ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านยางใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านยางน้อย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านยางพัฒนา ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองกระต่าย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00