ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
15
บ้านโพนครก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านโพนขวาว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านขี้เหล็ก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านสำโรง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านขี้ตุ่น ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านเชียงท้าว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านสมสะอาด ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านห้วยอารีย์ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านโพนยาง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านหนองเรือ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านตาขีน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านโนนถั่ว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
16
บ้านสำโรง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านโพนครก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00