ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองทันน้ำ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านดาวคะนอง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหนองบัว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านหนองกุง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านฟ้าห่วน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองลุมพุก ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านแก้งกกก่อ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านตาดโตน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านดอนตาเข ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านหนองบ๋า ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านแก่งเค็ง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านชาติ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโนนหินแร่ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านแสนอุดม ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านสองคอน ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านแหลมทอง ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านศรีเชียงใหม่ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านแสนอุดมเหนือ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านหนองคู ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านสร้างโพน ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโป่งน้อย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านห้วยหวาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านดงเจริญ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านวังแซร์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านศรีโคกกลาง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านบาก ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนาชุมใต้ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านยางเครือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านตาแหลว ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านอีเติ่ง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านดอนโด่ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านห้วยยาง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านตาดภูขาม ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านน้อยนาเหล่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านชาติเจริญ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00