ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโนนงิ้ว ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
8
บ้านห้วยพรม ต.อุมดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
14
บ้านโนนศรีทอง ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา
4
บ้านโคกใหญ่ ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา.
2
บ้านโนนเหลื่อม ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00