ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านจันทิ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านเสม็ดแดง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4
บ้านทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
5
บ้านหนองปรือ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
6
บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
7
บ้านคลองขัด ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1
บ้านกลาง ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านไร่พรง ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จัังหวัดตราด
4
บ้านตรอกแซง ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5
บ้านหนองน้ำจืด ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
6
บ้านคลองนา ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1
บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1
บ้านเกาะตะเคียน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านป่าหมาก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4
บ้านปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4
บ้านตีนเนิน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5
บ้านสระอินทนิน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
6
บ้านท้ายวัง ตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
8
บ้านเนินตาแมว (ด่านเก่า) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
9
บ้านสวนใน ตำบลวังกระแจะ อำเำภอเมืองตราด จังหวัดตราด
10
บ้านเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรา จังหวัดตราด
1
บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านหนองคันทรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4
บ้านหนองคันทรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5
บ้านแหลมสำโรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1
บ้านแหลมตะโคย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5
บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
6
บ้านโคก ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1
บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2
บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3
บ้านพรงลำบิด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4
บ้านสระบัว ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5
บ้านหนองโพรง ตำบบหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
6
บ้านหินโคร่ง ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
7
บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
8
บ้านพรงจาก ตำบลหนองโสน อำภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00