ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2564
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูล
1
1050130831
50050123
130831
บ้านนาคอเรือ
Ban Nakhoruea
นายวราวุธ การะบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาคอเรือ
นาคอเรือ
ฮอด
เชียงใหม่
50240
นาคอเรือ
053-460112
20 พฤษภาคม 2480
18
18.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
126
9
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:12:01 น.
2
1050130832
50050124
130832
บ้านเด่นวิทยา
bandenwithaya
นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเด่นวิทยา
นาคอเรือ
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bandenwithaya@gmail.com
นาคอเรือ
053-267967
20/05/2511
17
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
51
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:04:35 น.
3
1050130838
50050126
130838
บ้านแม่งูด
Banmaengud
นางนันทวัน ปัญญามา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านแม่งูด
นาคอเรือ
ฮอด
เชียงใหม่
50240
https://baanmaengood.wordpress.com/
นาคอเรือ
-
-
16 พฤษภาคม 2522
20
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
153
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:24 น.
4
1050130839
50050127
130839
บ้านตีนตก
banteentok school
นายประยูร โกฏธิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านตีนตก
นาคอเรือ
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
อบต.นาคอเรือ
-
-
8 สิงหาคม 2526
42
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
8
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:49:24 น.
5
1050130797
50050128
130797
แม่โถวิทยาคม
Maethowittayakom
นายสนิท ศรีคำเมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 แม่โถ
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
maetho.cm5@gmail.com
www.maetho.ac.th
บ่อสลี
052-000-593
-
9 มกราคม 2514
75
74
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
653
25
29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:14 น.
6
1050130798
50050129
130798
บ้านแม่อมลอง
banmaeomlong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 อมลอง
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
maeomlongschool@gmail.com
อบต.บ่อสลี
053-460111
9 มิถุนายน 2519
70
69
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
60
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 18:07:02 น.
7
1050130799
50050130
130799
บ้านดอกแดง
Bandokdang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดอกแดง
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bandokdangschool@gmail.com
-
บ่อสลี
0654189225
-
25 พฤษภาคม 2521
65
65
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 15:35:36 น.
8
1050130800
50050131
130800
บ้านกองลอย
Bankongloi school
นายเถกิง อุดดง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านกองลอย
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
www.kongloi.com
บ่อสลี
053-460083
14 กันยายน 2482
57
56
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
273
11
22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:30:35 น.
9
1050130801
50050132
130801
บ้านทุ่ง
banthung school
นายพิตรพิบูล กิติมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่ง
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bantong151@gmail.com
-
บ่อสลี
065-4189225
-
1 มกราคม 2483
74
72
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
06 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:03:05 น.
10
1050130802
50050133
130802
โรงเรียนบ้านบ่อสลี
ฺBan Borsalee School
ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ่อสลี
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
banborsaleeschool@gmail.com
บ่อสลี
052-082970
15 ตุลาคม 2476
72
72
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:38 น.
11
1050130804
50050135
130804
บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
-
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แม่แวน
บ่อสลี
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
บ้านบ่อสลี
-
-
ไมทราบ
73
71
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:57:43 น.
12
1050130806
50050136
130806
บ้านบ่อหลวง
banbourluang
นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ่อหลวง
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
borluang.blogspot.com/
บ่อหลวง
053-460086,9395
30 พฤศจิกายน 2442
47
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
321
17
05 มีนาคม 2562 เวลา 16:20:36 น.
13
1050130807
50050137
130807
บ้านวังกอง
banwangkong
นางสาวจันทรา บุญมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังกอง
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130807
บ่อหลวง
099-3819920
-
1 มิถุนายน 2511
54
53
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
8
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:13:51 น.
14
1050130808
50050138
130808
บ้านขุน
bankhun school
นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขุน
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
053-460303
-
9 มิถุนายน 2509
42
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:10:29 น.
15
1050130809
50050139
130809
บ้านนาฟ่อน
Bannafon
นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นาฟ่อน
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
บ่อหลวง
053-460305
6 มีนาคม 2506
48
48
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
242
11
02 มิถุนายน 2561 เวลา 09:36:52 น.
16
1050130810
50050140
130810
บ้านแม่ลาย
Baan Mae Lai
นายนิกร มะโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านแม่ลาย
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
www.facebook.com/Maelaischool
บ่อหลวง
17 พฤษภาคม 2518
54
52
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
219
11
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:15:55 น.
17
1050130811
50050141
130811
บ้านกิ่วลม
Ban Kewlom
นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กิ่วลม
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
paywarut@gmail.com
บ่อหลวง
-
-
2512
41
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:37:11 น.
18
1050130812
50050142
130812
บ้านแม่สะนาม
Banmaesanam School
นายชนะภูมิ ยศแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแม่สะนาม
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
053-460105
-
22 พฤษภาคม 2516
46
44
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
27
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:21 น.
19
1050130813
50050143
130813
บ้านแม่ลายเหนือ
Banmaelainua School
นายอัศวิน จันทร์ศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแม่ลายเหนือ
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
บ่อหลวง
087-2092995
-
26 พฤษภาคม 2526
55
54
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
149
8
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:54:15 น.
20
1050130814
50050144
130814
บ้านพุย
Banpui
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านพุย
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
banpuischoolhot@gmail.com
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
052082977
17/11/2527
69
67
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
207
11
02 เมษายน 2562 เวลา 21:03:32 น.
21
1050130815
50050145
130815
บ้านเตียนอาง
Ban Tian Ang
นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะั
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 เตียนอาง
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
tianangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/editdetail_pic_school.php?School_ID=1050130815&Area_CODE=5005&Username=1050130815
บ่อหลวง
20 พฤษภาคม 2526
60
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
147
11
27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:27:17 น.
22
1050130834
50050147
130834
บ้านตาลใต้
Bantantai School
นายกฤษฎา อินไผ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตาลใต้
บ้านตาล
ฮอด
เชียงใหม่
50240
Bantantai_school@hotmail.com
เทศบาลตำบลบ้านตาล
053-460104
-
1 มกราคม 2500
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
38
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:51:57 น.
23
1050130836
50050148
130836
บ้านตาลเหนือ
Bantannua
นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ตาลเหนือ
บ้านตาล
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bantannua32@gmail.com
www.bantannua.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านตาล
053-031099
053031099
11 มกราคม 2498
18
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
160
11
06 ธันวาคม 2563 เวลา 09:40:48 น.
24
1050130835
50050149
130835
บ้านทุ่งโป่ง
bantungpong
นางสาววาสนา สายพิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทุ่งโป่ง
บ้านตาล
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bantungponghot@gmail.com
zp2539.lnw.mn/
บ้านตาล
052-082983
-
19/06/2481
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
147
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:44:02 น.
25
1050130829
50050150
130829
บ้านผาแตน
Banphatan School
นายจรัญ ซื่อตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ผาแตน
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
-
-
อบต.หางดง
053-460103
-
01/02/2499
7
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:10:51 น.
26
1050130823
50050151
130823
บ้านโค้งงาม
Bankhongngam
นายประชา จันทร์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโค้งงาม
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
baankhongngam@windowslive.com
หางดง
052-082985
14 มกราคม 2509
6
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
71
8
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:44:35 น.
27
1050130824
50050152
130824
บ้านดอยคำ
bandoikham
นายทองสุข คำหนิ้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอยคำ
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
doicom1@hotmail.co.th
-
หางดง
-
-
1 กุมภาพันธ์ 2527
17
18
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
9
105
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:21:26 น.
28
1050130817
50050153
130817
บ้านแม่ลอง
BANMAELONG
นายสุวรรณ ตาสา
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่ลอง
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
ban.maelongschool@gmail.com
gg.gg/BanMaelongschool
เทศบาลตำบลท่าข้าม
053-460164
-
02/06/2482
3
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
6
24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:36:47 น.
29
1050130818
50050154
130818
ชุมชนบ้านท่าข้าม
chumchonbantakam
นายสมาน เผือกอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ท่าข้าม
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
ctkschool2015@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130818
เทศบาลตำบลท่าข้าม
053-461088
053461088
1 ก.ค. 2474
2
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
488
21
04 กันยายน 2563 เวลา 14:10:11 น.
30
1050130819
50050155
130819
บ้านหางดง
banhangdong
นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หางดง
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
www.banhangdong55.com
หางดง
-
10 มกราคม 2510
3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
61
8
28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:38:21 น.
31
1050130820
50050156
130820
ชุมชนบ้านแม่ทัง
Choomchonbanmaetang School
นายประภาส จันตาวรรณเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแม่ทัง
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
Maetang2013@gmail.com
-
อบต.หางดง
053-030551
-
2476
4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
75
8
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30:59 น.
32
1050130821
50050157
130821
บ้านกองหิน
bankonghin
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกองหิน
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
เทศบาลตำบลท่าข้าม
053-460100
12 พฤษภาคม 2482
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
8
26 มกราคม 2561 เวลา 12:15:07 น.
33
1050130822
50050158
130822
บ้านวังลุง
wanglung
นายอธิวัฒน์ เผ่าฐิติวัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านวังลุง
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
หางดง
053-461075,(fax
053461075
01/05/2481
1
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
126
11
24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:54:25 น.
34
1050130826
50050159
130826
บ้านแควมะกอก
kwomakok school
นายเวทย์ วิรัศมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 แควมะกอก
ฮอด
ฮอด
เชียงใหม่
50240
องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
-
1 พฤษภาคม 2481
10
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
201
11
16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:40 น.
35
1050130828
50050161
130828
บ้านดงดำ
Bandongdam
นายสมชาย สอประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดงดำ
ฮอด
ฮอด
เชียงใหม่
50240
bandongdam.school@gmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านดงดำ-อำเภอฮอด-จังหวัดเชียงใหม่-154191252075571
องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
053-460097
-
1 พฤษภาคม 2516
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:41:47 น.
36
1050130866
50050162
130866
บ้านสันติสุข
Bansantisook School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสันติสุข
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
-
-
อบต.ดอยเต่า
053-366192
-
3 มิถุนายน 2514
42
6.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
7
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:55:44 น.
37
1050130867
50050163
130867
บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
Baanrai Toonkokchang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านทุ่งคอกช้าง
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
baanraischool@hotmail.com
baanraischooldt.ac.th
ดอยเต่า
053366126
17 พฤษภาคม 2520
41
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:34:30 น.
38
1050130840
50050164
130840
บ้านถิ่นสำราญ
Bantinsamran School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านถิ่นสำราญ
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130840
อบต.ดอยเต่า
053-460134
-
2504
38
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
02 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:40:21 น.
39
1050130841
50050165
130841
บ้านผาจุก
Banphajook
นางสาวปฐมา หล้าพระบาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ผาจุก
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
banphajookschool@gmail.com
ดอยเต่า
0622499797
พ.ศ.2488
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
29
7
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:48 น.
40
1050130863
50050166
130863
บ้านไร่
Banrai School
นายสิริชัย นุสโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไร่
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
Baanraischool@hotmail.com
www.baanraischooldt.ac.th
อบต.ดอยเต่า
053-366126
-
2476
42
7.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:56:18 น.
41
1050130864
50050167
130864
ชุมชนบ้านดอยเต่า
Chumchonbandoitao
นายจตุรงค์ คำมะนาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านดอยเต่า
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
danurat_aoy@hotmail.co.th
http://doitao.th-school.com/
ดอยเต่า
052-080836
052-080836
3 พฤษภาคม 2487
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
100
10
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:41 น.
42
1050130865
50050168
130865
บ้านฉิมพลี
Banchimplee School
นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านฉิมพลี
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
50050168@chiangmaiarea.go.th
-
อบต.ดอยเต่า
053-366320
-
2523
45
10.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:04:26 น.
43
1050130844
50050169
130844
บ้านวังหลวง
Banwanglaung
นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วังหลวง
ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
ท่าเดื่อ
23 พฤษภาคม 2522
28
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
30 มิถุนายน 2564 เวลา 12:31:37 น.
44
1050130845
50050170
130845
บ้านแปลง 5
Banplang5
นายเอกชัย ถามณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แปลง 5
ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
panplangha@gmail.com
-
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ
0936385321
-
4 พ.ค.2507
35
0.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
11 กันยายน 2563 เวลา 14:58:39 น.
45
1050130846
50050171
130846
ศูนย์อพยพแปลง 8
PLANG8
นายมนต์ชัย รัตนวรรณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แปลง 8
ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
plang.8@hotmail.co.th
http://www.geocities.co
ท่าเดื่อ
053-469117
37
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
95
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 19:17:14 น.
46
1050130847
50050172
130847
บ้านหนองบัวคำ
NONGBUAKAM SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองบัวคำ
ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
50050127@chiangmaiarea5.go.th
ท่าเดื่อ
053319532
-
1 มีนาคม 2519
30
50
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
0
0
0
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:39:38 น.
47
1050130852
50050173
130852
บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
Bannoihuayrinvittaya School
นายพนม สุรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านห้วยริน
บงตัน
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
-
www.bannoi.ac.th
อบต.บงตัน
-
-
1 กุมภาพันธ์ 2510
23
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
142
11
07 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46:41 น.
48
1050130853
50050174
130853
บ้านโท้งวิทยา
Bantongwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโท้ง
บงตัน
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
loveirada@hotmail.com
www.chiangmaiarea5.go.th
บงตัน
053-267790
-
1 พฤษภาคม 2506
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
115
8
06 สิงหาคม 2563 เวลา 14:59:05 น.
49
1050130854
50050175
130854
บ้านหนองผักบุ้ง
Bannongpakbung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองผักบุ้ง
บงตัน
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
nongphakbungschool@hotmail.com
nbs.th-school.com/
บงตัน
053-460131
9 สิงหาคม 2507
22
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
25
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:03:01 น.
50
1050130855
50050176
130855
บ้านบงตัน
Banbongtan
นายบรรจง คำหล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบงตัน
บงตัน
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
banbongtan.dt@gmail.com
sites.google.com/chiangmaiarea5.go.th/btchool/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
บงตัน
053114574
053114574
17 พฤษภาคม 2520
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
249
11
04 มีนาคม 2564 เวลา 12:31:42 น.
51
1050130850
50050177
130850
บ้านแอ่นใหม่
Banannmai
นางกัลยา ธิสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแอ่นใหม่
บ้านแอ่น
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
annmaischool@hotmail.com
บ้านแอ่น
0926595369
16 ตุลาคม 2466
22
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
8
23 มกราคม 2563 เวลา 11:46:35 น.
52
1050130851
50050178
130851
บ้านแอ่นจัดสรร
Ban Annjadsan
นายวรภรพงศ์ ปันเดง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร
บ้านแอ่น
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
annjadsann@gmail.com
annjadsan.ac.th
บ้านแอ่น
052-080800
052-080800
2507
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
159
11
29 มิถุนายน 2564 เวลา 17:24:53 น.
53
1050130849
50050179
130849
บ้านวังหม้อ
Banwangmoe
นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังหม้อ
ดอยเต่า
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
wangmoeschool@hotmail.com
-
บ้านแอ่น
086-1234562
-
16-05-2503
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:28:36 น.
54
1050130856
50050180
130856
บ้านเกาะหลวง
bankoaluang
ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะหลวง
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
koaluangschool@hotmail.com
อบต.โปงทุ่ง
053-460129 , 05
21 พ.ค. 2522
50
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
127
8
23 ตุลาคม 2560 เวลา 13:11:58 น.
55
1050130857
50050181
130857
บ้านโปง
Banpong School
นายนพดล สุริยะสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโปง
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
ban_pongschool@hotmail.com
-
อบต.โปงทุ่ง
053-460019
-
17 ก.ย. 06
52
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
13
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:11:11 น.
56
1050130862
50050182
130862
บ้านงิ้วสูง
Banngiewsoong School
นายมานิตย์ พิทธไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านงิ้วสูง
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
schoolsoong@hotmail.com
-
อบต.โปงทุ่ง
052-081955
-
20 พฤษภาคม 2523
53
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:51:27 น.
57
1050130858
50050183
130858
บ้านโปงทุ่ง
banpongtoong
นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโปงทุ่ง
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
insorn_pong@hotmail.com
โปงทุ่ง
-
17พ.ค.2506
54
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
61
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:19:57 น.
58
1050130859
50050184
130859
บ้านกองวะ
Kongwa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกองวะ
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
kongwaschool@hotmail.com
-
อบต.โปงทุ่ง
0946137070
-
22 พฤษภาคม 2521
64
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
27 มิถุนายน 2562 เวลา 05:52:01 น.
59
1050130860
50050185
130860
บ้านแม่บวน
BanMaebuan School
นายกิตติศักดิ์ สมคิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านแม่บวน
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
mbschool@hotmail.com
-
อบต.โปงทุ่ง
052-081957
-
20 พฤษภาคม 2519
55
18.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:30:24 น.
60
1050130861
50050186
130861
บ้านแม่ตูบ
Banmaetoob
นางสาวยุพิน มูลสืบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านแม่ตูบ
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
202.143.173.172/~maetoob/index2.php
โปงทุ่ง
0819503651
9 มิถุนายน 2510
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
161
11
24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:10:31 น.
61
1050130842
50050188
130842
บ้านแปลง 2
banplang2
นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแปลง 2
มืดกา
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
banplang2@gmail.com
ท่าเดื่อ-มืดกา
053460020
-
1 พฤษภาคม 2472
41
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
8
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:00:43 น.
62
1050130843
50050189
130843
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
Choomchonsoonobphayopplang 4
นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แปลง 4
มืดกา
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
plang4school.doitao@gmail.com
-
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
-
17 มิถุนายน 2476
35
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
8
10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:56:01 น.
63
1050130791
50050190
130791
บ้านนาเกียน
bannakian
นายโอฬาร เปลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 นาเกียน
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
bannakianschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130791
อบต.นาเกียน
087-1741409
01/05/2521
144
54
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
163
11
02 สิงหาคม 2563 เวลา 10:37:00 น.
64
1050130793
50050191
130793
บ้านห่างหลวง
Ban Hang Luang
นายสมชาย ชูจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ห่างหลวง
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banhangluang@gmail.com
-
นาเกียน
0871806272
2531
128
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 16:54:53 น.
65
1050130795
50050192
130795
บ้านใบหนา
banbinah
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านใบหนา
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
binah_school@hotmail.com
นาเกียน
052082935
01/05/2535
144
55
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
13
116
9
22 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00:40 น.
66
1050130796
50050193
130796
บ้านอูตูม
autoom
นางวัชรี สุพรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 อูตูม
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
autoomschool@gmail.com
-
นาเกียน
052-082940
-
27 มีนาคม 2543
122
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
284
14
10 กันยายน 2563 เวลา 20:16:15 น.
67
1050130982
50050194
130982
บ้านผีปานเหนือ
Banpheepannua
นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ผีปานเหนือ
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
นาเกียน
052082936
2 กรกฎาคม 2544
150
62
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
12
147
8
03 มิถุนายน 2561 เวลา 12:25:50 น.
68
1050130983
50050195
130983
บ้านแม่สะเต
Banmaestay
นายเอกพงษ์ โปธามูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแม่สะเต
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
maestayschool@gmail.com
-
อบต.นาเกียน
-
-
27/06/2544
157
67
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
6
74
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 17:32:04 น.
69
1050130790
50050196
130790
บ้านแม่โขง
Banmaekhong School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแม่โขง
นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banmaekhongschool@gmail.com
-
อบต.นาเกียน
-
2 มิถุนายน 2522
147
60
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
5
62
8
25 ตุลาคม 2563 เวลา 13:10:40 น.
70
1050130788
50050197
130788
บ้านมูเซอ
Ban musoe
นายพศิน ใบศล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 มูเซอ
ม่อนจอง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
ม่อนจอง
053-460072
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕
120
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
354
13
30 มิถุนายน 2564 เวลา 10:32:33 น.
71
1050130766
50050198
130766
บ้านห้วยปูลิง
Banhuaypooling School
นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยปูลิง
ม่อนจอง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
www.huaypooling.ac.th
อบต.ม่อนจอง
053-460122
-
10 เมษายน 2521
156
62
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
119
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:21:19 น.
72
1050130768
50050199
130768
บ้านห้วยไม้หก
Ban Huaymaihok
นายกฤษฏากานต์ จี๋มะลิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านห้วยไม้หก
ม่อนจอง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
ม่อนจอง
053-460121
-
27 มิถุนายน 2516
166
74
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
11
05 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00:56 น.
73
1050130762
50050200
130762
ตรีมิตรวิทยา
treemitwittaya
นายธนชัย ปวนคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโฮ้งกู่ขาว
ม่อนจอง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
-
ม่อนจอง
053-460123
053903977
4/12/22
167
67
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
133
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:12:14 น.
74
1050130763
50050201
130763
บ้านห้วยน้ำขาว
Banhuaynamkhaw School
นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว
ม่อนจอง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130763
อบต.ม่อนจอง
-
-
1 พฤษภาคม 2549
170
80
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
440
19
23 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:59:45 น.
75
1050130761
50050202
130761
บ้านแม่ตื่น
BANMAETURN
นายเอกลักษณ์​ พันธ์​เขียว​
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหลวง
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
แม่ตื่น
053-460120,
17 มกราคม 2467
187
78
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 19:54:29 น.
76
1050130764
50050203
130764
บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
Bankhunmaetuennoi
นางอำไพ มณีวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บิยอทะ
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130764
แม่ตื่น
053-317155
มิถุนายน 2523
193
104
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
14
154
9
04 สิงหาคม 2563 เวลา 08:44:21 น.
77
1050130765
50050204
130765
บ้านห้วยหล่อดูก
banhuaylordook@hotmail.com
นายวีระ ศรีสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยหล่อดูก
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banhuaylordook@hotmail.com
แม่ตื่น
0-5346-0073
0-5346-0073
1 มิถุนายน 2481
163
73
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:36:10 น.
78
1050130770
50050206
130770
บ้านซิแบร
zibrae
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ซิแบร
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
-
อบต.แม่ตื่น
0966945875
-
2542
184
95
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
273
13
18 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:12 น.
79
1050130767
50050207
130767
ชุมชนบ้านใหม่
Chumchon banmai School
นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใหม่
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
school@cbm.ac.th
cbm.ac.th
อบต.แม่ตื่น
053-903932
-
17 พ.ค.2487
171
77
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
200
10
21 ตุลาคม 2563 เวลา 12:28:56 น.
80
1050130771
50050208
130771
ทุ่งต้นงิ้ว
Toongtonngew School
นายยงยุทธ ปัญญาป้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
toongtonngew@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130771
อบต.แม่ตื่น
2543
217
112
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
276
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:26:59 น.
81
1050130786
50050209
130786
บ้านยางเปียง
yangpaing
นางมัลลิกา โทนแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านยางเปียง
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
ยางเปียง
053-460119
วันที่ 9 พฤษภาคม 2481
120
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
130
11
28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:27:32 น.
82
1050130787
50050210
130787
บ้านยางครก
Banyangkrok
นางสาวปราณี ก๋ายอด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านยางครก
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banyangkrok@gmail.com
www.yangkrok.com/
อบต.ยางเปียง
-
-
20/04/2520
108
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
247
12
30 มิถุนายน 2564 เวลา 11:17:09 น.
83
1050130789
50050211
130789
บ้านนาไคร้
bannakrai
นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาไคร้
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
nakraischool59@gmail.com
ยางเปียง
ไม่ทราบ
135
53
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
8
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:52:30 น.
84
1050130775
50050212
130775
บ้านสบลาน
Bansoblan
นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านสบลาน
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
Soblanschool@gmail.com
ยางเปียง
0889140085
-
1 พฤษภาคม 2522
120
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
185
10
08 มิถุนายน 2564 เวลา 13:44:20 น.
85
1050130776
50050213
130776
บ้านหลวง
banluang
นางสาวศิริพรรณ ไชยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banloung1234@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1050130776&page=info
อบต.ยางเปียง
053-467127
053-467127
1 ตุลาคม 2476
92
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
227
8
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:22:24 น.
86
1050130777
50050214
130777
บ้านแม่ลานหลวง
Maelanloung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแม่ลานหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
maelanluang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130777
ยางเปียง
0857166766
-
20 พฤษภาคม 2524
95
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
8
19 มีนาคม 2564 เวลา 00:18:46 น.
87
1050130779
50050215
130779
บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
maelanloungsaka
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านกองซาง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
-
-
ยางเปียง
-
-
ไม่ทราบ
96
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
127
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:30:11 น.
88
1050130981
50050216
130981
บ้านห้วยโค้ง
ฺBanhuaykhong
นายรชต แก้ววรรณา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านห้วยโค้ง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
Banhuaykhong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130981
ยางเปียง
0861846270 , 0838699715
-
27/06/2544
112
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
221
11
29 มิถุนายน 2564 เวลา 18:24:31 น.
89
1050130794
50050217
130794
บ้านขุนตื่น
khuntuenschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขุนตื่น
สบโขง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
khuntuen.sch@gmail.com
สบโขง
053-460315
-
20/05/2524
108
18
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
6
64
8
29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:33:28 น.
90
1050130792
50050218
130792
บ้านแม่หลองน้อย
BANMAELONGNOI
นายเชิดพงค์ วงค์ห้อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแม่หลองน้อย
สบโขง
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banmaelongnoi@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1050130792&page=info
อบต.สบโขง
0648081543
-
20 เมษายน 2521
128
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:43:45 น.
91
1050130774
50050219
130774
บ้านผาปูน
Banphapoon
นายอนันธชัย อรุณทรงพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านผาปูนแพะ
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
banphapoon
อมก๋อย
081-7845849
26 พฤษภาคม 2523
107
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
169
8
22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:39:53 น.
92
1050130778
50050220
130778
ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
Chumchonbanomkoi School (Bansobomhad )
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านสบอมแฮด
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
chumchonomkoi@hotmail.com
-
อบต.อมก๋อย
-
-
16 พฤษภาคม 2534
93
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
22
2
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:33 น.
93
1050130780
50050221
130780
บ้านทุ่งจำเริง
Ban Tung Cham Roeng
นายอุดร สมัยประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งจำเริง
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
อบต.อมก๋อย
-
-
20/10/2513
77
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:31 น.
94
1050130781
50050222
130781
บ้านยางแก้ว
banyangkaew
นายชัยสิทธิ์ ลือโขง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านยางแก้ว
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
yangkaewschool@gmail.com
อบต.อมก๋อย
0857216282
-
1 มิถุนายน 2531
83.4
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
134
8
30 มิถุนายน 2564 เวลา 11:21:22 น.
95
1050130782
50050223
130782
บ้านตุงลอย
Ban tungloi school
นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองกระทิง
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
baantungloy@gmail.com
www.facebook.com/tungloyschool
อมก๋อย
095-6800309
-
24 มีนาคม 2518
70
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
394
19
11 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:47 น.
96
1050130783
50050224
130783
บ้านตุงติง
BANTOONGTING
นายสันติ ฤทธิ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ตุงติง
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
bantoongtingschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1050130783&page=info
อมก๋อย
-
-
2531
112
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
141
8
18 ธันวาคม 2563 เวลา 11:04:23 น.
97
1050130784
50050225
130784
บ้านแม่ต๋อม
Banmaetoom School
นายจตุพงศ์ วรส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านแม่ต๋อม
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
teamwanmahachai8@gmail.com
http://www.maetom.ac.th/
อบต.อมก๋อย
053-460078
-
1 มิถุนายน 2519
66
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
383
18
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:10:11 น.
98
1050130785
50050226
130785
บ้านแม่อ่างขาง
BANMAEANGKANG
นายชัชพงศ์ ทองขัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 แม่อ่างขาง
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
maeangkang_school@hotmail.com
อมก๋อย
080-7916196
-
16 พฤษภาคม 2522
80
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
221
11
29 มิถุนายน 2564 เวลา 20:21:58 น.
99
1050130772
50050227
130772
ชุมชนบ้านอมก๋อย
Choomchonbanomkoi School
นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหลิม
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
chumchonomkoi@hotmail.com
-
อบต.อมก๋อย
053-467064
-
17 กุมภาพันธ์ 2472
90
0.55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
373
15
20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:33 น.
100
1050130773
50050228
130773
บ้านยางเปา
Banyangpao
นายชรินทร์ คำภิไหล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านยางเปาใต้
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
202.143.173.170/yangpao/index.php
อมก๋อย
0898384476
พ.ศ. 2515
96
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
440
16
08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:42:52 น.