ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านลาดน้อย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านโนนก้านตง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
5
บ้านโนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4
บ้านดงบัง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านดงบังน้อย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านหนองแวง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
10
กุดไซ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1
บ้านโนนคูน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00