ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สะโทย ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2
จังกิ้น ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3
ตันหาร ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
4
บ้านดอน ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
5
ร้อยรู ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
6
ตำลึงทอง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
7
หนองบัว ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
8
หนองกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
9
ตกปกตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00