ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านท่่าหินโงม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านแจ้งเจริญ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
5
บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภุมิ
7
บ้านใหม่บัวงาม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านวังคำแคน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1
หนองฉนวน ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านหนองแวง ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
5
บ้านซับสีทอง ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านไทรย้อย ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภุูมิ
12
บ้านเมืองทองพัฒนา ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00