ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านโนนศิลา ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านห้วยเชือก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00