ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,4
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังกวัดนนทบุรี
5
ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00