ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไผ่ขวาง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2
บ้านราชสาส์น ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
3
บ้านบางคา ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านเตาอิฐ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
5
บ้านดอนทอง ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
6
บ้านจรเข้ตาย ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
1
บ้านบางคา ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2
บ้านไผ่กลึง ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
3
บ้านกกสับใน ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านกกสับนอก ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
5
บ้านหนองขอน ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
6
บ้านหนองช้างตาย ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
7
บ้านหนองแหน ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
8
บ้านบางพุทรา ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
9
บ้านไผ่สอ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
1
บ้านตลาดดงน้อย ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
2
บ้านหนองจอก ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
3
บ้านหมู่ไผ่ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านสวนเจริญ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
5
บ้านหน้าวัดใต้ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
6
บ้านหน้าวัดเหนือ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
7
บ้านยางปุ่ม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
8
บ้านวังกระทุ่ม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
9
บ้านท่าโพธิ์ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
10
บ้านน้ำฉ่า ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
11
บ้านสะแกงาม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
12
บ้านทางข้าม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
13
บ้านกันเกรา ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
14
บ้านหินดาษ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
15
บ้านไผ่งาม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
16
บ้านหนองโบสถ์ใหญ่ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00