ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองค่าย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านหนองค่าย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกตาหล่ำ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
26
บ้านป่าหวาย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00