ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5,
บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
20
บ้านห้วยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00