ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองกระสัง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2
บ้านโนนสูง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
7
บ้านหอกลอง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
10
บ้านหนองกระสัง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00