ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนตาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโนนตาด ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
18
บ้านโนนส้มมอ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านโนนหมาว้อ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
15
บ้านหนองอุดม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00