ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2564
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูล
1
1037750028
37010001
750028
บ้านกุดปลาดุก
kudpladuk
นายจรรยา กุติการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กุดปลาดุก
กุดปลาดุก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0001@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750028
กุดปลาดุก
0887272664
-
20 สิงหาคม 2481
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
206
11
19 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24:25 น.
2
1037750029
37010002
750029
บ้านวังแคน
wangkan
นายพีรภัทร หินแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังแคน
กุดปลาดุก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0002@amnat-ed.go.th
www.sch.amnat 738 @ yah
อบต.กุดปลาดุก
086-8697668
-
05/02/2482
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
8
21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:45:59 น.
3
1037750037
37010003
750037
บ้านนาสีนวน
Bannaseenuen
นายพิทักษ์ โจระสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาสีนวน
กุดปลาดุก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0003@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750037&Area_CODE=3701
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก
045-450624
2470
26
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:15 น.
4
1037750038
37010004
750038
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
Patiupatoeywittayasan School
นายวิเศษ เห็มสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ป่าติ้ว
กุดปลาดุก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0004@amnat-ed.go.th
patiw.amnat-ed.go.th
อบต.กุดปลาดุก
0885817350
2509
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
122
11
25 สิงหาคม 2562 เวลา 11:44:25 น.
5
1037750040
37010005
750040
บ้านนาเมือง
bannamuang
นางวราภรณ์ ชุมรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาเมือง
กุดปลาดุก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0005@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750040
อบต.กุดปลาดุก
0956022169
2482
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
29
9
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:37:29 น.
6
1037750017
37010006
750017
โคกศรีหนองคลอง
KOKSRINONGKLONG
นายวิทยา พลเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 3 บ้านโคกศรีบุญเรือง
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0006@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750017&Area_CODE=3701
เทศบาลไก่คำ
045-523526
2482
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:55 น.
7
1037750016
37010007
750016
บ้านสามัคคีพัฒนา
BANSAMAKKEEPATTANA
นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสามัคคีพัฒนา
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0007@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลไก่คำ
0868794247
1 พฤษภาคม 2516
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
9
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:34:00 น.
8
1037750013
37010008
750013
บ้านไก่คำ
Bankaikham
นายรณรงค์ โหมดม่วง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านไก่คำ
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0008@amnat-ed.go.th,kaikhamsc@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750013
ไก่คำ
-
-
2457
8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
179
11
30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:40:32 น.
9
1037750014
37010009
750014
บ่อบุโปโล
Bobupolo
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ่อบุ
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0009@amnat-ed.go.th
bbpl.amnat-ed.go.th
ทต.ไก่คำ
045520077
-
14/05/2483
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
196
11
07 ตุลาคม 2563 เวลา 19:42:19 น.
10
1037750015
37010010
750015
บ้านไร่สมบูรณ์
BANRAISOMBOON
นางสมหวัน มิตรตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 7 ไร่สมบูรณ์
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0010@amnat-ed.go.th,swmtig @hotmail.com
-
ไก่คำ
045-520069
-
2481
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
82
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:14 น.
11
1037750018
37010011
750018
บ้านโคกค่าย
Bankhokkhai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกค่าย
ไก่คำ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0011@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750018
ไก่คำ
0887667727
-
01/03/2478
7
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
6
18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:04:56 น.
12
1037750050
37010012
750050
บ้านคึมใหญ่
KHUMYAI
นายสุทิน โทนุการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คำสมบูรณ์
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0012@amnat-ed.go.th,Khuemyai_752@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750050
อบต.คึมใหญ่
0879662884
1/01/2454
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:38 น.
13
1037750053
37010013
750053
บ้านภูเขาขาม
banphukaokham
นางจินตนา ไชยโย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านภูเขาขาม
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0013@amnat-ed.go.th,ma753@obec.go.th หรือ banphukaokham@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750053
อบต.คึมใหญ่
-
-
01/07/2481
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
204
11
20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:46 น.
14
1037750055
37010014
750055
บ้านดอนไร่
bandonrai
นายสมศักดิ์ ทัศบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนไร่
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0014@amnat-ed.go.th,ma754@obec.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750055
อบต.คึมใหญ่
045520086
-
05/05/2484
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
107
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:17 น.
15
1037750056
37010015
750056
บ้านหนองเม็ก
BANNONGMEK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0015@amnat-ed.go.th,turakarnnongmek@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750056
อบต.คึมใหญ่
0812656491
-
01/05/2517
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 07:19:23 น.
16
1037750057
37010016
750057
บ้านนาคำ
BanNakam
นายประจวบ ไชยโย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 3 นาคำ
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0016@amnat-ed.go.th,am.thip@hotmaul.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1037750057&page=info
อบต.คึมใหญ่
045525674
-
2490
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
22
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:00 น.
17
1037750054
37010017
750054
บ้านหัวภู
BANHUAPOO
นางสาวดวงฤดี มุทาพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวภู
นาแต้
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0017@amnat-ed.go.th
http://school.obec.go.th
อบต.นาแต้
045-520098
-
14 พ.ค. 2473
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
10 กันยายน 2563 เวลา 08:33:58 น.
18
1037750078
37010018
750078
บ้านดอนเมย
Bandonmoie
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศรี แนวจำปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนเมย
ดอนเมย
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0018@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750078
อบต.ดอนเมย
1 พ.ค.2466
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:52:56 น.
19
1037750077
37010019
750077
บ้านหนองปลิง
bannongpling
นายสฤษดิ์ แสงอรุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 3 บ้านหนองปลิง
ดอนเมย
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0019@amnat-ed.go.th,saengaroon2507@hotmail.com
อบต.ดอนเมย
045-545025
2497
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
75
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:51 น.
20
1037750081
37010020
750081
บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
Banko(Ramkhamngaeanuson 2)
นางผกายมาศ ยะวงศ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านก่อ
ดอนเมย
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0020@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750081
อบต.ดอนเมย
-
-
10/04/2512
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:40 น.
21
1037750080
37010021
750080
หนองนาเทิงโนนผึ้ง
Nong Na Thoeng Non Phueng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 5 หนองนาเทิง
นาจิก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0021@amnat-ed.go.th
-
อบต.นาจิก
-
-
10/09/2493
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:27:22 น.
22
1037750079
37010022
750079
บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
Bannagicnongthungmonnongchat
นายยอด สอยเหลือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 1 นาจิก
นาจิก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0022@amnat-ed.go.th,najig48@chaiyo.com
www.thaischool.in.th/nagich
อบต.นาจิก
045520029
-
เมษายน 2478
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
77
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:44 น.
23
1037750076
37010023
750076
บ้านเชือก
ban chuek
นายเอกภพ โพธาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เชือก
นาจิก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0023@amnat-ed.go.th
นาจิก
0934829911
พ.ศ.2456
10
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:50 น.
24
1037750051
37010024
750051
นาแต้โคกสำราญ
Nataekhoksamran
นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านนาแต้
นาแต้
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0024@amnat-ed.go.th,nataeschool@hotmaill.com.
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750051
อบต.นาแต้
045980181
7 พฤษภาคม 2482
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
219
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:23 น.
25
1037750052
37010025
750052
บ้านกุดน้ำกิน
kudnumkin
นายวชิระ นวลอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกุดน้ำกิน
นาแต้
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0025@amnat-ed.go.th,kudnumkin@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750052
อบต.นาแต้
045-525030
-
29/11/2442
23
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
128
8
13 ตุลาคม 2563 เวลา 17:36:16 น.
26
1037750033
37010026
750033
บ้านเหล่าหนาด
laonad
นางสุขสันต์ ศรีโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 7 เหล่าหนาด
นาผือ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0026@amnat-ed.go.th,boonnomk88@gmail.com
loanadschool.com
อบต.นาผือ
0902420126
29/11/2442
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
7
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:15 น.
27
1037750027
37010027
750027
นาผือโคกกอก
Naphuekhokkok
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 นาคำ
นาผือ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
chirawatklu@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750027
อบต.นาผือ
-
-
2475
14
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
132
11
20 กันยายน 2563 เวลา 13:14:14 น.
28
1037750030
37010028
750030
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
khoksawatnongsonghongdondang
นายสมพงษ์ สุรารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกสวาสดิ์
นาผือ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0028@amnat-ed.go.th
อบต.นาผือ
0817604604
26 กรกฎาคม 2499
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:39:02 น.
29
1037750031
37010029
750031
บ้านโคกสูง
Koksung
นางวัลลภา คำจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกสูง.
นาผือ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0029@amnat-ed.go.th
อบต.นาผือ
-
-
26/07/2499
14
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
19
7
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50:53 น.
30
1037750032
37010030
750032
บ้านนาเรือง
Naruang
นายอนุชิต ดิษฐะเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 5 นาเรือง
นาผือ
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0030@amnat-ed.go.th
-
อบต.นาผือ
045-450552
-
16/10/2469
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
02 เมษายน 2562 เวลา 12:31:56 น.
31
1037750046
37010031
750046
บ้านนายม
BANNAYOM SCHOOL
นายวิษณุ กาญจนาภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนายม
นายม
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0031@amnat-ed.go.th,bannayomschool031@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750046&Area_CODE=3701
นายม
0810076303
-
16/04/2467
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
09 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:54:24 น.
32
1037750047
37010032
750047
บ้านนาเยีย
BANNAYIA
นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาเยีย
นายม
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0032@amnat-ed.go.th
นายม
045-524028
4 สิงหาคม 2499
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
134
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:10:01 น.
33
1037750049
37010033
750049
หนองแห่โนนสมบูรณ์
Nhonghaenonsomboon school
นางนันทนา วายทุกข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองแห่
นายม
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0033@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
เทศบาลตำบลนายม
045-520107
-
16 กันยายน 2498
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
27 เมษายน 2564 เวลา 10:35:11 น.
34
1037750048
37010034
750048
บ้านนาดอกไม้
bannadokmai school
นายศุภกิจ สว่างเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาดอกไม้
นายม
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0034@amnat-ed.go.th,bnanadokmai@hotmail.com
facebook.com/bannadokmai_2500
นายม
085-929-6668
-
8 มิถุนายน 2500
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
9
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:16:26 น.
35
1037750034
37010035
750034
บ้านโคกช้างฮ้าย
KOKCHANGHAI SCHOOL
นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกช้างฮ้าย
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0034@amnat-ed.go.th,Khokchanghai@hotmail.com
นาวัง
-
-
2519
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
135
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:27 น.
36
1037750035
37010036
750035
บ้านนาโพธิ์
Bannapo School
นายพิศุทธิ์ กันยวิมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาโพธิ์
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0036@amnat-ed.go.th
-
นาวัง
0833866515
-
01/05/2500
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
18 มกราคม 2564 เวลา 13:28:51 น.
37
1037750036
37010037
750036
บ้านดงสวาง
Bandongsawang
นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดงสวาง
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0037@amnat-ed.go.th
นาวัง
0892806658
07/05/2498
29
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:54:12 น.
38
1037750041
37010038
750041
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ฺBannongmasaew border patrol police school
นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองมะแซว
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0038@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1037750041&page=history
เทศบาลตำบลนาวัง
0914192975
2522
23
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
18 มกราคม 2564 เวลา 14:30:24 น.
39
1037750039
37010039
750039
นาวังกุดตากล้า
NAWANGKUDTAKLA
นายผดุงศักดิ์ คำผาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 3 นาวัง
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0039@amnat-ed.go.th
-
เทศบาลตำบลนาวัง
045-450665
-
2468
20
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
7
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:41:58 น.
40
1037750045
37010040
750045
บ้านนาคำสามัคคี
Nacomsamakky
นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาคำ
นาหมอม้า
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0040@amnat-ed.go.th
-
เทศตำบลนาหมอม้า
0899455117
-
1 พฤษภาคม 2519
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
21 มกราคม 2564 เวลา 11:34:16 น.
41
1037750042
37010041
750042
บ้านนาหมอม้า
namorma
นายวิญญู มอญพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านนาหมอม้า
นาหมอม้า
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0041@amnat-ed.go.th,namorma2012@hotmail.com
namormaschool.com
เทศบาลตำบลนาหมอม้า
045540224
045540224
1 พ.ค. 2455
24
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
114
11
26 สิงหาคม 2563 เวลา 03:27:08 น.
42
1037750043
37010042
750043
บ้านหนองเรือ
Nongrua School
นายสุวิทย์ ศรีบู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองเรือ
นาหมอม้า
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0042@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลนาหมอม้า
045540233
1 กันยายน 2500
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
8
07 มกราคม 2563 เวลา 15:38:02 น.
43
1037750044
37010043
750044
แก้งกฐินภูจำปา
kangkathinpuchampa
นายบุญมี พันธ์เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแก้งกฐิน
นาหมอม้า
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0043@amnat-ed.go.th
-
เทศบาลตำบลนาหมอม้า
-
-
2475
24
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:05:09 น.
44
1037750010
37010045
750010
บ้านดงบังพัฒนา
Bandongbangphatthana
นางรัชนี ชุณหปราณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดงบัง
น้ำปลีก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0045@amnat-ed.go.th,chatp2511@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750010
อบต.น้ำปลีก
064-3549566
-
16/04/2479
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
34
8
19 มกราคม 2564 เวลา 10:02:26 น.
45
1037750011
37010046
750011
บ้านคำสร้างบ่อ
bankamsangbo
นางสุรีพร ศรีบู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คำสร้างบ่อ
น้ำปลีก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0046@amnat-ed.go.th
อบต.น้ำปลีก
045-989836
-
1 เมษายน 2475
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:07:34 น.
46
1037750012
37010047
750012
บ้านดอนดู่
bandondu
นายสมพรพนม ลาภรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนดู่
น้ำปลีก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0047@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750012
อบต.น้ำปลีก
0862558535
-
3 กันยายน 2493
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:22:03 น.
47
1037750008
37010048
750008
ชุมชนบ้านน้ำปลีก
chumchonbannampleek
นายมงคล ขันตี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 น้ำปลีก
น้ำปลีก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750008&Area_CODE=3701
เทศบาลตำบลน้ำปลีก
0828642269
-
1/04/2459
26
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
113
8
13 มิถุนายน 2564 เวลา 16:03:24 น.
48
1037750006
37010049
750006
บ้านโนนโพธิ์
BANNONPHO
นายประยงค์ วรรณเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 3 บ้านโนนโพธิ์
โนนโพธิ์
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0049@amnat-ed.go.th,ke_ro06@hotmail.com
-
อบต.โนนโพธิ์
0812653650
-
2451
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:53 น.
49
1037750005
37010050
750005
โพธิ์ศิลานาหว้า
Posilanawa
นายสุวิช จำปานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาหว้า
โนนโพธิ์
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0050@amnat-ed.go.th
phosilanawa.amnat-ed.go.th/
อบต.โนนโพธิ์
045-270489
-
15 มิถุนายน 2481
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
106
8
18 ตุลาคม 2563 เวลา 15:06:26 น.
50
1037750007
37010051
750007
นาห้วยยางสองคอน
Nahuaiyangsongkhon
นายแสงศักดิ์ ชัยทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สองคอน
โนนโพธิ์
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0051@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750007
อบต.โนนโพธิ์
093-4641664
-
พ.ศ.2454
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:31:57 น.
51
1037750024
37010052
750024
ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
KAWNASAMUKKEECUM-NGOOLUAM
นายไกยูล เกษสุพรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 6 ก้าวหน้าสามัคคี
โนนโพธิ์
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0052@amnat-ed.go.th,kittisak2507@hotmail.co.th
อบต.โนนโพธิ์
045-520000
1/5/2523
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:11 น.
52
1037750020
37010053
750020
บ้านโนนหนามแท่ง
BANNONNAMTHAENG
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 10 โนนหนามแท่ง
โนนหนามแท่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0053@amnat-ed.go.th
อบต.โนนหนามแท่ง
045-450556
1 พฤษภาคม 2482
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:31 น.
53
1037750022
37010054
750022
โสกโดนคำไหลคำเตย
Sokdon kamlai kamtoei
นายนิพนธ์ หลักทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโสกโดน
โนนหนามแท่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0054@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750022
อบต.โนนหนามแท่ง
045-520080
30 พ.ค.2512
8
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:23:39 น.
54
1037750023
37010055
750023
บ้านทับเมย
tupmoei
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทับเมย
โนนหนามแท่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0055@amnat-ed.go.th,Tupmoei@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750023
อบต.โนนหนามแท่ง
0898462232
2508
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
115
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:57:46 น.
55
1037750068
37010056
750068
บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
bankhumglangkhumsomboon
นายจรูญ สายสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คำกลาง
โนนหนามแท่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0056@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750068&Area_CODE=3701
โนนหนามแท่ง
0630321421
09/06/2509
15
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
04 สิงหาคม 2564 เวลา 10:32:20 น.
56
1037750025
37010057
750025
บ้านเจริญสามัคคี
BANCHAROENSAMAKEE SCHOOL
นางนวพรรณ ออทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 4 เจริญสามัคคี
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0057@amnat-ed.go.th,krooterm@yahoo.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750025&Area_CODE=3701
อบต.บุ่ง
098-2393263
045-452213
20/05/2520
3
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:05 น.
57
1037750026
37010059
750026
มิ่งมงคล
Mingmongkol
นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 3 บุ่ง
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0059@amnat-ed.go.t
อบต.บุ่ง
045-520114
2524
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
95
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:22 น.
58
1037750065
37010060
750065
บ้านดอนแดง
BANDONDANG
นายวรธรรม พิลาวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ชุมชนดอนแดงพัฒนา 10
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0060@amnat-ed.go.th,dondangamnatcharoens@gmail.com
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
๐๘๑๙๗๖๓๘๘๗
1/05/2519
3.5
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:11:17 น.
59
1037750069
37010061
750069
บ้านโนนจาน
Bannonjan
นายเทวา สายสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนจาน
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0061@amnat-ed.go.th
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
0892820985
2480
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
6
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:32:50 น.
60
1037750002
37010062
750002
เมืองอำนาจเจริญ
Muangamnatcharoen
นายพลชัย โสภากันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 แสนสวาสดิ์
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0062@amnat-ed.go.th
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
045451377
045451377
2499
.0.1
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
885
30
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51:17 น.
61
1037750063
37010063
750063
ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
Donwainongtaklailaocharoen
นายวิชาญ ใจเอื้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเหล่าเจริญ
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0063@amnat-ed.go.th,donwai.722@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750063
อบต.บุ่ง
0857746374
16 พฤษภาคม 2483
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
214
10
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:58:13 น.
62
1037750001
37010064
750001
อนุบาลอำนาจเจริญ
Anubanamnatcharoen
นายนริศ เชื้ออ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านยาง
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
anuban.anc@gmail.com
www.anuban-anc.ac.th
045989748
045989748
1 พ.ค.2463
2
0.3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
136
1,940
52
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:41:03 น.
63
1037750003
37010065
750003
ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
Thairath91(Bankhokjakkajan)
นางพิชญ์สิณี แดงสด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกจักจั่น
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
thairath91@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750003
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
0833804646
2442
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:19 น.
64
1037750082
37010067
750082
ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
plakhaownongnamthiang
นายเกรียงไกร กะมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ปลาค้าว
ปลาค้าว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0067@amnat-ed.go.th,plakao.2452@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750082&Area_CODE=3701
อบต.ปลาค้าว
045525651
-
11 กรกฎาคม 2452
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
117
8
23 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34:27 น.
65
1037750083
37010068
750083
บ้านถ่อนใหญ่
BANTHONYAI
นายอธิวัฒน์ คำจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ถ่อนใหญ่
ปลาค้าว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0068@amnat-ed.go.th
อบต.ปลาค้าว
045989844
2475
24
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:57:09 น.
66
1037750085
37010069
750085
บ้านก่อนาดี
Bankonadee
นางศรีสุดา พุทธรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ก่อนาดี
ปลาค้าว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0069@amnat-ed.go.th
www.konadee.ac.th
อบต.ปลาค้าว
0819771268
-
20 มิถุนายน 2501
28
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
45
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:28:36 น.
67
1037750084
37010070
750084
บ้านโคกก่องนคร
khokkongnakhorn
นางสาวรัชนี ลุสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โคกก่องนคร
ปลาค้าว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
khokkhongnakhon@gmail.com,nattachai_sri20@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750084
อบต.ปลาค้าว
-
-
5 มิถุนายน 2516
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:02:04 น.
68
1037750058
37010071
750058
สร้างนกทาดอนหวาย
sangnoktadonwai
นายรังสรรค์ พรหมจรรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านสร้างนกทา
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0071@amnat-ed.go.th
อบต.สร้างนกทา
045-450626
29/06/2479
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
110
8
29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:21:44 น.
69
1037750074
37010072
750074
บ้านโนนดู่
bannondoo
นายโกมล กองไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโนนดู่
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0072@amnat-ed.go.th,non797@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750074
อบต.สร้างนกทา
089-624-8999
-
5 พ.ค.2482
17
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
147
11
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:01:29 น.
70
1037750075
37010073
750075
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
Ban Kammakongnongfaek School
นายวทัญญู ลุสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำมะโค้ง
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0073@amnat-ed.go.th,ma798@obec.go.th
อบต.สร้างนกทา
045-520001
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2493
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
8
06 เมษายน 2563 เวลา 10:30:18 น.
71
1037750062
37010074
750062
ขามนาเพียงโคกยาว
KHAMNAPEANGKOKYAW
นางพิชญาภา เรืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 3 บ้านขาม
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0074@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750062
อบต.สร้างนกทา
045-520014
10 เมษายน 2512
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:15 น.
72
1037750061
37010075
750061
บ้านบาก
BANBAK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 2 บ้านบาก
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
banbak_school2502@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750061
อบต.สร้างนกทา
045-520058
-
วันที่ 19 กันยายน 2484
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:35 น.
73
1037750059
37010076
750059
พัฒนาสามัคคี
Pattanasamakkee
นายสหลาภ มิ่งไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองมะแซว
หนองมะแซว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0076@amnat-ed.go.th
gg.gg/psk-amnat
อบต.หนองมะแซว
045-544040
045-544040
25 ต.ค. 2453
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
11 เมษายน 2564 เวลา 08:31:11 น.
74
1037750060
37010077
750060
บ้านดงสีโท
BANDONGSETO
นายอุริษย์ บุญโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดงสีโท
หนองมะแซว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0077@amnat-ed.go.th,ma781@obec.go.th
dst.amnat-ed.go.th/
อบต.หนองมะแซว
09 – 3519 – 5424
29/11/2442
17
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:23:14 น.
75
1037750070
37010078
750070
คำมะเบื่อแสงเพชร
khammabuasangpet school
นางขนิษฐา ทองทับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คำมะเบื่อ
หนองมะแซว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0078@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750070
อบต.หนองมะแซว
0879136642
พ.ศ. 2511
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
08 ธันวาคม 2563 เวลา 18:08:08 น.
76
1037750064
37010080
750064
ห้วยไร่หาดทรายมูล
Heuyraihadzaimool
นายนิยม บุญแจ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยไร่
ห้วยไร่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
chalard111@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750064
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
0801642857
9 พฤศจิกายน 2498
12
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50:00 น.
77
1037750066
37010081
750066
ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
Pukdeecharoen huana khokchangmanai
นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ห้วยไร่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0081@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750066&Area_CODE=3701
ห้วยไร่
0862432608
2473
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
213
11
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:02:31 น.
78
1037750073
37010083
750073
บ้านคำปอแก้วคำไหล
Kamporkaewkamlai
นายอภิชาติ จันทนะชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคำปอแก้ว
เหล่าพรวน
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0083@amnat-ed.go.th
http://www.schoolweb.in.th/kkschool/
อบต.เหล่าพรวน
045-989850
-
16/05/2516
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
224
11
15 มกราคม 2564 เวลา 18:56:27 น.
79
1037750071
37010084
750071
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
LAOPRUAN PAKHUNG NONSAWANG
นายโกวิทย์ กันภูมิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 1 เหล่าพรวน
เหล่าพรวน
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0084@amnat-ed.go.th,lpnschool2016@gmail.com
www.schoolweb.in.th/lpn
อบต.เหล่าพรวน
‭0833667237‬
045525673
5 พฤษภาคม 2482
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
211
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:18 น.
80
1037750072
37010085
750072
บ้านหนองบัวสงยาง
BANNONGBAOSONGYANG
นายอำนาจ รุจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 2 บ้านหนองบัว
เหล่าพรวน
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0085@amnat-ed.go.th
เหล่าพรวน
045-989851
1/4/2466
23
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
132
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:22:31 น.
81
1037750093
37010086
750093
บ้านคำแก้ว
bankhamkaew
นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านเมืองเก่า
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0086@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750093
อบต.คำเขี่อนแก้ว
045-989762
16 สิงหาคม 2480
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
209
11
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:26:19 น.
82
1037750094
37010087
750094
บ้านคำเดือย
KHAMDUEY
นายไกรศรี โสวันนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคำเดือย
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0087@amnat-ed.go.th,Cn214@obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750094
อบต.คำเขี่อนแก้ว
045-520018
-
18/06/2462
50
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
233
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:26 น.
83
1037750096
37010088
750096
บ้านโคกจักจั่น
KOKJAKJAN
นายทศภรณ์ สีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกจักจั่น
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0088@amnat-ed.go.th
http://www.bkcc.ac.th/index.php
คำเขื่อนแก้ว
0983015107
-
6 เมษายน 2483
81
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:48:31 น.
84
1037750098
37010089
750098
ดงแสนแก้วดงสำราญ
Dongsankaewdongsamran
นายตระกูลไทย ไชยรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดงแสนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0089@amnat-ed
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
อบต.คำเขี่อนแก้ว
045-520030
8 ธ.ค 2485
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
109
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:31 น.
85
1037750095
37010090
750095
บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
Laoyangchumsamakkee
นางวงเดือน จิตตปรัชญากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านสงยาง
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0090@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750095
อบต.คำเขี่อนแก้ว
0868827015
-
15 สิงหาคม 2481
79
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
129
11
08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:57 น.
86
1037750102
37010091
750102
นาเจริญหนองแดง
Nacharoen Nongdaeng School
นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 พรเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0091@amnat-ed.go.th,nnd-school@hotmail.com
www.nacharoen.ac.th
อบต.คำเขี่อนแก้ว
045-520006
3 พฤษภาคม 2535
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
408
19
18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:55:54 น.
87
1037750103
37010092
750103
บ้านโคกก่ง
BANKHOKKONG SCHOOL
นายจารึก พละไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกก่ง
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0092@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750103
เทศบาลตำบลโคกก่ง
045-555204
พ.ศ.2462
75
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 07:49:42 น.
88
1037750104
37010093
750104
บ้านบุ่งเขียว
Ban Bungkhieo School
นายทวีสุข พรรณเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บุ่งเขียว
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0093@amnat-ed.go.th
www.bungkhieoschool.com
เทศบาลตำบลโคกก่ง
045-980280
-
15/08/2480
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
386
22
15 ตุลาคม 2562 เวลา 13:37:46 น.
89
1037750105
37010094
750105
บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
Bansaynadongaupathum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สายนาดง
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0094@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750105
ทต.โคกก่ง
045989768
10/04/2522
80
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:59:52 น.
90
1037750106
37010095
750106
บ้านหินกองสามัคคี
BANHINKONGSAMAKKEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หินกอง
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0095@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750106
โคกก่ง
045-520099
1 พฤษภาคม 2520
75
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:36 น.
91
1037750107
37010096
750107
บ้านพุทธรักษา
Puttaraksa
นายสุข ภูตะเวช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านพุทธรักษา
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0096@amnat-ed.go.th
puttaraksaschool@gmail.com
โคกก่ง
0981025140
-
2503
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
147
11
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:55:29 น.
92
1037750108
37010097
750108
บ้านนางาม
Bannangam
นายนิยม สารราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นางาม
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0097@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750108
เทศบาลตำบลโคกก่ง
045-989766
15/08/2481
56
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
8
28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:46:52 น.
93
1037750110
37010098
750110
บ้านโสกกระแต้
Ban Sokkratae
ว่าที่ ร.ต.ชฎิล ชูฉัฏฐะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โสกกระแต้
โคกก่ง
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0098@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?id=8982&page=history
เทศบาลตำบลโคกก่ง
045-989769
2535
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
9
31 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:24:57 น.
94
1037750091
37010099
750091
ชุมชนโคกสารวิทยา
chomchonkhoksanwittaya
นายสุพรรณ หอมจำปา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โคกเจริญ
โคกสาร
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
khoksan@gmail.com
chumchonkhoksan.amnat-ed.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร
0810760198
-
2462
75
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
607
26
21 สิงหาคม 2563 เวลา 10:13:03 น.
95
1037750092
37010100
750092
บ้านคันสูง
Bankhansung
นางสาวสัณธานี คุณะชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคันสูง
โคกสาร
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0100@amnat-ed.go.th,khansung.amnat@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750092
อบต.โคกสาร
045-898770
2462
87
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:32:48 น.
96
1037750109
37010101
750109
บ้านหินขัน
BANHINKHAN
นายเกริกศักดิ์ ศรีตัดสูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หินขัน
โคกสาร
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0101@amnat-ed.go.th,cn212@obec.go.th
อบต.โคกสาร
045-520100
045-520100
25 พฤศจิกายน 2483
79
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:23 น.
97
1037750099
37010102
750099
บ้านโนนกุง
Bannonkung
นายสมคิด จัยวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โนนกุง
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0102@amnat-ed.go.th
nonkung.amnat-ed.go.th
อบต.ชานุมาน
กุมภาพันธ์ 2477
90
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
117
11
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:55:41 น.
98
1037750086
37010103
750086
อนุบาลชานุมาน
ANUBANCHANUMAN
นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยักษ์คุ
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0103@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750086
เทศบาลตำบลชานุมาน
045466057
15 เมษายน 2458
90
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
237
13
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:36 น.
99
1037750087
37010104
750087
บ้านนาสีดา
Bannasida
นายสิทธิราช ชื่นชม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาสีดา
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0104@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750087
อบต.ชานุมาน
08-85396853
-
2482
90
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
164
8
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:40:24 น.
100
1037750088
37010105
750088
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
Nikhomchanumansongkhro 1
นางมณีพร ชูฉัฎฐะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นิคมแปลง 4
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0105@amnat-ed.go.th,Sangdaw14@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750088
อบต.ชานุมาน
01/05/2516
85
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
11 มกราคม 2564 เวลา 09:44:31 น.
101
1037750089
37010106
750089
เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
piangluang9
นายธนวรรษ ชิณโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นิคมแปลง2
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0106@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750089
อบต.ชานุมาน
0866428845
-
20 พฤษภาคม 2520
90
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:06 น.
102
1037750090
37010107
750090
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
Nikomchanumansongkro 3
นายสมพงศ์ รัตนบุศย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 นิคมแปลง 5
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0107@amnat-ed.go.th,Nikom37010107@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750090
อบต.ชานุมาน
045-520009
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
85
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:25 น.
103
1037750097
37010108
750097
บ้านหินสิ่ว
Banhinsiw
นายธนภร เทมะธนานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หินสิ่ว
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0108@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info
อบต.ชานุมาน
0887199863
-
23/05/2483
92
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
71
8
21 มิถุนายน 2564 เวลา 14:09:50 น.
104
1037750100
37010109
750100
บ้านหนองแมงดา
NongMaengDa school
นายประศาสน์ สิงห์นาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองแมงดา
ป่าก่อ
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
nmdschool@amnat-ed.go.th
nmd.amnat-ed.go.th
อบต.ป่าก่อ
2502
55
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
182
11
30 มีนาคม 2561 เวลา 23:55:58 น.
105
1037750101
37010110
750101
บ้านห้วยทม
HUAYTOM
นางละอองดาว หยุดรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านห้วยทม
ป่าก่อ
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0110@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750101
ป่าก่อ
2534
39
31
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
201
11
18 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00:56 น.
106
1037750119
37010111
750119
สามแยกผดุงวิทย์
SAMYEAKPADUNGWIT
นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สามแยก
คำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0111@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750119
อบต.คำโพน
045-554014
1 มิถุนายน 2506
42
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
157
11
21 สิงหาคม 2563 เวลา 10:44:26 น.
107
1037750121
37010112
750121
บ้านคำโพน
BAN KHAMPHON
นางวาสนา ต่อชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คำโพน
คำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0112@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750121
อบต.คำโพน
045520091
-
15 เมษายน 2462
45
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
108
11
02 สิงหาคม 2564 เวลา 15:37:28 น.
108
1037750125
37010113
750125
บ้านนิคม
bannikhom
นางกฤษณา เจริญวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นิคม
คำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0113@amnat-ed.go.th,paom66@hotmail.com
-
อบต.คำโพน
045-520049
-
1 ธันวาคม 2500
53
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
04 สิงหาคม 2564 เวลา 11:30:05 น.
109
1037750120
37010114
750120
บ้านโค้งอร่าม
ฺbankhongaram
นางประสงค์ ปามุทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โค้งอร่าม
คำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0114@amnat-ed.go.th
อบต.คำโพน
2522
42
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
20
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 06:59:12 น.
110
1037750124
37010115
750124
หินเกิ้งธารศิลา
Hinkerng Tansila School
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 4 หินเกิ้ง
คำโพน
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0115@amnat-ed.go.th,hinkerng@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750124
อบต.คำโพน
045-540646
2516
53
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
193
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:40 น.
111
1037750122
37010116
750122
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
BANHINKONG (BANNAMON)
นายสมิทธิ์ โสมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หินกอง
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0116@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750122
อบต.นาหว้า
0879603098
-
พ.ศ.2498
37
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:42 น.
112
1037750116
37010117
750116
บ้านสามัคคี
Bansamakkee
นางสิริธร ลาภสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สามัคคี
นาป่าแซง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0117@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750116
นาป่าแซง
045-520076
มิถุนายน 2515
33
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
57
8
02 มิถุนายน 2564 เวลา 11:56:21 น.
113
1037750132
37010118
750132
บ้านโคกพระวินัยดี
KOKPRAWINAIDEE
นายแหลง ธนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โคกพระ
นาป่าแซง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0118@amnat-ed.go.th,pt310@amnat-ed.go.th
www.202.143.164.99/kokp
นาป่าแซง
045525983
2480
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
192
11
21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:46:51 น.
114
1037750144
37010119
750144
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
sarmyangchompoo
นางสุวรรณี ภูมิมะนาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สามแยกชมภู
นาป่าแซง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0119@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750144
อบต.นาป่าแซง
045-465201
2517
25
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
39
7
28 ตุลาคม 2562 เวลา 23:23:30 น.
115
1037750117
37010120
750117
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
Napasang school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 1 นาป่าแซง
นาป่าแซง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0120@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750117
ต.นาป่าแซง
045-520115
1 มี.ค. 2485
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:48 น.
116
1037750141
37010121
750141
บ้านคำย่านาง
kumyarnarng
นางเรไร สารราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คำย่านาง
นาป่าแซง
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0121@amnat-ed.go.th,pt313@amnat-ed.go.th
นาป่าแซง
0979659988
-
2511
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
01 มิถุนายน 2564 เวลา 15:17:40 น.
117
1037750111
37010122
750111
อนุบาลปทุมราชวงศา
Anubanpatumratchawongsa
นายวิชัย มานะพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาหว้า
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0122@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
0885802131
38
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
24
749
27
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:33:01 น.
118
1037750113
37010123
750113
บ้านหนองแสง
NONGSANG
นายเรืองวิทย์ ตรีราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองแสง
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0123@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750113
นาหว้า
0887199909
-
1/12/2499
33
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
21 สิงหาคม 2562 เวลา 18:30:27 น.
119
1037750115
37010124
750115
บ้านห้วยงูเหลือม
huaingulueam
นางสาวณัฏฐพร สายตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยงูเหลือม
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37170
amnat0124@amnat-ed.go.th,huaingu@gmail.com
นาหว้า
045-520093
26 เมษายน 2517
37
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49:23 น.
120
1037750112
37010125
750112
บ้านทวีผล
Banthaweepon
นายอุดร อุทาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทวีผล
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0125@amnat-ed.go.th,Thaweeponschool@gmail.com
-
อบต.นาหว้า
045-520039
-
2520
38
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
9
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:35:05 น.
121
1037750114
37010126
750114
บ้านโนนสำราญ
bannonsumran
นางนวพร โสมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 8 โนนสำราญ
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0126@amnat-ed.go.th
อบต.นาหว้า
045-520109
26/04/2516
34
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:06:41 น.
122
1037750145
37010127
750145
บ้านโนนงาม
bannonngam
นางนวนละออง มูลทรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนงาม
โนนงาม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0127@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1037750145&page=info
อบต.โนนงาม
045450242
2490
25
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
8
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:20:40 น.
123
1037750146
37010128
750146
ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
Muangponongnamkhun
นายนิพล สามาอาพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ม่วงโป้
โนนงาม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0128@amnat-ed.go.th,muangpo_336@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750146
อบต.โนนงาม
0-4555-7040
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
184
11
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:53:01 น.
124
1037750136
37010129
750136
หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
NONGLUMPUKNONGYANGSAMAKKEE
นายจักรวาฬ สิงห์ชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองลุมพุก
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0129@amnat-ed.go.th,npy_332_sc@hotmail.com
www.202.143.146.99/nong
อบต.ลือ
045-520088
ู6 กรกฎาคม 2468
32
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
94
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:12 น.
125
1037750138
37010130
750138
บ้านชูชาติ
ฺBanchuchat School
นายวัชร เสนสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ชูชาติ
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0130@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750138
อบต.ลือ
045-520027
045-520027
28 กันยายน 2498
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
50
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:32 น.
126
1037750133
37010131
750133
บ้านลือนาคำ
BanLuenakum
นายมิตรชัย มีชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านลือ
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0131@amnat-ed.go.th ,pt327@obec.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750133
ลือ
045520004
-
7/11/2456
54
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
114
8
06 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:31:25 น.
127
1037750135
37010132
750135
บ้านแสนสุข
BANSANSUK
นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แสนสุข
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0132@amnat-ed.go.th ,bansansuk@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
อบต.ลือ
045520110
17 กันยายน 2477
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
56
8
23 มิถุนายน 2564 เวลา 12:09:30 น.
128
1037750137
37010133
750137
บ้านโสกใหญ่
BANSOKYAI
นายชาญณรงค์ หวานใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โสกใหญ่
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0133@amnat-ed.go.th ,Sokyai_329@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750137
ลือ
045520113
-
16/12/2466
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51:12 น.
129
1037750139
37010134
750139
บ้านเกษมสุข
kasemsuk
นางอำพร รักพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 9 เกษมสุข
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0134@amnat-ed.go.th ,kasemsuk_1234@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750139
อบต.ลือ
045-520012
-
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:37 น.
130
1037750134
37010135
750134
บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
BANROEKUDOMUSAPAO
นายพรชัย โสมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ฤกษ์อุดม
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0135@amnat-ed.go.th
ลือ
045-520111
1/7/2488
50
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:10:09 น.
131
1037750143
37010136
750143
บ้านสงยางนาตากล้า
Bensongyangnatakla
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สงยาง
หนองข่า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0136@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750143
หนองข่า
045-520073
2493
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
8
25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:07:11 น.
132
1037750142
37010137
750142
หนองข่าป่าหวาย
Nongkhapawai
นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองข่า
หนองข่า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0137@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1037750142&page=info
หนองข่า
16/05/2482
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
263
11
21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:59:07 น.
133
1037750140
37010138
750140
บ้านหนองไฮ
NONGHAI
นายจักรี ประจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองไฮ
หนองข่า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0138@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750140
061-0422954
12 พฤษภาคม 2482
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
512
22
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:23:23 น.
134
1037750118
37010139
750118
บ้านตาด
BANTAD
นายพิเนตร สมคิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตาดใหญ่
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0139@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750118
ห้วย
08-1321-3366
01/03/2477
39
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
12 ตุลาคม 2562 เวลา 17:05:28 น.
135
1037750126
37010140
750126
บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
Bannaphang(Wiboonrachsamukki)
นายรังสิต สังสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 นาผาง
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0140@amnat-ed.go.th ,Phanomsuk11@hotmail.com
Thailschool.in.th/37101640/
เทศบาลตำบลห้วย
0816600740
-
2476
43
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
150
11
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:56:20 น.
136
1037750129
37010141
750129
บ้านหนองสะโน
nongsano
นายวิชัย เรืองสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองสะโน
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0141@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750129
เทศบาลตำบลห้วย
9 /12/2499
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
22
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50:38 น.
137
1037750131
37010142
750131
บ้านคำน้อย
Bancomnoi
นายบุญเพ็ง มีศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำน้อย
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0142@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750131
เทศบาล ตำบลห้วย
045-520019
null
28/09//2498
42
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:07:45 น.
138
1037750128
37010143
750128
บ้านสว่างใต้
SAWANGTAI SCHOOL
นางขนิษฐา ทองแลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 3 สว่างใต้
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0143@amnat-ed.go.th ,sawangtai316@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750128
เทศบาลตำบลห้วย
093-7915416
24/6/2482
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
122
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:48 น.
139
1037750130
37010144
750130
บ้านดอนดู่
DONDUE
นายประเสริฐ บัวลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 11 ดอนดู่
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0144@amnat-ed.go.th
อบต.ห้วย
42
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
08 ตุลาคม 2561 เวลา 15:03:21 น.
140
1037750123
37010145
750123
บ้านดอนชาด
DONCHAD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ดอนชาด
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
donchad1037750123@gmail.com
ทต.ห้วย
0884766174
10 กรกฎาคม 2500
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:25:11 น.
141
1037750127
37010146
750127
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
banhuay kuruprachakhan
นายอำนาจ อัปกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วย
ห้วย
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
amnat0146@amnat-ed.go.th ,banhuay_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750127
เทศบาลตำบลห้วย
0973435434
1 ตุลาคม 2473
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
8
29 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:21:29 น.
142
1037750155
37010147
750155
บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
Bansoi(Pracharatrangsun)
นายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านสร้อย
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0147@amnat-ed.go.th ,sch-amnat411@yahoo.com
-https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750155
อบต.จานลาน
045-520075
-
1 กันยายน 2477
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
150
11
30 มีนาคม 2564 เวลา 13:35:16 น.
143
1037750156
37010148
750156
บ้านจานลาน
chanlan
นายวีระชัย ไกยรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านจานลาน
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0148@amnat-ed.go.th
อบต.จานลาน
15 สิงหาคม 2453
54
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:50:04 น.
144
1037750157
37010149
750157
บ้านโนนหวางโนนกุง
NONWHANGNONKUNG
นายสุขปสิทธิ์ กตัญญู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนหวาง
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0149@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750157
อบต.จานลาน
045-520057
10 กรกฎาคม 2500
58
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
29
7
28 ธันวาคม 2563 เวลา 09:07:26 น.
145
1037750158
37010150
750158
บ้านผึ้ง
BUNPHUENG
นางสาววลาพร เผ่าพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านผึ้ง
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0150@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750158
อบต.จานลาน
045-989812
0
1กรกฎาคม 2488
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
20
6
30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:08:26 น.
146
1037750159
37010151
750159
บ้านดอนแดงนาโนน
BANGDONDANGNANON
นายสมยศ นิลฉวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนแดง
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0151@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750159
อบต.จานลาน
045989810
-
1 กรกฎาคม 2482
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:04:47 น.
147
1037750160
37010152
750160
บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
Srikun
นายเกษม พลราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศรีคุณ
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0152@amnat-ed.go.th ,Seekun416@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1037750160&page=info
อบต.จานลาน
0818790139
-
29/11/2442
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
22 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:48:51 น.
148
1037750161
37010153
750161
อุ่มยางหนองดั่ง
Aumyangnongdang
นายจรัส ไชยรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 6 บ้านอุ่มยาง
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0153@amnat-ed.go.th,aumyang_school@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1037750161
อบต.จานลาน
045989813
2465
51
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
77
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:57 น.
149
1037750162
37010154
750162
บ้านนาแวงหนองหัวลิง
BANNAWANGNONGHUALING
นายศรีอำพร ใจแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาแวง
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0154@amnat-ed.go.th ,nawang418@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750162
อบต.จานลาน
045-520007
-
2500
57
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
33
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45:01 น.
150
1037750151
37010156
750151
บ้านม่วงสวาสดิ์
Ban Maung Sawat School
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านม่วงสวาสดิ์
พนา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0156@amnat-ed.go.th
พนา
045-463513
-
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
8
19 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:11:29 น.
151
1037750147
37010157
750147
อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
Anubanphana(Udomwittayakorn)
นายพิสิษฐ แสงสุขวาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 พนา
พนา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0157@amnat-ed.go.th ,anubanphana@hotmail
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750147
อำนาจเจริญ
0850246050
1 ธันวาคม 2441
45
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
209
8
22 มกราคม 2564 เวลา 12:54:32 น.
152
1037750149
37010159
750149
บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
BANTAMYAE(PRACHASONGKROA)
นายทรงยศ ภักตะภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตำแย
พระเหลา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0159@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750149
พระเหลา
045-463506
1/05/2482
45
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:51:34 น.
153
1037750163
37010160
750163
บ้านนาสะแบง
Bannasabang
นายอภินันต์ แก้วใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านนาสะแบง
พระเหลา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0160@amnat-ed.go.th ,Pn410@obec.go.th
เทศบาลตำบลพระเหลา
045-520044
2475
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
08 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:20:29 น.
154
1037750150
37010161
750150
ชุมชนบ้านเสารีก
Chumchonbansaoreek
นายภัทรเทพ รักพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเสารีก
พระเหลา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0161@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750150
อบต.พระเหลา
1 เมษายน 2468
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
180
11
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:01:29 น.
155
1037750152
37010162
750152
บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
BAN EKENG (RATPRACHANUKUL)
สิบเอกเอกราช วรรณโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านอีเก้ง
พระเหลา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0162@amnat-ed.go.th ,Pn409@obec.go.th
เทศบาลตำบลพระเหลา
045-403507
2447
50
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
7
31 ธันวาคม 2563 เวลา 11:14:04 น.
156
1037750164
37010163
750164
ไม้กลอนดอนหวาย
Maikrondonwai School
นายสว่างพงษ์ พงษ์สุพรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ดอนหวาย
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0163@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750164
อบต.ไม้กลอน
-
-
2460
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
26 ตุลาคม 2562 เวลา 06:12:16 น.
157
1037750165
37010164
750165
บ้านโพนเมือง
Phonmuong
นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโพนเมือง
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0164@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750165
ไม้กลอน
045-450633
1สค2456
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
8
02 เมษายน 2562 เวลา 12:26:17 น.
158
1037750166
37010165
750166
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
bannontoongdonchard
นายปรีชา สิงห์โท
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 7 บ้านโนนทุ่ง
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
nontoong@nontoong.net
อบต.ไม้กลอน
2/07/2482
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
47
16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:48 น.
159
1037750167
37010166
750167
บ้านหัวดอนขามสามัคคี
Huadonkhamsamakkee
นายสนธยา อุ่นเวียง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หัวดอน
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0166@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750167
อบต.ไม้กลอน
0636803106
-
2542
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
11
19 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:06:34 น.
160
1037750168
37010167
750168
โนนสูงโคกกลาง
NONSUNGKOKLANG SCHOOL
นายจีรพงษ์ แข็งแรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโนนสูง
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0167@amnat-ed.go.th ,Sukanya_JAMEAW@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750168
อบต.ไม้กลอน
0885731556
15 ธันวาคม 2485
45
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
8
22 มิถุนายน 2564 เวลา 11:04:21 น.
161
1037750169
37010168
750169
บ้านถ่อนดอนม่วง
Thondonmaung
นายทวีศักดิ์ ตาลสถิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนม่วง
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0168@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750169
อบต.ไม้กลอน
045-520098
-
1 พฤษภาคม 2482
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
37
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:15:11 น.
162
1037750170
37010169
750170
บ้านนายูง
nayung
นายเสน่ห์ รัตนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนายูง
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0169@amnat-ed.go.th ,nayung2555@hotmail.co.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750170&Area_CODE=3701
ไม้กลอน
045520042
22 สิงหาคม 2489
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
01 สิงหาคม 2562 เวลา 09:52:57 น.
163
1037750154
37010170
750154
บ้านจิก
Banchik School
นางอมรรัตน์ วรรณโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 จิก
ไม้กลอน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
amnat0170@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750154
อบต.ไม้กลอน
0984216184
-
พ.ศ.2465
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
8
20 มกราคม 2564 เวลา 10:43:09 น.
164
1037750190
37010171
750190
บ้านโคกกลางเหนือ
Bankhokklangnuea
นายวีรยุทธ เวสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกกลาง
นาเวียง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0171@amnat-ed.go.th
อบต.นาเวียง
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
17
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:22:07 น.
165
1037750191
37010172
750191
บ้านโนนสูง
BANNONSUNG
นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนสูง
นาเวียง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0172@amnat-ed.go.th
อบต.นาเวียง
16/04/2469
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
12 เมษายน 2564 เวลา 21:01:25 น.
166
1037750192
37010173
750192
บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
ฺBan Nawiang (worapochananusorn) school
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาเวียง
นาเวียง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0173@amnat-ed.go.th ,nawiengsh@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?id=28561&School_ID=1037750192&page=history#history
อบต.นาเวียง
0810624857
5 เดือนพฤษภาคม 2482
22
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:40 น.
167
1037750193
37010174
750193
บ้านห่องเตย
hongtey
นายจรูญ ลาผ่าน
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 5 ห่องเตย
นาเวียง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0174@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750193
นาเวียง
045-989862
25/6/2501
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:53 น.
168
1037750177
37010175
750177
บ้านโพนทอง
banponthong
นายพรชัย จันทศิลป์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 โพนทอง
โพนทอง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0175@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1037750177&page=kk_sch
อบต.โพนทอง
045-550120
045550120
16 เม.ย. 2450
31
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
352
14
03 กันยายน 2563 เวลา 15:54:42 น.
169
1037750178
37010176
750178
บ้านโป่งหิน
Ponghin School
นายอาทิตย์ชัย อรัญโสตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โป่งหิน
โพนทอง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0176@amnat-ed.go.th ,ponghin@windowslive.com
อบต.โพนทอง
0839894544
16/04/2478
27
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:41:22 น.
170
1037750179
37010177
750179
บ้านหนองโนสวนโคก
Ban-nongno-suankhok
นายทองเลียน โสเสมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองโน
โพนทอง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0177@amnat-ed.go.th
www.nongno-suankhok.com
อบต.โพนทอง
0818769766
-
01/09/2492
30
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
8
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:51 น.
171
1037750188
37010178
750188
บ้านนาหนองใหญ่
Nanongyi
นายวาสนา พรมวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาหนองใหญ่
ไร่สีสุก
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0178@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1037750188
อบต.ไร่สีสุก
-
-
05/05/2448
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:50 น.
172
1037750189
37010179
750189
บ้านศรีราชา
BANSRIRACHA
นายพิศาล ศกุนะสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ศรีราชา
ไร่สีสุก
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0179@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750189
อบต.ไร่สีสุก
0868731966
7 มิถุนายน 2508
30
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
26
7
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:32:51 น.
173
1037750184
37010180
750184
ชุมชนไร่สีสุก
raisisuk
นายชวลิต มาลีรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ไร่สีสุก
ไร่สีสุก
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0180@amnat-ed.go.th ,raiseesuk@hotmail.co.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750184
อบต.ไร่สีสุก
045-552019
045552019
2465
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
343
16
22 มีนาคม 2564 เวลา 11:53:18 น.
174
1037750176
37010181
750176
บ้านหนองคล้า
Bannongkla
นายมานิท จันทร์โสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านหนองคล้า
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0181@amnat-ed.go.th .nhongcla@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750176
ทต.สิริเสนางค์
045-520082
2499
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
126
11
04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:22:11 น.
175
1037750172
37010182
750172
บ้านบก
Banbok
นายกฤตมนูญ ศรีโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบก
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0182@amnat-ed.go.th ,banbokschool@yahoo.co.th
202.143.664.99/banbok
เสนางคนิคม
045-461506
0
10 สิงหาคม 2499
33
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
09 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:01:41 น.
176
1037750173
37010183
750173
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
chumchonbannaraiyai
นายสมภาส ศีลาสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 นาไร่ใหญ่
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0183@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750173
ทต.สิริเสนางค์
045-461969
พ.ศ.2464
17
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
139
8
08 ธันวาคม 2563 เวลา 11:14:05 น.
177
1037750174
37010184
750174
บ้านคึมข่า
khumkhaschool
นายเสาร์ วัยพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 คึมข่า
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0184@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลสิริเสนางค์
045-989864
2499
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
11
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:23:24 น.
178
1037750175
37010185
750175
บ้านนาสะอาด
bannasaard
นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 7 นาสะอาด
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0185@amnat-ed.go.th
-
เทศบาลตำบลสิริเสนางค์
45520045
-
6 พ.ค. 2482
29
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:36 น.
179
1037750171
37010186
750171
อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
anubansenangkanikhom
นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน
ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองทับม้า
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0186@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750171
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม
045-461040
2456
22
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
328
16
27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:29:05 น.
180
1037750185
37010187
750185
บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
bannongsamseenongdindam
นายภูเวียง สืบสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองสามสี
หนองสามสี
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0187@amnat-ed.go.th
อบต.หนองสามสี
045-553428
045-553428
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
173
11
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50:01 น.
181
1037750186
37010188
750186
บ้านสมสะอาดเนินกุง
somsaardnoenkung
นายภูสิทธิ มณีรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สมสะอาดเนินกุง
หนองสามสี
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0188@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750186
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี
091-8343962
2471
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
152
8
01 สิงหาคม 2564 เวลา 01:15:00 น.
182
1037750187
37010189
750187
บ้านโนนสมบูรณ์
Nonsomboon
นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์
หนองสามสี
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0189@amnat-ed.go.th ,sukon9333@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750187
อบต.หนองสามสี
0885829233
15/05/2515
32
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
29
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:01:51 น.
183
1037750180
37010190
750180
บ้านหนองไฮ
bannonghai
นายธนรรณพ ได้พึ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองไฮ
หนองไฮ
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0190@amnat-ed.go.th
http://nonghai.amnat-ed.go.th
อบต.หนองไฮ
045-550614
045-550614
พ.ศ.2466
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
364
15
09 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:42:25 น.
184
1037750181
37010191
750181
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
nongmasiangnonmuang
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองมะเสี่ยง
หนองไฮ
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0191@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750181
อบต.หนองไฮ
-
-
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
30
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
107
8
15 มีนาคม 2564 เวลา 10:03:23 น.
185
1037750182
37010192
750182
บ้านนาอุดม
Ban naudom
นายนาวา ชมัฒพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาอุดม
หนองไฮ
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0192@amnat-ed.go.th ,na_udom@hotmail.com
www.facebook.com/naudom/
หนองไฮ
0872524212
พ.ศ.2519
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
68
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:32:44 น.
186
1037750183
37010193
750183
บ้านดอนหมู
Ban Donmoo school
นายประดิษฐ์ โถบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 5 ดอนหมู
หนองไฮ
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat0193@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750183
หนองไฮ
0892809399
-
13 ธันวาคม พ.ศ. 2508
36
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:41:43 น.
187
1037750199
37010194
750199
บ้านหนองแคน
nongkhean school
นายกิตติพัฒน์ จันทมานิตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแคน
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0194@amnat-ed.go.th
อบต.คำพระ
5/05/2486
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
8
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:16:12 น.
188
1037750204
37010195
750204
ชุมชนบ้านคำพระ
Choomchon Ban Khumpra school
นายชาญ สาทาวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านคำพระ
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0195@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750204
คำพระ
045-469972
-
2460
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
196
11
07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:08 น.
189
1037750205
37010196
750205
โคกชาดกลางท่าโพธิ์
KOGCHADKLANGTAPO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกชาด
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0196@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750205
อบต.คำพระ
0813933491
-
1 กรกฎาคม 2501
33
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
9
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:56:10 น.
190
1037750206
37010197
750206
บ้านท่ายางชุม
ฺBanTayangchum
นายเจนณรงค์ สุตะภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านท่ายางชุม
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0197@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
อบต.คำพระ
045-520003
16 มกราคม พ.ศ.2472
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
60
9
27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:15:33 น.
191
1037750208
37010198
750208
บ้านโนนหนามแท่ง
BAN NONNAMTEANG
นางสาวอรไทย บรรลุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 11 โนนหนามแท่ง
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0198@amnat-ed.go.th
nnt.amnat-ed.go.th
อบต.คำพระ
045-520092
1 กันยายน 2478
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:58 น.
192
1037750209
37010199
750209
บ้านโนนเมือง
Ban Nonmuang
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกุดซวย
คำพระ
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0199@amnat-ed.go.th
อบต.คำพระ
0981058644
1 กรกฎาคม 2501
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
9
14 กันยายน 2563 เวลา 22:02:45 น.
193
1037750197
37010200
750197
บ้านดู่พัฒนา
doophattanaschool
นางวิจิตรา พัฒนราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 6 บ้านดู่พัฒนา
เค็งใหญ่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0200@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1037750197&page=info
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
2523
20
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:52 น.
194
1037750200
37010201
750200
บ้านเป้า
banpao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเป้า
เค็งใหญ่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0201@amnat-ed.go.th
อบต.เค็งใหญ่
085-4909216
พ.ศ.2482
20
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
43
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:47 น.
195
1037750201
37010202
750201
หัวดงหนองคลอง
HuadongNongklong
นายภีรพัฒน์ อุทธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหัวดง
เค็งใหญ่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0202@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750201&Area_CODE=3701
ทต.เค็งใหญ่
0887271695
0
2499
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:21:41 น.
196
1037750194
37010203
750194
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
KHENGYAINONGNGOOLUEM
นายธนิตย์ พระสุนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 2 บ้านเค็งใหญ่
เค็งใหญ่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0203@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
045-549492
-
29/11/2442
18
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
23
220
13
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:05:35 น.
197
1037750196
37010204
750196
บ้านชาด
BanChard
นายเรืองทอง ไชยมาตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 7 บ้านชาด
เค็งใหญ่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0204@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750196
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
045-520026
16 เมษายน 2477
12
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:49:02 น.
198
1037750232
37010205
750232
ชุมชนบ้านจิกดู่
Choomchonbanjikdoo School
นายอนันต์ แสงชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านจิกดู่
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0205@amnat-ed.go.th
bit.ly/2OTVqah
จิกดู่
0956137699
พ.ศ.2452
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
121
11
24 มีนาคม 2564 เวลา 13:34:19 น.
199
1037750233
37010206
750233
บ้านโพนขวาว
Phonkhwao
นายสุวิทย์ รักจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 4 บ้านโพนขวาว
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0206@amnat-ed.go.th ,ht643@obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750233
อบต.จิกดู่
045-520064
2513
42
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
42
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:56 น.
200
1037750234
37010207
750234
บ้านโนนผักหวาน
Nonpakwan
นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนผักหวาน
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0207@amnat-ed.go.th
อบต.จิกดู่
0819557478
2519
45
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
56
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:34:42 น.
201
1037750235
37010208
750235
บ้านหนองเทา
Ban Nongtao
นางสาวสุรีรัตน์ บุญรอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองเทา
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0208@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750235
อบต.จิกดู่
0943106573
7 มิ.ย.2482
64
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
7
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:04:18 น.
202
1037750236
37010209
750236
หนองยอดู่ในวิทยา
nongyordoonaiwittaya
นายเอกบุรุษ รูปสวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 8 บ้านดู่ใน
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0209@amnat-ed.go.th ,nongyor_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750236
อบต.จิกดู่
045-520064
0
01/11/2476
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
140
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:07 น.
203
1037750210
37010210
750210
บ้านขุมเหล็ก
banKhumlek
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขุมเหล็ก
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0210@amnat-ed.go.th ,Khumlek@gmail.com
อบต.โพนเมืองน้อย
1 กรกฎาคม 2456
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:23 น.
204
1037750211
37010211
750211
คุรุประชาสรรค์
Kuruprachasan
ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองแอวมอง
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0211@amnat-ed.go.th
-
อบต.โพนเมืองน้อย
045989878
-
1 พฤษภาคม 2518
39
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
29
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:41 น.
205
1037750212
37010212
750212
บ้านชะแงะ
Cha-ngae School
นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านชะแงะ
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0212@amnat-ed.go.th
อบต.โพนเมืองน้อย
2479
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
17 กันยายน 2563 เวลา 14:29:08 น.
206
1037750213
37010213
750213
บ้านโนนค้อทุ่ง
BANNONKORTOONG
นายสมเดช ศรีวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนค้อทุ่ง
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0213@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1037750213
โพนเมืองน้อย
0851055342
30/04/2454
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:28 น.
207
1037750215
37010214
750215
บ้านโพนเมืองน้อย
Banponmuangnoi
นายจักรพงษ์ สุดาชม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านน้อยนาเวิน
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0214@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750215
อบต.โพนเมืองน้อย
0834645949
-
10 พ.ค. 2481
30.6
12.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
11
08 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:31 น.
208
1037750216
37010215
750216
บ้านเหล่าขวาว
Banloawkhoaw
นายสุพัฒน์ ขวาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 11 บ้านเหล่าพัฒนา
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0215@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750216
อบต.โพนเมืองน้อย
1 ธันวาคม 2477
40.6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
95
8
17 ตุลาคม 2561 เวลา 16:03:40 น.
209
1037750217
37010216
750217
บ้านเวียงหลวง
BANWEANGLHUANG
นางจารุวรรณ คูณแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเวียงหลวง
โพนเมืองน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0216@amnat-ed.go.th
อบต.โพนเมืองน้อย
045-520071
7 มีนาคม 2520
40
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00:28 น.
210
1037750231
37010217
750231
อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
Anubanhuataphan
นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 รัตนวารี
รัตนวารี
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0217@amnat-ed.go.th
www.rattanawari.ac.th
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
045-469065
5 มิถุนายน 2511
40
0.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
431
22
15 มกราคม 2564 เวลา 13:52:31 น.
211
1037750207
37010218
750207
ประชารัฐวิทยา
pracharatwittaya
นายวิรัตน์ สายสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโต่งโต้น-หนองเดิ่น
รัตนวารี
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0218@amnat-ed.go.th
รัตนวารี
0892855796
พ.ศ.2478
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
106
8
10 มีนาคม 2563 เวลา 11:21:10 น.
212
1037750227
37010219
750227
บ้านหนองแสง
Ban Nongsaeng
นางอาภรณ์ รุ่งเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแสง
รัตนวารี
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0219@amnat-ed.go.th
ทต.รัตนวารี
0937416265
1 พฤษภาคม 2516
38
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
28
7
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:20:26 น.
213
1037750229
37010220
750229
บ้านเสียว
Bansieo
นายไพศาล ทองเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเสียว
รัตนวารี
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0220@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750229
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
08-5700-0320
วันที่ 24 มิถุยายน 2481
38
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
9
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:54 น.
214
1037750218
37010221
750218
บ้านคำข่า
Bankhamka
นายสุพรรณ หินทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำข่า
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0221@amnat-ed.go.th ,khamkaschool@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750218&Area_CODE=3701
สร้างถ่อน้อย
0613591454
-
23 กันยายน 2480
44
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:29:17 น.
215
1037750219
37010222
750219
บ้านคำน้อย
khamnoi
นายวิทยา ศรีรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 2 บ้านคำน้อย
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0222@amnat-ed.go.th ,khamnoischool@hotmail.com
สร้างถ่อน้อย
16/04/2478
51.4
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:51 น.
216
1037750220
37010223
750220
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
nakoo
นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาคู
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0223@amnat-ed.go.th /nakooschool@hotmail.com
อบต.สร้างถ่อน้อย
045-520083
18 พฤษภาคม 2490
46
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
5
08 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:40:37 น.
217
1037750221
37010224
750221
บ้านโนนแคน
Bannoncan
นายอนุชา แคนศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 7 บ้านโนนแคน
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0224@amnat-ed.go.th
สร้างถ่อน้อย
045-469535
พ.ศ.2479
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:29 น.
218
1037750222
37010225
750222
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
NONGLAIKUMNOIWITTAYA
นายปรีชา ชวนชม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองไหลน้อย
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0225@amnat-ed.go.th
nonglaikeumnoiwittaya.amnat-ed.go.th
อบต.สร้างถ่อ
045-520061
01/11/2461
48
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
65
11
25 ตุลาคม 2563 เวลา 22:14:44 น.
219
1037750223
37010226
750223
บ้านสร้างถ่อ
bansangtho school
นายประมวล กรีฑาพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านสร้างถ่อใน
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0226@amnat-ed.go.th
www.sangthoschool.com
อบต.สร้างถ่อน้อย
045-548012
045548012
06/06/2466
46.0
6.0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
198
11
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:44:37 น.
220
1037750224
37010227
750224
บ้านใหม่พัฒนา
Ban mai puttana
นายสมยศ บุ่งหวาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
สร้างถ่อน้อย
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0227@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750224
อบต.สร้างถ่อน้อย
10เมษายน 2522
55
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
9
5
17 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:29 น.
221
1037750195
37010228
750195
บ้านโคกเลาะ
Khoklo
นางนงสุรางค์ บุญรอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 8 บ้านโคกเลาะ
หนองแก้ว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0228@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1037750195&Area_CODE=3701
อบต.หนองแก้ว
0892429758
-
25 มกราคม 2458
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:40 น.
222
1037750214
37010229
750214
บ้านหนองแก้ว
Nongkaew School
นายทวี คลังทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองแก้ว
หนองแก้ว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0229@amnat-ed.go.th /ht612@obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750214
อบต.หนองแก้ว
045-989885
-
1 เมษายน 2458
32.2
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:15 น.
223
1037750198
37010230
750198
บ้านโนนค้อ
นางชนกพร กุลแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนค้อ
หนองแก้ว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0230@amnat-ed.go.th
อบต.หนองแก้ว
045-520051
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
26 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:12:40 น.
224
1037750202
37010231
750202
บ้านบ่อชะเนง
Borchaneng
นายณัฐวุฒิ นารีบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ่อชะเนง
หนองแก้ว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0231@amnat-ed.go.th
อบต.หนองแก้ว
080-7295611
19 เมษายน 2478
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
8
12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:52:31 น.
225
1037750203
37010232
750203
บ้านคำเจริญ
KHUMCHAROEN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำเจริญ
หัวตะพาน
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0232@amnat-ed.go.th
ทต.รัตนวารีศรีเจริญ
01/05/2517
41
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
50
8
29 กันยายน 2563 เวลา 15:07:19 น.
226
1037750226
37010234
750226
บ้านหนองขอน
Bannongkhon
นายวิญญู คณาเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 2 บ้านหนองขอน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0234@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750226
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
045-469651
27/06/2509
37
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
33
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:00 น.
227
1037750228
37010235
750228
บ้านโสกท่าวังหิน
Bansoktawanghin
นายสุรชัย ป้อมอาษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 5 บ้านโสกท่าวังหิน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0235@amnat-ed.go.th
stw.thai.ac
รัตนวารีศรีเจริญ
5 พฤษภาคม พ.ศ.2482
40
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:21 น.
228
1037750230
37010236
750230
บ้านหัวตะพาน
Ban huataphan school
นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 8 บ้านหัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
amnat0236@amnat-ed.go.th
202.143.164.99/huataphan
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
045-520097
2464
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
172
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:55 น.
229
1037750244
37010237
750244
บ้านกุงชัย
BAN KUNGCHAI
นายไพโรจน์ ใจดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านกุงชัย
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0237@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750244
อบต.ดังบัง
08333643093
10ธันวาคม 2467
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
148
11
05 กันยายน 2562 เวลา 09:40:23 น.
230
1037750246
37010238
750246
บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ฺBandongbang nonjansaolao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 1 บ้านดงบัง
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0238@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750246
อบต.ดงบัง
0864881436
-
01/06/2454
33
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:12 น.
231
1037750249
37010239
750249
บ้านเหล่าฝ้าย
Loafai
นางพิมพิตา โทบุดดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหล่าฝ้าย
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37ๅ/0
amnat0239@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750249
ดงบัง
1/05/2479
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:55:53 น.
232
1037750248
37010240
750248
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นายชาตรี สิงห์เทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองยาง
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0240@amnat-ed.go.th
อบต.ดังบัง
2/2//2464
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:33 น.
233
1037750247
37010241
750247
ดอนชีหนองมะยอด
doncheenongmayod
นายไสว ภัยกุมพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ดอนชี
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0241@amnat-ed.go.th
อบต.ดงบัง
0621511853
1 พฤศจิกายน 2477
39
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
8
02 สิงหาคม 2564 เวลา 12:21:48 น.
234
1037750245
37010242
750245
บ้านจอกพัฒนา
Banjok Pattana
นายนิรันดร์ ลาภสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 7 บ้านจอก
ดงบัง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0242@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750245
อบต.ดังบัง
10 พฤศจิกายน 2490
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:30 น.
235
1037750239
37010243
750239
บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ิBanDongmayangnongnokho
นายเตชพล พิมพ์เทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดงมะยาง
ดงมะยาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0243@amnat-ed.go.th,dongmayang_sc@hotmail.com
เทศบาลดงมะยาง
0813213139
1 เมษายน 2460
25
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
8
30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:54:40 น.
236
1037750243
37010244
750243
บ้านแยหนองแคน
Banyaenongkaen
นางบุษราภรณ์ มารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แย
ดงมะยาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0244@amnat-ed.go.th,yairnongkan@hotmail.com
ทต.ดงมะยาง
045-989855
24 พฤษภาคม 2483
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
143
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:16 น.
237
1037750238
37010245
750238
บ้านโคกกลาง
bankhokklang
นายรัญจวน ถามะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกกลาง
โคกกลาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0245@amnat-ed.go.th
-
เทศบาลตำบลโคกกลาง
0817255471
-
พ.ศ. 2458
12
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:02:17 น.
238
1037750237
37010246
750237
บ้านกุดสิม
Bankudsim School
นายนราเทพ ขยันทำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กุดสิม
โคกกลาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0246@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750237
เทศบาลตำบลโคกกลาง
0892219724
-
23 มิถุนายน 2525
22
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:45:51 น.
239
1037750242
37010247
750242
ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
นายชาญวิทย์ โหมดม่วง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านม่วง
โคกกลาง
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0247@amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลโคกกลาง
045-520106
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
85
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:42 น.
240
1037750251
37010248
750251
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
anubanlueamnat(chumchonpueyhuadong)
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 เปือยหัวดง
เปือย
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0248@amnat-ed.go.th,chpd.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750251
เปือย
045-980350
045-980350
13/07/2513
24
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
563
23
29 ตุลาคม 2561 เวลา 17:50:40 น.
241
1037750252
37010249
750252
บ้านน้ำท่วม
BAN NAMTUAM SCHOOL
นายอุทิศ อุทธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านน้ำท่วม
เปือย
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0249@amnat-ed.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1037750252
เทศบาลตำบลเปือย
0898473040
-
พ.ศ. 2484
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
200
11
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:11:22 น.
242
1037750241
37010250
750241
ประชาสามัคคี
Prachasamukkee
นายโกมิน ทัพซ้าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 3 แมด
แมด
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37000
amnat0250@amnat-ed.go.th,la525@obec.go.th
อบต.แมด
2461
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
134
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:18 น.
243
1037750256
37010251
750256
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
Laofaisalasamukkee
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 11 บ้านศาลา
แมด
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0251@amnat-ed.go.th,la526@obec.go.th
อบต.แมด
045520087
5 พ.ค. 2482
25
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
8
16 ตุลาคม 2561 เวลา 03:46:03 น.
244
1037750240
37010252
750240
บ้านน้ำซับ
Bannamsub
นางสาวเรณู เข็มพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำซับ
แมด
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
bannamsub.lueamnat@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750240
อบต.แมด
-
-
1 กันยายน 2492
16
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
22
8
12 ตุลาคม 2563 เวลา 20:13:08 น.
245
1037750261
37010254
750261
บ้านเหล่าเลิง
ฺBan Laoloeng School
นายสุมิตร การินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเหล่าเลิง
ไร่ขี
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750261
อบต.ไร่ขี
-
-
2480
48
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
8
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:41 น.
246
1037750260
37010255
750260
บ้านไร่ขี
BANRAIKEE
นายวิรัตน์ บุญยงค์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านไร่ขี
ไร่ขี
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
่่jintana4056@gmail.com
raikee.amnat-ed.go.th
อบต.ไร่ขี
045-546233
1 กันยายน 2454
33
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
219
10
03 กันยายน 2563 เวลา 11:01:09 น.
247
1037750258
37010256
750258
บ้านนาอุดม
Banna-u-dom
นายนรินทร์ ผิวทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาอุดม
ไร่ขี
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0256@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750258
อบต.ไร่ขี
045-520047
2492
51
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
7
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:07 น.
248
1037750259
37010257
750259
บ้านฟ้าห่วน
Banfahuan school
นายประมวล ลัยรัตน์
ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านฟ้าห่วน
ไร่ขี
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0257@amnat-ed.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750259
อบต.ไร่ขี
0833818539
-
1 พฤศจิกายน 2465
48
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
7
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:07:05 น.
249
1037750254
37010258
750254
บ้านหนองไผ่
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองไผ่
อำนาจ
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0258@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750254
เทศบาลตำบลสามหนอง
22
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
18
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 19:18:40 น.
250
1037750255
37010259
750255
บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
Ban Nhonghingkhokcharoen School
นางดาวเรือง สู่เสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองหิ้ง
อำนาจ
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0259@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750255
เทศบาลตำบลสามหนอง
16 เมษายน พ.ศ.2478
24
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
8
27 สิงหาคม 2562 เวลา 08:09:17 น.
251
1037750253
37010261
750253
บ้านยางช้า
yangcha
นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านยางช้า
อำนาจ
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37120
amnat0261@amnat-ed.go.th
changcha.amnat-ed.go.th
เทศบาลตำบลสามหนอง
045-272385
2501
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:55:36 น.
252
1037750285
37010262
750285
ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
Ban Pa Ko Border Patrol Police School
นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ป่าก่อ
ป่าก่อ
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
amnat0262@amnat-ed.go.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750285
อบต.ป่าก่อ
null
27 พฤษภาคม 2528
40
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
215
8
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:09:19 น.