ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนหว้านไพล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
โนนหว้านไพล ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
12
หนองหว้า ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
13
โนนดู่ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านปึกคงคา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00