ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านวารีอุดม ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโนนเจริญ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านนาสามัคคี ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านสงวนรัตน์ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านศรีเมือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านโนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านสีวิเชียร ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านคำท่า ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านดวน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหัวน้ำ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านตาโม ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองเทา ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านน้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านค้อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านน้อยตาหวาน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านคำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองทัพ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านพืชอุดม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านสีทอง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านชัยเจริญ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองหญ้าช้าง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านโนนเจริญศึกษา ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านห้วยจันทร์แดง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านซำหวายพัฒนา ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านศรีบุญเรือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านน้ำซับ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านแก้งโตน ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านสามัคคี ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านประเสริฐแสนสุข ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านพรสวรรค์ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านหนองอุดม ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านบุกลาง ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านโนนก่อ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านโนนขาวสะอาด ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโนนสูง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านบูรพา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านศรีอุดร ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหนองเต็ง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านเนินงาม ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านหนองตาบุญ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านปลาขาวใน ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านโนนสวาง ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านสวายน้อย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านหนองม่วง ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านมหาชัย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านแสงเจริญ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านยางน้อย ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านยางพัฒนา ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00