ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหลุบเพ็ก ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านโคกไม้งาม ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านซับม่วงไข่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านประชาแสนสุข ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านดงเย็น ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านซับผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00