ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสวาย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สวายจ๊ะ
2
บ้านตารอด
3
บ้านสวาย
4
บ้านตะเปียงจรัง
5
บ้านตาระวี
6
บ้านตาลวก / บ้านฤษีดบ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00