ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7,8
บ้านบะก่ามและบ้านโนนโพธิ์ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00