ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
10
บ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00