ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองจันทิ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านห้วย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
18
บ้านห้วยเหนือ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00