ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1036100635
36020001
100635
ศาลาสามัคคี
sala samakee
นายฉลาด อาจสนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ศาลา
กุดเลาะ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
bansala54@gmail.com
sites.google.com/site/samakee54/
กุดเลาะ
พ.ศ.2476
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
9
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:03 น.
2
1036100636
36020002
100636
บ้านระหัด
Banrahut
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านระหัด
กุดเลาะ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
กุดเลาะ
044870365
-
19 พฤษภาคม 2492
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:34 น.
3
1036100684
36020003
100684
บ้านขามป้อม
bankhampom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ขามป้อม
กุดเลาะ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-bankhampom2009@gmail.com
-
กุดเลาะ
044893996
2475
30
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
131
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 22:10:08 น.
4
1036100685
36020004
100685
บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
.kudlor
นายสนอง ดีแซง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกุดเลาะ
กุดเลาะ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
kudlo@thaimail.com
www.kudlorschool.com
กุดเลาะ
044823231
-
พ.ศ.2459
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
137
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:35 น.
5
1036100687
36020005
100687
บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ฺBannontoon Ckuruprachawittayakarn
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น
กุดเลาะ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
Nimnual Tooms@chaiyo.c
-
กุดเลาะ
044870443
-
1 มิถุนายน 2482
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
48
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:37 น.
6
1036100662
36020011
100662
บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
Bansrahouyyangouppathum
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสระ
โนนกอก
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
Bansra_h@hotmail.com
โนนกอก
0819663387
1 กรกฎาคม 2473
34
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
177
12
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:50:02 น.
7
1036100663
36020012
100663
บ้านเมืองกลางวิทยา
Maungklangwittaya
นายประจวบ ใสดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนสุขสันต์
โนนกอก
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
โนนกอก
-
-
1 มิถุนายน 2481
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
209
8
15 กันยายน 2563 เวลา 12:17:14 น.
8
1036100664
36020013
100664
บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
sokchurknokjaopattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโสกเชือก
โนนกอก
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
sokchurk@hotrmail.com
-
โนนกอก
0831265433
-
2476
29
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:38 น.
9
1036100666
36020014
100666
บ้านโนนเห็ดไคล
Nonhedkai
นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนเห็ดไคล
โนนกอก
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
Nonhedkai@outlook.co.th
-
โนนกอก
-
8 มิถุนายน 2508
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:18 น.
10
1036100667
36020015
100667
บุปผาราม
Bubpharam
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเปือย
โนนกอก
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
โนนกอก
044870364
-
1 มิถุนายน 2483
35
13.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:44 น.
11
1036100686
36020016
100686
บ้านโนนเขวา
Bannonkhao School
นายวัฒนากร ทองถวิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนเขวา
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
bannonkhow@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100686
-
-
-
4 ตุลาคม 2481
33
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
9
10 มีนาคม 2564 เวลา 09:40:53 น.
12
1036100688
36020017
100688
บ้านโนนทอง
Bannonthong
นางสุทธิชัย ลบบำรุง
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนทอง
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
โนนทอง
044109855
-
2486
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
6
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:34 น.
13
1036100689
36020018
100689
บ้านโนนหนองไฮ
Nonnonghai school
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนหนองไฮ
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
2554nh@gmail.com
nonnonghai.orgfree.com
โนนทอง
044109856
19 พฤษภาคม 2519
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
6
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:08:50 น.
14
1036100690
36020019
100690
บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
banbungsibsiradbamrung
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บุ่งสิบสี่
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
ิbung14school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
โนนทอง
-
9 เมษายน 2477
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
139
12
19 มีนาคม 2564 เวลา 13:19:02 น.
15
1036100691
36020020
100691
บ้านกลาง
BanKlang
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กลาง
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
โนนทอง
-
-
2483
42
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:48 น.
16
1036100692
36020021
100692
บ้านแก้งตาดไซ
BANKANGTADSAI
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแก้งตาดไซ
โนนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
kangtatsai@gmail.com
-
โนนทอง
044109854
1 เมษายน พ.ศ. 2524
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:00 น.
17
1036100675
36020022
100675
บ้านหนองบัว
bannongbua school
นายเฉลิม ขันทะสีมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านหนองบัว
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100675
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
044822835
01/06/2483
55
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
325
14
04 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:13:53 น.
18
1036100676
36020023
100676
บ้านนาสีดา
nasida
นายวิชัย สมคำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 น้อยพัฒนา
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
044822840
-
6 กันยายน 2495
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
142
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:43 น.
19
1036100677
36020024
100677
บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
นายเดชา เศษแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหลักแดน
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
sofa176@pop.co.th
-
บ้านเดื่อ
044823220
58
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:44 น.
20
1036100670
36020025
100670
บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
banduadonklang
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเดื่อ
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
duadonklang@hotmail.com
-
บ้านเดื่อ
0897182538
-
1 ธ.ค. 2475
47
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
236
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:11 น.
21
1036100671
36020026
100671
บ้านหัวโสก
banhuasok
นายไชยะ สำอางเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาหัวโสก
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านเดื่อ
-
06/06/2483
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
24 ตุลาคม 2563 เวลา 10:42:46 น.
22
1036100672
36020027
100672
บึงมะนาววิทยา
Bungmanawwittaya School
นายภควัต เรียกจำรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บึงมะนาวพัฒนา
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านเดื่อ
-
-
7 มิถุนายน 2482
45
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
91
8
25 ตุลาคม 2563 เวลา 11:22:22 น.
23
1036100673
36020028
100673
บ้านจมื่น
banjamuen
นายบวร จันทร์เพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จมื่น
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
bjmschool@gmail.com
บ้านเดื่อ
0852013629
25 มีนาคม 2518
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
8
11 เมษายน 2564 เวลา 12:42:11 น.
24
1036100674
36020029
100674
บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
์Nongtaeratsamukkiwittaya school
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 หนองแต้พัฒนา
บ้านเดื่อ
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
-
0903372327
-
11 มิถุนายน พ.ศ.2500
51
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
235
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:35 น.
25
1036100650
36020030
100650
บ้านโนนงิ้ว
Ban Nonngew
นายปรีชา มุทาพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนงิ้ว
บ้านบัว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านบัว
044870363
2518
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:50 น.
26
1036100651
36020031
100651
บ้านเขวา
Bankwao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขวา
บ้านบัว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านบัว
044870117
1 มิถุนายน 2502
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:37 น.
27
1036100652
36020032
100652
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
BanBuaSchool
นายสังเวียน ทองงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบัว
บ้านบัว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
schoolbanbua@thaimail.com
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/banbuaschool/หนาแรก
บ้านบัว
044869557
044869963
2458
31
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:05:43 น.
28
1036100665
36020033
100665
บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
BanHamhaenonsangsamakkee
นายไพวัลย์ คงโนนกอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหามแห
บ้านบัว
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านบัว
044109863
-
2482
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
8
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:15:10 น.
29
1036100678
36020034
100678
บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
Banpao(Sumranchaivittaya)
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเป้า
บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
sumranchaischool@gmail.com.
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
044866115
-
01/01/2458
26
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
401
14
17 เมษายน 2564 เวลา 11:58:31 น.
30
1036100679
36020035
100679
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
yanang
นางสุระณี สีพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหญ้านาง
บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
044866143
2481
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
190
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:45 น.
31
1036100680
36020036
100680
บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
banpromhaikhawittaya school
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านห้วยข่า
บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
banprom56@gmail.com
school.obec.go.th/banprom
อบต.บ้านเป้า
044870361
16/05/2468
23
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
7
29 เมษายน 2564 เวลา 08:31:40 น.
32
1036100681
36020037
100681
บ้านโนนชาด
bannonchard
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโนนชาด
บ้านเป้า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านเป้า
0894272730
-
2516
29
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
16
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:09 น.
33
1036100632
36020039
100632
ชุมชนบ้านเมืองเก่า
Chumchonbanmueangkao
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 เมืองเก่า
บ้านยาง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
1036100632@pracharath.ac.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100632
บ้านยาง
16 เมษายน 2477
25
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
173
11
25 สิงหาคม 2563 เวลา 01:49:58 น.
34
1036100633
36020040
100633
บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
takhamraiduesamakkee
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านท่าขาม
บ้านยาง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
16 เมษายน 2477
31
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:52 น.
35
1036100634
36020041
100634
บ้านหนองแต้
Bannongtae
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแต้
บ้านยาง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
บ้านยาง
044870360
14/07/2484
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
9
26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:36:57 น.
36
1036100631
36020042
100631
เกษตรศิลปวิทยา
kasetsillapawittaya
นายประกาศิต พิศวงปราการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านยาง
บ้านยาง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
kssw.ac.th
เทศบาล
044869108
044869108
16 เมษายน 2458
24
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
217
12
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:37 น.
37
1036100640
36020043
100640
ชุมชนบ้านหัน
chunchonbanhun
นายปรีชา ทัศน์ละไม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัน
บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
scbanhun@hotmail.com
http://school.obec.go.th/scbanhun
บ้านหัน
044-109867
-
01/05/2497
18
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
161
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:49 น.
38
1036100641
36020044
100641
บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ฺBan Don Nok Iang Kao
นายวิเวก ศิลมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านดอนมะค่าง
บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
bandonsch@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100641
บ้านหัน
044870423
-
2471
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
234
9
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:23:15 น.
39
1036100642
36020045
100642
บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
ฺBannonhinlad-kudkwang school
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านโนนหินลาด
บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
http://nonhinlad.chaiya
บ้านหัน
044822750
044822750
2477
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
258
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:40 น.
40
1036100643
36020046
100643
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
Nahai prachaoppratam
นายอุดมสิน คันธภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาไฮ
บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
nahaib@hotmail.com
-
บ้านหัน
-
-
01/06/2483
10
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
149
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:15 น.
41
1036100644
36020047
100644
บ้านตลาดอุดมวิทย์
BANTALADUDOMWIT
นายวิเวก ศิลมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตลาดทราย
บ้านหัน
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
บ้านหัน
044870533
พ.ศ.2519
16
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
110
7
14 กันยายน 2563 เวลา 15:07:04 น.
42
1036100637
36020050
100637
สระโพนทอง
Sraphonthong
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สระโพนทอง
สระโพนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
สระโพนทอง
044870532
1 กันยายน 2475
25
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
119
9
20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00:21 น.
43
1036100638
36020051
100638
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
Banpho School
นายสนอง พิมพ์สิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโพธิ์
สระโพนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
banphoschool107@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
044870518
044869484
1 พศจิกายน 2482
20
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
134
9
05 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:14 น.
44
1036100639
36020052
100639
บ้านหนองคูวิทยาคม
bannongkuwittayakom
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองคู
สระโพนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
nongkuschool.orgfree
สระโพนทอง
044870514
-
1 พฤษภาคม 2520
22
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
9
21 เมษายน 2564 เวลา 11:55:59 น.
45
1036100668
36020053
100668
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
Bansomkob(Ratradbamrung)School
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ส้มกบ
สระโพนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
somkobsch2482@gmail.com
-
สระโพนทอง
1 มิถุนายน 2482
24
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
233
10
15 กันยายน 2563 เวลา 15:30:31 น.
46
1036100669
36020054
100669
บ้านพีพวย
pheephuay
นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 พีพวย
สระโพนทอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100669
อบต.สระโพนทอง/
-
-
17/07/2476
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
9
17 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:58 น.
47
1036100647
36020055
100647
บ้านโจดพิทยาคาร
Banjoadpittayakarn
นายกุศล เผ่าหัวสระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโจด
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
banjoad@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100647
หนองข่า
044822927
4 มิถนายน 2482
43
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
108
8
04 สิงหาคม 2560 เวลา 08:24:30 น.
48
1036100648
36020056
100648
บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
Bannongkha(Kuruphacha Witthaya)school
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 หนองข่า
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
nongkhawit@hotmail.com
หนองข่า
044822842
1 กันยายน 2476
35
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
229
17
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:37 น.
49
1036100649
36020057
100649
บ้านฉนวน
banchanuan school
นายสุรินทร์ จันจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านฉนวน
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
chanuan36020057@gmail.com
-
หนองข่า
044822841
-
10 สิงหาคม 2504
35
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
8
08 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:25 น.
50
1036100653
36020058
100653
บ้านท่าคร้อโนนศิลา
takrononsila school
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนศิลา
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
ning.2534@gmail.com
http://Takro.box chart.
-
044870150
2486
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
102
8
13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:14:12 น.
51
1036100654
36020059
100654
บ้านนาสมบูรณ์
NASOMBOON
นายโกศล เดชโนนสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาสมบูรณ์
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
-
อบต
044870169
-
2518
ุ65
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
9
28 เมษายน 2564 เวลา 10:46:31 น.
52
1036100655
36020060
100655
บ้านห้วยยางดำ
BANHUAIYANGDUM
นายไกรวรรณ์ บัวคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยยางดำ
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
jannaronglove357@gmail.com
www.hyd.ac.th/
หนองข่า
044822993
2508
56
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:56 น.
53
1036100656
36020061
100656
บ้านหนองแดงกุดจิก
Nongdeangkudkhik
นายธำรงค์ ฦๅชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองแดง
หนองข่า
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
Nongdang2556@hotmail.com
-
หนองข่า
044870228
20 เมษายน 2514
60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:36 น.
54
1036100693
36020062
100693
บ้านหนองโพนงาม
BANNONGPHONNGAM
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองโพนงาม
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
หนองโพนงาม
0895776789
25 สิงหาคม 2485
26
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
8
15 กันยายน 2563 เวลา 09:48:39 น.
55
1036100694
36020063
100694
บ้านหนองไผ่
nongphai
นายไพลูลย์ รินทะจักร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองไผ่
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
samervi1529@gmail.com
www.nongphaikaset.com
อบต.หนองโพนงาม
0
0
29/05/2507
25
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
209
10
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:34 น.
56
1036100695
36020064
100695
บ้านสารจอด
Bansanjod
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านสารจอดใหม่
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
-
sites.google.com/pracharath.ac.th/bansanjodschool/
หนองโพนงาม
087-2313703
-
2468
30
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
156
8
22 มีนาคม 2564 เวลา 15:05:52 น.
57
1036100696
36020065
100696
บ้านวังม่วง
Banwangmuang school
นายวิชัย เรือนมงคล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านวังม่วง
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
wangmuang.school2@gmail.com
หนองโพนงาม
-
-
2500
37
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
387
14
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:03:20 น.
58
1036100697
36020066
100697
บ้านโคกสง่า
Bankhoksanga
นายเจริญส​รณ์​ บุญสุขาอัครพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกสง่า
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
Khoksanga.ksb@gmail.com
หนองโพนงาม
044870125
1 กรกฎาคม 2523
46
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:30 น.
59
1036100698
36020067
100698
บ้านทิกแล้ง
banntiklaeng
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทิกแล้ง
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
044893995
01/05/2516
45
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:22 น.
60
1036100699
36020068
100699
บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
tiklangsakahuayhinlab
นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ห้วยหินลับ
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
sukhnththiphysemaphechr314@gmail.com
-
หนองโพนงาม
082-8531813
-
23 กันยายน 2523
44
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
8
18 มีนาคม 2564 เวลา 09:03:07 น.
61
1036100700
36020069
100700
บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
Bansantisuk school
นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สันติสุข
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
suntisuk1980@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
044860211
1 พ.ค.2523
29
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
27 เมษายน 2564 เวลา 12:50:59 น.
62
1036100701
36020070
100701
บ้านสารจอดเก่า
SANJODKAO
นางสาวอังคนา รองเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สารจอดเก่า
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
sanjodkaosc@gmail.com
หนองโพนงาม
044822747
8 กุมภาพันธ์ 2523
28
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
7
09 เมษายน 2564 เวลา 13:17:03 น.
63
1036100683
36020071
100683
บ้านดอนหัน
bandonhun
นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนหัน
หนองโพนงาม
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
36120
donhanschool@gmail.com
หนองโพนงาม
-
-
19 สิงหาคม 2519
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
46
9
16 กันยายน 2563 เวลา 10:22:17 น.
64
1036100528
36020072
100528
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
Chomchonbanbuaphakkwian
นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์ุงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บัวพักเกวียน
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
อบต.กวางโจน
2444
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
174
8
09 เมษายน 2564 เวลา 15:32:52 น.
65
1036100529
36020073
100529
บ้านสวนอ้อย
Suan-aoy School
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 สวนอ้อย
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
กวางโจน
044870276
-
8 กรกฎาคม 2504
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
9
14 กันยายน 2563 เวลา 14:35:01 น.
66
1036100530
36020074
100530
บ้านหนองปอแดง
Ban Nongpordaeng
นายอรุณ อนุวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองปอแดง
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
prodang2561@gmail.com
school.obec.go.th/nongpodang
อบต.กวางโจน
08-7962-2786
-
2487
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:34:14 น.
67
1036100531
36020075
100531
บ้านกวางโจนโนนทอง
Kwangjonnonthong School
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กวางโจน,โนนทอง
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
kwangjonnonthong@gmail.com
school.obec.go.th/kwang
กวางโจน
044109361
-
2476
26
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:44:42 น.
68
1036100533
36020077
100533
คุรุราษฎร์วิทยา
kururatvittaya
นายสุเทน ฐานะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองคร้อ
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
sakol.m@obec.go.th
http://school.obec.go.t
กวางโจน
044870324
18 ,มิถุนายน 2483
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
301
11
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:35:31 น.
69
1036100534
36020078
100534
บ้านดอนจำปา
Donjampa
นายสมัย ข่าขันมะลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 ดอนจำปา
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
www.school.obec.go.th/d
อบต.กวางโจน
044870412
20 พฤษภาคม 2502
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
155
8
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:36:38 น.
70
1036100537
36020079
100537
บ้านหนองกุง
Bannongkung
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองกุง
กวางโจน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
www.bannongkung.com
อบต.กวางโจน
044870412
15 พฤษภาคม 2482
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
225
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00:23 น.
71
1036100556
36020081
100556
กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
Kudyom(Kururattrimit)
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กุดยม
กุดยม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
กุดยม
044822768
2467
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:36 น.
72
1036100557
36020082
100557
บ้านเรือ
BANRUA
นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เรือ
กุดยม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
อบต.กุดยม
01/10/2481
9.7
9.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:53:00 น.
73
1036100558
36020083
100558
บ้านโนนสาทร
Bannonsathorn
นายอำนาจ เขาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนสาทร
กุดยม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100558
กุดยม
044109367
-
1 ธันวาคม 2519
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
76
8
25 มกราคม 2564 เวลา 09:27:35 น.
74
1036100587
36020084
100587
ม่วงราษฎร์สามัคคี
Muang Rat Samakkhi
นางชุติมา ฦาชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ม่วง
กุดยม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
อบต.กุดยม
044870410
-
1 มิถุนายน 2481
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
15 กันยายน 2563 เวลา 13:55:59 น.
75
1036100562
36020085
100562
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
Banphudin(Mitrphol ooppathum)
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โคกสะอาด
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
bpd0513.msc@gmail.com
www.banphudin.com
โคกสะอาด
044881204
2 พฤษภาคม 2502
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
129
11
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:36:35 น.
76
1036100563
36020086
100563
บ้านกุดโคลน
BANKUDCLON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กุดโคลน
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
โคกสะอาด
044870409
-
15 พ.ค. 2482
17
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
42
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:53:48 น.
77
1036100564
36020087
100564
บ้านหนองไรไก่
nongraikai
นายนิมิตร ประตาทะยัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองไรไก่
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
nayhou@hotmail.com
http://nongraikai.chaiy
อบต.โคกสะอาด
0813690136
2 มิถุนายน 2468
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:42:27 น.
78
1036100566
36020089
100566
บ้านกุดแดง
KUDDANG
นายสุเนตร พินิจลึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กุดแดง
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
โคกสะอาด
044870481
26 มิถุนายน2489
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
7
14 กันยายน 2563 เวลา 15:06:10 น.
79
1036100567
36020090
100567
บ้านโนนสาวเอ้
bannonsouva
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนสาวเอ้
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
อบตโคกสะอาด
044870482
2519
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
17
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:12 น.
80
1036100569
36020092
100569
บ้านกุดจอก
Ban Kudjok
นายจรูญ แข็งแอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 เทวาสถิตย์
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
โคกสะอาด
044870480
2477
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
7
09 ธันวาคม 2563 เวลา 11:14:01 น.
81
1036100570
36020093
100570
บ้านหนองปลา
Nonglpla school
นายสุนันท์ มณีวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองปลา.
โคกสะอาด
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
rr_nongpla@hotmail.com
อบต.โคกสะอาด
0945300660
0
2481
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
189
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:39:54 น.
82
1036100536
36020094
100536
บ้านธาตุ
BANTAT
นายชูชาติ บัวคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ธาตุ
ธาตุทอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
ธาตุทอง
044822913
3 ตุลาคม 2481
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
224
13
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:06 น.
83
1036100538
36020095
100538
บ้านหนองกุงใหม่
Bannongkungmai
นายสงวน เยี้ยมผา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองกุงใหม่
ธาตุทอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
nongkungmaischool@gmail.com
เทศบาลตำบลธาตุทอง
044870543
2520
20
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
217
11
14 กันยายน 2563 เวลา 14:41:57 น.
84
1036100539
36020096
100539
บ้านฝายพญานาค
BanFaiphayanak
นายไกรศักดิ์ พิมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ฝายพญานาค
ธาตุทอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
raksainam@gmail.com
-
ธาตุทอง
044100220
4 พ.ค. 2493
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
124
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:40 น.
85
1036100541
36020097
100541
บ้านตาดรินทอง
BaanTadrinthong School
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตาดรินทอง
ธาตุทอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
btrt.cc.si@gmail.com
ธาตุทอง
0655304518
20 พ.ค. 2520
39
39
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
9
15 มกราคม 2564 เวลา 04:03:43 น.
86
1036100535
36020098
100535
บ้านหนองคัน
nongkhan
นางวรณี เลิศสรรสิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองบัวคำ
ธาตุทอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
nongkhan.sc@gmail.com
nkfc at yahoo.com
???????
044130442-3
044130442
28 มิ.ย.2500
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
191
8
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:20 น.
87
1036100571
36020099
100571
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
Bankaeng
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 ศิลาทอง
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
BK_phukhieo@hotmail.com
-
บ้านแก้ง
044128060
-
2470
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
170
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:42:50 น.
88
1036100572
36020100
100572
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
BANLAD SCHOOL
สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ลาด
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
044822919
1 เมษายน 2445
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:52:16 น.
89
1036100573
36020101
100573
บ้านนาหัวแรด
Bannahuarat School
นายสมทรง ข่าขันมะลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นาหัวแรด
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
บ้านแก้ง
044870321
14 มิถุนายน 2503
27
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
44
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:34:18 น.
90
1036100574
36020102
100574
บ้านโนนหินแร่
Bannonhinrae
นายพุทธพงศ์ หลักคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนหินแร่
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
บ้านแก้ง
044822916
2481
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:08:23 น.
91
1036100575
36020103
100575
บ้านดอนเตาเหล็ก
Bandontoulek
นายสมชัย ชุดไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนเตาเหล็ก
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
srsomsak4@gmail.com
-
บ้านแก้ง
044870408
-
15/05/2482
18
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
16 กันยายน 2563 เวลา 14:21:15 น.
92
1036100576
36020104
100576
บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
Khoksaatkaengwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกสะอาดแก้งวิทยา
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
phromdaeng@gmail.com
-
บ้านแก้ง
044109374
044866257
17/05/2483
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:01 น.
93
1036100577
36020105
100577
บ้านนาหนองทุ่ม
Bannanongthum School
นายประพล ดิเรกโภค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาหนองทุ่ม
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
krunanongthum@yahoo.com
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.pdata.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100577
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
0819665715
1/05/2522
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:53:55 น.
94
1036100578
36020106
100578
บ้านหนองแซง
Nongsang
นายชวลิต นาตรีชน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองแซง
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100578
บ้านแก้ง
044025302
2484
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
199
15
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:38:46 น.
95
1036100579
36020107
100579
บ้านโป่งดินดำ
banpongdindum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โป่งดินดำ
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
บ้านแก้ง
044870587
13 มกราคม 2475
9.89
9.50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
12
5
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:49 น.
96
1036100526
36020108
100526
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
nongdindam
นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 18 หนองดินดำ
บ้านแก้ง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
์Nongbindma.2@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
044870542
-
13 มกราคม 2475
9.37
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
128
11
25 ตุลาคม 2563 เวลา 16:28:14 น.
97
1036100547
36020109
100547
บ้านฉนวน
banchanuan
นายโชคชัย สุขสนิท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ฉนวน
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
Chanuanschool@gmail.com
บ้านดอน
044870406
1/05/2482
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
179
11
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:10:09 น.
98
1036100550
36020110
100550
บ้านห้างสูง
Banhangsoong
นายจิรศักดิ์ วานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้างสูง
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
Jirasakwanon@gmail.com
บ้านดอน
044870318
10 พฤษภาคม 2482
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:29 น.
99
1036100551
36020111
100551
บ้านดอนไก่เถื่อน
donkaitaen
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนไก่เถื่อน
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
บ้านดอน
0918543448
1/10/2418
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:34 น.
100
1036100552
36020112
100552
บ้านกุดหมากเห็บ
Bankudmakheap
นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กุดหมากเห็บ
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
ชัยภูมิ
044870320
-
17 มิถุนายน 2500
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:28 น.
101
1036100553
36020113
100553
ฉิมพลีมา
chimplema
นางสาวโชคดี โนนหิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองข่า
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
บ้านดอน
พ.ศ.2484
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
8
19 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:31:13 น.
102
1036100554
36020114
100554
บ้านดงเมย
dongmoei
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดงเมย
บ้านดอน
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
dongmoie2563@gmail.com
บ้านดอน
0972465921
01052513
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
9
28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:07:46 น.
103
1036100542
36020115
100542
เพชรราษฎร์บำรุง
Petchradbumroong
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเพชร
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
somkeatt@gmail.com
www.prbr.in.th/
เทศบาลตำบลบ้านเพชร
044878148
044878288
14/09/1914
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
244
14
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:44 น.
104
1036100543
36020116
100543
เพชรราษฎร์สามัคคี
Phetratsamukkee
นายบุญทา ผุดผาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เพชรเหนือ
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
PRO1MAN_12 @ hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100543
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
044878155
o44878155
พ.ศ.2524
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:47:07 น.
105
1036100544
36020117
100544
บ้านหนองงูเหลือม
Nongnguluem
นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองงูเหลือม
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
Luk2516_@hotmail.com
อบต.บ้านเพชร
044109389
01 มิถุนายน 2500
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
57
8
04 มีนาคม 2564 เวลา 11:38:03 น.
106
1036100545
36020118
100545
บ้านโป่งโพธิ์
banpongpho
นายยรรยง ศิริภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โป่งโพธิ์
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
pongpho545@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100545
อบต.บ้านเพชร
044109386
-
16/04/2492
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
8
14 กันยายน 2563 เวลา 22:34:57 น.
107
1036100549
36020119
100549
บ้านกุดขอนแก่น
Bankudkhonkan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กุดขอนแก่น
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
บ้านเพชร
044870109
15 มิถุนายน พ.ศ.2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:05:59 น.
108
1036100546
36020120
100546
บ้านเมืองคง
Ban Muengkong
นายชูชาติ หล้าเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เมืองคง
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
Muengkong@gmail.com
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
-
1 มิถุนายน 2479
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
9
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:23:56 น.
109
1036100548
36020121
100548
บ้านหนองขาม
Nongkham
นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองขาม
บ้านเพชร
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
chaisisom@gmail.com
-
บ้านเพชร
044109388
-
1 มิถุนายน 2498
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:35:29 น.
110
1036100516
36020122
100516
บ้านโนนดินแดง
nondindang
นางวานิชา สร้อยเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนดินแดง
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
nondindang.chaiyaphum.n
ผักปัง
044870485
-
15 มิถุนายน 2500
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
9
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:41:07 น.
111
1036100517
36020123
100517
บ้านโนนสลวย
Barnnonsaluoy
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โนนสลวย
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
bannonsaluoy.school@gmail.com
ผักปัง
044870316
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
27
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:31:54 น.
112
1036100525
36020124
100525
บ้านหนองสองห้อง
Bannongsonghong School
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองสองห้อง
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100525
-
0622595497
-
20 สิงหาคม 2502
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
8
16 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:08:42 น.
113
1036100511
36020125
100511
ภูมิวิทยา
phumwittaya
นายนิยม สิงห์คำคูณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ผักปัง
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
phumwittaya@gmail.com
เทศบาลตำบลภูเขียว
044102766
15052466
1
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
1,241
39
11 กันยายน 2563 เวลา 10:14:11 น.
114
1036100514
36020126
100514
บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
Bankhae.school
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
bankhae.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100514
ผักปัง
044861051
044861051
1 ตุลาคม 2481
4
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
175
8
05 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24:52 น.
115
1036100515
36020127
100515
บ้านหว้าทอง
Banwatong
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองหว้า
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
www.banwatong.ac.th
ผักปัง
-
-
20 เมษายน 2549
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
166
8
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:15:55 น.
116
1036100520
36020128
100520
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
Chomchonbannongsiangsa
นายกฎุมพี กาสีชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 หนองเซียงซา
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
nongsar.school@gmail.com
-
ผักปัง
-
-
2477
3.4
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
132
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:58 น.
117
1036100522
36020129
100522
บ้านโนนงาม
์Nonngam School
นายทองใบ ก่อศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนงาม
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
nonngam_school@yahoo.co.th
data.bopp-obec.info/emis/admin.php
ผักปัง
044861010
1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2499
1.2
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:53:53 น.
118
1036100524
36020131
100524
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
ฺBan Promtaipittayakan
นายนิรันดร์ เปริน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 พรมใต้
ผักปัง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
ผักปัง
044844154
1 พ.ค. 2490
2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
9
15 มีนาคม 2564 เวลา 08:03:56 น.
119
1036100586
36020132
100586
บ้านกุดหัวช้าง
kudhuachang
นางนัทพร คำนึง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 กุดหัวช้าง
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
kudhuachang.school132@gmail.com
-
อบต.หนองคอนไทย
0878760648
-
23 มิถุนายน 2502
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
8
14 กันยายน 2563 เวลา 11:02:37 น.
120
1036100527
36020133
100527
บ้านหนองบัวพรม
bannongbuaprom
นายกีรติ บุญประภาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองบัวพรม
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
หนองคอนไทย
-
1 มิ.ย. 2481
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
106
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:39:38 น.
121
1036100580
36020134
100580
หนองเบนประภากร
nongbenphapagon
นายมนตรี เสาศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองเบน
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
-
044870401
-
พ.ศ.2482
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:01:14 น.
122
1036100581
36020135
100581
บ้านหนองคอนไทย
Nong Khon school
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองคอนไทย
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100581
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
-
-
2459
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
137
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:12:52 น.
123
1036100582
36020136
100582
บ้านมูลกระบือ
banboomkabauer
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 มูลกระบือ
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100582
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
0626582575
14/02/2498
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:29 น.
124
1036100583
36020137
100583
บ้านสีปลาด
bansipalad
นายวีระวัฒน์ ลีปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สีปลาด
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
sipalad.sch@gmail.com
หนองคอนไทย
044822900
-
2 ตุลาคม 2481
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:32 น.
125
1036100584
36020138
100584
บ้านโนนข่า
BANNONKHA
นายสุวิมล สอนโกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนข่า
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
อบต.หนองคอนไทย
044870315
-
2477
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:46:01 น.
126
1036100585
36020139
100585
บ้านหัวหนอง
Banhuanong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หัวหนอง
หนองคอนไทย
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
หนองคอนไทย
044870402
พ.ศ.2482
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00:55 น.
127
1036100518
36020141
100518
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
nongyakawnok
นายชุมพล คำจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองหญ้าข้าวนก
หนองตูม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
หนองตูม
044822911
04/10/2481
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
124
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:42 น.
128
1036100519
36020142
100519
หนองเมยสามัคคี
Nongmeoi samachchee
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองเมย
หนองตูม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
http://school.obec.go.t
หหนองตูม
044870314
2500
6.5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
9
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:24:07 น.
129
1036100521
36020143
100521
บ้านแดงสว่าง
Bandangsawang
นายอาณัติ ราชโสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านจำปาทอง
หนองตูม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
dangsawang@hotmail.com
-
หนองตูม
044100100
-
2473
5.5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
425
15
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:38:48 น.
130
1036100512
36020144
100512
โนนเสลาประสาทวิทย์
NONSALAOPRASATWIT
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโนนทัน
หนองตูม
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
อบต.หนองตูม
044128556
044128556
พ.ศ.2475
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
122
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:06 น.
131
1036100555
36020145
100555
เนรมิตศึกษา
Neramitsuksa
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โนนตุ่น
โอโล
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
neramit2553@hotmail.com
www.neramit.net
อบต.โอโล
044862756
-
พ.ศ. 2475
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
333
16
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:58:41 น.
132
1036100559
36020146
100559
บ้านโนนดินจี่
Bannondinjee SCHOOL
นายวานิช นนทคำจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โนนดินจี่
โอโล
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
bannondinjee@gmail.com
-
โอโล
044862815
044862815
1 มิถุนายน 2481
7
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
124
8
24 ตุลาคม 2563 เวลา 07:40:37 น.
133
1036100560
36020147
100560
บ้านหนองแวง
Bannongweang
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองแวง
โอโล
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
obecchaiyaphum2062@gmail.com
sites.google.com/site/bnwschool2062/
โอโล
044870541
-
16 เมษายน 2481
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
159
11
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:19:44 น.
134
1036100561
36020148
100561
บ้านห้วยพลวง
Banhuaypluang
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยพลวง
โอโล
ภูเขียว
ชัยภูมิ
36110
-
-
โอโล
0885914739
-
2498
7.1
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:46 น.
135
1036100510
36020149
100510
บ้านหนองเม็ก
Bannongmek school
นายนาวา ทองดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านหนองเม็ก
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100510
บ้านเต่า
0984837642
16 พ.ค. 2482
55
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
134
11
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:05 น.
136
1036100503
36020150
100503
บ้านหินลาดพัฒนา
Banhinladpattana
นายคมกฤษ บุตรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หินลาด
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
สพป.ชย2
044053019
25 พฤษภาคม 2524
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:52 น.
137
1036100504
36020151
100504
บ้านดอนดู่
Dondoo
นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนดู่
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
dondo5@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1036100504
เทศบาลตำบลบ้านเต่า
044870142
-
2483
31
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:28 น.
138
1036100498
36020152
100498
บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
donkhingkanglaonoi
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนขิงแคง
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
dkk2557@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านเต่า
0885914731
15 มินายน 2485
41
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:11 น.
139
1036100499
36020153
100499
บ้านหนองแฝก
Nongfaek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองแฝก
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1036100499
เทศบาลตำบลบ้านเต่า
044870236
12 พฤษภาคม 2497
31
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
9
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:23:10 น.
140
1036100500
36020154
100500
บ้านวังหิน
Wanghin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังหิน
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
Banwanghinschool.wh@gmail.com
banwanghin.ac.th
บ้านเต่า
-
พ.ศ.2486
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:53:20 น.
141
1036100502
36020155
100502
ชัยชุมพลวิทยา
chaichumpolwitthaya
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 แสนสำราญ
บ้านเต่า
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
บ้านเต่า
044870546
15/03/2457
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
201
11
16 กันยายน 2563 เวลา 22:13:56 น.
142
1036100478
36020157
100478
ชุมชนแท่นประจัน
Chumchonthaenprajan
ว่าท่ี่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแท่น
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
บ้านแท่น
044887130
-
24/09/2457
30.6
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
390
17
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:05 น.
143
1036100479
36020158
100479
บ้านมอญ
Banmol school
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านมอญ
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
spchaidee5@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
044886345
1 ตุลาคม 2481
30
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
98
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:24:25 น.
144
1036100480
36020159
100480
หัวนานคร
Huananakhorn
นายวิฑูรย์ อบมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หัวนานคร
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
https://forms.gle/geNRQxfyoZ9e9byL9
บ้านแท่น
044109309
19 พ.ค.2482
30
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
9
14 กันยายน 2563 เวลา 16:05:02 น.
145
1036100481
36020160
100481
บ้านโนนคูณ
Bannonkoon
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนคูณ
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
bannonkoon74@gmail.com
บ้านแท่น
044101275
2514
36
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
173
9
19 เมษายน 2564 เวลา 09:57:10 น.
146
1036100482
36020161
100482
บ้านนาดี
bannadee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านนาดีศรีสง่า
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
suchatnadee@hotmail.com
www.bannadee-s.com
บ้านแท่น
044886332
-
1 ตุลาคม 2480
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:06:03 น.
147
1036100483
36020162
100483
บ้านหนองผักหลอด
bannongphuklord
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านหนองผักหลอด
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
watkra0103@obecmail.obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1036100483
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
044886346
044886346
10 มิถุนายน 2468
29
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
125
11
25 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:55 น.
148
1036100484
36020163
100484
บ้านหนองบัว
Bannongbua
นายดรุณ ประจันนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองบัว
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
Bannongbua.com
บ้านแท่น
044886352
-
17 มิถุนายน 2484
35
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:13 น.
149
1036100492
36020164
100492
บ้านข่าเชียงพิน
Bamkhachiangpin
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านข่า
บ้านแท่น
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
บ้านแท่น
044886343
-
24 มิถุนายน 2481
33
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
159
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:43 น.
150
1036100494
36020165
100494
บ้านสะเดาหนองไผ่
Ban Sadaonongphai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองไผ่
สระพัง
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
สระพัง
044870545
21 ธันวาคม 2513
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
92
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:24:46 น.
151
1036100493
36020166
100493
ไตรมิตรพิทยา
Traimitpittaya
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนามั่ง
สระพัง
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
1036100493@pracharath.ac.th
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/traimitpittaya-school
สระพัง
044886535
2470
41
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
163
11
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:53:43 น.
152
1036100496
36020167
100496
บ้านถนนกลาง
Bantanonklang
นายราวิน สุริยันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ถนนกลาง
สระพัง
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
สระพัง
0973029498
-
25/05/2500
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:53 น.
153
1036100497
36020168
100497
บ้านนายม
bannayom
นายดวงดี ภารา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนายม
สระพัง
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100497
สระพัง
044822766
8 ตุลาคม 2481
39
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
112
9
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:19:53 น.
154
1036100491
36020169
100491
บ้านดอนหันนาสวรรค์
Ban Donhan-Nasawarn
นายพิษณุรักษ์ คำยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นาสวรรค์
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
อบต.สามสวน
-
2483
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:10 น.
155
1036100487
36020170
100487
บ้านหินลาด
Banhinlard
นายถนอม ทรายมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหินลาด
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
สามสวน
044870416
20/05/2482
26
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:23 น.
156
1036100488
36020171
100488
โคกสะอาดศึกษา
KOKSA-AD SUKSA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกสะอาด
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
สามสวน
044870103
1 พฤษภาคม 2492
22
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
7
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:14 น.
157
1036100489
36020172
100489
บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ban muad ae nong don
นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองโดน
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
dongdon@hotmail.com
สามสวน
044865112
2482
23
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
11
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:44:25 น.
158
1036100490
36020173
100490
บ้านหลุบค่าย
Lubkai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหลุบค่าย
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
สามสวน
2481
26
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:31 น.
159
1036100485
36020174
100485
สามสวนวิทยา
Samsuanwittaya school
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านสามสวน
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
samsuan14@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน
044865109
วันที่ 16 พฤษภาคม 2473
21
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
309
16
14 กันยายน 2563 เวลา 14:39:55 น.
160
1036100486
36020175
100486
บ้านโจดโนนข่า
BANJODNONKHA
นายสิทธิชัย นามโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโนนข่า
สามสวน
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
jodnonkha@gmail.com
อบต.สามสวน
044865119
1 ตุลาคม 2481
20
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
238
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:34 น.
161
1036100501
36020176
100501
บ้านหนองคู
Bannongkhu School
นายสินธ์ สัตพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองคู
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
หนองคู
-
29/11/2478
48
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
207
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:18:32 น.
162
1036100505
36020177
100505
บ้านหนองเรือ
BANNONGRUA
นายวัชระ อารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองเรือ
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
สพป.ชย.2
0862487614
30/11/2482
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
158
8
18 มีนาคม 2564 เวลา 12:18:42 น.
163
1036100506
36020178
100506
หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
Nongmakluebumrungwit
นายวิทูล พลศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนมะเกลือ
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
Kroopom26@gmail.com
??????
044870544
2476
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:24 น.
164
1036100507
36020179
100507
บ้านดอนเค็ง
ฺBANDONKENG
นายมาโนช ต่อชีพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนเค็ง
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
-
-
อบต.หนองคู
0897160636
-
2482
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:22 น.
165
1036100508
36020180
100508
บ้านหนองดินดำ
nongdindum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองดินดำ
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
nongdindum999@gmail.com
หนองคู
044109319
2483
57
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
21
7
27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:24:41 น.
166
1036100509
36020181
100509
บ้านโนนสะอาด
Bannonsaard
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนสะอาด
หนองคู
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
36190
nonsaardschool@hotmail.com
-
หนองคู
-
-
2523
35
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:38:55 น.
167
1036100433
36020182
100433
บ้านหนองพีพ่วน
nongpeepoawn
นางดวงกมล สะอาดโฉม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองพีพ่วน
เก่าย่าดี
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
pechtmuang@hotmail.com
-
เก่าย่าดี
044870237
18มิถุนายน 2518
50
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
117
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:03 น.
168
1036100434
36020183
100434
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
Bandanjareanthakokwittayasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านด่านเจริญ
เก่าย่าดี
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
sindybitong@gmail.com
เก่าย่าดี
044870146
1 พฤษภาคม 2523
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:49 น.
169
1036100435
36020184
100435
บ้านเก่าวิทยานุกูล
Bankaowittayanugul
นายไพรทูล กูดซ้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเก่าย่าดี
เก่าย่าดี
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
เก่าย่าดี
044822812
15 พ.ค.2519
75
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
205
11
29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:32:45 น.
170
1036100412
36020185
100412
บ้านหนองม่วงบำรุง
Bannongmuangbamrung
นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองม่วง
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
tanaboonchai@gmail.com
โคกกุง
0898640204
01/05/2519
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:52 น.
171
1036100413
36020186
100413
บ้านเซียมป่าหม้อ
siamparmore
นายถวิล สร้างนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านป่าหม้อ
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
โคกกุง
-
-
19 พฤษภาคม 2482
31
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
159
12
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:56:43 น.
172
1036100408
36020188
100408
บ้านโคกกุง
kokkung
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านกรุงบูรพา
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
add_kkg@hotmail.com
โคกกุง
044131093
18 มิถุนายน 2482
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
298
12
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:25 น.
173
1036100409
36020189
100409
บ้านตลุกหิน
Talukhin school
นายนัธวุฒิ สมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตลุกหิน
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
โคกกุง
095417416
5 ก.ค. 2506
58
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
9
15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:47 น.
174
1036100410
36020190
100410
บ้านหนองแวง
Nongweang School
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองแวง
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nongwang.cyp2@gmail.com
โคกกุง
20/05/2500
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
139
12
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:09 น.
175
1036100411
36020191
100411
บ้านโปร่งสังข์
banprongsung school
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โปร่งสังข์
โคกกุง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100411
โคกกุง
044109110
03/05/2519
43
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
9
05 กันยายน 2563 เวลา 19:39:06 น.
176
1036100376
36020192
100376
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
chumchonbankaengkronongphai
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 แก้งอรุณ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
junmahong_123@hotmail.com
www.school.obec.go.th/cknp/‎
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
044882743
044882743
29/11/2442
35
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
881
29
01 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:52:09 น.
177
1036100377
36020193
100377
ศรีแก้งคร้อ
Srikaengkhro School
นายประภาส กองจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านศรีพัฒนา
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Srikaengkhro@hotmail,com
www.skkschool.com
ช่องสามหมอ
044882911/044882977
044882911/044882977
01/05/2517
36
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
1,155
35
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:18 น.
178
1036100378
36020194
100378
บ้านหนองแสงวิทยา
Bannongsaegwittaya
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองแสง
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
kongrit975@gmail.com
ช่องสามหมอ
044882037
26 สิงหาคม 2483
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
113
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:28 น.
179
1036100381
36020195
100381
บ้านหนองไฮ
Ban Nonghi
นายโยธิน เจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองไฮ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
ช่องสามหมอ
-
-
25/05/2500
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:41 น.
180
1036100382
36020196
100382
บ้านสระแต้
bansratae
นางจันทิวา งวดชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสระแต้
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
หนองไผ่
044870531
2503
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
9
14 กันยายน 2563 เวลา 15:06:01 น.
181
1036100432
36020198
100432
บ้านยางคำวิทยา
BANYANGKAMWITTAYA
นางสุภาวดี คำแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านยางคำ
ท่ามะไฟหวาน
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Yangkumwit@hotmail.com
Yangkumwittaya.blogspot.com
ท่ามะไฟหวาน
044870193
พ.ศ.2519
65
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:22 น.
182
1036100428
36020199
100428
บ้านท่ามะไฟหวาน
Banthamafaiwan
นายสนธยา คำอู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่ามะไฟหวาน
ท่ามะไฟหวาน
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
tamafaiwan_school@hotmail.com
ท่ามะไฟหวาน
044109116
2514
67
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
207
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:48 น.
183
1036100429
36020200
100429
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
Ban Kut Ngong Dong Sawan School
นายวิสันต์ คำสีหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กุดโง้ง
ท่ามะไฟหวาน
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
kgdongsawan@gmail.com
http://www.kdw.ac.th
ท่ามะไฟหวาน
4 กันยายน 2517
69
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
341
18
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:25 น.
184
1036100430
36020201
100430
บ้านท่าทางเกวียน
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าทางเกวียน
ท่ามะไฟหวาน
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
อบต.ท่ามะไฟหวาน
044870154
2526
125
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
32
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:45:27 น.
185
1036100431
36020202
100431
บ้านทุ่งคำหลวง
banthungkamluang
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งคำหลวง
ท่ามะไฟหวาน
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
อบต.ท่ามะไฟหวาน
044870159
-
5 พฤษภาคม 2518
63
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
7
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:35 น.
186
1036100404
36020203
100404
บ้านนกเขาทอง
nokkhaotong
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนกเขาทอง
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
อบต.นาหนองทุ่ม
044870163
-
08/05/2502
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
9
24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:16:52 น.
187
1036100405
36020204
100405
บ้านโคกล่าม
Bankoklamschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกล่าม
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
koklampass@thaimail.com
-
นาหนองทุ่ม
044870124
-
9/10/2501
50
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
72
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:08 น.
188
1036100406
36020205
100406
บ้านโคกงาม
Ban Kokngam
นายประยุทธ งามสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกงาม
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
kokngam_school@hotmail.co.th
-
นาหนองทุ่ม
0885914735
8 มิ.ย.2502
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
46
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:42:31 น.
189
1036100407
36020206
100407
บ้านดงพอง
BANDONGPONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดงพอง
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
นาหนองทุ่ม
0986365868
2/09/2519
51
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
25
8
07 มกราคม 2564 เวลา 12:27:23 น.
190
1036100400
36020207
100400
บ้านนาหนองทุ่ม
ิBANNANONGTHUM
ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านนาหนองทุ่ม
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
www.nanongthum.com
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
044883178
-
2481
49
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
281
14
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:12 น.
191
1036100401
36020208
100401
บ้านนาแก
nakae school
นายเฉลิมพล น้อยลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนาแก
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nka.kangklo@hotmail.com
school.obec.go.th/nka
นาหนองทุ่ม
044056052
044883104
2480
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
275
15
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:38:32 น.
192
1036100402
36020209
100402
บ้านหนองรวก
nongrauk
นายธวัชชัย แตงกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองรวก
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
นาหนองทุ่ม
044883237
-
1สิงหาคม 2489
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:01:20 น.
193
1036100403
36020210
100403
บ้านหนองไผ่ล้อม
NONGPHAILOM
นายสำราญ เสือสาวะถี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ล้อม
นาหนองทุ่ม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nongphailom1@hotmail.com
WWW.nongphailom.ac.th
นาหนองทุ่ม
0
0
07071955
51
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
158
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:21:45 น.
194
1036100395
36020211
100395
บ้านโคกสูง-วังศิลา
BANKOKSUNG-WANGSILA SCHOOL
นายจิระพันธ์ นาเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกสูง
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
36020211@chaiyaphum2.go.th
-
อบต.บ้านแก้ง
044823620
10 มิถุนายน 2498
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
91
8
21 มกราคม 2564 เวลา 11:56:54 น.
195
1036100396
36020212
100396
หว้านไพรสามัคคี
Wanpraisamakkee
นายจรูญ ชะทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านห้วยหว้านไพร
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
อบต.บ้านแก้ง
044870267
1 มีนาคม 2487
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:49 น.
196
1036100397
36020213
100397
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
kudkaonoibumrungwit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุดเก่าน้อย
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
044870101
6 มกราคม 2487
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
8
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:29:19 น.
197
1036100398
36020214
100398
บ้านดงขีสะเดาหวาน
Dongkheesadoawhan School
นายทินกร หิรัญเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดงขี
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
narawansriwicha2511@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100398
บ้านแก้ง
24 พฤษภาคม 2520
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
9
14 กันยายน 2563 เวลา 15:06:05 น.
198
1036100393
36020215
100393
บ้านโนนสะอาด
nonsaad
นายประพันธ์ คงอุ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Nonsaadsch@hotmail.com
บ้านแก้ง
0988241391
1 มิถุนายน 2498
31
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:48:32 น.
199
1036100394
36020216
100394
บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
Bankaeg-nonsomkob
นายกฤษดา อำภาคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 39 หมู่ 12 บ้านแก้งพัฒนา
บ้านแก้ง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
ิbkobecschool@gmail.com
www.bankaeng.net/
อบต.บ้านแก้ง
0871399220
1 มิถุนายน 2479
49
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
167
8
15 กันยายน 2563 เวลา 10:09:22 น.
200
1036100415
36020217
100415
บ้านหนองขาม
Bannongkham
นายจรัญ จำปางาม
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองขามเหนือ
หนองขาม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
bnkch@se-cd.net
www2.sc-cd.net/bnkch
หนองขาม
044870380
044870380
2549
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
6
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:47:51 น.
201
1036100417
36020219
100417
บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
Nong Haeo Prang Ku
นายร่วม ค้าเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแห้ว
หนองขาม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
kumpoon2554@hotmail.com
-
หนองขาม
044870357
1 พฤษภาคม 2497
36
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:26:13 น.
202
1036100418
36020220
100418
บ้านโนนงิ้วงาม
Bannonngiwngam
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านงิ้วงาม
หนองขาม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
mtts0887090662@gmail.com
หนองขาม
044822796
2498
30
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
71
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:00 น.
203
1036100419
36020221
100419
บ้านหนองช้างเอก
Nongcharngeak
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองช้างเอก
หนองขาม
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
charngeak@Gmail.com
หนองขาม
044109129
1 พฤษภาคม 2516
50
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
26
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:20 น.
204
1036100399
36020222
100399
บ้านซำมูลนาก
summulnak
นายสุพล พรมมานอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านสระปทุม
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
อบต.หนองไผ่
044052675
044052675
1 มิ.ย. 2481
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
12
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:19 น.
205
1036100379
36020223
100379
บ้านหนองสามขา
Bannongsamkha
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองสามขา
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
phongsak26107@gmail.com
hhttp://school.obec.go.
หนองไผ่
044870528
2519
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
9
17 มีนาคม 2564 เวลา 14:49:38 น.
206
1036100380
36020224
100380
บ้านโปร่ง
banprong
นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโปร่ง
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
หนองไผ่
044870187
8 พฤษภาคม 2502
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
9
18 ตุลาคม 2562 เวลา 11:10:30 น.
207
1036100383
36020225
100383
บ้านโนนคูณ
bannonkun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนคูณ
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
ngamsakul@gmail.com
-
อบต.หนองไผ่
044109131
-
7 เมษายา 2507
39
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
22
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:38 น.
208
1036100391
36020226
100391
บ้านหนองแกหนองโน
NONGKAENONGNO
นายวันลบ พันธ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองแก,บ้านหนองโน
หนองไผ่
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
bannongkaenongno.school@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
-
-
19 มิ.ย. 2482
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
27 กันยายน 2563 เวลา 21:15:02 น.
209
1036100420
36020227
100420
บ้านหนองสังข์
BANNONGSUNGSCHOOL
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองสังข์
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
1036100420@pracharath.ac.th
www.gg.gg/ns-cpm2
หนองสังข์
044823173
1 สิงหาคม 2461
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22:43 น.
210
1036100421
36020228
100421
หนองพอกกองศรี
Nongpokgongsri School
นางธณัณณัฐ คำยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 กองศรี
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nongpok_np@hotmail.com
หนองสังข์
0897164589
21 พ.ค. 2482
60
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
105
8
16 กันยายน 2563 เวลา 13:28:12 น.
211
1036100422
36020229
100422
หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
nongsalapachadnontoon
นายพิชิต โคตรมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองศาลา
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Nongsalapachadnontoon2561@gmail.com
-
หนองสังข์
061 932 6569
-
08/07/2502
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
01 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:18 น.
212
1036100423
36020230
100423
หนองแต้วรวิทย์
Nongtaewarrawit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองแต้
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nongtaeworrawit_school@windowslive.com
-
เทศบาลตำบลหนองสังข์
-
-
พ.ศ.2486
32
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
20 มีนาคม 2563 เวลา 19:38:12 น.
213
1036100424
36020231
100424
โคกม่วงศึกษา
khokmoungsuksa
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกม่วง
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
-
-
หนองสังข์
044109134
-
24 มิถุนายน 2486
63
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
19 มีนาคม 2564 เวลา 12:44:17 น.
214
1036100425
36020232
100425
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ืnongyaplong
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
wala1977@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100425
หนองสังข์
044109138
-
2511
50
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
14 กันยายน 2563 เวลา 14:51:42 น.
215
1036100426
36020233
100426
บ้านก่าน
bankan
นายอุทิศ ตาปราบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านก่าน
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
bestbankan@gmail.com
-
หนองสังข์
044870553
-
2519
40
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:23:53 น.
216
1036100427
36020234
100427
บ้านหนองปลามันหนองไร่
Banongplamannongrai
นายวิโรจน์ โทราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองปลามัน
หนองสังข์
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
action2554@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1036100427&page=history
เทศบาลตำบลหนองสังข์
044870234
1 พฤษภาคม 2513
53
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:49 น.
217
1036100389
36020235
100389
โนนศิลาเหล่าเกษตร
nonsilalowkasead
นายคำปาน ชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
nonsila2550@thaimail.com
-
อบต.หลุบคา
044870386
-
24 มิถุนายน 2487
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
9
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:04:53 น.
218
1036100390
36020236
100390
บ้านเหล่ากาดย่า
BanLaokadya
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เหล่ากาดย่า
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
peeoy@hotmail.co.th
-
อบต.หลุบคา
044870391
1/05/2519
31
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
19
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:29 น.
219
1036100385
36020237
100385
บ้านภูดินหินกอง
PHUDINHINKONG
นายสงัด คำเรืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ภูดิน
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Phumchat2515@hotmail.co.th
หลุบคา
044870388
044870388
พ.ศ. 2492
26
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
156
12
20 มิถุนายน 2564 เวลา 12:35:20 น.
220
1036100386
36020238
100386
บ้านเลิงทุ่ม
Leongtoom
นายวุฒิชัย เกิดสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเลิงทุ่ม
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
หลุบคา
4 กรกฎาคม 2504
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
53
8
04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:47:01 น.
221
1036100387
36020239
100387
บ้านโคกไพรวัน
Bankokpaiwan
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกไพรวัน
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
toy5422@gmail.com
ตำบลหลุบคา
044870387
39
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
39
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:12 น.
222
1036100388
36020240
100388
บ้านโสกหว้าโนนหอม
bansokwanonhom
นายเวช นามบุดดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโสกหว้า,บ้านโนนดินหอม
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
Sokwa1234@hotmail.co.th
www.sn.pcrit.net
หลุบคา
044870390
01/01/2517
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
118
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:11 น.
223
1036100384
36020241
100384
บ้านหลุบคา
Banlubka
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หลุบคา
หลุบคา
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
36150
หลุบคา
044822807
1 มิถุนายน 2482
37
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:29 น.
224
1036100588
36020242
100588
บ้านคอนสาร
BanKhansan
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านคอนสาร
คอนสาร
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
เทศบาลตำบลคอนสาร
044876700
15 กันยายน 2457
47
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
209
15
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:03:03 น.
225
1036100589
36020243
100589
บ้านน้ำพุปางวัว
BANNAMPUPANGWUA SCHOOL
นางชุติกาญจน์ รัตนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 น้ำพุปางวัว
คอนสาร
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
คอนสาร
0653924989
-
16 ธันวาคม 2519
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
9
14 กันยายน 2563 เวลา 15:11:39 น.
226
1036100591
36020245
100591
บ้านคลองบอน
Banklongbon
นายวิโรจน์ เสมพงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คลองบอน
คอนสาร
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
คอนสาร
044876447
-
1 พ.ค. 2518
42
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:26 น.
227
1036100626
36020247
100626
บ้านดงกลาง
Ban Dongklang
นายมงคล น้อยศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นาผักเสี้ยน
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
dongklang4@gmail.com
www.facebook.com/DongklangSchool
ดงกลาง
044870351
2475
27
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
107
11
14 กันยายน 2563 เวลา 14:39:24 น.
228
1036100627
36020248
100627
บ้านดงใต้
DONGTAI SCHOOL
นายมนัส เกตขุนทด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดงใต้
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ดงกลาง
044870350
16 พฤษภาคม 2502
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:12:14 น.
229
1036100629
36020249
100629
บ้านหนองตากล้า
Bannongtarkar
นายขงเบ้ง บุญประคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองตากล้า
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
ดงกลาง
044870349
-
15/05/2513
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
26 มีนาคม 2564 เวลา 10:03:12 น.
230
1036100630
36020250
100630
บ้านกุดแคน
KUDKAEN SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุดแคน
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
ดงกลาง
093-3833225
14 พฤษภาคม 2513
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
27
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:43:12 น.
231
1036100620
36020251
100620
บ้านท่าศาลา
Thasala
นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ท่าศาลา
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ดงกลาง
044870156
พ.ศ.2520
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:09 น.
232
1036100623
36020252
100623
บ้านโคกนกทา
ฺBAN KHOKNOKTA SCHOOL
นายประหยัด ปาลินทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกนกทา
ดงกลาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
ดงกลาง
044870352
-
15 มิถุนายน 2483
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:01:35 น.
233
1036100592
36020254
100592
บ้านดงบัง
dongbang
นายชัยรัตน์ รายะรุจิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ดงบังเหนือ
ดงบัง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
lalaval_nang@hotmail.com
lalaval
คอนสาร
0810750677
044876112
2480
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
12
18 ตุลาคม 2562 เวลา 08:49:22 น.
234
1036100593
36020255
100593
บ้านม่วง
BANMUANG SCHOOL
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านม่วง
ดงบัง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
http://school.obec.go.th/bmuang
ดงบัง
-
-
15/5/2482
42
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
129
9
30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:24:33 น.
235
1036100596
36020256
100596
บ้านนาบัว
bannabua
นายสมเกียรติ แนวคำดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาบัว
ดงบัง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
044822948
15/05/2482
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:43:58 น.
236
1036100618
36020257
100618
บ้านหินรอยเมย
hinroymaey
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หินรอยเมย
ดงบัง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
อบต.ดงบัง
044109182
-
2525
40
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:28:00 น.
237
1036100598
36020258
100598
บ้านนาเกาะ
BANNAKHO
นายทอง เต็มหลวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาเกาะ
ทุ่งนาเลา
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
Tontong_100tm@hotmail.com
-
ทุ่งนาเลา
044876693
-
15 พ.ค. 2482
48
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:57 น.
238
1036100599
36020259
100599
บ้านน้ำอุ่น
Ban Num-Un
นายปรีชา เต็มแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 น้ำอุ่น
ทุ่งนาเลา
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
http://data.bopp-obec.info/emis/
ทุ่งนาเลา
044870173
14 สิงหาคม 2504
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:00 น.
239
1036100619
36020260
100619
บ้านนาวงเดือน
BANNAWONGDUEAN
นายพิรัช จำรัสแนว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นาวงเดือน
ทุ่งนาเลา
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
prpeerat@gmail.com
ทุ่งนาเลา
091-863-6025
11 กรกฎาคม 2483
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
205
10
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:57:25 น.
240
1036100600
36020261
100600
บ้านน้ำพุหินลาด
Ban Numphu Hinlard
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 น้ำพุหินลาด
ทุ่งนาเลา
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ืnamphuhinlard@gmail.com
?http://www.namphuhinlard
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
044876544
พ.ศ.2513
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
9
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:53:08 น.
241
1036100606
36020262
100606
บ้านโนนหัวนา
Nonhuana School
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนหัวนา
ทุ่งนาเลา
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
nonhuana@gmail.com
ทุ่งนาลเา
044876692
1 กันยายน 2476
47
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:48:14 น.
242
1036100597
36020263
100597
บ้านทุ่งพระ
Bantungpra
นายอุไร ศรีเจ๊ก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ดงป่าเปือย
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
thungpra0322@gmail.com
http://www.chaiyaphum2.
ทุ่งพระ
044823336
2460
46
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:06:48 น.
243
1036100601
36020264
100601
บ้านห้วยแก้ว
HuayKeaw
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยแก้ว
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ทุ่งพระ
044870564
2502
56
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
80
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:12:09 น.
244
1036100602
36020265
100602
บ้านห้วยไห
Huayhai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยไห
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
www.huahai.chaiyaphum2.
ทุ่งพระ
044870565
-
10 พฤษภาคม 2482
46
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:31 น.
245
1036100603
36020266
100603
บ้านท่าเริงรมย์
Bantaruengrom
นายวุฒิชัย จำปาหวาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าเริงรมย์
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
www.tharengrom.chaiyaph
ทุ่งพระ
044870348
1 พ.ค. 2510
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:08:01 น.
246
1036100604
36020267
100604
บ้านห้วยทรายทอง
Banhuaisaithong
นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยทรายทอง
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
http //www.huaysaithong
ทุ่งพระ
0866665151
-
01/05/2523
62
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
07 มิถุนายน 2564 เวลา 11:02:30 น.
247
1036100605
36020268
100605
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ONGKARNUDSAHAKAMPAMAI 19 (SUANPAKHONSARN)
นางปราณี กัญญาสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 สวนป่า
ทุ่งพระ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
ทุ่งพระ
044109190
2523
51
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
29 ตุลาคม 2563 เวลา 18:57:13 น.
248
1036100607
36020269
100607
บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
Bantoongluilai School
นายแมน ถันชนนาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
toongluylaischool@gmail.com
-
ทุ่งลุยลาย
044129490
-
4 มกราคม 2516
60
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
342
19
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:34:43 น.
249
1036100608
36020270
100608
บ้านน้ำทิพย์
BANNAMTHIP
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำทิพย์
ทุ่งลุยลาย
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
ทุ่งลุยลาย
0990368882
14052418
65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
9
23 มิถุนายน 2563 เวลา 11:01:33 น.
250
1036100610
36020272
100610
บ้านหนองเชียงรอด
NONGCHEANGROD
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองเชียงรอดใต้
ทุ่งลุยลาย
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100610
ทุ่งลุยลาย
0879544515
06/06/2514
57
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
139
8
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:05:13 น.
251
1036100625
36020273
100625
บ้านโนนโจด
Bannonjod
นางสาวทิชา ทวีเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนโจด
โนนคูณ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100625
โนนคูณ
-
-
2510
21.7
22.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
20 เมษายน 2564 เวลา 21:43:56 น.
252
1036100628
36020274
100628
บ้านโนนสง่า
Bannonsanga
นายบุญสวน ทรงทาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสง่า
โนนคูณ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
bannonsanga@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100628
ตำบลโนนคูณ
-
-
15 พฤษภาคม 2482
25
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:13 น.
253
1036100621
36020275
100621
บ้านโนนคูณ
Ban Non Khun
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 กุดมะนาว
โนนคูณ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
KnonKoon.chaiyaphum2.ne
โนนคูณ
-
-
2497
28
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
124
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:05:03 น.
254
1036100622
36020276
100622
บ้านโสกมะตูม
SOKMATOOM
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกมะตูม
โนนคูณ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
โนนคูณ
0812642117
01/10/2487
28
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
101
8
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:01:04 น.
255
1036100624
36020277
100624
บ้านโจดกลาง
jodklang
นายทองคำ ศรีปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โจดกลาง
โนนคูณ
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
อ.บ.ต.โนนคูณ
043402668
-
1 มิถุนายน พ.ศ. 2498
28
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:51 น.
256
1036100617
36020278
100617
บ้านดอนอุดม
DONUDOM SCHOOL
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนอุดม
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
Donudomschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
ห้วยยาง
044870550
4 พ.ค. 2515
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
8
18 มิถุนายน 2564 เวลา 20:00:22 น.
257
1036100611
36020279
100611
ชุมชนห้วยยาง
Chumchonhuaiyang School
นายอรัญ แก้งทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ห้วยยางใหญ่
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ห้วยยาง
044129265
2467
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
274
13
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:13:33 น.
258
1036100612
36020280
100612
บ้านหนองหล่มคลองเตย
นายสมควร ตากลม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 คลองเตย
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
ห้วยยาง
043402372
9 สิงหาคม 2499
48
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
283
17
03 มีนาคม 2564 เวลา 14:48:44 น.
259
1036100613
36020281
100613
บ้านโนนเพิ่ม
ฺBannonperm
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โนนเพิ่ม
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
toomsupa@hotmail.com
-
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง
-
-
2499
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
118
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:06 น.
260
1036100614
36020282
100614
บ้านป่าว่าน
Pawan school
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ป่าผึ้ง
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
Pawan_school@hunsa.com
ห้วยยาง
044-109950
24 ,มีนาคม 2500
43
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
169
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:07:34 น.
261
1036100615
36020283
100615
บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
pawansakamotajek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 มอตาเจ๊ก
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
pawanschool.net
ห้วยยาง
044870420
1 พฤษภาคม 2524
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
21
6
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:56 น.
262
1036100616
36020284
100616
บ้านปากช่องผาเบียด
Pakchongphabeid School
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ปากช่อง
ห้วยยาง
คอนสาร
ชัยภูมิ
36180
-
-
ห้วยยาง
0817306530
-
16/05/2514
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
14 กันยายน 2563 เวลา 15:00:35 น.