ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองเต่า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านพันธุลี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านตาเตียว-สามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
19
บ้าตราดระบอก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
18
บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
19
บ้านราชวิถี ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านระหาร ตำบลเทมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00