ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภุูมิ
2
บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านโนนเสาเล้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
4
บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
5
บ้านหนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านหนองโสมง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านเจริญทรัพย์ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00