ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ธาตุน้อย
10
ธาตุน้อย
17
ธาตุน้อย
16
หัวหนอง
11
หนองคู
6
กุง
4
ขวาว
1
ทุ่งไชย
2
ทุ่งไชย
3
ทุ่งไชย
8
ทุ่งไชย
9
หนองเวียง
5
หนองมะฮาด
5
หนองแต้
8
หนองเหล็ก
9
หนองเหล็ก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00