ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตาเปียง ต.สำโรงปราสาท อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านหนองผึ้ง ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
12
บ้านโจด ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
14
บ้านน้อยนาเจริญ ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านดงบัง-ฮ่องขาม ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
16
บ้านศรีเมืองใหม่ ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00