ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสวายจีก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านเอกมัย ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00