ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1040050001
40010001
050001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
Chumchonbanphomnimit
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านพรหมนิมิต
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Phromnimit1@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050001
โคกสี
0933204797
-
13/05/2515
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:42:15 น.
2
1040050002
40010002
050002
บ้านโคกแปะ
Bankokpae
นายอัมพร ภูพานเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 โคกแปะ
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
kokpaeschool.kk@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050002
ตำบลโคกสี
043260175
-
พ.ศ.2482
21
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
136
12
22 มิถุนายน 2562 เวลา 21:04:27 น.
3
1040050003
40010003
050003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
Bankoksriwittayaserm
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกสี
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bankoksriwittayaserm@gmail.com
-
อบต.โคกสี
043283117
-
2467
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
158
9
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:03:53 น.
4
1040050004
40010004
050004
บ้านเลิง
Banleing
นายวิชัย รัตนวรรณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเลิง
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
banleng.kk1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050004
โคกสี
043041280
-
14 กันยายน 2485
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:36:52 น.
5
1040050006
40010005
050006
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
Bannonglainongbuatong
นายชาญชัย เดชพละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองไหล
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nlt01kk1@gmail.com
www.nonglainongbuatong.com
โคกสี
043260447
043-26044
7/05/2483
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
160
12
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41:00 น.
6
1040050089
40010007
050089
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
Nongtao Buengroueyai
นายกมลเทพ ลำเหลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองเต่า
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongtaobuengroueyai@gmail.com
อบต.โคกสี
-
-
พ.ศ. 2482
13
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:16:10 น.
7
1040050090
40010008
050090
บ้านหนองหัววัว
Bannonghuawua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองหัววัว
โคกสี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonghuawuakk1@gmail.com
-
อบต.โคกสี
0877239030
-
พ.ศ. 2489
21
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:44:11 น.
8
1040050007
40010009
050007
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
Bandonchang
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดอนช้าง
ดอนช้าง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
donchang2562@gmail.com
http://donchang.kkzone1.go.th/
ดอนช้าง
0898626112
1/09/2476
24
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
11
11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:07:04 น.
9
1040050008
40010010
050008
บ้านดอนหญ้านาง
Donyanang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนหญ้านาง
ดอนช้าง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
ningja84@hotmail.com
ดอนช้าง
043260215
07 พฤษภาคม 2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:14 น.
10
1040050009
40010011
050009
บ้านป่าสังข์หนองฮี
Pasangnonghee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3-4 บ้านป่าสังข์
ดอนช้าง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Pasangnonghee@gmail.com
ดอนช้าง
0645500389
2488
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:38:40 น.
11
1040050010
40010012
050010
บ้านป่าเหลื่อม
Paluam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่าเหลื่อม
ดอนช้าง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
joysc2100@hotmail.com
ดอนช้าง
0862185039
-
20 เมษายน 2520
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
11
7
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:04:56 น.
12
1040050012
40010014
050012
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
Dondangdonnoiwittaya
นายนราวุธ รามศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านดอนแดง
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
dondang.donnoy@gmail.com
ดอนหัน
043472100
043472100
16 สิงหาคม 2461
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
131
11
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:46:57 น.
13
1040050013
40010015
050013
บ้านดอนหันวิทยาสาร
Donhunvittayasarn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนหัน
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
donhunvittayasarn@gmail.com
-
ดอนหัน
043472103
-
2521
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
71
9
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:05 น.
14
1040050014
40010016
050014
บ้านโนนเขวา
Ban Nonkhao School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนเขวา
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
noonkhao_school@hotmail.com
school.obec.go.th/nonkh
ดอนหัน
043260724
-
พ.ศ. 2470
18
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
68
9
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:54:36 น.
15
1040050015
40010017
050015
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
Noontunprachabumrung School
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
Noontun07.school@hotmail.com
-
ดอนหัน
0941520343
-
16 พฤษภาคม 2484
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:55 น.
16
1040050018
40010020
050018
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
Bannongyapraektharae
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าแพรก
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
Yapraek@hotmail.com
https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=Afe9aLQZVgFqnrSMSV_KvQxaNBW4hIyketDXQk2s7ytKzDzgDhJIJa9eT3exBNn2d4Avpdw8cTfnvc-XuxH6oEltzBCkYWe8TdRHVAPSO2JNDg&smuh=41002&lh=Ac9EZqsFdfFzfX99
อบต.ดอนหัน
043450097
043450097
1 มิถุนายน 2482
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
345
12
30 ตุลาคม 2563 เวลา 16:43:32 น.
17
1040050019
40010021
050019
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
Laonokchum
นายสมเกียรติ นิราศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเหล่านกชุม
ดอนหัน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
laonokchum2560@gmail.com
-
อบต.ดอนหัน
0879440702
-
11 มิถุนายน 2483
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
124
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 00:26:14 น.
18
1040050036
40010022
050036
บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
Bandangyai (Ratkuruwittayakarn)
นายสนั่น ขันมัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแดงใหญ่
แดงใหญ่
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bandangyaischool@gmail.com
www.bandangyaischool.com/2012/
แดงใหญ่
043255448
-
1/06/2481
17
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
137
12
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:56 น.
19
1040050040
40010024
050040
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
Bannongkoysittirathbumrong
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองกอย
แดงใหญ่
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongkoyschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050040
แดงใหญ่
-
-
15 มิถุนายน 2481
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
9
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:22:03 น.
20
1040050042
40010025
050042
บ้านหนองหลุบ
Bannongloub
นายสมยศ ศรีกงพาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองหลุบ
แดงใหญ่
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bnl2558@gmail.com
nongloob.com/
แดงใหญ่
043424007
043424007
2482
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
254
11
22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:44:41 น.
21
1040050020
40010026
050020
ชุมชนบ้านท่าพระ
Chumchonbanthapra
นายสุพจน์ กองทุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
junoi13434@gmail.com
bantha.kkzone1.go.th
เทศบาลตำบลท่าพระ
0880316128
-
1 พฤษภาคม 2464
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
346
12
06 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:45 น.
22
1040050021
40010027
050021
บ้านท่าพระเนาว์
Bantaphanao
นายชัยทอง พันสนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
Bantaphanao19@gmail.com
เทศบาลตำบลท่าพระ
043261245
-
10 เมษายน 2521
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
45
8
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:14:40 น.
23
1040050022
40010028
050022
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Bansuanmornkrainoonwanghin
นายพิทักษ์ อุดมชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 วังหิน
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
bansuanmonkk1@kkzone1.go.th
www.facebook.com/sounmonschool
อบต.ท่าพระ
043261276
-
10/06/2481
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
120
11
11 มีนาคม 2564 เวลา 10:01:26 น.
24
1040050023
40010029
050023
บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
Bannongkhoy (Phacharatbumrong)
นายทองคำ แสงเพ็ชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านหนองโข่ย
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
roongna53@gmail.com
-
ท่าพระ
0846002199
-
07/05/2483
18.8
23.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
106
8
04 เมษายน 2564 เวลา 11:43:17 น.
25
1040050024
40010030
050024
บ้านหนองบัวดีหมี
Bannongbuademee
นางกัญภร หน่อสีดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
obeckk1049@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100045175907326
เทศบาลท่าพระ
043261323
1 สิงหาคม 2494
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:26:45 น.
26
1040050025
40010031
050025
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
Bannongveangbowonwit
นายศุภชัย ดวงอัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านหนองแวง
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
nongwangborvonwit@gmail.com
http://school obec.go.t
ท่าพระ
043047285
043263009
18 มิถุนายน 2481
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17:37 น.
27
1040050026
40010032
050026
บ้านห้วยเตยพัฒนา
Banhouytaeipattana
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านห้วยเตย
ท่าพระ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40260
Pronnee_Aut@hotmail.co.th
www.http://school.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
0905798752
พ.ศ.2481
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
08 ธันวาคม 2563 เวลา 20:34:52 น.
28
1040050044
40010033
050044
บ้านคำบอน
Bankhambon
นายอภิมงคล ลองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคำบอน
โนนท่อน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
khambonschool89@gmail.com
school.kkzone1.go.th/kh
เทศบาลตำบลโนนท่อน
0819651253
-
1พฤษภาคม2509
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
79
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00:08 น.
29
1040050047
40010034
050047
บ้านโนนท่อนวิทยา
Bannonthonwittaya
นายสุพัฒน์ นรินยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโนน
โนนท่อน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonthon.sc@gmail.com
nonton.kkzone1.go.th/
โนนท่อน
043 379075
-
2493
18
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
214
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:24 น.
30
1040050048
40010035
050048
บ้านบึงแก
Banbueahgkae
นายสมานฉันท์ จันทะมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบึงแก
โนนท่อน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bbkschool@hotmail.com
school.kkzone1.go.th/buangkae
เทศบาลตำบลโนนท่อน
043 260304
2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:16:08 น.
31
1040050049
40010036
050049
บ้านหนองค้ากลางฮุง
Bannongkaklanghung
นายคุณากร แก้วมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองค้า
โนนท่อน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nkh050049school@gmail.com
โนนท่อน
043260320
-
1 มิถุนายน 2481
14
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00:23 น.
32
1040050050
40010037
050050
บ้านหนองเบ็ญ
Nongben
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองเบ็ญ
โนนท่อน
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongbenkk1@hotmail.com
http://school.obec.go.t
โนนท่อน
043 260561
1/06/2481
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
11
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:40:23 น.
33
1040050073
40010038
050073
สนามบิน
Sanambin
นายเวหา เลพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 เทศบาล
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
snb_96@hotmail.com
-
เทศบาลนครขอนแก่น
043236506
043236506
9 สิงหาคม 2463
1
500
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
176
2,826
73
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:28 น.
34
1040050083
40010039
050083
อนุบาลขอนแก่น
Anubankhonkaen
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 เทศบาล
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
anuban.kk@hotmail.com
anubankhonkaen.ac.th
-
043332334
043236579
24 มิถุนายน 2497
1
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
207
3,500
80
30 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:09 น.
35
1040050051
40010040
050051
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
Bankoksikokpia
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโคกสี
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
koksikokpia@hotmail.com
koksi.kkzone1.go.th/
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
043000780, 0894172901
043000780
03 กันยายน 2491
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
12
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:19:27 น.
36
1040050052
40010041
050052
บ้านค้อท่อนน้อย
Bankhothonnoy School
นายอนันต์พร บุญพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านค้อ
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Khumpaitool@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
0887339966
043452100
2 กันยายน 2497
25
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
160
12
22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:39:59 น.
37
1040050053
40010042
050053
บ้านโนนเรือง
Bannonraug
นางวันทนา ฤทธิยูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนเรือง
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Bannonraug@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
043260280
-
1/01/2462
25
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
9
26 ตุลาคม 2563 เวลา 11:23:51 น.
38
1040050054
40010043
050054
บ้านโนนลาน
Bannonlan
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนลาน
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonlan_school@hotmail.com
school.kkzone1.go.th/no
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
043001903
-
12 มี.ค. 2516
16
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
9
17 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30:23 น.
39
1040050055
40010044
050055
บ้านหินลาดวังตอ
Banhinladwungtor
นายวีระพล ชัยเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หินลาด
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
hinladwungtor@gmail.com
www.hinladwungtor.ac.th
บ้านค้อ
043306225
-
2476
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
466
20
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:57 น.
40
1040050057
40010046
050057
บ้านหนองกุงน้อย
Bannongkungnoi school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองกุงน้อย
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongkungnoi12@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050057
บ้านค้อ
0836689418
01/06/2521
35
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:13 น.
41
1040050058
40010047
050058
บ้านหนองปอ
Nongpo
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองปอ
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Nong_1 @ thaimail.com
School.obec.go.th/Banno
บ้านค้อ
043452219
2496
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
33
6
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:10:58 น.
42
1040050045
40010048
050045
บ้านซำจานเนินทอง
sumjannonthong
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านซำจาน
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nopparat551@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
043260560
043262560
7 พ.ค. 2483
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
143
9
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:48 น.
43
1040050115
40010049
050115
บ้านตอกแป้น
Bantokphan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านตอกแป้น
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
tokpanschool2562@gmail.com
http://school.Obec.go.t
บ้านค้อ
0817235793
043260222
16/05/2528
20
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
1
1
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:53:38 น.
44
1040050043
40010050
050043
บ้านเหล่าเกวียนหัก
Banlaokwainhuk School.
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เหล่าเกวียนหัก
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
banlaw2562@gmail.com
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043260489
-
2 มิถุนายน 2482
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 23:03:28 น.
45
1040050039
40010051
050039
บ้านม่วง
Banmoung
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านม่วง
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
banmuangschool56@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050039
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
30 พ.ย.2472
14
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
360
13
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:30 น.
46
1040050041
40010052
050041
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
Bangkungkuruprachasan
นายทองสา คำเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองกุง
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
jigsaw_js@hotmail.com
-
บ้านทุ่ม
043041295
-
ปี 2485
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:48:35 น.
47
1040050034
40010053
050034
บ้านกุดนางทุย
Goodnangtiue
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกุดนางทุย
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
sakmahin12@gmail.com
http://schoolkkzone 1.go.th/goodnang/
บ้านทุ่ม
-
-
4 เมษายน 2520
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
21
6
19 ตุลาคม 2563 เวลา 21:25:11 น.
48
1040050035
40010054
050035
บ้านแดงน้อย
Dangnoi
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านแดงน้อย
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
dangnoischool17@gmail.com
www.dangnoi.xyz
บ้านทุ่ม
043 472012
043 472012
29/11/2442
18
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
260
13
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:17 น.
49
1040050037
40010055
050037
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
Banthum(Thumprachanukroh)
นายสันติ มุ่งหมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทุ่ม
บ้านทุ่ม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
banthum_kk1@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050037
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043255007
043255007
16 สิงหาคม พ.ศ.2462
14
14
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
32
708
22
29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:04:42 น.
50
1040050078
40010056
050078
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
Khamhai
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 23 บ้านคำไฮ
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Khamhai_School@hotmail.com
school.obec.go.th/bancomhi/main.html
บ้านเป็ด
043237762
-
01 /04/2470
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
247
10
29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:59:43 น.
51
1040050079
40010057
050079
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
Banped Thabuengprachasongkhro
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เป็ด
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
banped_09@hotmail.com
school.kkzone1.go.th/banped
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
043345229
-
1 พฤษภาคม 2476
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
224
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 12:36:22 น.
52
1040050081
40010058
050081
บ้านหนองขามประชาบำรุง
Bannongkhamprachabumroong
นางกิรษา ศิริรัตนกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองขาม
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
up.pat@hotmail.com
บ้านเป็ด
0868551494
2523
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 13:49:13 น.
53
1040050076
40010060
050076
บ้านกอก
Bankok
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 กอก
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bankokschool.kk1@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
-
-
9 กันยายน 2491
5.4
5.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:13 น.
54
1040050077
40010061
050077
บ้านโคกฟันโปง
Bankokfunpong
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
kfb.school@gmail.com
http://school.obec.go.t
บ้านเป็ด
0866344555
-
0
ึ7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
123
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:34:09 น.
55
1040050061
40010062
050061
บ้านทองหลาง
Banthonglang
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทองหลาง
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
n_harnsuri@hotmail.com
tonglang.kkzone1.go.th/
บ้านหว้า
0891521182
043371157
1กันยายน2476
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:34:47 น.
56
1040050062
40010063
050062
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
Banwalaowphonthongprachanukul
นายบุญหลาย หวานเพราะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หว้า
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Konwika1900@hotmail.com
-
-
043371401
-
1/06/2476
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
225
12
28 เมษายน 2564 เวลา 11:38:29 น.
57
1040050063
40010064
050063
บ้านหนองคู
Nhongkooschool
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองคู
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
ืnongkhu.school@gmail.com
-
บ้านหว้า
043371223
-
-
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
6
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:12 น.
58
1040050065
40010066
050065
บ้านเหล่านาดี
Laonadee
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านเหล่านาดี
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Banlaonadee.school@gmail.com
laonadee.kkzone1.go.th/‎
บ้านหว้า
-
-
2477
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
179
6
19 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:07 น.
59
1040050066
40010067
050066
บ้านเหล่านางาม
Banlaonangam
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเหล่านางาม
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
laonangamschool@gmail.com
http://www.laonangam.org/new/
อบต.บ้านหว้า
0897119879
-
2520
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
21
6
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:40 น.
60
1040050059
40010068
050059
บ้านโคกสูงวิทยาคม
Bankhoksungwitthayakhom
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกสูง
บ้านหว้า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
n_nontachit@hotmail.com
บ้านหว้า
043 258 590
01/06/2482
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:27 น.
61
1040050027
40010071
050027
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
Bandondookururatwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนดู่
บึงเนียม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
dondoo050027@gmail.com
บึงเนียม
0929516139
9/06/2490
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
28 เมษายน 2564 เวลา 15:54:49 น.
62
1040050028
40010072
050028
บ้านบึงฉิม
BUNGCHIM SCHOOL
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบึงฉิม
บึงเนียม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
katephong.ph@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
บึงเนียม
043370146
043370146
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:28:02 น.
63
1040050029
40010073
050029
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
Banbengniambengkrinoontahin
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านท่าหิน
บึงเนียม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
kratumbaen@hotmail.com
spp : // school.obec.go
บึงเนียม
-
-
2497
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
229
12
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:56 น.
64
1040050032
40010075
050032
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
Bansongpuahongdua
นายสันติ ชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสงเปือย
บึงเนียม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
-
school.obec.go.th/songp
บึงเนียม
0918644084
15 พฤษภาคม 2481
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
9
28 ตุลาคม 2563 เวลา 08:33:16 น.
65
1040050101
40010076
050101
บ้านดงพอง
Dongphong
นายวชิระ ศิริสุนทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดงพอง
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
dongpong.kk@gmail.com
-
ศิลา
0831329375
-
01/06/2486
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:58:41 น.
66
1040050069
40010077
050069
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
Banphu(Sawasratwittaya)
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านผือ
พระลับ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Banpue2019@gmail.com
พระลับ
043326611
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
6
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:53 น.
67
1040050070
40010078
050070
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
BanPrakhuenongpoe wittaya
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พระคือ
พระลับ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
pk-school@hotmail.com
school.kkzone1.go.th/prakue/
พระลับ
043915049
043915049
1 มิถุนายน 2476
7.8
7.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
184
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:15 น.
68
1040050031
40010079
050031
บ้านเลิงเปือย
Banloengpuay
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย
พระลับ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
blp.7 @ hotmail.com
พระลับ
0854654411
-
6กันยายน2500
8
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
76
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:51 น.
69
1040050071
40010081
050071
บ้านหนองแสงโคกน้อย
Nongsangkoknoi
นายทิพวัฒน์ ริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านหนองแสง
พระลับ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongsaengkkz1@gmail.com
-
พระลับ
043306651
043306651
15/06/2502
8
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
165
12
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:36:54 น.
70
1040050072
40010082
050072
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
Nonghaipochai
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองไฮ
พระลับ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonghaipochai_school@hotmail.co.th
http://www.nonghaipochaischool.ac.th
พระลับ
0610371139
-
1 มิถุนายน 2482
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
9
11 มิถุนายน 2564 เวลา 08:34:56 น.
71
1040050075
40010083
050075
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
Bankudkwangprachasan
นายเจนณรงค์ วิธีดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านกุดกว้าง
เมืองเก่า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bankudkwangkk1@kkzone1.go.th
kudkwang.com
เมืองเก่า
043261145
043261145
1 กันยายน 2476
11
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
150
11
12 มีนาคม 2564 เวลา 10:30:23 น.
72
1040050080
40010084
050080
บ้านสะอาด
BanSaard
นายสมจิต มีลุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสะอาด
เมืองเก่า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
baansa.ard@gmail.com
เมืองเก่า
043258036
01/09/2476
9
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
04 กันยายน 2563 เวลา 16:37:00 น.
73
1040050067
40010085
050067
บ้านดอนบม
Bandonbom
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดอนบม
เมืองเก่า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
siriluk_pb@hotmail.com
www.donbomsc.com
เมืองเก่า
043916015
-
02/12/0545
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
197
11
21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:29:50 น.
74
1040050068
40010086
050068
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
Bannontoonsamugkeesuksa
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านโนนตุ่น
เมืองเก่า
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nontunsamakkhi@gmail.com
nontoonsamagkee@hotmail.com
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
043467481
043467482
22 เมษายน 2511
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:31:02 น.
75
1040050092
40010087
050092
บ้านโกทา
Bankota
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโกทา
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
mam.23422342@gmail.com
http: // School.Obec.go
ศิลา
043378510
3 กรกฎาคม2498
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:20:51 น.
76
1040050093
40010088
050093
บ้านดอนยาง
Dongyang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านดอนยาง
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
donyang2559@gmail.com
donyang2559@gmail.com
ศิลา
043041307
0
พ.ศ.2472
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
19
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:52:58 น.
77
1040050094
40010089
050094
บ้านเต่านอ
Taono
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเต่านอ
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
piasanguanrat@gmail.com
-
ศิลา
043378360
-
3 พ.ค. 2514
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
19 ตุลาคม 2563 เวลา 09:47:07 น.
78
1040050095
40010090
050095
บ้านโนนม่วง
Bannonmuang
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโนนม่วง
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonmuang.kk1@gmail.com
www.nonmuang.ac.th
เทศบาลเมืองศิลา
0954536563
ปี 2485
10
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
335
10
22 ธันวาคม 2563 เวลา 11:48:52 น.
79
1040050097
40010092
050097
บ้านศิลา
Bansila
นายพิทยา กอมาตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านศิลา
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nufatfat@hotmail.com
bansila.kkzone1.go.th
เทศบาลเมืองศิลา
043257094
1 พฤษภาคม 2482
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:06 น.
80
1040050098
40010093
050098
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
Nongkungwittayakran
นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองกุง
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongkung50098@gmail.com
nkw-kk.ac.th
เทศบาลเมืองศิลา
043465477
043465477
1 กันยายน 2476
3
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
119
11
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:35:00 น.
81
1040050099
40010094
050099
บ้านหนองหิน
Bannonghin
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองหิน
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nonghin94school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050099
ศิลา
043257410
1/06/2477
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
235
12
27 ตุลาคม 2563 เวลา 16:33:22 น.
82
1040050100
40010095
050100
บ้านห้วยชัน
Huaychan
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยชัน
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
Kruniang@gmail.com
school.kkzone1.go.th/houychan
ศิลา
043453526
-
01/06/2482
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:31:12 น.
83
1040050102
40010097
050102
บ้านโคกล่าม
Bankoklam
นายปรัชญา อุ่นทะยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกล่าม
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
koklam448school@gmail.com
koklam.kkzone1.go.th/
สาวะถี
043448484
16/09/2502
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:13:04 น.
84
1040050104
40010098
050104
บ้านโนนกู่
Nonkoo
-
ประถมศึกษา
หมู่ 24 บ้านโนนกู่
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
hs4pcg15@gmail.com
https://sites.google.com/site/nonkooschool/
เทศบาลตำบลสาวะถี
0661649228
07/05/2483
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
6
3
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:55:45 น.
85
1040050107
40010099
050107
บ้านม่วงโป้
BanMuangpo
นางอรสา นามบิดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 23 บ้านม่วงโป้
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
hs4pcg15@gmail.com
muangposchool.com
สาวะถี
-
-
2519
24
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
123
8
28 ตุลาคม 2563 เวลา 21:33:23 น.
86
1040050109
40010100
050109
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
Sawatee
นายวรศิลป์ นิลเขต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 สาวะถี
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
sawatee@hotmail.com
http://www.sawathee.org/
เทศบาลตำบลสาวะถี
043448385
043448385
30/11/2476
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
206
8
23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:10:23 น.
87
1040050110
40010101
050110
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
Nongtakainongmeg
นายเอกราช อุปศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านหนองตาไก้
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
surakrai82@kkzone1.go.th
ngm.kkzone1.go.th/
สาวะถี
043448378
043448378
6 พฤษภาคม 2476
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
192
12
29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:14:57 น.
88
1040050103
40010102
050103
บ้านงิ้ว
Banngiow
นายครรชิต หมื่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านงิ้ว
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
samee2384@hotmail.com
-
สาวะถี
043448231
-
1มิถุนายน 2464
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
137
8
21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:28 น.
89
1040050105
40010103
050105
บ้านโนนรังวิทยาคาร
Bannonrangwitthayakarn
นางอัศรินทร์พร วงธิสอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านโนนรัง
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
kruchanasak@gmail.com
www.nrk.ac.th
สาวะถี
043471607
043471607
01/09/2476
26
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
146
12
10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:25:35 น.
90
1040050106
40010104
050106
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
Phiafannontun
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านเพี้ยฟาน
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
peaphannontoon@gmail.com
www.phiafan.ob.tc
สาวะถี
043260333
-
1มิ.ย.2484
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
90
9
17 มิถุนายน 2564 เวลา 14:01:23 น.
91
1040050108
40010105
050108
บ้านลาดนาเพียง
Banladnapieng
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 บ้านลาดนาเพียง
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
if_ticket@hotmail.com
-
สาวะถี
043260559
043260559
1 มิ.ย 2482
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31:52 น.
92
1040050111
40010106
050111
บ้านหนองปิง
Nongping
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองปิง
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
jobjob081@gmail.com
nongping.kkzone1.go.th
สาวะถี
0868516471
15052484
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
147
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00:12 น.
93
1040050112
40010107
050112
บ้านหินขาว
Hinkaow
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านหินขาว
สาวะถี
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
baanhinkaow@gmail.com
สาวะถี
0924831999
29/11/2442
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:40:57 น.
94
1040050113
40010108
050113
บ้านไก่นา
Bankaina
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไก่นา
สำราญ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bknz0112@gmail.com
http://bankinakk1.circlecamp.com/?page=home&language=th
สำราญ
0840303600
-
2524
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
5
2
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:13:39 น.
95
1040050046
40010110
050046
บ้านนาเพียง
Bannapiang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาเพียง
สำราญ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
school.obec.go.th/bannp
สำราญ
094-0079134
-
01/05/2483
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
16
6
02 มีนาคม 2564 เวลา 14:29:11 น.
96
1040050114
40010111
050114
บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
Bankhoknagamplasiemaumphawan
นายลือชัย ใจเดียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโคก
สำราญ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
bankhok12@gmail.com
school.obec.go.th/khoknangamplasiem
สำราญ
043 379258
043379258
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
9
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:28:09 น.
97
1040050116
40010112
050116
บ้านโนนแต้
Bannontae
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโนนแต้
สำราญ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
hning.b@gmail.com
สำราญ
0836689418
-
12/05/2542
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
4
3
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:21:23 น.
98
1040050118
40010114
050118
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
Thairathwittaya 84 (Bansamranphiafarn)
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสำราญ
สำราญ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
thr84@hotmail.com
http://thr84.kkzone1.go.th/
สำราญ
043 393951
17/01/2461
11
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
365
14
27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:31:35 น.
99
1040050005
40010115
050005
บ้านหนองบัวน้อย
Nongbuanoi
นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย
หนองตูม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nongbuanoikk1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050005
หนองตูม
0956619569
-
1 มิถุนายน 2481
18
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
9
07 มิถุนายน 2564 เวลา 21:24:05 น.
100
1040050088
40010116
050088
หนองตูมหนองงูเหลือม
NongtumNongnguluam
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองงูเหลือม
หนองตูม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
ntl @ chaiyo.com
http : //school.obec.go.th
หนองตูม
043283105
043283105
1/09/2458
25
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
199
12
23 ตุลาคม 2563 เวลา 15:27:54 น.
101
1040050091
40010117
050091
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
Muadair
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเหมือดแอ่
หนองตูม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
okkunko@gmail.com
-
หนองตูม
0895719129
-
11/09/2491
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
13
5
01 มีนาคม 2564 เวลา 15:31:14 น.
102
1040050085
40010118
050085
บ้านโคกท่า
Bankhoktha
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโคกท่า
หนองตูม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
cholhathai.k@gmail.com
koktaa.kkzone1.go.th
เทศบาลตำบลหนองตูม
-
-
1 มิถุนายน 2481
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
18 มีนาคม 2564 เวลา 19:54:19 น.
103
1040050086
40010119
050086
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
Bandonthadtachangtaprasai
นางสาวญาณวดี เนื่องศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนธาตุ
หนองตูม
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
pimpapassara.sri@gmail.com
-
หนองตูม
-
-
01/06/2477
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:34 น.
104
1040050425
40010120
050425
บ้านโคกกว้าง
Bankhokkwang
นายสุวัฒน์ นามบิดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกกว้าง
โคกงาม
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
khokkwang.s@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050425
โคกงาม
095 6505679
-
12/04/2488
32
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
188
9
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:04:17 น.
105
1040050426
40010121
050426
โคกงามวิทยาคาร
khokngamwittayakarn
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโคกงาม
โคกงาม
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
khokngamschool@gmail.com
www.khokngam.ac.th
โคกงาม
097-952-9898
-
10 กันยายน 2476
38
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
266
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:34 น.
106
1040050427
40010122
050427
บ้านคำหญ้าแดง
Bankamyadaeng
นายภักดี ปริบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คำหญ้าแดง
โคกงาม
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
kamyadeangschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050427
โคกงาม
0862321211
0
7/05/2483
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 16:56:58 น.
107
1040050429
40010123
050429
บ้านโนนค้อ
Bannonkhor
นายอานุภาพ พานพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนค้อ
โคกงาม
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
bannonkho8888@gmail.com
-
เทศบาลตำบลโคกงาม
043260257
-
1/5/2520
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:10:27 น.
108
1040050433
40010124
050433
โนนฆ้องวิทยาคาร
Nonkong
นายอุทัย คงอุ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนฆ้อง
โนนฆ้อง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
nonkongwittayakan@gmail.com
โนนฆ้อง
043041161
0
1 กันยายน 2476
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
58
9
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:30:20 น.
109
1040050434
40010125
050434
พงษ์ภิญโญ 2
Pongpinyo 2
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสร้างแก้ว
โนนฆ้อง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
pongpinyo2@gmail.com
poomladda.000webhostapp.com
โนนฆ้อง
25/08/2518
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
9
24 ตุลาคม 2563 เวลา 06:45:33 น.
110
1040050435
40010126
050435
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
Hintung nong- E-lerng
นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหินตั้ง
โนนฆ้อง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
hintung.sch@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050435
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
043260184
24/11/93
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:30 น.
111
1040050436
40010127
050436
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
Hinhowkuruprachasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหินฮาว
โนนฆ้อง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
Uthaikongoon@gmail.com
-
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
0812619519
-
28มิถุนายน2518
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:31:07 น.
112
1040050437
40010128
050437
ห้วยหว้าวิทยาคม
Huaywawittayakom
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านห้วยหว้า
โนนฆ้อง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
hwkschool.58@gmail.com
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
081-2667520
-
30/11/2509
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
105
11
01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:01:22 น.
113
1040050444
40010129
050444
ชุมชนบ้านฝาง
Chumchonbanfang
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านฝาง
บ้านฝาง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
Chumchon080@gmail.com
www.cbf.ac.th
เทศบาลบ้านฝาง
043269080
043269080
1 กันยายน 2476
23
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
594
24
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:32:38 น.
114
1040050445
40010130
050445
บ้านแก่นเท่า
Bankaentao
นายทองอยู่ พระชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 แก่นเท่า
บ้านฝาง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
kaentaoschoolkk1@gmail.com
-
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
0850106419
-
9 มิถุนายน 2481
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:58:27 น.
115
1040050447
40010132
050447
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
Kokyaipracharatwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกใหญ่
บ้านฝาง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
kokyai.kk1@gmail.com
www.school.obec.go.th/Kokyaikk1
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ผอ.0894220601
1/5/2498
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:31:09 น.
116
1040050448
40010133
050448
ดอนหันประชารัฐศึกษา
Donhunpracharatsuksa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านดอนหัน
บ้านฝาง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
donhun59@gmail.com
บ้านฝาง
043041163
9 พฤษภาคม 2483
27
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:14:47 น.
117
1040050449
40010134
050449
สระแก้วราษฎร์บำรุง
Srakaewrajbumwung
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สระแก้ว
บ้านฝาง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
SKRW_School@Hotmail.com
www.facebook.com/skrw.school
แก่นฝาง
043041164
-
1 มิถุนายน 2482
23
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
9
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:04:46 น.
118
1040050450
40010135
050450
ไตรมิตรวิทยาคาร
Trimitwittayakan
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนเขวา
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
aranya4skk@gmail.com
-
บ้านเหล่า
043 041165
-
2/09/2479
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
117
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:34:12 น.
119
1040050451
40010136
050451
เขื่อนกระพี้ศึกษา
Khuankrapeesuksa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเขื่อน
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
krunkapee2019@gmail.com
-
บ้านเหล่า
043300366
-
15 พ.ย. 2463
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
5
26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:11:01 น.
120
1040050452
40010137
050452
บ้านค้อ
Bankhor
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านค้อ
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
bankorkk1@gmail.com
บ้านเหล่า
0806932980
10 มิถุนายน 2479
20
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
9
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:50:53 น.
121
1040050453
40010138
050453
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
Bandangrassamakee
นายประจักร์ ราทะวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แดง
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
kruyu.jija@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050453
อบต.บ้านเหล่า
043042600
-
7 พฤษภาคม 2483
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
104
9
19 มกราคม 2564 เวลา 09:20:45 น.
122
1040050454
40010139
050454
หนองชาดพิทยาคม
Nongchadpittayacom
นางสาวจารุณี ผาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองชาด
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
tanatkit01@gmail.com
Shool.kkzone1.go.th
บ้านเหล่า
043300367
-
4 กันยายน 2493
23
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
139
11
04 มิถุนายน 2564 เวลา 09:13:01 น.
123
1040050455
40010140
050455
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
Nongwangkururajrungsun
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองแวง
บ้านเหล่า
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
nangwangkk1@gmail.com
www.school.obec.go.th/nonywangkk1
บ้านเหล่า
043451635
4 มีนาคม 2463
32
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:11:04 น.
124
1040050458
40010141
050458
บ้านกระเดื่อง
Kradeuang
นางบุษกร หวานเพราะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกระเดื่อง
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
Kradeuang2019@gmail.com
-
ป่ามะนาว
043000170
-
13/06/2481
34
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
12 เมษายน 2564 เวลา 10:31:30 น.
125
1040050459
40010142
050459
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
Khantaopattanasuksa
นายสงวน โสตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แก่นเท่า
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
khantaopat@gmail.com
db.kkzone1.go.th/ktp
เทศบาลตำบลป่ามะนาว
0951033913
5 มิถุนายน 2495
45
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:03:36 น.
126
1040050460
40010143
050460
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
Bankhamhuechangnontunpamanaw
นางธราภรณ์ จิตรสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โนนตุ่น
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
lawan_han@hotmail.com
ป่ามะนาว
-
18 พฤษภาคม 2483
34.6
10.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
12
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:13:07 น.
127
1040050462
40010144
050462
หินกองวิทยา
Hinkongwittaya
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หินกอง
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
hinkongwittayaschool@gmail.com
-
ป่ามะนาว
0800511662
-
7 มิถุนายน 2507
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
9
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:20 น.
128
1040050463
40010145
050463
บ้านหนองคลอง
Bannongklong
นางชุติมา กะริอุณะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองคลอง
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
nongklong10145@gmail.com
http://school.obec.go.th/area13/bannongklong/index.html
ป่ามะนาว
0633989395
-
3 มิถุนายน 2476
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:13 น.
129
1040050464
40010146
050464
บ้านป่าหวาย
Banpawai
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่าหวายนั่ง
ป่าหวายนั่ง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
banpawai@gmail.com
ป่าหวายนั่ง
-
-
8 มิถุนายน พ.ศ. 2481
40
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 14:43:06 น.
130
1040050466
40010148
050466
บ้านโสกแต้
BanSoktae
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โสกแต้
ป่าหวายนั่ง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
soktae2018@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1040050466
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
-
-
29/11/2442
30
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
175
12
19 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:07 น.
131
1040050467
40010149
050467
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
Nongsiangsuinonsaad
นายพีรเดช ทิ้งแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองเซียงซุยโนนสะอาด
ป่าหวายนั่ง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
ncs40010149@gmail.com
ncs.kkzone1.go.th/
ป่าหวายนั่ง
043460022
-
1 กันยายน พ.ศ. 2476
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
191
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:59 น.
132
1040050442
40010150
050442
บ้านบะยาว
Banbayow
นายสราวุธ รุณชัยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บะยาว
หนองบัว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
ิbanbayow@gmail.com
-
หนองบัว
-
วันที่ 16 เมษายน 2480
35
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
9
08 ธันวาคม 2563 เวลา 20:46:25 น.
133
1040050443
40010151
050443
บ้านโสกม่วงดอนดู่
Bansokemuangdondu
นายสุขุม ทินนรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนดู่
หนองบัว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
smdd.sc@gmail.com
www.lhaischool.in.th/smdd/
เทศบาลตำบลหนองบัว
0868522759
-
2482
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
8
29 ตุลาคม 2563 เวลา 17:38:48 น.
134
1040050439
40010152
050439
ชุมชนบ้านหนองบัว
Chumchonbannongbua
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองบัว
หนองบัว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
bannongbua.sc@gmail.com
-
เทศบาลตำบลหนองบัว
0868509012
-
1 มิ.ย. 2476
27
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
154
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:01:53 น.
135
1040050441
40010153
050441
บ้านนาฝายนาโพธิ์
Nafainapo
ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านนาฝายนาโพธิ์
หนองบัว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
sorathep5604@gmail.com
-
เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
14 ,มิ.ย.2501
32
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
191
12
26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:54:58 น.
136
1040050491
40010154
050491
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
Khamponchrarnbougpotong86
นายโอภาส สิงห์สีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านน้อยชานบึง
ขามป้อม
พระยืน
ขอนแก่น
40320
beebear0518@gmail.com
http://khompon.Tripod.c
ขามป้อม
043266374
15 สิงหาคม 2468
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
162
10
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:45:33 น.
137
1040050493
40010155
050493
บ้านชาด
Banchad
นายประยงค์ พรมพิลา
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านชาด
ขามป้อม
พระยืน
ขอนแก่น
40320
bancsad2562@gmail.com
?http://member.thai.net
ขามป้อม
0942914129
25/04/2521
36
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:25 น.
138
1040050494
40010156
050494
บ้านบ่อแก
Banborkae School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ่อแก
ขามป้อม
พระยืน
ขอนแก่น
40320
borkaeschool@gmail.com
ขามป้อม
043 266332
043266332
25 มิถุนายน 2481
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:01:52 น.
139
1040050483
40010158
050483
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Chumchonbantonsripimolwittaya
นายสุริยา ฤาชากูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โต้น
บ้านโต้น
พระยืน
ขอนแก่น
40320
bantonesc@gmail.com
www.banton.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านโต้น
043309599
-
23 มิถุนายน 2503
27.3
13.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:09 น.
140
1040050484
40010159
050484
บ้านโจดใหญ่
Banjodyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโจดใหญ่
บ้านโต้น
พระยืน
ขอนแก่น
40320
sasitornphanlopsriphan@gmail.com
http://school.go.th/ban
บ้านโต้น
043260195
8 กันยายน 2491
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:47 น.
141
1040050485
40010160
050485
บ้านดงกลาง
Dongklang
นายวิรุณพงศ์ สมชม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดงกลาง
บ้านโต้น
พระยืน
ขอนแก่น
40320
sasitornphanlopsriphan@gmail.com
บ้านโต้น
043309564
1 พ.ค. 2461
29
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
103
9
25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:01:17 น.
142
1040050486
40010161
050486
บ้านดงเก่า
Bandongkao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงเก่า
บ้านโต้น
พระยืน
ขอนแก่น
40320
sasitornphanlopsriphan@gmail.com
dongkao.kkzone1.go.th
เทศบาล
043267169
ปี 2523
24
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:32:08 น.
143
1040050497
40010162
050497
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
Phrabubanhunradprasat
ดร.กรกช วรรณไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านพระเนาว์
พระบุ
พระยืน
ขอนแก่น
40320
la.aied8@Gmail.com
-
พระบุ
043455047
-
1 กันยายน 2476
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
153
11
30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:17:35 น.
144
1040050492
40010164
050492
บ้านโจดศรีวิชัย
Banjodseevichai
นายพรชัย บุญยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ใหม่ชัยพร
พระบุ
พระยืน
ขอนแก่น
40320
sasitornphanlopsriphan@gmail.com
www.jodsee.ucodeshop.com
เทศบาลตำบลพระบุ
043 212846
043212846
พ.ศ.2483
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:56:40 น.
145
1040050498
40010165
050498
ชุมชนบ้านพระยืน
Chumchonbanprayuen
นายกิติกร ศิรินิกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพระยืน
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
ฺbanphrayuen.kk1@gmail.com
http://school.obec.go.th/banprayuen
เทศบาลตำบลพระยืน
043266034
-
2476
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
205
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19:04 น.
146
1040050499
40010166
050499
บ้านแก่นประดู่
Kaenpradu
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านแก่นประดู่
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
khanpradoo1school@gmail.com
school.kkzone1.go.th/khenpadu
พระยืน
043266628
1 มิถุนายน 2482
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
6
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:42:43 น.
147
1040050500
40010167
050500
บ้านนาล้อม
Bannalom
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาล้อม
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
Chaiwonwa2506@gmail.com
พระยืน
043266372
2514
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:38:00 น.
148
1040050501
40010168
050501
บ้านโนนบ่อ
Bannonebore
นายประมูล พรมกรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโนนบ่อ
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
ืnonbo2016@gmail.com
http.school.obec.go.th.
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
043266961
043266961
15 มิถุนายน 2481
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
191
11
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:35 น.
149
1040050502
40010169
050502
บ้านป่าส่าน
Banpasan
นางนิศา รู้จัก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านป่าส่าน
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
pasean.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050502
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
043 226627
-
2470
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 20:06:33 น.
150
1040050503
40010170
050503
บ้านป่าหม้อหนองคู
ban-pa-mor-nong-koo
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านป่าหม้อ
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
parmor@hotmail.com
pmnk.kkzone1.go.th
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
043266614
043266613
01/08/2476
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
7
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:40:49 น.
151
1040050504
40010171
050504
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
Hinherbsilathip
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหินเหิบ
พระยืน
พระยืน
ขอนแก่น
40320
Hinherb1040050504@gmail.com
HINHERB.ORG
พระยืน
-
-
1 กันยายน 2476
40
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
136
10
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:45:45 น.
152
1040050489
40010172
050489
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
Nongyakhaonok
นายสิทธิชัย เขจรไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
หนองแวง
พระยืน
ขอนแก่น
40320
nongyakaonok@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/987998021331810/
หนองแวง
043300589
-
2491
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
28 ตุลาคม 2563 เวลา 18:58:46 น.
153
1040050487
40010173
050487
หนองโพธิ์ประชานุกูล
Nongphophachanukurn
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์
หนองแวง
พระยืน
ขอนแก่น
40320
nongphoe.kk1@gmail.com
school.obec.go/nongphoe
หนองแวง
094-2782225
01/09/2476
19
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
111
12
29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:08:30 น.
154
1040050488
40010174
050488
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
Bannongweangnongjiknontoon
นายสมคิด กัญญพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองแวง
หนองแวง
พระยืน
ขอนแก่น
40320
kanyapan31@hotmail.com
อบต.หนองแวง
043 455537
043 455537
01/05/2468
23
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
11
26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:43:21 น.
155
1040051088
40010177
051088
บ้านวังโพน
Banwangpone
นายวชิรวิทย์ สุราสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วังโพน
ป่ามะนาว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
40270
Wangpone.kk1@gmail.com
School.obec.go.th/wangponkk1
ป่ามะนาว
1 มิ.ย. 2482
48
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:47:11 น.
156
1040050084
40010178
050084
หนองไผ่มอดินแดง
Nongphaimordindang
นางอุไร ปัทถาพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหนองไผ่
ศิลา
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40000
nmdschool2019@gmail.com
Nongphaikk1.com
เทศบาลเมืองศิลา
0910655895
-
1พฤษภาคม 2520
7
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:32:13 น.