ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4,5
บ้านสะพือ ตำบลสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านสงยาง ตำบลสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนางิ้ว ตำบลสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านแดง ตำบลสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
1,3
บ้านโคกจาน ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านสร้างโอง ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านไร่ดง ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านนาตาล ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
7,8
บ้านโคกน้อย ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านโนนสวาง ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านแอมเจริญ ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านโนนยาง ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านนาเจริญ ตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
1,6
บ้านตระการ ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านเอ็นอ้า ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
3,7
บ้านโพนเมือง ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านผักกะย่า ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านดอนหมู ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านแก้งหอไตร ตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00