ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านม่วง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
12
บ้านอุดมผล ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านส้มโฮง ตำบลบ้านเขว้าอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
14
บ้านบูรพา ตำบลบ้านเขว้าอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านโนนหมาว้อ ตำบลบ้านเขว้าอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
15
บ้านหนองอุดม ตำบลบ้านเขว้าอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00