ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพังเคนพิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสง่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านหนองหอย ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านศรีคุณ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านพังเคน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านนาคำ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านโนนตูม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโนนขุมคำ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านด่านฮัง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านด่านหม่วน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านนาเวียง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านหนองเมือง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านหนองเต่า ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านบ๋าหลวง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านทุ่งสว่าง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านนาอุดม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านโนนวัฒนา ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
17
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
18
บ้านโคกก่อง ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
19
บ้านเพชรเจริญ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านนาเจริญ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านอีเติ่ง ตำบลหันา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนานวน ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านดอนแสนพัน ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านนากลาง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านลุมพุก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านนาคอม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านนาม่วง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านตาแหลว ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านนาชุมใต้ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านห้วยยาง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านดาวคะนอง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านชาติเจริญ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านนาสตัง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00