ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1055250005
55010001
250005
บ้านนาผา
NAPHA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 2
หมู่ 7 บ้านผาสุกพัฒนา
กองควาย
เมืองน่าน
น่าน
55000
กองควาย
054681138
1 มกราคม 2501
10
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
53
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:11:38 น.
2
1055250006
55010002
250006
บ้านน้ำครกใหม่
ฺBannumkrokmai
นายสมควร น้ำเย็น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 2
หมู่ 9 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา
กองควาย
เมืองน่าน
น่าน
55000
numkrokmainan@gmail.com
-
กองควาย
054681198
054681198
16 ตุลาคม 2477
14
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
123
11
03 กันยายน 2563 เวลา 11:02:01 น.
3
1055250009
55010004
250009
บ้านธงหลวง
BAANTHONLUANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 2
หมู่ 1 ธงหลวง
กองควาย
เมืองน่าน
น่าน
55000
กองควาย
054793142
2516
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
20
6
18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:15:09 น.
4
1055250020
55010006
250020
บ้านไชยสถาน
Chaisathan
นายอลังการ กุลหนาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 1
หมู่ 9 เด่นใหม่
ไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
55000
omey_tt@hotmail.com
-
ไชยสถาน
0871933296
-
2452
12
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
92
12
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:27 น.
5
1055250024
55010007
250024
บ้านศรีเกิด
Srikert
-
ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 8 ทุ่งขาม
ไชยสถาน
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
-
ไชยสถาน
-
-
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:13:23 น.
6
1055250003
55010009
250003
ชุมชนบ้านดู่ใต้
Chumchonbandutaischool
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 2
หมู่ 2 บ้านดู่ใต้
ดู่ใต้
เมืองน่าน
น่าน
55000
ดู่ใต้
054600733
054600733
17 พฤษภาคม 2464
6
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:10:47 น.
7
1055250026
55010011
250026
บ้านถืมตอง
THUMTHONG
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 1 ถืมตอง
ถืมตอง
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250026
ถืมตอง
0899543077
0
14 พ.ค. 2454
8
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
110
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30:27 น.
8
1055250012
55010013
250012
บ้านซาวหลวง
Ban Saoluang
นายธงชัย ช่อฟ้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 5 ซาวหลวง
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250012
บ่อสวก
0892667109
16/04/2476
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:16:20 น.
9
1055250014
55010014
250014
บ้านนวราษฎร์
Bannawarat
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 4
หมู่ 5 นวราษฎร์
นาซาว
เมืองน่าน
น่าน
55000
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250014
นาซาว
054701147
22 มกราคม 2522
12
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
9
18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:32:48 น.
10
1055250015
55010015
250015
บ้านนาซาว
Bannasao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 1 นาซาว
นาซาว
เมืองน่าน
น่าน
55000
นาซาว
082759227
-
พ.ศ.2471
13
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
21
6
30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00:34 น.
11
1055250019
55010016
250019
ดอนสะไมย์วิทยา
donsamaiwitaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 6 สะไมย์
นาซาว
เมืองน่าน
น่าน
55000
donsamai_2499@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250019
นาซาว
0897575538
ปี พ.ศ.2476
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
44
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:59:55 น.
12
1055250002
55010017
250002
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
Bandon(Srisermkasikorn)
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ - บ้านดอนศรีเสริมกสิกร
ในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
55000
srisermshool@gmail.com
www.sriserm.ac.th
น่าน
054719441
054719442
6 พฤษภาคม 2474
2.7
6.8
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
94
1,781
49
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:13:23 น.
13
1055250007
55010018
250007
ราชานุบาล
rachanuban
นางมนตรา ฟักมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 2
หมู่ 1 ไผ่เหลือง
ในเวียง
เมืองน่าน
น่าน
55000
rachanubannan@hotmail.com
htt//school.obec.go.th/
น่าน
054771080
054771639
พ.ศ. 2500
1.5
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
99
1,512
43
13 สิงหาคม 2563 เวลา 16:08:50 น.
14
1055250038
55010019
250038
บ้านวังหมอ
Wongmor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 1 วังหมอ
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
yongyutboonsri@gmail.com
อบต.บ่อ
08437267910
-
2457
24
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
23
6
17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:56:19 น.
15
1055250039
55010020
250039
บ้านสะละภูเวียง
SARAPUVEANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 3 สะละภูเวียง
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
-
บ่อ
080131795
-
2 มิถุนายน 2526
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
4
2
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:18:02 น.
16
1055250041
55010022
250041
บ้านสันติภาพ
santipab
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 7 สันติภาพ
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
santisab2019@gmail.com
บ่อ
0813867118
2526
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:09:16 น.
17
1055250042
55010023
250042
บ้านทรายทอง
banshaithong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 8 บ้านทรายทอง
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
บ่อ
0813867118
2526
38
43
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:12:23 น.
18
1055250034
55010024
250034
บ้านน้ำงาว
Namngao School
นายธีร์ ทินกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 1
หมู่ 5 น้ำงาว
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
namngao_sc@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250034
บ่อ
054731365
2523
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
11
04 กันยายน 2563 เวลา 14:40:37 น.
19
1055250035
55010025
250035
บ้านผาขวาง
Banpakwong
นายสุพจน์ ภิราญคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 10 ใหม่ผาขวาง
บ่อ
เมืองน่าน
น่าน
55000
บ่อ
054718921
2477
32
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
8
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:50:57 น.
20
1055250036
55010026
250036
บ้านผาตูบ
Ban Phatoob
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 1
หมู่ 1 ผาตูบ
ผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
55000
phatoob_school@hotmail.com
ผาสิงห์
054682078
18 กันยายน 2477
13
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
56
10
13 สิงหาคม 2563 เวลา 12:15:07 น.
21
1055250037
55010027
250037
บ้านผาสิงห์
phasing school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 1
หมู่ 4 ผาสิงห์
ผาสิงห์
เมืองน่าน
น่าน
55000
phasing_029@hotmail.com
school.obec.go.th/ednan12/
ผาสิงห์
-
-
20 กรกฎาคม 2488
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
17 สิงหาคม 2563 เวลา 10:57:48 น.
22
1055250025
55010028
250025
บ้านศรีนาป่าน
srinapan school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 1 ศรีนาป่าน
เรือง
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250025
เรือง
-
1 พฤษภาคม 2482
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:02:51 น.
23
1055250031
55010029
250031
บ้านห้วยมอญ
huaimon
นายแดนกมล กาโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 4
หมู่ 8 บ้านห้วยมอญ
เรือง
เมืองน่าน
น่าน
55000
Huaimon2@gmail.com
เรือง
0899925852
-
21มิถุนายน2527
31
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
92
11
03 กันยายน 2563 เวลา 12:50:30 น.
24
1055250023
55010030
250023
บ้านเรือง
banruang
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 5 นางาม
เรือง
เมืองน่าน
น่าน
55000
banreang55010030@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250023
เรือง
0861889549
2472
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
41
8
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:47:56 น.
25
1055250021
55010031
250021
บ้านดอนเฟือง
bandonfeung
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 2
หมู่ 2 ดอนเฟือง
เรือง
เมืองน่าน
น่าน
55000
เรือง
0897012936
2466
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:50:01 น.
26
1055250018
55010032
250018
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
Banmuangcharoenrat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 3 ม่วงเจริญราษฎร์
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
www.banmoungsch.com.th.
บ่อสวก
0979201003
01/05/2484
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
13
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:15 น.
27
1055250016
55010033
250016
บ้านบ่อสวก
Banbosuok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 10 สวกพัฒนา
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
บ่อสวก
-
02/06/2454
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:28 น.
28
1055250017
55010034
250017
บ้านป่าคา
Banpaca
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 2 บ้านป่าคา
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
บ่อสวก
0897575538
09/06/2505
13
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
3
3
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:02:16 น.
29
1055250013
55010035
250013
บ้านต้าม
Bantam
-
ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 6 บ้านต้าม
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250013
สวก
085-7095997
1 มิถุนายน 2485
17
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:48:42 น.
30
1055250011
55010036
250011
บ้านเชียงยืน
Chaing yaen
นายวันชัย โชติธนโยธิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 4 เชียงยืน
สวก
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
-
สวก
054701161
พ.ศ.2478
16
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 17:15:40 น.
31
1055250027
55010037
250027
บ้านน้ำโค้ง
Bannamkhong School
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 4 บ้านน้ำโค้ง
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
bannamkhongschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?id=15143&page=history
สะเนียน
0946032841
0
พ.ศ.2502
16.6
11.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
309
11
29 มิถุนายน 2563 เวลา 07:07:42 น.
32
1055250033
55010038
250033
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
huaimonsakamainifan
-
ประถมศึกษา
เมือง 4
หมู่ 12 ใหม่ในฝัน
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
Huaimon2@gmail.com
สะเนียน
0979872526
12 สิงหาคม 2525
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
15
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:03:44 น.
33
1055250029
55010039
250029
บ้านสะเนียน
Sanian School
-
ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ 1 สะเนียน
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
-
สะเนียน
-
-
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482
9
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:55:55 น.
34
1055250030
55010040
250030
บ้านสองแคว
BANSONGKWAE
นางสาวจารุวรรณ นาตัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 5 บ้านสองแคว
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
songkwaenanschool@gmail.com
www.sknan1.ac.th
อบต.สะเนียน
0811790198
-
12 กุมภาพันธ์ 2512
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
398
12
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:48:31 น.
35
1055250032
55010041
250032
บ้านปางเป๋ย
pangpuay
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 6 ปางเป๋ย
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
pangpuay.gmail.com
pangpuay.com
สะเนียน
0818832710
0
2529
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
354
11
03 กันยายน 2563 เวลา 14:19:17 น.
36
1055250043
55010042
250043
บ้านกาใส
kasai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ 8 บ้านกาใส
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250043
สะเนียน
0931394350
-
15 เมย. 2547
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:48:01 น.
37
1055250044
55010043
250044
บ้านวังตาว
Banwangtao
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 7 วังตาว
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
banwangtoaschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250044
สะเนียน
0817835457
-
8 /05/ 2481
14
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
42
9
11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:06:34 น.
38
1055250045
55010044
250045
บ้านห้วยปุก
Ban Huaipook
-
ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ 9 บ้านห้วยปุก
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
kruhaeng@gmail.com
-
สะเนียน
0817835457
-
27 กรกฏาคม 2503
19
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
5
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:59 น.
39
1055250046
55010045
250046
บ้านห้วยเฮือ
Ban Huay Huea
นายเอกประภู อิ่นป้อ
ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ 11 ห้วยเฮือ
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
สะเนียน
0897012913
3 ตุลาคม 2523
33
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
5
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:15 น.
40
1055250047
55010046
250047
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
Banhuaihua Sakha huairapee
-
ประถมศึกษา
เมือง 3
หมู่ 15 ห้วยระพี
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
huayhuea.school@gmail.com
สะเนียน
0897012913
1 5 พ.ค 2526
57
43
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:53:57 น.
41
1055250048
55010047
250048
บ้านห้วยละเบ้ายา
Ban Huailabaoya
นายธงชัย พุฒนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมือง 3
หมู่ 10 ห้วยละเบ้ายา
สะเนียน
เมืองน่าน
น่าน
55000
Huailabaoyasc@gmail.com
สะเนียน
054760239
16 พฤษภาคม 2518
23
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
141
11
05 กันยายน 2563 เวลา 20:51:49 น.
42
1055250302
55010048
250302
บ้านน้ำปาย
nampai
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 1 บ้านน้ำปาย
น้ำปาย
แม่จริม
น่าน
55170
หมอเมือง
0817836737
-
1 ตุลาคม 2476
46
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:15:55 น.
43
1055250303
55010049
250303
บ้านป่าสัก
pasak
นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 2 บ้านป่าสัก
น้ำปาย
แม่จริม
น่าน
55170
pasakschool123@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง
054059758
16 พ.ค.2516
48
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
55
9
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:47:16 น.
44
1055250305
55010051
250305
บ้านน้ำปูน
BANNUMPOON
นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 1 บ้านน้ำปูน
น้ำพาง
แม่จริม
น่าน
55170
bannumpoon.s@gmail.com
-
น้ำพาง
0817836737
-
05/06/2513
68
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:16:42 น.
45
1055250306
55010052
250306
บ้านน้ำพาง
Baunampang
นายเอกชัย สุภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 4 บ้านน้ำพาง
น้ำพาง
แม่จริม
น่าน
55170
Schoolnp@hotmail.com
น้ำพาง
0849493448
2479
56
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:17:17 น.
46
1055250310
55010056
250310
มิตรมวลชน 3
mit muon chon 3
-
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 5 น้ำว้า
น้ำพาง
แม่จริม
น่าน
55170
mc3_nan@hotmail.com
-
น้ำพาง
-
2518
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:53 น.
47
1055250311
55010057
250311
บ้านร่มเกล้า
Banromklao
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 10 บ้านร่มเกล้า
น้ำพาง
แม่จริม
น่าน
55170
rachapoomsunny@gmail.com
romklaoschool.com
น้ำพาง
0821772851
2526
84
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
226
11
10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:55:47 น.
48
1055250301
55010058
250301
บ้านน้ำตวง
Namtuang
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 9 น้ำตวง
น้ำพาง
แม่จริม
น่าน
55170
namtuangschool@hotmail.com
namtuang.thai.ac/
น้ำพาง
0847409754
-
2532
90
55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
282
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:57:32 น.
49
1055250290
55010059
250290
บ้านตอง
bantong school
นายวุฒิชัย โลนันท์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 5 บ้านตอง
แม่จริม
แม่จริม
น่าน
55170
bantong@ednan1.go.th
www.bantong.ac.th
แม่จริม
0850545518
-
2482
48
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
123
10
06 มีนาคม 2563 เวลา 15:23:35 น.
50
1055250291
55010060
250291
บ้านก้อ
banko
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 2 บ้านฝาย
แม่จริม
แม่จริม
น่าน
55170
bankoschool1982@Gmail.com
แม่จริม
0853254370
15 มิ.ย. 2482
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
9
10 กันยายน 2563 เวลา 10:38:22 น.
51
1055250293
55010061
250293
บ้านแคว้ง
bankwaengschool
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 2 บ้านแคว้ง
หนองแดง
แม่จริม
น่าน
55170
bkschool9@gmail.com
หนองแดง
0611378441
-
พ.ศ.2479
33
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
7
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:41:12 น.
52
1055250294
55010063
250294
บ้านพรหม
banprom
-
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 3 บ้านดงไพรวัลย์
หนองแดง
แม่จริม
น่าน
55170
banprom@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250294
หนองแดง
0962614042
-
26 /05/2465
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:19:25 น.
53
1055250295
55010064
250295
ชุมชนบ้านนาคา
Choomchonbannaka
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 4 บ้านนาคา
หนองแดง
แม่จริม
น่าน
55170
unti_pro@hotmail.com
www.nakaschool.ac.th
หนองแดง
0817466939
2548
38
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
203
8
03 กันยายน 2563 เวลา 11:31:34 น.
54
1055250300
55010065
250300
บ้านกิ่วน้ำ
bankewnum
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 9 บ้านกิ่วน้ำ
หนองแดง
แม่จริม
น่าน
55170
หนองแดง
087-1827538
15/05/2527
94
59
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:14:10 น.
55
1055250297
55010068
250297
บ้านห้วยบง
BANHUAYBONG
นายน่านนที คำแปงตัน
ประถมศึกษา
แม่จริม
หมู่ 6 บ้านห้วยบง
หมอเมือง
แม่จริม
น่าน
55170
huaybong@gmail.com
www.huaybong.com
หมอเมือง
0857231755
20 เมษายน 2485
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
46
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12:05 น.
56
1055250316
55010071
250316
บ้านพี้ใต้
Peetai
นางปิยะนาถ ฉุนหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 5 พี้กลาง
บ้านพี้
บ้านหลวง
น่าน
55190
Banpeetaischool@gmail.com
บ้านพี้
0954456592
2475
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
106
8
03 กันยายน 2563 เวลา 12:22:29 น.
57
1055250317
55010072
250317
บ้านพี้เหนือ
banpheenuea
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 4 พี้เหนือ
บ้านพี้
บ้านหลวง
น่าน
55190
manusjiew@gmail.com
-
บ้านพี้
0954456592
-
29/11/
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
3
03 กันยายน 2563 เวลา 12:10:30 น.
58
1055250320
55010073
250320
บ้านเป้า
banpoa
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 1 บ้านเป้า
บ้านฟ้า
บ้านหลวง
น่าน
55190
บ้านฟ้า
0956914326
1/5/2482
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:33:51 น.
59
1055250319
55010076
250319
บ้านฟ้า
Banfa
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านหลวง
หมู่ 3 บ้านฟ้า
บ้านฟ้า
บ้านหลวง
น่าน
55190
pra007@hotmail.co.th
บ้านฟ้า
0895532524
29 พฤศจิกายน 2481
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
121
11
08 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:16 น.
60
1055250314
55010077
250314
บ้านวังยาว
Banwangyao
นายศุภชัย ชุ่มใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 4 นาหวาย
ป่าคาหลวง
บ้านหลวง
น่าน
55190
Wangyaoschool135@gmail.com
wangyaoschl.com
ป่าคาหลวง
0861954867
054761042
2485
45
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
202
8
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:41:01 น.
61
1055250315
55010078
250315
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ratradnukrao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 8 เจริญราษฎร์
สวด
บ้านหลวง
น่าน
55190
-
-
สวด
0863272739
-
7 กุมภาพันธ์ 2521
50
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:38:52 น.
62
1055250322
55010079
250322
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
BanDonlaithung
นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 5 ดอนหล่ายทุ่ง
สวด
บ้านหลวง
น่าน
55190
สวด
054761078
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
83
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:37:45 น.
63
1055250312
55010080
250312
ชุมชนบ้านหลวง
Chumchonbanluang
นายวราวุธ จรัสธิอวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านหลวง
หมู่ 1 ชุมชนบ้านหลวง
สวด
บ้านหลวง
น่าน
55190
-
อบต.สวด
054761079
-
พฤษภาคม 2464
46
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
126
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:28 น.
64
1055250119
55010082
250119
บ้านน้ำหิน
Numhin
นายนิพกร กอชาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 5 บ้านน้ำหิน
เชียงของ
นาน้อย
น่าน
55150
kuruchon_02@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ
0895594376
-
1 สิงหาคม 2480
65
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
39
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:15:43 น.
65
1055250120
55010083
250120
บ้านเชียงของ
chingkhong
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 1 บ้านเชียงของ
เชียงของ
นาน้อย
น่าน
55150
เชียงของ
0847733642
1 พ.ค 2464
63
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
8
23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:49:38 น.
66
1055250126
55010084
250126
บ้านห้วยเลา
Huailao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 7 บ้านห้วยเลา
เชียงของ
นาน้อย
น่าน
55150
เชียงของ
0863712291
1พฤษภาคม 2534
107
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
16
8
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:33:12 น.
67
1055250116
55010085
250116
บ้านนาหล่าย
nalai
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 7 บ้านนาหล่าย
นาน้อย
นาน้อย
น่าน
55150
nalai124@hotmail.com
นาน้อย
0861961829
2482
64
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:10:30 น.
68
1055250117
55010086
250117
บ้านบุ้ง
banboong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 6 บ้านไร่
นาน้อย
นาน้อย
น่าน
55150
banboong129@hotmail.com
นาน้อย
0892628900
25 กรกฎาคม 2482
65
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
22
6
13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:18:27 น.
69
1055250114
55010087
250114
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
narabschool
นายกฤษดา อินแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 1 บ้านนาราบ
นาน้อย
นาน้อย
น่าน
55150
narab48@hotmail.com
narabschool.ac.th
นาน้อย
054789112
054789112
29/6/2465
62
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
573
18
04 กันยายน 2563 เวลา 14:21:38 น.
70
1055250115
55010088
250115
ชุมชนบ้านนาหลวง
naluangschool
นางสุชาดา จินะแปง
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 3 บ้านนาหลวง
นาน้อย
นาน้อย
น่าน
55150
naluang114@hotmail.com
na-loung.com
นาน้อย
054789351
054789351
2479
62
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:29:08 น.
71
1055250134
55010089
250134
บ้านพืชเจริญ
pheadjaruen
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 1 บ้านพืชเจริญ
น้ำตก
นาน้อย
น่าน
55150
-
-
น้ำตก
0895849214
-
1พฤษภาคม2500
65
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37:12 น.
72
1055250135
55010090
250135
บ้านน้ำพุ
namphu
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 2 บ้านน้ำพุ
น้ำตก
นาน้อย
น่าน
55150
numpuschool55010090@gmail.com
น้ำตก
0933120478
1 พฤษภาคม 2511
68
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
36
8
28 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:59 น.
73
1055250137
55010092
250137
บ้านเปา
Banpao
นายภานุมาศ ปาฟอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 5 บ้านเปา
น้ำตก
นาน้อย
น่าน
55150
Banpaoschool@hotmail.com
www.banpaoschool.com
น้ำตก
0812891225
-
8 ตุลาคม 2579
75
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
184
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:35:58 น.
74
1055250138
55010093
250138
ชุมชนบ้านอ้อย
Chumchonbanooi
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาน้อย 2
หมู่ 56 หมู่ 7 สันพยอม
บัวใหญ่
นาน้อย
น่าน
55150
banaoi@ednan1.go.th
-
อบต.บัวใหญ่
0903163756
-
1 พฤษภาคม 2465
69
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
218
11
21 เมษายน 2563 เวลา 14:57:19 น.
75
1055250139
55010094
250139
บ้านนาไค้
Bannakai
นายฐิติ เชียงรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาน้อย 2
หมู่ 5 บ้านนาไค้
บัวใหญ่
นาน้อย
น่าน
55150
bannakai138@nakai.ac.th
www.nakai.ac.th
อบต.บัวใหญ่
-
19 ตุลาคม 2484
75
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
122
11
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:38:46 น.
76
1055250143
55010095
250143
บ้านทัพม่าน
Tabman
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 2
หมู่ 4 บ้านทัพม่าน
บัวใหญ่
นาน้อย
น่าน
55150
tapman@hotmail.com
www.tapman.ob.tc
บัวใหญ่
0903163756
11 พ.ค. 2493
75
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22:12 น.
77
1055250121
55010096
250121
บ้านใหม่
Banmai
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 7 บ้านใหม่
ศรีษะเกษ
นาน้อย
น่าน
55150
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250121
ศรีษะเกษ
0810319655
1 พฤษภาคม 2481
ุ63
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
132
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:33:09 น.
78
1055250122
55010097
250122
บ้านหัวเมือง
นายมารุต กำธรกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 1 บ้านหัวเมือง
ศรีษะเกษ
นาน้อย
น่าน
55150
kookiekung@gmail.com
ศรีษะเกษ
0861940141
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:32:09 น.
79
1055250124
55010099
250124
บ้านน้ำหก
Bannumhok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 8 บ้านน้ำหก
ศรีษะเกษ
นาน้อย
น่าน
55150
-
-
ศรีษะเกษ
0932479960
-
16/06/2504
63
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
3
2
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37:54 น.
80
1055250125
55010100
250125
บ้านหนองบัว
Nongban School
นายสมัคร บัวอาจ
ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 9 บ้านหนองบัว
ศรีษะเกษ
นาน้อย
น่าน
55150
parnnika_2529@hotmail.co.th
ศรีษะเกษ
0863970711
-
17 พฤษภาคม 2482
61
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34:42 น.
81
1055250127
55010101
250127
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
Bannonghamittrapab 125
นายพัฒนชัย มาธิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 3
หมู่ 3 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ศรีษะเกษ
นาน้อย
น่าน
55150
ศรีษะเกษ
0895849214
1 สิงหาคม 2481
60
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:33:54 น.
82
1055250129
55010103
250129
บ้านศาลา
Bansalaschool
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 1 บ้านศาลา
สถาน
นาน้อย
น่าน
55150
สถาน
0966939307
70
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
35
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:02 น.
83
1055250130
55010104
250130
บ้านสถาน
Bansathan
นางวันทนา เสนนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 2 บ้านสถาน
สถาน
นาน้อย
น่าน
55150
kanyanatstan2562@gmaill.com
สถาน
0992699205
-
01/05/2463
ึ70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
06 มกราคม 2563 เวลา 13:45:26 น.
84
1055250131
55010105
250131
บ้านนา
bannaschool
นายมานพ มาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาน้อย 1
หมู่ 4 บ้านนา
สถาน
นาน้อย
น่าน
55150
banna@bannaschool.ac.th
bannaschool.ac.th
สถาน
0956914326
2471
72
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
215
12
01 กันยายน 2563 เวลา 22:49:07 น.
85
1055250132
55010106
250132
บ้านน้ำลัด
Numlad
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 1
หมู่ 6 บ้านน้ำลัด
สถาน
นาน้อย
น่าน
55150
schoolnumlad@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
0802459791
-
1 พฤษภาคม 2480
73
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
47
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:24:33 น.
86
1055250140
55010108
250140
บ้านสันทะ
Santa
นายอดุลย์ โรงคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาน้อย 2
หมู่ 10 บ้านสันทะ
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
bansanta.nan1@gmail.com
สันทะ
0810201232
1/7/2465
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
135
11
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:23 น.
87
1055250144
55010109
250144
บ้านเชตวัน
Chatawan
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 2
หมู่ 1 บ้านเชตวัน
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
Banchatawan_Sc@gmail.com
สันทะ
0894316656
-
2482
85
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
64
7
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:05:34 น.
88
1055250141
55010110
250141
บ้านห้วยส้ม
HUAYSOM
นายมังกร อุบลเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 2
หมู่ 7 บ้านห้วยส้ม
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
สันทะ
0861884735
02/07/2502
78
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
9
04 ธันวาคม 2562 เวลา 09:23:12 น.
89
1055250142
55010111
250142
บ้านห้วยจอย
Banhuaeyjoy
-
ประถมศึกษา
นาน้อย 2
หมู่ 2 บ้านห้วยจอย
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
สันทะ
0971170801
1 พ.ค. 2514
81
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:49 น.
90
1055250145
55010112
250145
บ้านส้าน
bansan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาน้อย 2
หมู่ 8 บ้านส้าน
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
-
-
สันทะ
0819501636
-
1 พฤษภาคม 2483
78
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
25
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31:08 น.
91
1055250146
55010113
250146
ประกิตเวชศักดิ์
prakitwetchasak
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาน้อย 2
หมู่ 3 ขุนสถาน
สันทะ
นาน้อย
น่าน
55150
prakitwetchasak@gmail.com
สันทะ
0835683637
1พฤษภาคม 2504
107
43
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
423
15
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29:38 น.
92
1055250049
55010114
250049
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
Sriwiangsawittayakarn
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 10 บ้านสันติสุข
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
55110
sriwiangsa.nan@gmail.com
www.sriwiangsa.ac.th
กลางเวียง
054690905
054690882
1 ธันวาคม 2459
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
599
17
20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:16:11 น.
93
1055250050
55010115
250050
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
thairath 45 (bandontan)
นายจำนงค์ สมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 14 ดอนแท่น
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
55110
thairath45nan@gmail.com
-
กลางเวียง
054718604
-
1/11/2477
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
07 ธันวาคม 2563 เวลา 08:49:05 น.
94
1055250051
55010116
250051
บ้านดอนไชย
bandonchai
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 7 บ้านดอนไชย
กลางเวียง
เวียงสา
น่าน
55110
bandonchaischool@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/? ID=1055250051
กลางเวียง
-
-
1/06/2485
28
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:13:05 น.
95
1055250062
55010119
250062
บ้านขึ่งงามมงคล
Bankhueng Ngam Mongkhon
นายสุทัศน์ ปันสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 5 ผาโพธิ์ทอง
ขึ่ง
เวียงสา
น่าน
55110
bankhueng.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250062
ขึ่ง
0881866426
-
01/04/2466
29
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
209
8
03 กันยายน 2563 เวลา 11:06:30 น.
96
1055250063
55010120
250063
บ้านท่าลี่
Talee School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 4 บ้านท่าลี่
ขึ่ง
เวียงสา
น่าน
55110
Prasert.manochai@hotmail.com
-
ขึ่ง
0848946756
10 พฤษภาคม 2501
33
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
7
3
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:04:24 น.
97
1055250103
55010121
250103
บ้านหลับมืนพรวน
banlupmuenprun
นางกวิสรา ศรีมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 5 หลับมืนพรวน
จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
55110
จอมจันทร์
0828908663
2 กรกฎาคม 2481
28
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:50:48 น.
98
1055250056
55010122
250056
จอมจันทร์วิทยาคาร
CHOMCHANWITTAYAKARN
นายดามพ์ กันแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงสา 3
หมู่ 1 บ้านจอมจันทร์
จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
55110
jomjan2011@hotmail.com
www.chomchan.ac.th
จอมจันทร์
054-781376
01/06/2483
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
158
11
04 กันยายน 2563 เวลา 22:48:39 น.
99
1055250057
55010123
250057
บ้านปางสา
banpangsa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 3 บ้านปางสา
จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
55110
จอมจันทร์
0892641487
1พฤษภาคม /2511
32
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
35
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:20:51 น.
100
1055250059
55010124
250059
บ้านนาเคียน
Ban Nakean
นางสาวยุวเรศ วุธนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 2 นาเคียน
จอมจันทร์
เวียงสา
น่าน
55110
จอมจันทร์
0895603522
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
18
6
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:05 น.
101
1055250060
55010125
250060
บ้านครกคำ
Bankrokkam School
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 4 บ้านครกคำ
ตาลชุม
เวียงสา
น่าน
55110
BankrogkamSchool@gmail.com
ตาลชุม
0979244914
16 มิถุนายน 2492
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:30:16 น.
102
1055250058
55010126
250058
บ้านนากอก
BanNakok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 6 นากอก
ตาลชุม
เวียงสา
น่าน
55110
nakok_763243@hotmail.com
-
ตาลชุม
0810346488
-
1 กรกฎาคม 2483
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
8
5
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:19:06 น.
103
1055250055
55010127
250055
บ้านป่าสัก
Pasak
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 3 ป่าสัก
ตาลชุม
เวียงสา
น่าน
55110
pasuk29school@gmail.com
ตาลชุม
0979544914
13 ตุลาคม 2478
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
3
3
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:40:52 น.
104
1055250054
55010128
250054
ตาลชุมศึกษาลัย
Thalchumsuksalai
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 7 ตาลชุม
ตาลชุม
เวียงสา
น่าน
55110
Thalchum@hotmail.com
ตาลชุม
-
01/04/2464
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:50:33 น.
105
1055250069
55010129
250069
ทุ่งศรีทอง
Thungsrithong
นางสาวนริณี กันคำ
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 3 บ้านทุ่งผง
ทุ่งศรีทอง
เวียงสา
น่าน
55110
tugsrithong@gmail.com
-
ทุ่งศรีทอง
0816718501
-
01/06/2483
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
6
28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:24 น.
106
1055250070
55010130
250070
ศรีนาชื่น
srinachuen
นายบรม ทองสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 4 ศรีนาชื่น
ทุ่งศรีทอง
เวียงสา
น่าน
55110
ทุ่งศรีทอง
0819524482
11กันยายน2500
26
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
21
7
18 กันยายน 2563 เวลา 13:06:29 น.
107
1055250100
55010131
250100
บ้านนาเหลืองไชยราม
naluengchiram
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 4 บ้านเมืองราม
นาเหลือง
เวียงสา
น่าน
55110
chiramschool@hotmail.co.th
0895597118
1 พ.ค.2466
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
6
29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:45:53 น.
108
1055250101
55010132
250101
ริมฝั่งน่านวิทยา
rimphangnanwitaya
นายวิชัย ชัยมณี
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 6 ท่าดอนไชย
นาเหลือง
เวียงสา
น่าน
55110
rimphangnan69hotmail.com
นาเหลือง
0801205231
-
1พฤษภาคม2486
15
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
14
4
23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:57:49 น.
109
1055250104
55010133
250104
บ้านนาเหลืองใน
naluangnai
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 1 นาเหลืองใน
นาเหลือง
เวียงสา
น่าน
55110
นาเหลือง
0895597118
พ.ศ.2483
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
14
4
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:22:29 น.
110
1055250067
55010134
250067
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
chumchonnumpua
นางสาววจี มูลหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 3
หมู่ 3 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
น้ำปั้ว
เวียงสา
น่าน
55110
nampuaschool@hotmail.com
-
น้ำปั้ว
0843663994
-
6 เมษายน 2466
15
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:08:39 น.
111
1055250099
55010137
250099
บ้านสาลี่
ฺBansaly
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 4 สาลี่
น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
55110
saly.school@gmail.com
น้ำมวบ
098-3599591
01/05/2502
92
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
55
7
03 กันยายน 2563 เวลา 10:43:55 น.
112
1055250097
55010138
250097
บ้านน้ำมวบ
nummuab
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 8 ธารทอง
น้ำมวบ
เวียงสา
น่าน
55110
nummuab@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097
น้ำมวบ
0871776342
-
2476
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
218
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:38:01 น.
113
1055250073
55010140
250073
บ้านแม่ขะนิง
Banmeakaning
นายวสันต์ สอนแก้ว
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงสา 3
หมู่ 3 ป่าแพะ
แม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
55110
meakaing@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250073
แม่ขะนิง
0895849214
23/09/2502
35
46
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
132
9
18 สิงหาคม 2563 เวลา 11:19:13 น.
114
1055250074
55010141
250074
ภูเค็งพัฒนา
phukeng
นายคำนวณ มาเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงสา 3
หมู่ 6 บ้านห้วยหยวก
แม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
55110
phukeng@gmail.com
-
แม่ขะนิง
0857110948
-
19/06/2001
86
67
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
94
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:24:14 น.
115
1055250075
55010143
250075
ไตรธารวิทยา
tritharnwittaya
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงสา 3
หมู่ 5 ห้วยเลียบ
แม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
55110
tritarn_school@hotmail.com
-
แม่ขะนิง
0850316732
-
03/04/2534
48
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
59
9
13 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:24:55 น.
116
1055250083
55010144
250083
บ้านหัวนา
banhuana
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 1 หัวนา
แม่ขะนิง
เวียงสา
น่าน
55110
udomlak_k_49@hotmail.com
http://www.ednan1.go.th/newweb/huana/
แม่ขะนิง
-
-
13 กันยายน 2513
58
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
21
5
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:51:23 น.
117
1055250079
55010146
250079
บ้านวัวแดง
Banwuadang
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 3 บ้านเหล่า
แม่สา
เวียงสา
น่าน
55110
Sirikullamkao@gmail.com
-
แม่สา
-
1 กรกฎาคม 2481
28
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
7
2
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:50:18 น.
118
1055250087
55010147
250087
บ้านสาคร
SAKRON
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 1 สาคร
แม่สาคร
เวียงสา
น่าน
55110
sakorn_school@hotmail.com
-
แม่สาคร
0861823144
-
23/04/2500
34
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
26
6
03 กันยายน 2563 เวลา 13:28:42 น.
119
1055250088
55010148
250088
บ้านท่ามงคล
banthamongkon
นายนิรันดร์ ยอดคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 2 ท่ามงคล
แม่สาคร
เวียงสา
น่าน
55110
thamongkonschool@gmail.com
banthamongkon
แม่สาคร
0817844657
-
25082502
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
130
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00:12 น.
120
1055250089
55010149
250089
บ้านจะเข้ภูหอม
Jakephuhom
นายถวัลย์ แก้วด้วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 3 จะเข้ภูหอม
แม่สาคร
เวียงสา
น่าน
55110
Jakaschool_2555@hotmail.com
แม่สาคร
0899552083
15/04/2503
45
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
7
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:57:46 น.
121
1055250090
55010150
250090
บ้านไพรอุดม
priudom
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 5 ไพรอุดม
แม่สาคร
เวียงสา
น่าน
55110
Priudom_school@hotmail.com
แม่สาคร
-
01/04/2515
58
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
3
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:28:28 น.
122
1055250112
55010151
250112
บ้านฮากฮาน
hakhanschool
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 2 ฮากฮาน
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
hakhanschool@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/banhakhan
ยาบหัวนา
0899537766
1 พฤษภาคม 2505
70
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
6
21 กันยายน 2563 เวลา 14:34:28 น.
123
1055250113
55010152
250113
บ้านบ่อหอย
banbohoi
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวียงสา 2
หมู่ 6 บ่อหอย
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
-
http:www.banbohoy.gs.th
ยาบหัวนา
0857239346
-
10 เมษายน 2522
85
59
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
272
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:07:05 น.
124
1055250108
55010153
250108
บ้านสะเลียม
Bansaliam
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 3 สะเลียม
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
ยาบหัวนา
0877527554
24 กันยายน 2477
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
6
03 กันยายน 2563 เวลา 12:31:08 น.
125
1055250109
55010154
250109
บ้านห้วยหลอด
Hoailod
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 5 ห้วยหลอด
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
-
-
อบต. ยาบหัวนา
0654845772
-
25 มกราคม 2503
58.5
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
6
03 กันยายน 2563 เวลา 13:55:38 น.
126
1055250110
55010155
250110
บ้านป่าหุ่ง
pahungschool
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 4 ป่าหุ่ง
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
-
-
ยาบหัวนา
0613620257
-
6 พ.ค. 2506
62
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
6
14 สิงหาคม 2563 เวลา 11:39:59 น.
127
1055250111
55010156
250111
บ้านนาก้า
naka school
นางสมร สุทธหลวง
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 1 นาก้า
ยาบหัวนา
เวียงสา
น่าน
55110
-
-
ยาบหัวนา
0895535235
-
19 ก.ค. 2519
73
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
21
5
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:05:19 น.
128
1055250065
55010158
250065
บ้านสาลีก
saleek
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 4 บ้านสาลีก
ส้าน
เวียงสา
น่าน
55110
Kanlayoo@hotmail.com
ส้าน
0895521296
-
2481
34
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
54
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:49:52 น.
129
1055250061
55010159
250061
ชุมชนบ้านใหม่
chumchonbanmai
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 8 บ้านทองใหม่
ส้าน
เวียงสา
น่าน
55110
banmai8908@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1055250061
ส้าน
0623096857
2475
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
140
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:16:29 น.
130
1055250093
55010160
250093
หาดทรายทองวิทยาคาร
HadsaithongWitthayakhan
นายธวัชชัย ชนะพิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 1 หาดไร่
ส้านนาหนองใหม่
เวียงสา
น่าน
55110
hadsaithongschool@gmail.com
www.hadsaitong.blogspot.com
น้ำมวบ
0918523841
1 กันยายน 2502
55
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
8
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:59 น.
131
1055250098
55010161
250098
บ้านส้านนาหนองใหม่
BANSANNANONGMAI
นายพยุง กองขัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 4 สันนาเคียน
ส้านนาหนองใหม่
เวียงสา
น่าน
55110
bansan2557@hotmail.com
-
น้ำมวบ
0938841003
20 พฤษภาคม 2510
62
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00:41 น.
132
1055250095
55010162
250095
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
wattakam
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 4 ท่าข้าม
ไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
55110
ไหล่น่าน
0838611490
01/06/2482
38
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
21
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:55:41 น.
133
1055250096
55010163
250096
บ้านนาสา
Ban Nasa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 3 นาสา
ไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
55110
ไหล่น่าน
0848946756
01/10/2500
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
2
1
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:02:04 น.
134
1055250091
55010164
250091
บ้านไหล่น่าน
Ban Lainan
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 1 ไหล่น่าน
ไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
55110
lainanschool@hotmail.com
-
ไหล่น่าน
0871788970
2517
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:57:17 น.
135
1055250094
55010166
250094
ริมฝั่งว้าวิทยา
-
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 4
หมู่ 5 ห้วยสอน
ไหล่น่าน
เวียงสา
น่าน
55110
-
-
ไหล่น่าน
0861920723
-
2522
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
39
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01:23 น.
136
1055250107
55010167
250107
บ้านชมพู
BANCHOMPOO
นางอัจฉรา สีโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 8 ชมพู
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
k3550700085874@gmail.com
-
อ่ายนาไลย
0882529796
-
22/09/2501
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
61
8
03 กันยายน 2563 เวลา 10:42:21 น.
137
1055250066
55010168
250066
บ้านม่วงเนิ้ง
muangnoeng
-
ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 9 ม่วงเนิ้ง
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
อ่ายนาไลย
-
2507
43
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
34
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:07:55 น.
138
1055250105
55010169
250105
บ้านฝั่งหมิ่น
ฺBanfungmin
นายไพรวัน มีเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 6 ฝั่งหมิ่น
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
Fungmin99@gmail.com
-
อ่ายนาไลย
0987467612
1 ธันวาคม 2477
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
03 กันยายน 2563 เวลา 10:43:51 น.
139
1055250106
55010170
250106
บ้านห้วยน้ำอุ่น
Banhuaynamun
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 11 ห้วยน้ำอุ่น
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
p.kaewkot@gmail.com
-
อ่ายนาไลย
0615459727
-
1มกราคม2480
52
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 น.
140
1055250086
55010171
250086
บ้านพะเยา
banpayao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 3 บ้านพะเยา
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
อ่ายนาไลย
-
1 มิถุนายน 2479
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
6
23 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:25 น.
141
1055250084
55010172
250084
บ้านอ่ายนาผา
Ainapa
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 1 นาผา
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
ainapasc@hotmail.com
อ่ายนาไลย
0634468064
42
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:18 น.
142
1055250085
55010173
250085
บ้านนาไลย
bannalai
นายเทวรรณ สีโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 2
หมู่ 2 บ้านนาไลย
อ่ายนาไลย
เวียงสา
น่าน
55110
-
-
อ่ายนาไลย
0808587747
1 กรกฎาคม 2479
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
27
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56:03 น.
143
1055250078
55010174
250078
บ้านปงสนุก
Ban Pong Sanook
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงสา 1
หมู่ 1 ปงสนุก
ปงสนุก
เวียงสา
น่าน
55110
pongsanook_@ hotimail.com
http://pschool.sa.th
ปงสนุก
054718722
054718722
03042463
26
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
9
08 ตุลาคม 2563 เวลา 19:43:07 น.
144
1055250329
55010175
250329
ชุมชนบ้านนาทะนุง
chomchonbannatanung
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 3 นาทะนุง
นาทะนุง
นาหมื่น
น่าน
55180
natanung.nt@gmail.com
-
นาทะนุง
0818846914
-
2495
80
1.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
143
8
03 กันยายน 2563 เวลา 14:56:13 น.
145
1055250330
55010176
250330
บ้านค้างอ้อย
Ban Khang Oi School
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 6 บ้านค้างอ้อย
นาทะนุง
นาหมื่น
น่าน
55180
bankhangoi@gmail.com
นาทะนุง
0835752626
30 พฤศจิกายน 2475
85
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
92
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:54:14 น.
146
1055250331
55010177
250331
บ้านน้ำเลา
Ban Nam Lao School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 8 บ้านน้ำเลา
นาทะนุง
นาหมื่น
น่าน
55180
bannamlaoschool@gmail.com
นาทะนุง
054731890
10/05/2503
90
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
03 กันยายน 2563 เวลา 12:49:01 น.
147
1055250332
55010178
250332
บ้านห้วยนาย
Ban Huai Nai
นายจีระพงษ์ คำแสน
ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 9 บ้านห้วยนาย
นาทะนุง
นาหมื่น
น่าน
55180
banhuainai@gmail.com
นาทะนุง
054731891
2514
90
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
25
6
22 มิถุนายน 2563 เวลา 16:59:55 น.
148
1055250327
55010180
250327
บ้านคำเรือง
Ban Kham Rueang
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 1 บ้านคำเรือง
บ่อแก้ว
นาหมื่น
น่าน
55180
บ่อแก้ว
0857061755
80
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
47
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:55:54 น.
149
1055250328
55010181
250328
บ้านนาบอน
nabon
-
ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 3 นาบอน
บ่อแก้ว
นาหมื่น
น่าน
55180
nabon_nan1@hotmail.com
บ่อแก้ว
0973452361
-
80
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:59:44 น.
150
1055250325
55010182
250325
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
chumchonbanbokaew
นายกฤตภาส นาทองเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 5 บ่อแก้ว
บ่อแก้ว
นาหมื่น
น่าน
55180
chumchonbanbokaew@gmail.com
บ่อแก้ว
0973452361
2468
80
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
147
8
01 มิถุนายน 2563 เวลา 15:08:57 น.
151
1055250326
55010183
250326
บ้านนายาง
nayang
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 1
หมู่ 7 บ้านนายาง
บ่อแก้ว
นาหมื่น
น่าน
55180
bannayangschool101@gmail.com
-
บ่อแก้ว
0898521599
-
-----2486
80
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
103
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41:02 น.
152
1055250335
55010184
250335
บ้านปิงใน
banpingnai
นายภาคภูมิ มหายศนันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 3 บ้านปิงใน
ปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
55180
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335
ปิงหลวง
0857240556
28 กรกฎาคม 2482
100
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
9
18 กันยายน 2563 เวลา 16:32:21 น.
153
1055250336
55010185
250336
บ้านปิงหลวง
banpingluang
นายสงบ จินะแปง
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 2 บ้านปิงหลวง
ปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
55180
banpingluangschool75@gmail.com
-
อบต.ปิงหลวง
054731896
-
2489
105
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02:22 น.
154
1055250337
55010186
250337
บ้านน้ำแพะ
Bannampae
-
ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 6 บ้านน้ำแพะ
ปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
55180
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
อบต.ปิงหลวง
097-1055805
107
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
6
10 สิงหาคม 2563 เวลา 15:44:41 น.
155
1055250338
55010187
250338
บ้านน้ำลี
bannumlee
นายสุชีพ เพียรวิทูร
ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 8 บ้านน้ำลีใต้
ปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
55180
Numlee.school@gmail.com
ปิงหลวง
062-1691422
7 พ.ค. 2519
109
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
14
6
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:35:18 น.
156
1055250339
55010188
250339
บ้านน้ำเคิม
namkeum
นางปิลันธนา ปิงวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 7 บ้านน้ำเคิม
ปิงหลวง
นาหมื่น
น่าน
55180
ปิงหลวง
0861819448
054731893
115
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
16
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08:56 น.
157
1055250340
55010189
250340
บ้านนาคา
bannaka
นายวิทยา ใจแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 4 บ้านนาคา
เมืองลี
นาหมื่น
น่าน
55180
nakaschool@hotmail.com
เมืองลี
054731897
-
1 พฤษภาคม 2468
92
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
56
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:40 น.
158
1055250341
55010190
250341
อนุบาลเมืองลี
Anubanmunglee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 2 บ้านป่าซาง
เมืองลี
นาหมื่น
น่าน
55180
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1055250341
เมืองลี
054731899
28 ก.ค. 2482
107
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00:05 น.
159
1055250342
55010191
250342
บ้านน้ำอูน
Bannamaun
-
ประถมศึกษา
นาหมื่น 2
หมู่ 1 บ้านน้ำอูน
เมืองลี
นาหมื่น
น่าน
55180
namaun0181@gmail.com
เมืองลี
054731898
2482
104
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
17
5
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:31:49 น.
160
1055250347
55010192
250347
บ้านโป่งคำ
BANPONGKUM
นางสาววาสนา แสงคำ
ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 5 เลขที่ 197 บ้านโป่งคำ
ดู่พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
ดู่พงษ์
0871734957
-
1มิ.ย.15
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
75
6
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:26:11 น.
161
1055250350
55010194
250350
บ้านดู่พงษ์
Ban Dupong School
นายบุญเสริม เสนนันตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่จริม
หมู่ 4 ดอนดู่พงษ์
ดู่พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
bandupongschool@gmail.com
sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/
อบต.ดู่พงษ์
054767030
พ.ศ.2469
32
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
203
9
13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:20:48 น.
162
1055250345
55010195
250345
บ้านสบยาง
sobyang
นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 10 บ้านพนาไพร
ป่าแลวหลวง
สันติสุข
น่าน
55210
sobyang_ac@hotmail.com
ป่าแลวหลวง
0810325917
17052483
36
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:27:47 น.
163
1055250343
55010197
250343
ป่าแลวหลวงวิทยา
palaewluangwittaya
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันติสุข
หมู่ 3 บ้านดอนอภัย
ป่าแลวหลวง
สันติสุข
น่าน
55210
palaew@paleaw.ac.th
www.paleaw.ac.th
ป่าแลวหลวง
054718239
-
พ.ศ.2464
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
173
11
07 เมษายน 2563 เวลา 22:10:41 น.
164
1055250351
55010198
250351
บ้านป่าแดด
padad
นายสุวรินทร์ กันชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 9 บ้านหัวนา
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
shaloy01@gmail.com
พงษ์
054767397
054767397
1 ตุลาคม 2479
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22:29 น.
165
1055250352
55010199
250352
บ้านศรีบุญเรือง
sriboonruang
นายหัตถชัย หล้าคำมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 2 บ้านศรีบุญเรือง
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
sbr_s@hotmail.co.th
http://www.sbr.ac.th
พงษ์
254767394
-
2472
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:23:02 น.
166
1055250353
55010200
250353
บ้านห้วยแฮ้ว
ฺBANHUAYHAEW
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันติสุข
หมู่ 13 บ้านห้วยแฮ้ว
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
huaihaew@yahoo.co.th
www.huaihaew.ac.th
พงษ์
0815957724
-
1 มิถุนายน 2497
41
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
116
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:28:57 น.
167
1055250354
55010201
250354
บ้านศรีนาม่าน
Srinaman
นายประสิทธิ์ จินะสาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันติสุข
หมู่ 7 บ้านศรีนาม่าน
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
Bansrinaman.school57@gmail.com
srinaman.com
พงษ์
054718932
1/03/2522
32
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
136
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:26:42 น.
168
1055250355
55010202
250355
ราษฎร์รัฐพัฒนา
radratpattana
นายนิยม เงินวงค์ใน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันติสุข
หมู่ 11 ราษฎร์รัฐพัฒนา
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
ratrut_school@hotmail.com
http://www.radratphattana.org/
พงษ์
0898380942
-
พ.ศ. 2526
70
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
127
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:27:12 น.
169
1055250356
55010203
250356
บ้านดอนไพรวัลย์
Bandonpaiwan
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
-
-
พงษ์
0819506323
-
พ.ศ.2528
60
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:23:53 น.
170
1055250357
55010204
250357
บ้านปางช้าง
banpangchang
นายสามารถ ดีพรมกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันติสุข
หมู่ 12 บ้านปางช้าง
พงษ์
สันติสุข
น่าน
55210
schoolpc201@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357
พงษ์
0625358259
26/9/2539
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
55
8
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:45 น.
171
1055250424
55010206
250424
บ้านหัวนา
Banhuana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 3 บ้านหัวนา
ท่าน้าว
ภูเพียง
น่าน
55000
ท่าน้าว
-
15 สิงหาคม 2483
10
10
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
1
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:52:14 น.
172
1055250425
55010207
250425
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
นายเบญจพล ติ๊บขัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 4 บ้านหนองรัง
ท่าน้าว
ภูเพียง
น่าน
55000
ท่าน้าว
0805024303
1 มิถุนายน พ.ศ.2479
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
125
9
19 กันยายน 2563 เวลา 16:34:41 น.
173
1055250423
55010208
250423
บ้านม่วงใหม่
banmuangmaischool
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 3 ม่วงใหม่
นาปัง
ภูเพียง
น่าน
55000
swunan1094@gmail.com
นาปัง
0894334950
17 มิถุนายน พ.ศ.2485
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
92
8
08 เมษายน 2563 เวลา 13:55:59 น.
174
1055250422
55010209
250422
บ้านน้ำลัดสบแก่น
bannamladsobgaan
นายอัครพงษ์ ยินดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 1 นำลัด
นาปัง
ภูเพียง
น่าน
55000
-
-
นาปัง
0856941499
-
1 พฤษภาคม 2482
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
21
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:35:46 น.
175
1055250399
55010211
250399
บ้านน้ำเกี๋ยน
bannamkian
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูเพียง 2
หมู่ 2 บ้านน้ำเกี๋ยน
น้ำเกี๋ยน
ภูเพียง
น่าน
55000
namkain2563@gmail.com
น้ำเกี๋ยน
054-684123
-
พ.ศ.2461
18
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
138
11
07 กันยายน 2563 เวลา 13:30:47 น.
176
1055250400
55010213
250400
บ้านน้ำแก่นกลาง
BANNAMKAENKLANG SCHOOL
-
ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 2 บ้านน้ำแก่นกลาง
น้ำแก่น
ภูเพียง
น่าน
55000
-
-
น้ำแก่น
-
-
! พฤษภาคม 2469
11
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
7
5
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:15:13 น.
177
1055250401
55010214
250401
บ้านน้ำแก่นเหนือ
ฺBan Nam Kaen Nuea School
นายธวัช ธรรมศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 2
หมู่ 9 บ้านน้ำแก่นเหนือ
น้ำแก่น
ภูเพียง
น่าน
55000
-
-
น้ำแก่น
0843682753
-
11 มิถุนายน พ.ศ. 2483
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:03:57 น.
178
1055250405
55010216
250405
บ้านทุ่งน้อย
Ban Thung Noi
ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูเพียง 1
หมู่ 4 บ้านทุ่งน้อย
ฝายแก้ว
ภูเพียง
น่าน
55000
bantungnoischool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1055250405
ฝายแก้ว
0956970849
-
11 พฤษภาคม 2482
11
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
174
11
11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:07:14 น.
179
1055250408
55010217
250408
บ้านฝายแก้ว
banfaikaew
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 1
หมู่ 3 บ้านฝายแก้ว
ฝายแก้ว
ภูเพียง
น่าน
55000
ิิิbanfaikaew@gmail.com
ฝายแก้ว
-
15 มิถุนายน 2477
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
2
1
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:28:01 น.
180
1055250411
55010219
250411
บ้านห้วยไฮ
banhuaihai
นางจีรพรรณ สีโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูเพียง 1
หมู่ 14 บ้านห้วยไฮ
ฝายแก้ว
ภูเพียง
น่าน
55000
banhuaihai@hotmail.co.th
-
ฝายแก้ว
0996781737
-
10/4/2515
33
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
12
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30:36 น.
181
1055250412
55010221
250412
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
bantalaw school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 1
หมู่ 2 บ้านท่าล้อ
ฝายแก้ว
ภูเพียง
น่าน
55000
bantalor@gmail.com
ฝายแก้ว
-
-
2460
3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:12 น.
182
1055250419
55010223
250419
บ้านหัวเวียงเหนือ
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 1
หมู่ 6 บ้านหัวเวียงเหนือ
ฝายแก้ว
ภูเพียง
น่าน
55000
ฝายแก้ว
0843696157
30/05/2482
5
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
31
8
03 กันยายน 2563 เวลา 15:22:59 น.
183
1055250403
55010224
250403
บ้านม่วงตึ๊ด
banmungtudschool@gmail.com
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 1
หมู่ 4 บ้านม่วงติ๊ด
ม่วงตึ๊ด
ภูเพียง
น่าน
55000
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1055250403
ม่วงตึ๊ด
0871803909
14 กุมภาพันธ์ 2503
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:18:15 น.
184
1055250415
55010226
250415
บ้านเมืองจัง
Muangjung school
นายพัฒนา ไชยเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูเพียง 1
หมู่ 5 บ้านเมืองจัง
เมืองจัง
ภูเพียง
น่าน
55000
muangjungschool@yahoo.c
http://school.obec.go.t
เมืองจัง
054783109
054783109
1 พฤษภาคม 2472
12
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
7
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:41:27 น.
185
1055250417
55010228
250417
บ้านหาดเค็ด
Hadket school
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภูเพียง 1
หมู่ 1 บ้านหาดเค็ด
เมืองจัง
ภูเพียง
น่าน
55000
hadket.233@gmail.com
เมืองจัง
0902074639
พ.ศ.2443
18
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
87
10
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:13 น.