ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดน้ำรัก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
บ้านสองขนาน บ้านน้ำรัก ตำบลท่าหลวง,ตำบลมะขาม อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
3,
บ้านสันตอ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
4,5
บ้านท่าหลวงบน, ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
6
บ้านเกาะสาน ตำบลมะขาม อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
8
บ้านทุ่งโตนด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00