ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านบูรพา ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
1,2
บ้านศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
2
บ้านหนองขุ่น ตำบลวาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
3
บ้านดอนโปง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
6
บ้านโนนกุง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านคำเตย ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านโนนสวาง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
บ้านซ่อมบ่อหล่น ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
8
บ้านนาเอือด ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9
บ้านทุ่งบุญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
10
บ้านหนองห้าง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
11
บ้านฟ้าห่วน ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
12
บ้านดงสำโรง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
13
บ้านฟ้าห่วนเหนืฮ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
14
บ้านนาห้วยแดง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
1
บ้านแก้งกอก ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2
บ้านกุดชุม ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3
บ้านดอนงัว ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านดอนต้าย ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านสัน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6
บ้านนาแค ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
บ้านนาโพธิ์ ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านโนนหนองบัว ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6
บ้านโคกสวาง ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
1
บ้านนาเลิน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2
บ้านนาหว้า ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3
บ้านคำหมาไน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านร่องเข ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านสวาสิ์ส ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
1
บ้านดอนโพธิ์ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3
บ้านโนนม่วง ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านโนนจิก ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านโนนผึ้ง ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6
บ้านหนองหอย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
บ้านจันทัย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
8
บ้านนาดู่ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9
บ้านโนนประทาย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
10
บ้านโนนจิกน้อย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2
บ้านป่ากุงน้อย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3
บ้านหนองผักแพรว ต.ลาดความ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านป่ากุงใหญ่ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านดอนสระคำ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6
บ้านนาโป่งโพน ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
1
บ้านลาดควาย ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2
บ้านเหล่าผักหอม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
3
บ้านแก้ง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4
บ้านสิม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
5
บ้านเก่าโก ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6
บ้านสระคำ ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
บ้านกุดก๋วย ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
8
บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9
บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
10
บ้าห้วยยาง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
11
บ้านหนองไผ๋ ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
13
บ้านนาบะหว้า ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
12
บ้านโปง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00