ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1050130099
50030001
130099
บ้านถ้ำ
BANTUM
นางลำพันธ์ ราษี
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านถ้ำ
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เชียงดาว
053-456634
053-456634
2478
66
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
6
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:14 น.
2
1050130100
50030002
130100
บ้านเชียงดาว
banchiangdao
นายสมคิด วงศ์สุนทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
bcdschool@hatmail.com
www.bcdschool.ac.th/
เทศบาลเชียงดาว
053-455073
053456240
17 พฤษภาคม 2466
85
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
911
33
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:28 น.
3
1050130102
50030004
130102
บ้านทุ่งหลุก
นายวิเชียร จันทร์แดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ทุ่งหลุก
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
????????
053-455279
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:57:16 น.
4
1050130103
50030005
130103
บ้านปางแดง
Banpangdaeng
นายชัชวาล พวงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปางแดง
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
ิbanpangdaeng@hotmail.com
เชียงดาว
053-460263
3 เมษายน 2553
90
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
212
9
29 เมษายน 2562 เวลา 14:24:56 น.
5
1050130095
50030006
130095
บ้านทุ่งละคร
นางสาวพจนา ธุระนนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหัวทุ่ง
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
Nitcom@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เชียงดาว
053-455761
053455761
76.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:11:24 น.
6
1050130096
50030007
130096
บ้านดอน
bandon
นายรณชัย โถดอก
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอน
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
bandon2556@gmail.com
เชียงดาว
053-456949
80
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
6
25 เมษายน 2562 เวลา 11:19:42 น.
7
1050130098
50030009
130098
ชุมชนบ้านวังจ๊อม
Choomchonbanwangjom
นายสมบูรณ์กฤช แดงฟู
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 วังจ๊อม
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
wangjom@gmail.com
เทศบาลตำบลเชียงดาว
053455191
053455191
20/06/2480
68
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
295
10
13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02:22:55 น.
8
1050130115
50030011
130115
บ้านห้วยทรายขาว
huaysaikaow
นายประภาส เกาะกาใต้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยทรายขาว
ทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
wasin.sin18@gmail.com
ทุ่งข้าวพวง
053-460262
1 ต.ค.2511
80
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:08:21 น.
9
1050130116
50030012
130116
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
Patthanatonnamkhunkong
ว่าที่ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ขุนคอง
ทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
ทุ่งข้าวพวง
053-460007
พ.ศ.2520
125
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
159
15
07 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:18:20 น.
10
1050130109
50030014
130109
บ้านแม่กอนใน
banmaekonnai
นายนิติ วุฒิธนากรกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 แม่กอนใน
ทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
-
-
ทุ่งข้าวพวง
053-460008
-
15 กรกฎาคม 2504
95
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
159
11
02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:25:26 น.
11
1050130110
50030015
130110
บ้านทุ่งข้าวพวง
thungkaophong
นายโสภณ ท้าวแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ทุ่งข้าวพวง
ทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
tkp_school_cm@hotmail.com
www.tkp.sc.cmarea3.go.th
ทุ่งข้าวพวง
053-045125
053-045125
พ.ศ. 2477
85
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
406
14
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:58 น.
12
1050130117
50030016
130117
บ้านออน
banon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านออน
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
banonscholl@gmail
-
ปิงโค้ง
052-009348
052-009348
0-0-2516
80
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:14 น.
13
1050130118
50030017
130118
บ้านปางเฟือง
Ban Pangfuang School
นางสมศรี เลายี่ปา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปางเฟือง
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
pangfuangschool@outlook.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130118
ปิงโค้ง
081-2894017
-
2502
62.5
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
150
11
03 กันยายน 2563 เวลา 14:40:21 น.
14
1050130119
50030018
130119
บ้านแม่ป๋าม
Banmaepam
นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แม่ป๋าม
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
Maepam@thaimail.com
ปิงโค้ง
053-460260
19/12/2500
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
150
8
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:32:53 น.
15
1050130120
50030019
130120
บ้านปางมะเยา
pangmayao
นายสมพงษ์ รักประชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ปางมะเยา
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
pangmayao@gmail.com
ปิงโค้ง
052-010338
20 ธันวาคม 2500
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
341
15
15 สิงหาคม 2560 เวลา 08:58:37 น.
16
1050130121
50030020
130121
มิตรมวลชนเชียงใหม่
mitmuanchonchiangmai
นายสำราญ ปัญญา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
mitmuanchon1@gmail.com
sites.google.com/site/mitmuanchon
เทศบาลตำบลปิงโค้ง
052000821
-
20/05/2524
47
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
491
18
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:16:24 น.
17
1050130122
50030021
130122
บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
Ban Hoay Jakan Border Patrol Police Memorial
นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ห้วยจะค่าน
ปิงโค้ง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
้hueyjakhanschool@gmail.com
เทศบาลตำบลปิงโค้ง
053-460011
2518
75
42
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
177
11
22 มิถุนายน 2559 เวลา 08:25:16 น.
18
1050130123
50030022
130123
บ้านเมืองคอง
Muangkong
นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหลวง
เมืองคอง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
Muangkong_173@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130123
เมืองคอง
0800428826
-
พ.ศ.2471
120
48
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
163
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:30 น.
19
1050130124
50030023
130124
บ้านวังมะริว
Wangmariew
นายพรศิริ อิ่มสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เมืองคองวังมะริว
เมืองคอง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
wangmariew@gmail.com
เมืองคอง
053-460259
10/พ.ค./2504
120
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
6
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:22:38 น.
20
1050130125
50030024
130125
บ้านหนองบัว
Baan Nong Bua
นายธีรนันต์ ชุ่มใจ
ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองบัว
เมืองคอง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เมืองคอง
-
17 พฤษภาคม 2517
110
43.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
69
6
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:55 น.
21
1050130126
50030025
130126
ดอยสามหมื่น
Doisammuen
นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 น้ำรู
เมืองคอง
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
http://school.cmarea3.g
เมืองคอง
052-081927
208
120
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
8
64
11
29 เมษายน 2562 เวลา 11:46:13 น.
22
1050130111
50030026
130111
ชุมชนบ้านเมืองงาย
CHOOMCHON BAN MUANGNGAI
นายบรรเจิด วิมลสุจริต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เมืองงาย
เมืองงาย
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
muangngai57@gmail.com
https://bit.ly/2JVa6Sk
เมืองงาย
053-375122
035-375122
01/05/2466
80
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
547
22
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:49 น.
23
1050130112
50030027
130112
บ้านใหม่
Banmai
นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านใหม่
เมืองงาย
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
baanmais@gmail.com
เมืองงาย
052-081930
-
1 พ.ค. 2478
86
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
170
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:01:19 น.
24
1050130127
50030029
130127
บ้านเมืองนะ
baanmuangna
นายสุพรรณ ปันทะยศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เมืองนะ
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
maungna_ac123@hotmail.com
เมืองนะ
0613472017
20 ตุลาคม 2502
108
50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
688
31
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:26 น.
25
1050130128
50030030
130128
บ้านอรุโณทัย
banarunothai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 อรุโณทัย
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
banarunothai.cm@gmail.com
www.banarunothai.ac.th/
เมืองนะ
053-045557
053045556
-
110
45
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
73
2,275
76
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:01:37 น.
26
1050130129
50030031
130129
แกน้อยศึกษา
kaenoisuksa
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 แกน้อย
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
kaenoisuksa@windows.com
www.kaenoisuksa.com
เมืองนะ
053-460015
-
2507
75
60
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
704
25
28 เมษายน 2562 เวลา 10:55:33 น.
27
1050130130
50030032
130130
บ้านหนองเขียว
bannongkeaw
นายภานุรังษี คงธนกฤตกร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนองเขียว
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
ิnongkeawschool@gmail.com
เมืองนะ
053045558
19/11/2529
101
44.6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
31
696
24
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:49 น.
28
1050130131
50030033
130131
โครงการหลวงแกน้อย
Krongkranluangkaenoi School
นายประสงค์ ต๊ะมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แกน้อย
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เมืองนะ
0933043044
2525
98
77
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
155
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:55:46 น.
29
1050130132
50030034
130132
บ้านรินหลวง
rinluang school
นางสาววิภาดา วิระกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 รินหลวง
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เมืองนะ
053-460016
2527
109
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
268
12
07 เมษายน 2562 เวลา 11:53:23 น.
30
1050130104
50030035
130104
บ้านนาหวาย
Bannawai
ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 นาหวาย
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
bannawaischool@gmail.com
www.facebook.com/bannawaischool
เทศบาลตำบลเมืองนะ
053-046373
053046373
พ.ศ.2477
83
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
384
15
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:07 น.
31
1050130107
50030038
130107
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
BENJAMA2BANNAMROO
นายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล
ประถมศึกษา
หมู่ 6 น้ำรู
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เมืองนะ
053-460255
1/10/2509
85
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
172
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:03 น.
32
1050130091
50030039
130091
บ้านแม่แมะ
Maemae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 แม่แมะ
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
maemaea.school@gmai.com
www.mms.ac.th.
แม่นะ
0903175520
-
1 พฤศจิกายน 2501
108
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
9
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:21:05 น.
33
1050130092
50030040
130092
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
Bansanpakia
นายศราวุธ เมืองมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 สันป่าเกี๊ยะ
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เทศบาลตำบลแม่นะ
081-1791832
1 พฤษภาคม 2532
97
26
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
9
119
9
02 ตุลาคม 2562 เวลา 10:34:49 น.
34
1050130084
50030043
130084
บ้านป่าบง
Ban Pabong
นางสุดาภรณ์ วิทยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านป่าบง
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
banpabong-school@hotmail.com
เทศบาลตำบลแม่นะ
053-046937
-
19 มี.ค. 2503
90
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:13:32 น.
35
1050130085
50030044
130085
วัดจอมคีรี
Watjomkiri
นายสุชาติ ขุนน้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จอมคีรี
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เทศบาลตำบลแม่นะ
052081941
10 กุมภาพันธ์ 2478
76
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
74
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:48 น.
36
1050130086
50030045
130086
บ้านแม่นะ
banmaena
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ห้วยโจ้
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
banmaenaschool@hotmail.com
WWW.MAENA.AC.TH
แม่นะ
053-455072
053455072
12 กันยายน 2465
90
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
313
12
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:03 น.
37
1050130087
50030046
130087
บ้านสบคาบ
bansobkab school
นางประกายดาว ใจคำปัน
ประถมศึกษา
หมู่ 6 สบคาบ
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
sobkab.school@gmail.com
แม่นะ
053-460254
25 102481
120
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:05 น.
38
1050130089
50030048
130089
บ้านแม่อ้อใน
meaaornai
นางสาววรรณา เอกตะ
ประถมศึกษา
หมู่ 8 แม่อ้อใน
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
แม่นะ
053-460253
15 สิงหาคม 2477
97
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
249
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:52 น.
39
1050130090
50030049
130090
วัดปางมะโอ
Watpangmao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปางมะโอ
แม่นะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
เทศบาลตำบลแม่นะ
2481
92
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
16
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 17:34:22 น.
40
1050130201
50030050
130201
บ้านต้นผึ้ง
Bantonphueng School
นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ต้นผึ้ง
โป่งน้ำร้อน
ฝาง
เชียงใหม่
50100
tonphuengschool@gmail.com
www.facebook.com/bantonphuengschool/
โป่งน้ำร้อน
053-452017
053-886189
04/06/2485
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
292
11
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:37 น.
41
1050130202
50030051
130202
บ้านหัวฝาย
HUAFAI
นางสาวสุนทรี ทันดร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หัวฝาย
โป่งน้ำร้อน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
huafai_453480@hotmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1050130202&Area_CODE=5003
โป่งน้ำร้อน
053-453480
-
01 สิงหาคม 2500
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
117
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:20:47 น.
42
1050130204
50030052
130204
บ้านป่าบง
banpabong
นายณัฐกิตติ์ กันทะศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าบง
โป่งน้ำร้อน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
banpabong_fang@hotmail.com
โป่งน้ำร้อน
053-453500
1 พ.ค.2483
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
104
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:25:26 น.
43
1050130206
50030053
130206
บ้านโป่งน้ำร้อน
BANPONGNAMRON
นายสิทธิศักดิ์ มนทนม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เปียงกอก
โป่งน้ำร้อน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
pongnamron.school@gmail.com
-
โป่งน้ำร้อน
053-452026
-
1 สิงหาคม 2499
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:20:35 น.
44
1050130207
50030054
130207
บ้านหัวนา
BANHUANA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวนา
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
huanafang@hotmail.com
-
ม่อนปิ่น
053-453482
-
2514
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
259
10
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:21 น.
45
1050130208
50030055
130208
บ้านม่วงชุม
Ban Moung Chum school
นายสิทธิพร นันตาวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ม่วงชุม
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
MCSCHOOL@CHAIYO.COM
ม่อนปิ่น
053-460023
053460023
16 พฤษภาคม 2475
14
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
794
25
14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:40:32 น.
46
1050130209
50030056
130209
บ้านลาน
Banlan School
นายชัชวาล อนาวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ลาน
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
bl.school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130209
ม่อนปิ่น
053-052573
053-052573
12 พฤษภาคม 2512
23
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
395
20
09 สิงหาคม 2563 เวลา 17:16:20 น.
47
1050130210
50030057
130210
บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
ฺBanmoungchum Bansouncha
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สวนชา
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
moungchum_souncha@yahoo
http://school.area3.go.
ม่อนปิ่น
053-460233
2475
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:54:15 น.
48
1050130211
50030058
130211
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
Huay mark liam School
นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ห้วยหมากเลี่ยม
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
ม่อนปิ่น
053-460232
8 กุมภาพันธ์ 2536
11
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
581
18
12 เมษายน 2563 เวลา 11:05:40 น.
49
1050130199
50030059
130199
บ้านขอบด้ง
bangkhobdong
นายสุนทร เกษเกษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ขอบด้ง
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
khobdong_school@hotmail.com
www.khobdongschool.com
ม่อนปิ่น
053-114613
-
18/05/2526
46
46
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
303
11
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:57:46 น.
50
1050130200
50030060
130200
บ้านม่อนปิ่น
Banmonpin
นางจิราพร พูลศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ม่อนปิ่น
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
banmonpin@gmaill.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130200
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
053-451001
053451001
15 มิถุนายน 2481
15
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
427
17
27 สิงหาคม 2563 เวลา 21:03:03 น.
51
1050130203
50030061
130203
บ้านเวียงหวาย
BANWIENGWAI
นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เวียงหวาย
ม่อนปิ่น
ฝาง
เชียงใหม่
50110
wiengwai_school.co.th
https://sites.google.com/site/wiengwaischool/
ม่อนปิ่น
053-452018
053-452018
1 เมษายน 2497
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
314
15
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:17 น.
52
1050130218
50030063
130218
บ้านสันม่วง
bansanmuang
นายณฑวรรษ นนท์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สันม่วง
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50110
sanmaung2009@gmail.com
-
ตำบลแม่ข่า
089-2631157
-
0
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:03 น.
53
1050130219
50030064
130219
บ้านแม่ข่า
Banmaekha
นายยงยุทธ ขำคม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 แม่ข่า
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50110
maekhaschool@hotmail.com
www.banmaekha.ac.th
แม่ข่า
053-884913
053-884913
ปี พ.ศ.2468
7
16.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
339
15
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:56 น.
54
1050130221
50030066
130221
บ้านดงป่าลัน
-
นางสาวชลลดา วงค์ดาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดงป่าลัน
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50320
แม่ข่า
-
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:39 น.
55
1050130222
50030067
130222
บ้านสันต้นเปา
Bansantonpao
นายชาญปรีชา ชมสวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สันต้นเปา
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50320
santonpaoschool@hotmail.com
แม่ข่า
053-884918
053460231
16032502
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
9
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:14 น.
56
1050130228
50030069
130228
บ้านปางปอย
pangpoy
ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านปางปอย
แม่คะ
ฝาง
เชียงใหม่
50110
banpangpoy@hotmail.com
?????
052-082812
2528
26
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
428
17
26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:21 น.
57
1050130224
50030071
130224
บ้านโป่งนก
PongnokSchool
นายสุวินทร์ อุปนันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโป่งนก
แม่คะ
ฝาง
เชียงใหม่
50110
pongnok_sc@hotmail.com
แม่คะ
053346462
-
2483
4
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
308
11
10 เมษายน 2563 เวลา 12:52:34 น.
58
1050130225
50030072
130225
บ้านห้วยไคร้
Huaykrai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยไคร้
แม่คะ
ฝาง
เชียงใหม่
50110
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
053-969171
2482
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
202
8
24 เมษายน 2562 เวลา 09:49:59 น.
59
1050130226
50030073
130226
บ้านแม่คะ
maekha
นายสมบูรณ์ บุญเชิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแม่คะ
แม่คะ
ฝาง
เชียงใหม่
50110
maekha-school@hotmail.com
แม่คะ
053969287
053969287
5/07/2482
7
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
321
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:45 น.
60
1050130227
50030074
130227
บ้านเหมืองแร่
muangraeschool
นายโสภณ ธิพึง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเหมืองแร่
แม่คะ
ฝาง
เชียงใหม่
50110
banmuangree@hotmail.com
www.muangraeschool.ac.th/
แม่คะ
053-969186
17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2517
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
447
22
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:11 น.
61
1050130192
50030075
130192
บ้านทุ่งหลุก
Banthunglook
นายนคร เนติพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 ทุ่งหลุก
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
thunglook@hotmail.com
www.cmarea3.go.th/Thung
แม่งอน
053460026
16/05/2492
22
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
189
11
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:16:02 น.
62
1050130193
50030076
130193
บ้านยาง
Banyang
นายปรัชชญา ใหนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านยาง
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
banyang12_school@hotmail.com
แม่งอน
053-051137
-
26
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
9
29 มิถุนายน 2559 เวลา 20:41:00 น.
63
1050130194
50030077
130194
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
Jaomaeluangooppathum 1
นายอุทัย วงค์จันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ปางควาย
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
jaomae1_school@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_contactus.php?School_ID=1050130194#
แม่งอน
053051195
053051195
11 พฤศจิกายน 2506
14
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
400
12
16 มิถุนายน 2562 เวลา 21:48:53 น.
64
1050130195
50030078
130195
บ้านห้วยห้อม
Banhuayhom
นางรัชนีกร นันทะเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
huayhom.s@hotmail.com
แม่งอน
052-082815
18 เมษายน 2512
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:06 น.
65
1050130196
50030079
130196
บ้านหนองขวาง
Bannongkwang
นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองขวาง
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
Bannongkawn@gmail.com
แม่งอน
0954866954
1 ตุลาคม 2500
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:58:06 น.
66
1050130197
50030080
130197
บ้านหลวง
Banluang
นายพลชาติ งามสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหลวง
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
banluangschoolak@cmarea3.go.th
แม่งอน
0848059768
35
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
503
19
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:24:51 น.
67
1050130198
50030081
130198
เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
Debsirin ๙ School Royal Project Under Royal Patronage
นายสวัสดิ์ ปันผสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านคุ้ม
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
แม่งอน
053-450054
053450054
12 มีนาคม 2526
32
42
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
249
14
30 มิถุนายน 2562 เวลา 06:12:03 น.
68
1050130223
50030082
130223
วิรุณเทพ
Wiroonthep
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 สันมะกอกหวาน
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50320
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
053-969904
053-969904
2527
23.6
21.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
152
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:23:36 น.
69
1050130190
50030083
130190
บ้านแม่งอนกลาง
Banmaengonglang
นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แม่งอนกลาง
แม่งอน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
http;//school.cmarea3.g
แม่งอน
053-884736
053884736
2480
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:06 น.
70
1050130189
50030086
130189
บ้านสันป่าแดง
Ban Sanpadang
นายณัฐภูมิ อินชัยวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสันป่าแดง
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
http://school.obec.go.t
แม่สูน
053-051571
17 พฤศจิกายน 2501
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
224
12
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:11 น.
71
1050130184
50030087
130184
บ้านปางสัก
banpangsak
นางธิติลดา มหาพรหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 สันมะม่วง
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
pangsakschool@gmail.com
banpangsak.sc.cmarea3.go.th
อบต.แม่สูน
053-346494
053346494
16 พ.ค.2465
0.2
9.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
190
12
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:06 น.
72
1050130185
50030088
130185
บ้านแม่สูนน้อย
Banmaesoonnoi
นายสมหมาย มังษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แม่สูนน้อย
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
แม่สูน
053-051600
16
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
143
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:25:25 น.
73
1050130186
50030089
130186
บ้านต้นส้าน
bantonsan
นางสาวอรัญญา พลเจียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ต้นส้าน
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
www.tonsan.com
แม่สูน
053-884916
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
25 เมษายน 2562 เวลา 08:17:35 น.
74
1050130187
50030090
130187
บ้านหนองยาว
bannongyao
นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 หนองยาว
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
nongyaoschoolcm3@gmail.com
www.ny.ac.th
แม่สูน
053-346444
053346444
1 กันยายน 2501
1
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
240
12
18 กันยายน 2562 เวลา 09:16:54 น.
75
1050130183
50030091
130183
ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
Maesoonluang School
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 แม่สูนหลวง
แม่สูน
ฝาง
เชียงใหม่
50110
maesoonluang_sc@hotmail.com
แม่สูน
053-346224
-
10/08/2487
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
91
12
08 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:52:19 น.
76
1050130235
50030092
130235
บ้านห้วยเฮี่ยน
BANHUAYHEINSCHOOL
นายณัฐพล แสงอรุณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ห้วยเฮี่ยน
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
bahhschool@gmail.com
www.bahh.ac.th
เวียง
0882903192
-
16กรกฎาคม2504
14.4
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
188
12
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:55 น.
77
1050130233
50030093
130233
บ้านแม่ใจ
BANMAEJAI
นายศักดิ์ชาย สาริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 แม่ใจ
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
-
-
เวียง
053-453478
-
2498
6
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
9
08 กันยายน 2563 เวลา 15:18:54 น.
78
1050130234
50030094
130234
บ้านห้วยบอน
banhuaybonschool
นายเดชา สกลกิตติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 สันป่ายาง
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
huaybon2011@hotmail.co.th
-
เวียง
0954475241
-
2500
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
99
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:02 น.
79
1050130181
50030095
130181
บ้านโป่งถืบ
Banpongtueb
นายอนนท์ ปัญญาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 โป่งถืบใน
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
pongtuab@hotmail.com
เวียง
052001898
2523
28
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
273
13
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:48:26 น.
80
1050130231
50030097
130231
บ้านหนองตุ้ม
Bannongtum school
-
ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองตุ้ม
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
เวียง
053-452013
2482
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
7
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.
81
1050130232
50030098
130232
บ้านศรีดอนชัย
BanSridonchai
นายพิพัฒน์ สรรพสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 ศรีดอนชัย
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
bansridonchaischool@gmail.com
www.thai.net/Sredonchai
เวียง
053-453495
053-453495
2503
10
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:38:24 น.
82
1050130178
50030099
130178
บ้านเวียงฝาง
Banwiengfang
นายเจตนิพิฐ รอบคอบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ต้นหนุน
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
BWF_FANG@hotmail.com
www.bwf.ac.th
เวียง
053-451565
053451565
2458
0.1
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
1,175
34
13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09:08 น.
83
1050130179
50030100
130179
บ้านสันทรายคองน้อย
Sansaikongnoi
นายมานิตย์ ชัยอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 สันทรายคองน้อย
เวียง
ฝาง
เชียงใหม่
50110
sansaikognoi@hotmail.com
http://www.sknschool.ac.th/
เวียง
053-453498
053-382636
1กรกฎาคม 2482
2
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
328
13
18 ตุลาคม 2559 เวลา 19:41:16 น.
84
1050130215
50030103
130215
บ้านสันต้นดู่
santondoo
นางศิริพร ขนุนแดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
santondoo_school@hotmail.com
-
สันทราย
053-969020
-
9 พฤษภาคม 2496
6
6.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
150
9
30 เมษายน 2562 เวลา 13:39:08 น.
85
1050130216
50030104
130216
บ้านห้วยงูกลาง
Ban Huai Ngu Klang
นายเฉลิมพร มณีกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ห้วยงูกลาง
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
hngschool@hotmail.com
www.hngcm3.ac.th
สันทราย
053-451464
053-451464
พ.ศ.2587
6.3
6.0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
252
12
29 เมษายน 2562 เวลา 20:30:43 น.
86
1050130212
50030105
130212
วัดนันทาราม
WATNUNTARAM
นายเสน่ห์ นกแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 แม่มาว
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
ntrschool@watnuntaramschool.ac.th
http://www.wadnuntaramschool.ac.th
สันทราย
053-451131
053-451131
พ.ศ.2481
7.5
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
150
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:27 น.
87
1050130213
50030106
130213
บ้านสันทราย
Bansansai school
นายอดิศร แสนแปง
ประถมศึกษา
หมู่ 3 สันทราย
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
bansansaischool@hotmail.com
เทศบาลตำบลสันทราย
053-453516
2466
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:32 น.
88
1050130214
50030107
130214
วัดศรีบุญเรือง
Watsriboonruang
นางยาใจ ธรรมลังกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สองแคว
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
watseeboonruangschool@gmail.com
-
สันทราย
053-346604
053346604
1 พฤษภาคม 2483
4.5
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:29 น.
89
1050130467
50030108
130467
วัดห้วยน้ำเย็น
huaynamyen
นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยน้ำเย็น
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
huaynamyen@gmail.com
www.facebook.com/huaynamyen
ท่าตอน
0895556939
พ.ศ.2518
23
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
139
9
11 กันยายน 2563 เวลา 09:11:36 น.
90
1050130469
50030110
130469
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
Thaidanu School
นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สันต้นดุ่
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
thaidanu2504.school@gmail.com
ท่าตอน
053-054630
053054630
08/11/2504
51
41
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
120
8
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:18:05 น.
91
1050130470
50030111
130470
บ้านท่ามะแกง
banthamakaeng
นายเอกพันธ์ ทนันไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
Banthamakangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130470
ท่าตอน
053-111833
053-111833
พ.ศ.2518
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
250
11
06 เมษายน 2563 เวลา 11:28:00 น.
92
1050130505
50030112
130505
บ้านห้วยปู
BANHUAYPOO
นายพิเชษฐ์ พรมมาสี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยปู
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
Huaypoo50030112@gmail.com
bit.ly/2X6gsAi
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
053459491
-
08/05/2505
38.2
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
97
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:54 น.
93
1050130506
50030113
130506
เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
phiangluang1 Under The Royal Petronage Of Hrh Princess Ubolratana Ragkanya Sirivadhana Parnavadi
นางสาวสายใจ สุวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านท่าตอน
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
banthatonschool_sch@hotmail.com
sites.google.com/view/phiangluang1
ท่าตอน
053-053594
053-053594
พ.ศ.2493
23
11
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
724
25
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:42:37 น.
94
1050130509
50030114
130509
ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
lionmahajak
นายชวลิต ชัยชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ร่มไทย
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
lion8school2@Gmail.com
ท่าตอน
053053811
053053811
19/09/2519
26
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
199
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:21 น.
95
1050130471
50030115
130471
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
jaophorloung 9
นายสมนึก อินหวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
jaophor9.school@gmail.com
www.jpl9.ac.th
ท่าตอน
053459955
053459955
2515
45
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
400
14
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:26:53 น.
96
1050130472
50030116
130472
บ้านห้วยศาลา
Ban Huaysala
นายนิรันดร์ อวรรณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
-
-
ท่าตอน
053-460052
-
พศ.2522
45
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
186
8
29 เมษายน 2562 เวลา 14:40:45 น.
97
1050130473
50030117
130473
โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
Chotkunakasem Ban Muengngam
นายนิวัฒน์ วิยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 เมืองงามใต้
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
ท่าตอน
052082895
16 มค.2503
54
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
404
18
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:21 น.
98
1050130474
50030118
130474
กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
Kamol - Riem Sukoson (Banphatai)
นายสัญญา ช่างคำมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ผาใต้
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
phataischool50030118@gmail.com
-
ท่าตอน
-
-
วันที่ 23 พฤษภาคม 2517
58
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
140
8
28 เมษายน 2562 เวลา 20:43:20 น.
99
1050130475
50030119
130475
บ้านสุขฤทัย
BANSUKRUTHAI SCHOOL
นายสมเพชร ชัยวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านสุขฤทัย
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
Sukruthaischools@gmail.com
http://school.cmarea3.g
-
0812889721
-
22 กรกฎาคม 2519
70
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
552
22
30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:41:00 น.
100
1050130476
50030120
130476
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
Suksanareeanusorn 3
นายชนันพัฒน์ ทองทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยส้าน
ท่าตอน
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
chanunput2017@gmail.com
ท่าตอน
095-4500839
9 พฤษภาคม 2508
52.7
21.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
143
8
09 มีนาคม 2563 เวลา 08:50:26 น.
101
1050130494
50030121
130494
บ้านหลวง
Banluang
นายหัสพงศ์ งานดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหลวง
บ้านหลวง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
blschool60@gmail.com
www.blschool.ac.th
บ้านหลวง
053106874
8 ตุลาคม 2468
23
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
06 มกราคม 2562 เวลา 08:48:50 น.
102
1050130495
50030122
130495
บ้านป่าก๊อ
Banpakor
นายจีระเดช อินทขัติย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านป่าก๊อ
บ้านหลวง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
banpakorschool@hotmail.co.th
บ้านหลวง
052000624
05/07/2482
15
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
543
19
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:47 น.
103
1050130496
50030123
130496
บ้านป่าแดง
Padang
นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ป่าแดง
บ้านหลวง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
บ้านหลวง
-
พ.ศ.2487
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
296
12
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:13 น.
104
1050130502
50030126
130502
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
thairathwittaya 12
นายปิยะ เงาส่อง
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเอก
มะลิกา
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
thairathwitaya12@gmail.com
www.thairath12.net
เทศบาลตำบลแม่อาย
053-459008
053459008
29
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
521
18
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:14:09 น.
105
1050130503
50030127
130503
บ้านปางต้นเดื่อ
Banpangtonduae
นายประสิทธิ์ สายชมภู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านปางต้นเดือ
มะลิกา
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
pangtonduae.cm3@gmail.com
มะลิกา
052-082901
2500
25
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
419
19
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:46:04 น.
106
1050130504
50030128
130504
บ้านสันป่าเหียว
SANPAHIEW
นายประชัน กันธะมาลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สันผักหละ
มะลิกา
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
sanpahiew.cm3@gmail.com
-
มะลิกา
053-459492
053459492
1 พ.ค. 2466
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
95
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:33 น.
107
1050130479
50030130
130479
บ้านหนองขี้นกยาง
Bannongkeenokyang
นายนิกร ขันเล็ก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
keng.akbm@gmail.com
www.bannong.ac.th
แม่นาวาง
053473338
053473338
14/05/2505
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
203
10
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:15 น.
108
1050130484
50030133
130484
ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
Suksanaree Anusorn 1
นางสาวยุพา ชัยมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
naree.1@hotmail.com
แม่นาวาง
2514
46
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
184
9
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:48:10 น.
109
1050130485
50030134
130485
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
suksanareeanusorn2
นายอนุชา นพรัมภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่สะลัก
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
poyatcharakp810@gmail.com
-
แม่นาวาง
053460058
-
2517
50
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
199
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:34 น.
110
1050130488
50030135
130488
บ้านห้วยคอกหมู
HUAYKOKMOO
นายสายัณห์ ปันสุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านห้วยคอกหมู
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
moo-school@hotmail.com
www.facebook.com/moo.school
แม่นาวาง
0951435572
-
พ.ศ.2520
46
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
303
12
21 มกราคม 2563 เวลา 10:58:28 น.
111
1050130477
50030136
130477
ชุมชนบ้านคาย
chumchonbankai
นายพิริยะ โพธิ์ประจำศิล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคายนอก
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
bankai130477@gmail.com
-
แม่นาวาง
053-473217
-
1 กันยายน พ.ศ. 2477
25
10.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
514
19
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:47 น.
112
1050130478
50030137
130478
ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
prapanareehongsakul
นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ห้วยหลวง
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
prapanaree@hotmail.com
http://school.obec.go.t
แม่นาวาง
052-009319
09/06/2503
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
307
16
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:19:03 น.
113
1050130480
50030138
130480
บ้านห้วยม่วง
banhuaymuang
นายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านห้วยม่วง
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
-
-
แม่นาวาง
-
-
5 มิถุนายน 2486
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
159
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:19 น.
114
1050130481
50030139
130481
บ้านฮ่างต่ำ
BANHANGTUM SCHOOL
นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านฮ่องถ่อน
แม่นาวาง
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
hangtum@hotmail.com
แม่นาวาง
053-106105
053-106105
16 กรกฎาคม พ.ศ.2482
30
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
157
9
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:58 น.
115
1050130510
50030143
130510
บ้านแม่สาว
ฺBan Mae Sao
นายพงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่สาว
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
banmaesaoschool@gmail.com
แม่สาว
053-459010
053459010
พ.ศ.2483
12
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
477
17
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:14 น.
116
1050130511
50030144
130511
บ้านหนองเต็ง
NongTeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองเต็ง
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
nongteng_school@hotmail.com
แม่สาว
053-460199
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:28:34 น.
117
1050130512
50030145
130512
บ้านโป่งไฮ
Banponghai
ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ แสงปัก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 โป่งไฮ
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
ponghai_school@hotmail.com
แม่สาว
052000501
พ.ศ.2522
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
213
10
23 เมษายน 2562 เวลา 13:26:11 น.
118
1050130513
50030146
130513
บ้านห้วยป่าซาง
Banhuaypasang
นายเทวิน ธรรมลังกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 ห้วยป่าซาง
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
053-054189
053054189
พ.ศ.2472
10.5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
217
9
08 เมษายน 2562 เวลา 08:34:19 น.
119
1050130514
50030147
130514
บ้านดง
bandongschool
นายภาวัช กันธวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดง
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
bandongschool_new@hotmail.com
202.143.173.5/school/bandong
แม่สาว
053-459493
053054193
2505
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
207
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:53 น.
120
1050130515
50030148
130515
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
Chumchonbanmaehang School
นายดุสิต กันทะศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 แม่ฮ่าง
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
maehang@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
053-453493, 053
053054493
2480
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
463
18
19 ตุลาคม 2559 เวลา 19:27:40 น.
121
1050130516
50030149
130516
บ้านสันป่าข่า
Baansanpakha
นายปริญญา อังกุลดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 สันป่าข่า
แม่สาว
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
baansanpakha@hotmail.co.th
แม่สาว
2510
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
167
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:19 น.
122
1050130500
50030151
130500
บ้านดอนชัย
Bandonchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนชัย
แม่อาย
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
bandonchai55@hotmail.com
แม่อาย
053-459079
15/06/2481
24
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
111
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:04 น.
123
1050130490
50030154
130490
บ้านโละ
banloa
นายวิชิต การีรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านใหม่กองทราย
สันต้นหมื้อ
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
banloa01school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130490
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
053-377342
053-377342
15/5/2519
14
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 17:16:58 น.
124
1050130491
50030155
130491
บ้านสันปอธง
Bansanportong
นายภาวัช กันธวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สันปอธง
สันต้นหมื้อ
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
sunportong.school@gmail.com
-
บ้านสันต้นหมื้อ
053-377213
-
15/06/2481
11
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
138
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:22:00 น.
125
1050130493
50030157
130493
บ้านสันต้นหมื้อ
suntonmue school
นายสุรินทร์ ศิริวิชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 สันต้นหมื้อ
สันต้นหมื้อ
แม่อาย
เชียงใหม่
50280
admin@stms.ac.th
www.stms.ac.th
053-377343
053-377343
25
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
38
572
27
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:39 น.
126
1050130874
50030158
130874
บ้านเปียงหลวง
banpiangluang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เปียงหลวง
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
info@bpl.ac.th.
www.bpl.ac.th
เปียงหลวง
053-476089
053-476092
02/03/2500
180
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
844
33
06 มิถุนายน 2560 เวลา 06:22:26 น.
127
1050130875
50030159
130875
บ้านจอง
Banjnog
นายวรรณ์ชัย จองแก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านจอง
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
admin@banjong.ac.th
www.banjong.ac.th
เปียงหลวง
053-460059
053460059
พ.ศ.2484
119
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
312
15
22 ธันวาคม 2562 เวลา 20:00:51 น.
128
1050130876
50030160
130876
บ้านห้วยไคร้
Huaykrai
นายศรีทน จองเซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยไคร้
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
www.facebook.com/Banhuaykraischool/?ref=bookmarks
เปียงหลวง
053-460091
2511
150
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
300
13
21 เมษายน 2563 เวลา 15:39:05 น.
129
1050130879
50030161
130879
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Ratrach uppatump
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เปียงหลวง
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
ratrach@hotmail.com
ตำบลเปียงหลวง
5 เม.ย.2519
150
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
432
19
30 เมษายน 2562 เวลา 07:46:32 น.
130
1050130869
50030165
130869
บ้านกองลม
Ban Konglom
นายเพิก พงษ์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กองลม
เมืองแหง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
bkg_school@windowslive.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เมืองแหง
053-477063
053-477063
01052481
130
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
382
18
30 เมษายน 2562 เวลา 14:29:53 น.
131
1050130870
50030166
130870
บ้านเวียงแหง
banwianghaeng
ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เวียงแหง
เมืองแหง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130870
เมืองแหง
053-477296
053-477296
140
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
461
17
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:38:31 น.
132
1050130871
50030167
130871
บ้านนามน
Bannamom School
นางจีรนันท์ กันป้อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านนามน
เมืองแหง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
namonsc@gmail.com
เมืองแหง
053-111530
2535
129
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
226
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:11 น.
133
1050130878
50030168
130878
บ้านปางป๋อ
banpangpor
นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านปางป๋อ
แสนไห
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
www.banpangpor.ac.th/
แสนไห
053-106426
142
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
239
11
26 เมษายน 2562 เวลา 15:14:46 น.
134
1050130877
50030169
130877
บ้านม่วงป๊อก
Banmoungpok
นายมานพ บุญมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านม่วงป็อก
แสนไห
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
banmoungpok@hotmail.com
www.moungpok.ac.th
เทศบาลตำบลแสนไห
053049020
053049020
2499
148
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
406
17
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:07:52 น.
135
1050130889
50030170
130889
บ้านปงตำ
Banpongtum school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ปงตำ
ปงตำ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
pongtum122@gmail.com
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130889
ปงตำ
053-457122
053-457122
1 พฤษภาคม 2469
11.6
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
95
11
12 กันยายน 2563 เวลา 16:42:51 น.
136
1050130890
50030171
130890
บ้านห้วยบง
BANHUAYBONG
นายดุสิต ศรีลาวัลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยบง
ปงตำ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
banhuaibong129@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1050130890&Area_CODE=5003
ไชยปราการ
086-183-5458
-
1 มิถุนายน 2521
15
5.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:19:13 น.
137
1050130892
50030173
130892
วัดอรัญญวาสี
watarunyawasi
นายธนพนธ์ ทองดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 มิตรอรัญ
ปงตำ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
เทศบาลตำบลไชยปราการ
053-457121
053457121
2509
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:11 น.
138
1050130893
50030174
130893
วัดบ้านท่า
WATBANTHA
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่า
ปงตำ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
banthaschool@gmail.com
www.watbantha.th.gs
ปงตำ
053-457023
053457023
26 พ.ย. 2507
22
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
213
9
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:01:48 น.
139
1050130904
50030175
130904
บ้านแม่ทะลบ
Maethalob
นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แม่ทะลบ
แม่ทะลบ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
mtl_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ
053457572
053457572
17 ตุลาคม 2478
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
282
10
13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:57:23 น.
140
1050130905
50030176
130905
วัดป่าแดง
wadpadang
นายแสงชัย ภิรารักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ป่าแดง
แม่ทะลบ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
www.wadpadang.ac.th
แม่ทะลบ
053-457977
2520
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
249
11
26 เมษายน 2562 เวลา 09:26:34 น.
141
1050130906
50030177
130906
บ้านป่างิ้ว
PANGIEW
นายอนุชา ยาประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่างิ้ว
แม่ทะลบ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
053-457765
06/08/2468
28
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
6
142
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:44 น.
142
1050130907
50030178
130907
บ้านห้วยต้นตอง
HUAYTONTONG
นายเอกชัย ถามณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยต้นตอง
แม่ทะลบ
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
mihom14@gmail.com
แม่ทะลบ
053319528
2529
52
30
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
9
113
9
22 เมษายน 2562 เวลา 13:09:13 น.
143
1050130888
50030179
130888
บ้านเวียงผาพัฒนา
Banweangpapattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 เวียงผาพัฒนา
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
ศรีดงเย็น
16 พ.ค. 2524
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:14:39 น.
144
1050130880
50030181
130880
บ้านแม่ขิ
Ban Maekhi
นายกฤษดาพร นทีนันทน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แม่ขิ
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
maekhee_cpk@hotmail.com
www.facebook.com/ssmaekhi/
เทศบาลตำบลไชยปราการ
052001321
1 พ.ค. 2478
25
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
155
9
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:28:44 น.
145
1050130881
50030182
130881
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
Sridongyen School
นายอนัน เมืองบัวผัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ศรีดงเย็น
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
sdy_school@hotmail.com
www.sdy.ac.th
ไชยปราการ
053-457021
053-457021
2498
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
413
16
09 มีนาคม 2563 เวลา 13:30:56 น.
146
1050130882
50030183
130882
บ้านอ่าย
banai
นายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 อ่าย
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
banaischool@hotmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านอ่าย-2200454676880788/
เทศบาลตำบลไชยปราการ
053-050097
053-050097
5 กันยายน 2480
23
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
284
13
30 สิงหาคม 2563 เวลา 16:16:16 น.
147
1050130884
50030185
130884
บ้านถ้ำตับเตา
Ban Tumtubtao
นายปริญญา ยาประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ถ้ำตับเตา
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
ศรีดงเย็น
0988155509
2500
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
9
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:07:32 น.
148
1050130886
50030187
130886
บ้านหัวฝาย
BanHuafai
นายธวัติไชย ต้องใจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หัวฝาย
ศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
huafai_cpk@hotmail.co.th
ศรีดงเย็น
052-081944
20 สิงหาคม 2502
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
156
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:52 น.
149
1050130900
50030190
130900
บ้านสินชัย
bansinchai
นายธีรวิทย์ สุวรรณา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สินชัย
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
sinchaischool@gmail.com
เทศบาลตำบลหนองบัว
053-460241
1 ม.ค. 2528
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
150
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:47 น.
150
1050130901
50030191
130901
บ้านผาแดง
ิBanphadang
นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ผาแดง
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
หนองบัว
052000334
16/06/2506
60
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:09 น.
151
1050130897
50030193
130897
บ้านต้นโชค
bantonchok
นายสุข จันทร์เสาร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ต้นโชค
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
bantonchokschool@gmail.com
-
หนองบัว
053-871476
053871476
1 พฤษภาคม 2497
34
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
238
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:31 น.
152
1050130898
50030194
130898
บ้านปงวิทยาสรรค์
Banpongwittayasun
นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านปง
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
banpongvittayasun@gmail.com
www.banpongschool.com
หนองบัว
053-457409
053457409
2500
28
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
174
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:11 น.
153
1050130899
50030195
130899
สันติวนา
SANTIWANA
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ถ้ำงอบ
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
santiwanaschool@gmail.com
www.thai-school.net/santiwana
หนองบัว
053-460018
2527
43
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
200
11
15 มิถุนายน 2559 เวลา 19:21:21 น.
154
1050130894
50030196
130894
บ้านห้วยไผ่
BANHUAYPHAI
นายอุทัย ใจคำปัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยไผ่
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
huayphai@hotmail.com
www.banhuayphai.ob.tc
ไชยปราการ
053-460243, 053
053-457022
2482
20
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
161
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:04 น.
155
1050130895
50030197
130895
บ้านใหม่หนองบัว
BANMAINONGBUA
นางสมัย คัจฉะภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ใหม่หนองบัว
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
mainongbua@hotmail.co.th
www.mainongbua.ac.th
เทศบาลตำบลหนองบัว
053871385
053871385
26 พฤษภาคม 2508
29.4
6.3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
938
35
01 มิถุนายน 2559 เวลา 09:32:49 น.
156
1050131066
50030198
131066
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
Maesoonluang School Ban Den Wiang Chai
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเด่นเวียงไชย
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50320
Bandanorange@gmail.com
-
เทศบาลตำบลแม่ข่า
0932178601
-
15 ธันวาคม พ.ศ.2558
11 ก
20 ก
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
137
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:16 น.