ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบุกระสัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองทำนบ ตำบลบุกระสัง เภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านกระสัง ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านบุ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโคก ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโคกหนองหิน ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00