ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
กลันทา ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองแวง ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านกลันทาพัฒนา ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00