ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโคกกรวด ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านหนองพวง ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านหลักแดน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ุ6
บ้านท่าวัง ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00