ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ขนาดมอญตะวันออก ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านตาเมา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านปวงตึก ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านขยอง ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านคะนา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านดาร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านห้วยสิงห์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านเสรีพัฒนา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
16
บ้านขนาดมอญใต้ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
17
บ้านสะพานใหม่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
18
บ้านปวงตึกใต้ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00