ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หนองปล้อง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
14
หนองประดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
19
ดวงสวรรค์ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00