ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาส่วงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
นาส่วง
2
เสาเล้า
3
ป่าม่วง
4
เสาเล้า
5
ม่วง
6
กระเบื้อง
7
หนองบัว
8
กุดยาง
9
นาห้วยแคน
10
นาส่วง
11
โนนกระแต
12
หนองจิก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00