ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโคกมะค่า ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านโคกกระสังข์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกกลาง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองเจริญสุข ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00