่งงอย
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
pheeball@gmail.com
http://nnn.chaiyaphum1.com/
โคกมั่งงอย
044870232
-
15 มิถุนายน 2494
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
03 เมษายน 2563 เวลา 16:55:18 น.
116
1036100472
36010153
100472
บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
BanKhokmangngoi School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโคกมั่งงอย
โคกมั่งงอย
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ิิbkm@chaiyaphum1.go.th
-
โคกมั่งงอย
044-867866
-
1 มิถุนายน 2476
32
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
136
11
28 มิถุนายน 2563 เวลา 23:20:00 น.
117
1036100457
36010155
100457
บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
NONGDANG
นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองแดง
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
nongdang-1@hotmail.com
ndk.chaiyaphum.com
ช่องสามหมอ
044052509
044052509
1 มีนาคม 2475
50
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
185
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:50 น.
118
1036100458
36010156
100458
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
BANNONGWANONGYAKAO
นายจำนงค์ มณีโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองหว้า
ช่องสามหมอ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ช่องสามหมอ
044-109151
10 ,มิถุนายน 2510
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:25 น.
119
1036100464
36010157
100464
บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
Bankokkongdontongwitaya
นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโคกก่อง
โนนสะอาด
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
kokkongschool@hotmail.co.th
โนนสะอาด
044-870367
6 มิ.ย. 2481
38
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
195
11
22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:52:10 น.
120
1036100465
36010158
100465
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
Bannonsaat(sirikoonratvidtaya)
นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด
โนนสะอาด
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ิbss.chaitaphum 1.com
bss.chaiyaphum.com
โนนสะอาด
044-801272
1 กันยายน 2476
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
171
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:42:26 น.
121
1036100467
36010159
100467
บ้านโนนพันชาติกุดโดน
Nonpanchatguddon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนพันชาติ
โนนสะอาด
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
npc.chaiyaphum1.com
โนนสะอาด
0895814275
12 พฤษภาคม 2502
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
9
09 ตุลาคม 2563 เวลา 08:03:25 น.
122
1036100468
36010160
100468
บ้านดอนหันวิทยา
Bandonhunwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนหัน
โนนสะอาด
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
Damprasan2500@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
044-870145
25 สิงหาคม 2483
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:54 น.
123
1036100469
36010161
100469
บ้านลำชี
Ban Lumchee School
นายสุทธิพร เมืองโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านลำชี
โนนสะอาด
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
lumchee@gmail.com
โนนสะอาด
044-870197
-
5 พ.ค. 2518
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:21 น.
124
1036100446
36010162
100446
ชุมชนบ้านโสก
Chumchonbansok School
นายณรงค์เดช ทวีชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโสก
บ้านโสก
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
bansokschool2444@gmail.com
cbs.chaiyaphum1.com
บ้านโสก
044052432
-
พ.ศ.2444
40
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
129
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:35 น.
125
1036100447
36010163
100447
บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ฺBan Nongbuapawang Kururatrangsan School
นายปฏิวัติ บะคะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวหนอง
บ้านโสก
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
nongbuapawang@gmail.com
nbp@chaiyaphum1.go.th/home
บ้านโสก
0856080774
-
28 เมษายน 2482
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
08 มิถุนายน 2564 เวลา 14:18:05 น.
126
1036100448
36010164
100448
บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
Banprongklong prachawittayakarn
นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโปร่งคลอง
บ้านโสก
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
bpw.chaiyaphum1
บ้านโสก
044109158
12/08/2481
37
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:41 น.
127
1036100473
36010165
100473
ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
Donhunratuprathum
นายอุทิศ ศรีศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านดอนหัน
บ้านโสก
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
บ้านโสก
044-867516 044
1 มิถุนายน 2486
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:35 น.
128
1036100474
36010166
100474
บ้านโปร่งโก
banponggo
นายรังษี ยงเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโปร่งโก
บ้านโสก
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
-
-
บ้านโสก
044870523
-
12/05/2520
38
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:27 น.
129
1036100443
36010167
100443
บ้านยางหวาย
Yangwai School
นายประมวล สุทธิสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านยางหวาย
ยางหวาย
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
banyangwail@gmail.com
อบต.ยางหวาย
044-120109
044-120110
18 มิถุนายน 2457
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
231
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:57 น.
130
1036100454
36010170
100454
บ้านนาโจด
Bannajod
นายจเร แก้วช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาโจด
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ศรีสำราญ
044-870164
03052505
49
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:07 น.
131
1036100450
36010172
100450
บ้านนามน
BANNAMON
นางนวพันธ์ บุญแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนามน
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
อบต.ศรีสำราญ
044-870167
-
18 พฤษจิกายน 2475
53
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
123
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:47 น.
132
1036100451
36010173
100451
บ้านสำราญ
Bansamran
นายประภาส อาจเวทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสำราญ
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ศรีสำราญ
044-130072
20 พ.ค.2482
59
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
9
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30:01 น.
133
1036100452
36010174
100452
บ้านนาฮี
nahee
นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาฮี
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
naheeschool@hotmail.co.th
nah.chaiyaphum1.com
ศรีสำราญ
-
-
20 พฤศจิกายน 2482
52
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
65
9
11 กันยายน 2562 เวลา 11:06:51 น.
134
1036100453
36010175
100453
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
Bannongprapuengnongben
นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองปลาปึ่ง
ศรีสำราญ
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
npnbschool@gmail.com
npn.chaiyaphum1.go.th
ศรีสำราญ
-
-
17/06/2508
60
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
77
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:52:17 น.
135
1036100449
36010176
100449
บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
Bannontea(Kururatwittaya)
นางสมหมาย ชัยศัตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนแต้
หนองขาม
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
-
-
หนองขาม
044870176
-
20 พฤษภาคม 2482
43
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:23 น.
136
1036100466
36010177
100466
บ้านฝาย
Banfry
นายสุรพจน์ จันทรแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านฝาย
หนองขาม
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
baf@chaiyaphum1.go.th
baf.chaiyaphum1.co.th
หนองขาม
044-109168
พ.ศ.2479
36
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:56 น.
137
1036100470
36010178
100470
หนองตาไก้วิทยากร
Nongtakaiwitthayakorn
ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองตาไก้
หนองขาม
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
-
หนองขาม
044-870263
-
24 มิถุนายน 2483
38
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
64
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:15:58 น.
138
1036100471
36010179
100471
บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
Bannongkham(Thong-ngamwittaya)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองขาม
หนองขาม
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
nongkham15@hotmail.co.th
nkw.chaiyaphum1.go.th
หนองขาม
0819668619
-
29/11/0545
26
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
114
9
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:15 น.
139
1036100477
36010180
100477
ห้วยไร่วิทยานุกูล
huayraiwittayanugul
นางนวพันธ์ บุญแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยไร่
ห้วยไร่
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
hrw-rai@hotmail.com
hrw.chaiyaphum1.go.th
ห้วยไร่
044-870376
-
12/05/2486
33
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 19:10:31 น.
140
1036100461
36010181
100461
บ้านห้วยยาง
Huayyang
นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยยาง
ห้วยไร่
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
banhuayyang@hotmail.com
http://hyk.chaiyaphum1.com
ห้วยไร่
044-870374
10/08/2504
40
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
8
14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:38:41 น.
141
1036100462
36010182
100462
บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
BANLUPPHEKSUBMAUNGKHAI
นายเสกสรร นาคคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านซับม่วงไข่
ห้วยไร่
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ห้วยไร่
044-810646
044-810646
25 พฤษภาคม 2495
33
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
9
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:02:55 น.
142
1036100463
36010183
100463
บ้านโสกมูลนาค
Sokmoonnak
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโสกมูลนาค
ห้วยไร่
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
ห้วยไร่
5 ก.ย.2501
52
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 22:59:29 น.
143
1036100475
36010184
100475
บ้านหนองไฮโคกสง่า
Nomghaikoksanga
ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองไฮโคกสง่า
ห้วยไร่
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
36140
nonghai
ห้วยไร่
044-893998
0000
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
135
12
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:54:47 น.
144
1036100316
36010186
100316
บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
Bannakhanhakprachanusorn
นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาคานหัก
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
sofa0176@gmail.com
nak.chaiyaphum1.go.th
กุดชุมแสง
-
-
24 เมษายน 2499
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
284
12
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:47:51 น.
145
1036100317
36010187
100317
บ้านกุดชุมแสง
BANKUDCHUMSAENG
นายสว่าง บุญกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านโนนชุมแสง
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
www.kcs.chaiyaphum1.com
บ้านกุดชุมแสง
0818791715
044-82296
1 กันยายน 2476
50
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
329
15
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:35 น.
146
1036100318
36010188
100318
บ้านนาทุ่งใหญ่
BanNatoongyaischool
นายวีระ สารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาทุ่งใหญ่
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nty.chaiyaphum1.go.th
กุดชุมแสง
044-822962
13/06/2500
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:47 น.
147
1036100332
36010189
100332
บ้านหนองหอย
bannonghoi
นายสวย ชาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองหอย
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nonghoyschool202@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100332
กุดชุมแสง
086-2565289
-
6 มิถุนายน 2482
54
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
117
8
17 ธันวาคม 2563 เวลา 20:56:18 น.
148
1036100334
36010190
100334
บ้านหนองลุมพุก
BANNONGLOOMPOOK
นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านหนองลุมพุกใต้
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
กุดชุมแสง
2502
55
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
111
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 21:27:14 น.
149
1036100335
36010191
100335
บ้านหนองสะแก
Nongsagair
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองแก
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
thidathipxxx@gmail.com
http://www.thaischool.in.th/36103986/
กุดชุมแสง
0930723600
-
48
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:46:51 น.
150
1036100337
36010192
100337
บ้านโชคอำนวย
chockumnuay
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโชคอำนวย
กุดชุมแสง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
w.xmandangerous@gmail.com
www.teachersam.pk@hotmail.com
กุดชุมแสง
044-870129
-
4 มิถุนายน 2519
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:53 น.
151
1036100330
36010193
100330
คุรุประชานุกูล
Kuruprachanukul
นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนงิ้ว
คูเมือง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
www.kkp.chaiyaphum1.go.th
คูเมือง
01/04/2460
62
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
256
13
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:00 น.
152
1036100331
36010194
100331
บ้านห้วยกนทา
Banhuaykonta
นางสุดา แก้ววิจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านห้วยกนทา
คูเมือง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
้hauykontaschool.kt@gmail.com
คูเมือง
044-101-488
-
2482
84
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
384
20
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:46 น.
153
1036100333
36010195
100333
บ้านปากห้วยเดื่อ
Ban Pak Huai Duea
นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปากห้วยเดื่อ
คูเมือง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
pakhuaydua@gmail.com
phd.chaiyaphum1.go.th
คูเมือง
044-870400
25/10/2516
70
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:30 น.
154
1036100336
36010196
100336
บ้านท่าข่อย
TAKOI
นางสมปอง สารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่าข่อย
คูเมือง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
-
-
คูเมือง
044-822965
-
3 พฤษภาคม 2519
66
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
118
8
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:33:14 น.
155
1036100370
36010197
100370
หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
nonghoipang bumnet witthaya
นายสุมิตร สิงห์พร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองหอยปัง
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nbw-school@hotmail.com
gg.gg/nhbw_sc
ถ้ำวัวแดง
-
8/5/2505
91
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
305
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:48:58 น.
156
1036100371
36010198
100371
บ้านหัวนาคำ
Banhuanakum
นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หัวนาคำ
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
ิbanhuanakum.school@gmail.com
nkm.chaiyaphum1.com
ถ้ำวัวแดง
-
19 พฤษภาคม 2511
91
42
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
230
11
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19:10 น.
157
1036100372
36010199
100372
บ้านโนนลาน
bannonlan
นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนลาน
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
bnl.chaiyaphum1.com/
ถ้ำวัวแดง
0818799265
-
16 พ.ค.2515
85
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:52:23 น.
158
1036100373
36010200
100373
บ้านโนนถาวร
Nonthawon school
นายสมเพชร ยศมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนถาวร
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
wanneepolrom@gmaul.com
อบต.ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่
044-872580
19 พ.ค.19
80
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:44:30 น.
159
1036100374
36010201
100374
บ้านหนองไห
bannonghai
นายอัศวิน เชื้อเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนเตาไห
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
koomoonoi@gmail.com
bnh.chaiyaphum1.com/
ถ้ำวัวแดง
090-2611985
-
10/05/2518
86
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:25:53 น.
160
1036100375
36010202
100375
บ้านบ่อทอง
borthong
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ่อทอง
ถ้ำวัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
borthong2016@gmail.com
https://sites.google.com/site/bbtchaiyaphum1/home
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
0898458379
-
9 พฤษภาคม 2518
104
55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
364
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:43 น.
161
1036100367
36010204
100367
ราษฎร์บำรุง
RASBUMRONG
นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนมะค่า
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
rasbaorong@gmail.com
rbr.chaiyaphum1.go.th
ท่าใหญ่
044-109555
-
พ.ศ. 2515
80
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:52 น.
162
1036100368
36010205
100368
ศรีสว่างสามัคคี
sreesawangsamukkee
นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนศรีสง่า
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
wilaichon100@gmail.com
sss.chaiyaphum1.go.th/
ท่าใหญ่
044-870398
11/10/2517
71
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
104
8
03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:28:39 น.
163
1036100363
36010206
100363
บ้านโนนสะอาด
Bannonsaard
นายบรรจง รินไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nsa.chaiyaphum1.com/
ท่าใหญ่
044-823224
12 มิถุนายน 2506
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
276
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:28:26 น.
164
1036100364
36010207
100364
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ฺBannongped(Kasetsartanusorn)
นายถนอม กัดโกนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองเป็ด
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
bpk@chaiyaphum1.go.th
cpm1.bpk.go.th
ท่าใหญ่
0817603683
2482
70
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
215
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:37 น.
165
1036100365
36010208
100365
บ้านโนนศรีทอง
nonsithong
นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนศรีทอง
ท่าใหญ่
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
ท่าใหญ่
044-870399 089
4 กรกฎาคม 2516
80
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
114
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 03:37:57 น.
166
1036100346
36010210
100346
บ้านโนนเหม่า
Banonnmao
นายเจริญ นิยมนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโนนเหม่า
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
bannonmao.school.mail@gmail.com
bnm.chaiyaphum1.com
นางแดด
2503
82
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
245
12
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:11:39 น.
167
1036100347
36010211
100347
บ้านโหล่นสามัคคี
banlonsamakkee
นายไพจิตร วาลย์มนตรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 21 บ้านดอนเขาเขียว
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
lhonnakorn@hotmail.com
banlonsamakkee.ac.th
นางแดด
044-870396
15/07/2509
100
48
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
361
19
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:58 น.
168
1036100348
36010212
100348
บ้านห้วยกุ่ม
banhuaykum
นายสุธน ประกายเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านห้วยกุ่ม
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
huaykum2010@gmail.com
www.banhuaykum.com
นางแดด
044-823239
18 พ.ค 2508
71
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
301
11
09 มีนาคม 2563 เวลา 13:26:07 น.
169
1036100349
36010213
100349
บ้านนางแดด
bannangdad school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนางแดด
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
-
www.ndd.chaiyaphum1.com
นางแดด
044-822733
-
09/06/2482
78
31
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
8
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:25 น.
170
1036100350
36010214
100350
บ้านโนนศรีสง่า
Bannonsrisanga
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโนนศรีสง่า
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
นางแดด
-
25 สิงหาคม 2515
88
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
201
11
26 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:26 น.
171
1036100351
36010215
100351
บ้านคลองเจริญ
Klongcharern
นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลองเจริญ
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
Klongcharern@gmail.com
http:www.kcr.ac.th
??????
044109557
044109557
25 สิงหาคม 2515
82
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:53:43 น.
172
1036100352
36010216
100352
บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
banklongtoeinonpayomprachasun
นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คลองเตย
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
klongtoei9@gmail.com
ktpchaiyaphum1.com
นางแดด
044-870120
-
9 มิ.ย.2524
85
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:34:10 น.
173
1036100354
36010217
100354
บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
Bannonsrisanga sakabanwangtortang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านวังตอตั้ง
นางแดด
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
นางแดด
97
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
43
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 11:33:13 น.
174
1036100355
36010218
100355
บ้านโคกกรวดหนองพวง
Bankokgroudnongpuang
นายบุญสืบ คงแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโคกกรวด
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
-
www.kgnp.ac.th
วังชมภู
0892857225
-
09/05/2516
85
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
240
13
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:45 น.
175
1036100356
36010219
100356
บ้านนางแดดเหนือ
Nangdadneuaschool
นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 นางแดดเหนือ
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
ืndn@chaiyaphum1.go.th
https://ndn.chaiyaphum1.go.th/
วังชมภู
-
-
1 พฤษภาคม 2514
83.6
32.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
219
11
23 ตุลาคม 2563 เวลา 15:48:44 น.
176
1036100357
36010220
100357
บ้านห้วยหัน
HUAYHUN SCHOOL
นายหารศึก ภาระหันต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านห้วยหัน
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
sutti-33@hotmail.com
วังชมภู
044-870538
-
2515
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
192
11
27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:06 น.
177
1036100358
36010221
100358
บ้านโนนตูม
ฺBANNONTOOM
นายสิทธา แก้ววิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนตูม
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
???????
089-8738159
7 มิถุนายน 2511
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
119
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:15:50 น.
178
1036100359
36010222
100359
บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
BANNONETOOM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่าง
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
วังชมภู
089-8738159
-
2516
74
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:24:18 น.
179
1036100360
36010223
100360
บ้านทรัพย์เจริญ
Bansubjarearn
นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทรัพย์เจริญ
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
subjr2518@gmail.com
วังชมภู
044-109561
พ.ศ. 2518
90
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:52 น.
180
1036100361
36010224
100361
บ้านท่าวังย่างควาย
Banthawangyangkuay
นางสุณิตา บุริมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าวังย่างควาย
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
วังชมภู
-
1 พฤษภาคม 2519
75
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:38 น.
181
1036100362
36010225
100362
บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
Bansubcharearn sakabanlukdan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หลักแดน
วังชมภู
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
lukdan2540@gmail.com
วังชมภู
044-870539
2540
89
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
66
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:22 น.
182
1036100321
36010226
100321
บ้านหนองไฮเหนือ
Nonghinear school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองไฮเหนือ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nhn.chaiyaphum.com
หลวงศิริ
044-109571
-
8 กุมภาพันธ์ 2505
55
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
9
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:07:59 น.
183
1036100322
36010227
100322
บ้านลาดเหนือ
Banladnua School
นายปรัชญา สุราสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 ลาดโสน
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/ldn/home
หลวงศิริ
-
1 พฤษภาคม 2516
54
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
98
9
01 กันยายน 2563 เวลา 10:50:36 น.
184
1036100327
36010228
100327
บ้านโสกรัง
BANSOKRANG
นายบรรพต วาทโยธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโสกรัง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
หลวงศิริ
044-870217
17 มิถุนายน 2500
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:43 น.
185
1036100328
36010229
100328
บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
Bannongnokokprachasan
นายจุมพล ตาปราบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองนกออก
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
supis555@gmail.com
nno.chaiyaphum1.com/
จังหวัดชัยภูมิ
044-109569
-
01/05/2553
55
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:44:42 น.
186
1036100319
36010230
100319
บ้านราษฎร์ดำเนิน
Banratdumneon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านลาดบัวหลวง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
081-9555656
2500
50
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
106
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:26:20 น.
187
1036100320
36010231
100320
บ้านหนองไฮใต้
Bannonghaitai School
นายเฉลียว ผิวเผื่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองไฮใต้
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nht@chaiyaphum1.go.th
nht.chaiyaphum1.go.th/home
หนองบัวแดง
063-4165179
2502
54
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
123
9
20 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:04:29 น.
188
1036100323
36010232
100323
อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
Anubanchumchonnongbuadaeng School
นายขันทอง เด่นพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ตลาดหนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
หนองบัวแดง
044-872049 044
15/5/2514
55
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
1,040
30
22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:57:33 น.
189
1036100324
36010233
100324
บ้านลาดใต้
Banladtai School
นางวาสนา สิงห์พร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหลวงศิริ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
banlattai@gmail.com
ldt.chaiyaphum1.com
หนองบัวแดง
093-3237881
1 มิถุนายน 2483
51
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
105
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:54:37 น.
190
1036100325
36010234
100325
หนองเบ็นเจริญวิทย์
nongbencharoenwit school
นายจรูญ ชะทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ เลขที่229 หมู่ที่6 โนนสะอาด
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nongbenschool@gmail.com
http://nbj.chaiyaphum1.go.th/
เทศบาลตำบลหลวงศิริ
0810623937
-
26/04/2514
55
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
93
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:23 น.
191
1036100326
36010235
100326
บ้านหนองแห้วพัฒนา
Bannonghaewphattana
นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองแห้ว
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
nhp.chaiyaphum1.com
เทศบาลตำบลหลวงศิริ
044870513
20/05/2520
52
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:53 น.
192
1036100338
36010236
100338
ชุมชนบ้านหนองแวง
Chumchonbannongwang
นายไสว ศรีวงษ์ชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองแวง
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
sawai.sri63@gmail.com
cbw.chaiyaphum1.go.th/
หนองแวง
044122550
044122550
2492
63
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
391
21
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:05 น.
193
1036100339
36010237
100339
บ้านห้วยหว้า
banhuiwha
นายจันทร์ญา จันพิพัฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยหว้า
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
bwd@chaiyaphun1.go.th
http://bwd.chaiyaphum1.go.th/home
หนองแวง
044-822744
1 มิถุนายน 2483
65
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:13:07 น.
194
1036100340
36010238
100340
บ้านนาเจริญ
nachareon
นายวิโรจน์ ทองงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาเจริญ
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
njr@chaiyaphum1.go.th
www.njr.chaiyaphum1.com
อบต.
24 มิถุนายน 2524
65
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:40 น.
195
1036100341
36010239
100341
บ้านนารี
Ban Naree
นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนารี
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
www.bannareeschool.com
หนองแวง
พ.ศ.2520
75
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
203
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:17 น.
196
1036100342
36010240
100342
บ้านหนองปล้อง
Ban nongplong school
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองปล้อง
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
npl@chaiyaphum1.go.th
www.nongplongschool.com
อบต.หนองแวง
044-056-092
29/11/2442
58
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
447
21
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:20:25 น.
197
1036100343
36010241
100343
บ้านห้วยไผ่ใต้
Banhuaypaitai
นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยไผ่ใต้
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
หนองแวง
21 ธันวาคม 2515
65
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:55:59 น.
198
1036100344
36010242
100344
บ้านสะพุงเหนือ
Ban Sapungnua School
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสะพุงเหนือ
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
-
spn.chaiyaphum1.com
???????
0817096621
-
พ.ศ. 2515
70
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44:02 น.
199
1036100345
36010243
100345
บ้านโคกสง่า
koksanga
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกสง่า
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
koksangan9@gmail.com
www.ksn.chaiyaphum1.com
หนองแวง
0637717278
25 เม.ย. 2520
70
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:55:28 น.
200
1036100329
36010244
100329
บ้านห้วยม่วง
Ban Huay Muang
นายทองใบ สาระหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยม่วง
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
Bhm@chaiyaphum1.go.th
-
หนองแวง
044-025411
-
6 มิถุนายน 2511
52
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:16 น.
201
1036100353
36010245
100353
บ้านหนองกุงบำรุง
Nongkungbamrung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองกุง
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
36210
202.143.137.1941NKbr
หนองแวง
13เมษายน2519
86
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:26:30 น.
202
1036100703
36010246
100703
บ้านเจาทอง
banjaothong
นายสุพิศ ขจรภพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเจาทอง
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
bjt@chaiyaphum1.go.th
http://bjt.chaiyaphum1.go.th/
เจาทอง
081-282-5657
-
2514
90
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
337
16
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:20 น.
203
1036100704
36010247
100704
บ้านโนนม่วง
Bannonmuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนม่วง
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
bnonmoung@gmail.com
nom.chaiyaphum1.com/
เจาทอง
044-828335
01/01/2529
84
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:29 น.
204
1036100705
36010248
100705
บ้านลาดชุมพล
Banladchumpol School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ราษฎร์ภักดี
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
Lcp@chaiyaphum1.go.th
sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/lcp/
เจาทอง
093-3703866
2510
95
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
322
11
26 ตุลาคม 2562 เวลา 10:59:33 น.
205
1036100711
36010249
100711
บ้านลาดไทรงาม
Banladsaingam
นางสาวอรทัย มุทาพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลาดไทรงาม
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
banladsaikam57@gmail.com
Lsn.chaiyaphum1.com
เจาทอง
044-828343
2520
100
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
169
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:19 น.
206
1036100712
36010250
100712
บ้านนาอุดม
bannaudom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาอุดม
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
nau@chaiyaphum1.go.th
nau.chaiyaphum1.go.th
เจาทอง
044-870287
2 พฤษภาคม 2520
90
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
9
16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:29:00 น.
207
1036100714
36010251
100714
บ้านพัฒนาสามัคคี
Banphattanasamakkee
นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 พัฒนาสามัคคี
บ้านเจียง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
phattana.sa@gmail.com
pns.chaiyaphum1.com
บ้านเจียง
081-7602962
-
2 พฤษภาคม 2523
95
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
252
14
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:13 น.
208
1036100716
36010252
100716
หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
NONGYAPLONGNONKOONWITTAYA
นายสุรินทร์ นาคมูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 44 หมู่ 2 หนองหญ้าปล้อง
บ้านเจียง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
bannongyaplong@hotmail.com
nyp.chaiyaphum1.com/
บ้านเจียง
044-823975
25 สิงหาคม 2515
110
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
153
12
09 มิถุนายน 2561 เวลา 17:29:41 น.
209
1036100717
36010253
100717
แจ้งตราดคลองไทร
jangtradkrongsy
นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 แจ้งตราด
บ้านเจียง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
vcross5999@gmail.com
www.jtkchaiphum1.com
บ้านเจียง
044-811426
15 พฤษภาคม 2515
100
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
166
11
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:39:42 น.
210
1036100722
36010254
100722
บ้านคลองจันลา
Klongjanla
นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองจันลา
บ้านเจียง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
klongjanlaschool@gmail.com
kjl.chaiyaphum1.com/
อบต.บ้านเจียง
2518
100
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 05:32:02 น.
211
1036100702
36010255
100702
บ้านนาระยะพัฒนา
Bannarayapattana
นางเยาวภา กล้าขยัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาระยะ
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
moohilchan@gmail.com
วังทอง
044870285
15สิงหาคม 2515
97
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
11
26 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00:54 น.
212
1036100707
36010257
100707
บ้านห้วยร่วม
banhuairuem
นายนิกร แคชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยร่วม
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
-
bhr.chaiyaphum1.com
วังทอง
044-870250
-
06/08/2516
98
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
75
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:15 น.
213
1036100708
36010258
100708
สหประชาสรร
sahaprachasan
นายวิริยะ สัจจะสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองตะเตียน
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
sahaprachasan2562@gmail.com
วังทอง
044-870260
044870260
2482
92
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:18:04 น.
214
1036100709
36010259
100709
บ้านซับชมภู
bansabchomphu
นายสถิต คลาดโรค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ซับชมภู
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
sabchomphu@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100709
วังทอง
044-109351
-
5 มิถุนายน พ.ศ. 2528
98
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
197
12
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:14 น.
215
1036100710
36010260
100710
บ้านเจาเหนือ
Banjaonue
นายบุญส่ง วรชินา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เนินทราย
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
ฺboonsong2554@Gmail.com
sites.google.com
อบต.วังทอง
044-870286
20/04/2520
87
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
9
16 ตุลาคม 2563 เวลา 04:29:50 น.
216
1036100713
36010261
100713
บ้านปรางค์มะค่า
Banprangmaka School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ปรางค์มะค่า
วังทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
วังทอง
044-870284
1/06/2522
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
221
12
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:33:45 น.
217
1036100715
36010262
100715
แหลมทองผดุงวิทย์
lhamthongphadungwit
นางปัทมา พุทธแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ถ้ำแก้ว
แหลมทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
lhamthongphadungwit@gmail.com
ltp.chaiyaphum1.go.th
แหลมทอง
18 พ.ค. 2516
112
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
377
19
06 มกราคม 2564 เวลา 12:22:11 น.
218
1036100718
36010263
100718
บ้านโนนผักหวาน
Bannonphakwan
นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนผักหวาน
แหลมทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
phakwan2556@gmail.com
nop.chaiyaphum1.com
แหลมทอง
044-109356
0
8 พฤษภาคม 2518
110
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
8
09 ธันวาคม 2563 เวลา 08:27:35 น.
219
1036100719
36010264
100719
หินเหิบซับภูทอง
hinherbzubphoothong
นายสนอง เขตสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หินเหิบ
แหลมทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
pan.mufc@gmail.com
HH.chaiyaphum1.com
แหลมทอง
044109358
-
8/05/2518
120
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
80
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:25:50 น.
220
1036100720
36010265
100720
บ้านสามแยกดงสวรรค์
Bansamyaekdongsawan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดงสวรรค์
แหลมทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
3ydswsc@gmail.com
http://syd.chaiyaphum1.com/
แหลมทอง
044870434
-
8 กรกฎาคม 2523
98
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:29:11 น.
221
1036100721
36010266
100721
บ้านวังตะกู
Wangtaku
นายธีรยุทธ สีเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ซับไทรทอง
แหลมทอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
36260
แหลมทอง
2519
100
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
124
9
01 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:51 น.
222
1036100657
36010267
100657
บ้านซับสีทอง
bansubsitong school
นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านซับสีทอง
ซับสีทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
sst@chaiyaphum1.go.th
sst.chaiyaphum1.com/
ซับสีทอง
044-109785
2 พฤษภาคม 2518
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:05:55 น.
223
1036100658
36010268
100658
บ้านลาดผักหนาม
BAN LADPUKHNAM
นายสุขสันต์ ผาดไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ลาดผักหนาม
ซับสีทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36120
ซับสีทอง
044-870279
47
49
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
154
11
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:15:04 น.
224
1036100659
36010269
100659
บ้านห้วยผักหนาม
BAN HUAYPAKNAM SCHOOI
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยผักหนาม
ซับสีทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
abc@gmail.com
-
ซับสีทอง
044870246
-
6/05/2518
42
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
04 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:14:38 น.
225
1036100660
36010270
100660
บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
BANNHONGCHANHAUNWITTAYAKOM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองฉนวน
ซับสีทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
ncw.chaiyaphum1.com
ซับสีทอง
044-132105
5 พฤษภาคม 2513
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
93
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 07:19:06 น.
226
1036100661
36010271
100661
บ้านหนองแวง
bannongweang
นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองแวง
ซับสีทอง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000
nwk@chaiyaphum1.go.th
ซับสีทอง
044870588
-
21/05/2524
43
44
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
127
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:43:34 น.