ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองทับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00