ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านโคกน้อย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านโนนเปลือย ตำบลตลากแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
16
บ้านโนนเปลือย ตำบลตลากแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00